Číselník nářadí - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

V přehledu Číselník nářadí se zobrazí seznam všech kmenových karet z Oběhu zboží - Zboží a služby, u nichž je nastaven příznak Nářadí. Z toho vyplývá, že se jedná o běžnou kmenovou kartu jejíž vlastnosti jsou popsány v oběhu zboží.
Mezi nářadí řadíme seznam všech nářadí a přípravků, které používáte během výrobního procesu k zabezpečení výroby. Toto nářadí je možné přiřadit ke konkrétní operaci technologického postupu. Identifikace nářadí musí být jednoznačně definována skupinou zboží a registračním číslem.

Nové nářadí můžete založit přímo v tomto přehledu volbou <F2> nebo načtením z již existujících kmenových karet Oběhu zboží funkcí "Přidání položky z kmene zboží". Nové nářadí se automaticky zobrazí v seznamu kmenových karet v oběhu zboží. S takto založenou položkou můžete dále pracovat v Oběhu zboží podle standardních zvyklostí.

Kmenová karta může mít příznak dílce, materiálu, nářadí a vedlejšího produktu. Tyto příznaky se můžou různě kombinovat s jedinou výjimkou - karta nemůže označovat současně dílec a materiál. To znamená, že nářadí může být současně také vyráběným dílcem, na který může existovat vlastní kusovník a technologický postup.

U nářadí je možné nadefinovat také jeho cenu. Cena nářadí=cena za 1ks. Cena nářadí podléhá rovněž změnovému řízení a má vliv na kalkulační cenu výsledného výrobku (je vyjádřena jako náklady na opotřebení nářadí). Životnost nářadí je udávána v časových jednotkách nebo cyklech. Cenu za jedno použití získáme podílem ceny a životnosti.

Seznam atributů

Jak již bylo napsáno - nářadí jsou pouze podmnožinou tabulky Kmen zboží. Obsahuje tedy standardní atributy kmene zboží. V následujícím výčtu se proto omezíme pouze na atributy, které mají přímou vazbu na výrobu, případně ovlivňují chování některých funkcí ve výrobních modulech.

 • Skupina zboží - Toto pole se odkazuje na číselník skupin zboží. Jedná se o povinný údaj. Skupina zboží musí obsahovat 3 alfanumerické znaky.
 • Registrační číslo – Spolu se skupinou zboží tvoří registrační číslo jednoznačnou identifikaci nářadí. Způsob zarovnání a maximální délku registračního čísla si můžete nastavit v globální konfiguraci Oběhu zboží. Registrační číslo může obsahovat až 30 alfanumerických znaků.
 • Název 1-4 – Slouží k přesnému pojmenování nářadí. Každý z názvů může obsahovat až 100 alfanumerických znaků.
 • MJ evidence – Měrnou jednotku lze vybrat z číselníku měrných jednotek. Pokud se daná měrná jednotka nenachází v seznamu, založte ji jako novou položku do číselníku měrných jednotek. Jedná se o skladovou měrnou jednotku. V těchto jednotkách je zboží uloženo na skladech. Pokud se zboží nachází na skladě, nelze MJ Evidence změnit. Kdekoliv se ve výrobních modulech setkáme s množstvím zboží a není-li řečeno jinak, jedná se právě o množství v této MJ evidence.
 • Výkres – Obrázek ve formátu BMP, JPG nebo GIF, uložený přímo na kartě kmene zboží. Tento obrázek lze využít i v tiskových výstupech systému Helios Orange.
 • Blokováno – Tento atribut může nabývat dvou hodnot – Běžný záznam nebo Archivní záznam. Při vytvoření nové položky se jedná vždy o běžný záznam. Příznak archivní záznam nastavte, pokud již nebudete chtít s danou položkou pracovat. Systém vás při každém výběru archivní položky upozorní, že chcete pracovat s neplatnou položkou.
  Stav Archivní záznam většinou využijete tehdy, když danou kartu nechcete používat - chtěli by jste ji smazat, ale vzhledem k tomu, že již byla navázaná např. v technologii, nelze ji smazat.
  Většinou se při používání Archivních záznamů vytváří sestava, která tyto záznamy odfiltruje a zobrazuje uživatelům pouze Běžné záznamy.
 • Záložka rozměry - Na této záložce je možné zadat rozměry nářadí do jednotlivých rozměrových polí. Jedná se pouze o informativní údaje, které můžete použít v tiskových výstupech.
 • Varianta - Specifikace dané varianty nářadí. Variantnost se využívá hlavně u vyráběných dílců. U nářadí postrádá význam.

Parametry nářadí

(skupina výrobních atributů, které rozšiřují vlastnosti kmenové karty typu nářadí):

 • Typ nářadí – Může nabývat dvou hodnot: Vratné a Nevratné. Hodnota má vliv na výslednou cenu za opotřebení nářadí.
  Volba Nevratné nářadí způsobí, že do kalkulace výrobku se načte kompletní cena použitého nářadí, i když během výrobní dávky nedojde k úplnému opotřebení tohoto nářadí.
 • Typ životnosti – Tento údaj určuje, v jakých jednotkách se bude evidovat životnost nářadí. Pokud je typ životnosti Množstevní – životnost nástroje bude udána v počtech jeho užití. Typ životnosti lze nastavit i na hodnotu – Časová. V případě časové životnosti je životnost nástroje udána v době použití nářadí (v hodinách, minutách, sekundách).
 • Životnost – Životnost nářadí (v jednotkách dle typu životnosti).
 • Denní kapacita nástroje – Hodnota je určena podle typu životnosti. Uplatňuje se ve funkci Souhrnné kapacity nástrojů v rámci skupiny plánu. Tato funkce se nachází v přehledu Potřeba nářadí v rámci Předběžného plánu.

Funkce

Následuje popis funkcí spojených s výrobním modulem. Popis funkcí převzatých z kmenové karty z oběhu zboží naleznete v dokumentaci oběhu zboží.


Přidání položky z kmene zboží

Funkce Přidání položky z kmene zboží umožní přidat do přehledu nářadí položky z kmene zboží. Funkci je vhodné využít v případě, kdy již máte všechny potřebné karty nářadí nadefinovány v kmeni zboží a služeb (nebo na skladech). Funkce nastaví u vybraných položek kmene zboží parametr Nářadí a tím se zobrazí v seznamu nářadí.
Doporučujeme nové nářadí zadávat přímo v přehledu Číselník nářadí. Tím se položka automaticky zobrazí ve výrobě i v Oběhu zboží.


Odebrání položky ze seznamu nářadí

Funkce zruší položku pouze ze seznamu nářadí. Zanechá ji však v číselníku kmene zboží a služeb. Funkce neproběhne, bude-li položka navázaná ve výrobních modulech ve významu nářadí.


Zrušit

Touto funkcí vymažete nářadí z číselníku nářadí i z kmene zboží. Funkce se nejprve pokusí zrušit vazby na výrobu. Pokud proces úspěšně skončí, přejde do fáze odmazání záznamu z kmene zboží. To znamená, pokud nářadí bude mít skladovou kartu, tak se korektně zruší příznak nářadí, karta již nebude zařazena mezi nářadí, ale smazat z kmene zboží nepůjde z důvodu navázání na skladovou kartu - ze seznamu nářadí zmizí, ale v seznamu kmenových karet bude i nadále figurovat.


Dokumenty

Ke každé položce lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.


Kopie

Funkce slouží k vytvoření nového nářadí s možností zkopírování některých údajů z aktuálního nářadí.
Zobrazí se formulář, ve kterém musíte zadat skupinu zboží a registrační číslo nového nářadí. Dále se můžete rozhodnout, které návazné údaje se mají z aktuálního nářadí zkopírovat. Základní údaje z karty nářadí se kopírují automaticky. Zkopírované hodnoty je samozřejmě nutné zkontrolovat, případně upravit.
Pokud funkci kopie vyvoláte v přehledu "Varianty kmene zboží", kde vidíte pouze varianty konkrétní karty, musíte zadat i kód varianty nové karty. V tomto případě bude nové nářadí automaticky zařazeno mezi varianty právě zobrazeného nářadí.


Hromadné změny

 • Hromadné změny parametrů nářadí

Funkce u všech označených nářadí umožňuje změnit speciální výrobní atributy z kmenové karty. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


 • Náhrada nářadí ve vazbách s nářadím

Funkce umožní nahradit právě označené nářadí ve všech vazbách nářadí, kde se nachází. Ve formuláři v kolonce "Čím nahradit" vybereme náhradní nářadí. V přehledu "Seznamu dílců" je zobrazen seznam všech dílců, které ve svých vazbách nářadí mají požadované nářadí k náhradě. V tomto seznamu označíme ty dílce, u kterých výměnu požadujeme. Současně musíme také vybrat změnu, pod kterou se výměna nářadí provede.
Tato funkce současně vedle výměny nářadí umožňuje i odebrání vybraného nářadí. Pokud do kolonky "Čím nahradit" nevybereme náhradní kartu, dojde pouze k odmazání vazeb, které obsahují inkriminované nářadí.


Zobrazení všech variant


Tento přepínač určuje, zda v přehledu mají být zobrazeny jen základní varianty nářadí nebo všechny nářadí včetně jejich variant.


Varianty

 • Zobrazit varianty

Funkce zobrazí přehled s celou skupinou variant daného nářadí. Každé nářadí, které se zde založí funkcí F2 Nový se automaticky přiřadí do právě zobrazené skupiny variant.


 • Přidání do varianty

Tato funkce je přístupna jen v přehledu vyvolaném funkcí "Zobrazit varianty". Umožní do právě zobrazené skupiny variant přidat již existující položky kmene zboží, které splňují přesně definovaná kritéria:
- daná kmenová karta má stejné výrobní příznaky - dílec, montáž, materiál, nářadí, vedlejší produkt
- karta má nastaven kód varianty, který ještě v této skupině variant nebyl použit
- karta není v jiné skupině variant
- karta nemá vlastní definici konstrukce a technologie - platí pro dílce


 • Odebrání z variant

Funkce provede odebrání daného nářadí ze skupiny variant. Toto nářadí nadále bude figurovat v číselníku nářadí.

Změna cen nářadí

Tato funkce umožňuje přiřadit každému nářadí jeho kalkulační cenu. Tato cena se používá pro výpočet kalkulací. Do kalkulačního vzorce vstupuje jako položka za opotřebení nářadí.
Kalkulační ceny nářadí podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být na kalkulačních cenách rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Změna kalkulační ceny" jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny cen nářadí". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily kalkulační ceny nářadí. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v kalkulačních cenách nářadí. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v kalkulačních cenách. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav kalkulačních cen k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav kalkulačních cen, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny kalkulačních cen", tak odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace cen nářadí.

Přehled cen nářadí zobrazí seznam všech nářadí a jejich kalkulační ceny.

Seznam atributů:

 • Cena – Kalkulační cena nářadí.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.

Funkce:

Historie změn ceny nářadí
Funkce zobrazí pro aktuální nářadí všechny změny, které se ho dotkly a současně stav ceny k jednotlivým změnám.

Výrobní přehledy


Pro každé nářadí je možné provést různé druhy výpočtů. Přehledy jsou napočítávány pouze z platných dat TPV k zadanému datu.


Inverze nářadí - strom

Touto volbou se zobrazí inverzní stromový rozpad aktuální položky. V přehledné formě je vidět, při výrobě kterých dílců je dané nářadí použito (1. úroveň stromového rozpadu) a do kterých vyšších celků dané dílce vstupují. Kompletní inverzní strom lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí pouze 1. úroveň inverzního rozpadu.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních kusovníkových vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Nářadí – V editoru zobrazí údaje o aktuálním nářadí.
- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Vazba nářadí - V editoru zobrazí údaje o aktuální vazbě nářadí.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.

Inverze nářadí

V přehledu se zobrazí všechny dílce, které využívají pří své výrobě vybrané nářadí a finální výrobky, které vznikají z těchto dílců. Při hledání finálního výrobku je možné využít i alternativní vazby.

Atributy:
- Kmen zboží - nářadí - Nářadí, pro které je přehled právě napočten.
- Kmen zboží - vyšší - Dílec, který využívá nářadí při své výrobě.
- Kmen zboží - finál - Odkaz na finální výrobek, který je možné z daného dílce vyrobit.
- Vazby nářadí - Odkaz na vazbu nářadí mezi nářadím a dílcem.
- Množství na finál - Potřeba množství nářadí pro výrobu finálního výrobku.
- Vnoření - Úroveň vnoření dílce v kusovníku finálního výrobku.

Nářadí pro výrobu

Pro vybrané nářadí z přehledu zobrazí seznam existujících požadavků nad výrobními příkazy.

Evidence nářadí

Pro vybrané nářadí z přehledu zobrazí evidenci použití/opotřebení daného nářadí ve výrobním procesu.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export