Účtování ze saldokonta - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Kurz. rozdíl k fakturám, Dorovnání setin

Po potvrzení nabídky je zobrazena tabulka pro zadání údajů, podle kterých se mají vygenerovat zápisy pro saldokonto. Tato akce se provede pro všechny označené saldokontní případy. Nabídka je umístěna v místní nabídce (pravé tlačítko myši) Účtování - Kurzový rozdíl k fakturám.

Tip Datum případu v editoru před účtováním lze zadávat jen v případě, že na zadané kontaci není nastaveno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady".

Je-li naopak toto zaškrtávátko zaškrtnuto, není pole pro datum případu přístupné a není vyžadováno jeho zadání.


Hal dorovnani.jpg

Akce účtování kurzového rozdílu před samotným výpočtem výše kurzového rozdílu kontroluje označené saldokontní řádky. Kontroly na jednoznačnost cizí měny na saldokontním případu a na vyrovnanost salda v cizí měně (Saldo1 v CM = 0).

Číslo kontace

Číslo kontace pro daný druh pohybu Saldokonto. Stiskem pomocného tlačítka máte možnost vstoupit do přehledu účetních kódů a vybranou kontaci přenést.

Kontace pro účtování kurzového rozdílu:

KR.jpg

Volba Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady je přístupná pouze při zaškrtnutí atributu neseskupovat stejné řádky. Je-li zaškrtnuto, datum případu a případně i datum úhrady ve vygenerovaných deníkových řádcích je naplněno datumem poslední úhrady daného saldokontního případu. V případě, že datum úhrady je prázdné, je použito zadané datum. V případě, že datum poslední úhrady pro jednotlivé saldokontní případy spadá do různých obdobích, je vygenerováno více dokladů do jednotlivých období. Doklady jsou v přehledu před zaúčtováním setříděny primárně podle období. Je-li zadáno období stavu, je do jednotlivých účetních dokladů dotaženo odpovídající období stavu, existuje-li.

Vzor kontace pro vyrovnání setin

Kon hal dor.jpg


Upozornění V případě vytváření kontací pro vyrovnání setin a kurzových rozdílů lze vynechat řádky - Saldokontní řádek a nechat pouze řádky Vyrovnání zisk a Vyrovnání ztráta.


Datum případu, Období stavu
Vyplníte datum případu, Období stavu se doplní dle tohoto datumu.

Text
Můžete vybrat z nabídky nebo vypsat ručně.

Vyplněné údaje potvrdíte stiskem tlačítka OK.

Každý saldokontní případ generuje 1 účetní řádek na opačnou stranu než je předpis. Účet je dotažen z deníkových zápisů tvořících daný saldokontní případ, není-li jednoznačný, dotahuje se z řádky kontace - saldokontní řádek příslušné strany (neexistuje-li takový řádek kontace, je hlášena chyba, že chybí účet). Párovací údaje (PZ, zakázka, organizace...) jsou přetahovány ze saldokontního případu, nejsou-li obsaženy, tak z deníkových zápisů tvořících saldokontní případ (jsou-li jednoznačné).

Po generování těchto řádků jsou v účetním zápise vygenerovány řádky - vyrovnání zisk a ztráta, které vyrovnávají účetní doklad. Není-li nalezen řádek kontace příslušné strany, je použit řádek se stranou stejnou, ale částka má opačnou hodnotu. Údaje se přetahují z kontace - řádky - vyrovnání zisk a vyrovnání ztráta, nejsou-li údaje v kontaci, dotahují se stejným mechanismem, jako řádky saldokonta.

Při účtování kurzového rozdílu k fakturám může dojít k chybovému hlášení

Varování nebo chybová hláška Nebylo dohledáno datum poslední úhrady v deníkových dokladech. Účtování nelze provést

K této chybě dojde, je-li na kontaci nastaveno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" a v úč. deníku není dohledáno datum poslední úhrady. Systém správně neprovede zaúčtování.

Kurz. rozdíl k bil. dni

Tato akce se provádí pro označené saldokontní případy. Po potvrzení této nabídky je zobrazena tabulka pro zadání údajů, podle kterých se mají vygenerovat zápisy. Doporučujeme tuto funkcionlitu využívat spíše ve Stavu saldokonta k datu..., kde jsou obsaženy údaje ke konkrétnímu datumu - většinou k poslednímu dni účetního období na rozdíl od Stavu saldokonta, které je tvořeno ze všech účetních zápisů, které jsou alespoň ve fázi Účtováno.

Číslo kontace

Číslo kontace pro druh pohybu Saldokonto. Kontace obsahuje stejný Druh řádků jako kontace pro haléřové dorovnání. Stiskem pomocného tlačítka máte možnost vstoupit do přehledu účetních kódů a vybranou kontaci přenést.

Datum kurzu, Datum případu, Období stavu
Vyplníte datum případu, Období stavu se doplní dle tohoto datumu.Zadáte datum kurzu. Kurz pro toto datum a měnu musí být obsažen v kurzovním lístku. Při účtování ze saldokonta k datu se dotáhne lokální období dle zadaného datumu případu, projde kontrolami a účtování je provedeno do tohoto období (toto platí pro všechny druhy účtování v přehledu salda k datu).

Text
Můžete vybrat z nabídky nebo vypsat ručně.

Vyplněné údaje potvrdíte stiskem tlačítka OK.

Kontroluje se období, je-li zadán řádek kurzový zisk/ztráta v kontaci, je-li saldokontní případ veden v cizí měně a je-li saldo v cizí měně nevyrovnané, je-li pro danou měnu a datum kurzu zadán v kurzovním lístku kurz.

Do deníku jsou zapsány doklady o 2 řádcích ke každému saldokontnímu případu. První na účet kurz.zisk/ztráta zadaných u konkrétní měny (není-li, tak účet z kontace) a druhý na účet saldokonta (není-li jednoznačný, tak účet z kontace).


Tip Při účtování kurzového rozdílu k fakturám/k bil.dni nebo účtování dorovnání a v případě, že na saldokontním řádku kontace není zadán účet, je při dohledávání účtu zohledněno nastavení "Párování plateb z bankovních výpisů" na účtu. Pro účtování se primárně přebírá účet s příznakem "Účet použít prioritně (pouze saldokontní)", když takový není, pak s příznakem "Účet použít". Jestliže je účet nejednoznačný nebo není dohledán žádný, potom dojde k chybovému hlášení "Není zadán účet"

Přeúčtování

Pomocí vhodně nastavené kontace (postačují dva řádky s Druhem řádku Saldokontní řádek a Přeúčtování) umožňuje přeúčtování saldokontních případů (refaktoring). Je nutno zvolit, zda bude datum splatnosti přebráno ze saldokontního případu.
Druh řádku "Přeúčtování", lze zařadit do kontace vícekrát, účtuje se tak, jak je uvedeno v kontaci (tolikrát, na uvedenou stranu s uvedeným účtem) a má k dispozici stejné nastavení jako Druh řádku Saldokontní řádek.

Přesun saldokontních případů do archivu

Tato akce provede převedení označených saldokontních případů do archivu. Nejprve bude zobrazen dotaz:

Opravdu převést označené saldokontní případy do archivu ? Pokud na tento dotaz odpovíte Ano, budete vyzváni k zadání hesla a potom bude proveden přesun.

Podmínkou převodu dokladů do archívu je jeho vyrovnanost. Kontrola na vyrovnanost v hlavní a cizí měně je prováděna jen pro saldokontní případy, které obsahují právě jednu cizí měnu (kromě hlavní měny). V ostatních případech, kdy saldokontní případ neobsahuje žádnou cizí měnu nebo obsahuje více cizích měn, je kontrolována vyrovnanost pouze v hlavní měně.

Archiv saldokontních případů

Po potvrzení této nabídky bude zobrazen přehled archivovaných saldokontních případů. Tyto případy je možné převést zpět do aktivního salda pomocí nabídky Přesun saldokontních případů do salda.

Upozornění Funkce Aktualizace neaktualizuje archiv.

Běžně není nutné provádět přesun saldokontních případů do archívu. Je možné využít nastavených sestav - např.Saldokonto nevyrovnané, které zobrazí pouze nevyrovnané saldokontní případy.


Poznámky k saldokontnímu případu

Zde můžete k saldokontnímu případu zadat poznámky. Po potvrzení této nabídky se zobrazí okno s přehledem poznámek k aktuálnímu saldokontnímu případu. Po stisku tlačítka Nový <F2> můžete zadávat novou poznámku.


Dokumenty organizací

Pomocí této nabídky máte možnost si zobrazit nebo zadat další dokumenty k organizaci saldokontního případu. Tato nabídka se dále rozpadá na další podnabídky:

  • Poznámky
  • Dokumenty
  • Dokumenty navázané i nepřímo Pohyb v původní tabulce

Tato funkce umožňuje přecházet mezi jednotlivými saldokonty (stejně jako modré šipky v záhlaví přehledu).


Spárování

Tato funkce umožňuje přímo z přehledu salda párovat jednotlivé saldokontní případy, tj. sjednotí na označených případech všechny párovací atributy.

Musí být označeny alespoň dva saldokontní případy. Po zvolení akce Spárování se objeví editor spárování, ve kterém je možno vybrat párovací hlediska přístupná na dané saldokontní skupině, která nejsou stejná na příslušných úč.zápisech. V editoru se vždy přednastaví hodnoty z aktuálního záznamu. Jednotlivé hodnoty je možno také přenést z jiného saldokontního případu tlačítkem Výběr sal.údajů. Po potvrzení editoru dojde ke spárování všech označených saldokontních případů dle hodnot zadaných v editoru spárování.

Oprava párovacích údajů probíhá na účetních řádcích navázaných na dané saldokontní případy. Proto akci nelze provést, je-li uzavřen účetní doklad, uzavřené období nebo doklad je navázán v archivním saldu nebo je součástí zápočtu nad saldokontem.

Tip Při změně organizace nebo párovacího znaku jsou měněné účetní doklady kontrolovány, zda nespadají do některého kontrolního hlášení.

Pokud spadají do uzavřeného kontrolního hlášení, je zobrazena chyba s číslem dokladu a proces spárování je ukončen. Pokud spadají do otevřeného kontrolního hlášení, je zobrazen dotaz na pokračování.


Ve Stavu saldokonta k datu... se objevují další nabídky týkající se Opravných položek.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export