Účetnictví - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2010.1230 ze dne 30.12.2010

Tip Submodul Vrácení DPH

Poplatník daně má nárok na vrácení daně v členském státě, ve kterém mu bylo dodáno zboží nebo služby, podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu daňového úřadu ve státě, ve kterém má sídlo.

Fáze 1 byla uvolněna již dříve: Umožněno pořizování účetních dokladů a účtování faktur/dobropisů a pokladních dokladů pro účely vracení DPH (refundace).

Fáze 2 uvolněna nyní: Umožněno zakládání a plnění žádostí o vracení DPH.

Číselník kódů vracení DPH

 • nový číselník Účetnictví - Číselník období DPH - Kódy vracení DPH
 • číselník obsahuje kódy a popis vracení DPH
 • údaj "Země" je nepovinný, pouze informativní
 • číselník je přednaplněn kódy 1 - 10

Hlavička (žádost) vracení DPH

 • nový přehled "Vracení DPH" v soudku Účetnictví - Číselník období DPH
 • hlavička Vracení DPH určuje datumový rozsah, seznam zemí, koeficient pro krácení daně pro žádost o Vracení DPH a bankovní spojení (vlastní organizace)
 • hlavičku Vracení DPH lze uzavřít, poté do ní nelze již zařadit žádný účetní řádek
 • akce v přehledu:
  • Účetní řádky - zobrazí přehled úč.řádků zařazených do Vracení DPH
  • Účetní doklady - zobrazí přehled úč.dokladů, které obsahují řádky zařazené do Vracení DPH
  • Zobrazení přehledu - zobrazení přehledu položek dané Vracení DPH
  • Uzavření hlavičky Vracení DPH
  • Otevření hlavičky Vracení DPH
 • nelze zadat hlavičku Vracení DPH, která by se překrývala s jinou neuzavřenou hlavičkou pro téže země
 • k hlavičce Vracení DPH lze přiřadit země, do Vracení DPH pak budou načítány účetní záznamy s účtem DPH jen pro dané země
 • pro každou zemi lze definovat, zda se jedná o "Žadatele" či "Zástupce" a přiřadit i konkrétní bankovní spojení dané země tyto údaje lze editovat použitím akce "Bankovní spojení" v lokálním menu přehledu přiřazených zemí nebo pomocí tlačítka "Bankovní spojení", pro nastavení "Žadatel" lze přiřadit bankovní spojení vlastní organizace, pro nastavení "Zástupce" lze přiřadit bankovní spojení ostatních organizací

Položky Vracení DPH

 • lze zobrazit z přehledu hlaviček Vracení DPH
 • položka Vracení DPH obsahuje údaje o konkrétním dokladu Vracení DPH (identifikace dokladu, země, organizace, párovací znak, datum, částky DPH, kód Vracení DPH, dovoz/nákup a popisy)
 • částka odpočtu DPH je určena jako částka DPH * koeficient / 100
 • akce v přehledu:
  • Účetní řádky - zobrazí přehled úč.řádků položky Vracení DPH
  • Hromadná změna - umožňuje hromadnou změnu kódu Vracení DPH a dovoz/nákup
  • Kontrola identifikace dokladů
 • položky Vracení DPH nelze ručně přidávat, jen přenosem z úč.deníku
 • položky Vracení DPH lze generovat akcí "Vracení DPH" z přehledu úč.deníku
 • "Kontrola identifikace dokladů" je akce, která zkontroluje, zda není porušena vazba mezi číslem úč.dokladu v deníku a na položkách Vracení DPH (k porušení vazby by nemělo normálním provozem dojít, akce vedoucí k porušení jsou v lokálním menu deníku zakázány, má-li daný účetní řádek vazbu na Vracení DPH - jedná se např. o akce "Změna čísla dokladu" nebo "Přesun dokladu do jiného DUD"
 • opravu některé položky Vracení DPH lze provést tak, že se položka smaže a příslušné opravené úč.záznamy se pomocí akce "Vracení DPH" v účetním deníku přenesou zpět do Vracení DPH

Účetní deník

 • nová akce "Vracení DPH" v lokálním menu přehledu úč.deníku
 • označené úč.řádky vygenerují položky Vracení DPH
 • úč.řádky musí splňovat tyto podmínky :
  • fáze účtováno nebo zaknihováno
  • účet DPH musí mít nastaveno místo plnění Vracení DPH
  • jednoznačný párovací znak a organizace
  • musí existovat vhodná hlavička Vracení DPH
 • před generování položek Vracení DPH se musí v editoru zadat: Kód Vracení DPH - z číselníku kódů Vracení DPH Dovoz / nákup, toto nastavení bude přiřazeno všem generovaným položkám Vracení DPH
 • při generování může dojít k těmto chybám :
  • Účetní záznam je již do Vracení DPH převeden
  • Účetní záznam je blokován jiným uživatelem
  • Doklad je ve fázi pořízeno
  • Místo plnění na účtu DPH není Vracení DPH
  • Liší se měna na dokladu a měna účtu DPH
  • Nenalezena vhodná hlavička Vracení DPH
  • Nejednoznačná hlavička Vracení DPH
  • Chybí párovací znak
  • Nejednoznačný párovací znak
  • Chybí organizace
  • Nejednoznačná organizace


Novinka Uzávěrku lze nově dělat i po vozidlech.
 • v účtovém rozvrhu lze zadat v editoru účtu příznak "Uzávěrka po vozidlech"
 • při provádění uzávěrky lze v editoru uzávěrky zvolit uzávěrku po vozidlech
 • vlastní uzávěrka je rozšířena o případný rozpad konečných a počátečních stavů v deníku po vozidlech


Novinka Účto-úrok z prodlení po novelizaci vládního nařízení.

㤠1
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“
Již se s platností od 1.7.2010 nemění každé pololetí.
Pro úroky z prodlení vzniklé prodlení před 1.7.2010 platí původní pravidla - pololetní uplatnění podle aktuálních REPO sazeb

Upraveno.


Oprava Při práci v editoru účetního deníku se mohla objevit chyba
Varování nebo chybová hláška "Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Boolean)"

Souvisela s dotažením období DPH. Chyba se mohla projevit pouze při práci v DUD, které mají v čísle nenumerické znaky.
Důsledkem chyby bylo to, že se regulérně nedotáhlo příslušné období DPH a bylo nutné ho přiřadit ručně.
Opraveno.


Oprava Účetní kódy - kontace: oprava zkráceného veřejného názvu atributu TabRadekUKod.UcetDAL z MD na DalVerze 2.0.2010.1025 ze dne 09.12.2010

Oprava Při přečíslování účetního dokladu bylo v posledních verzích nutné označit všechny řádky dokladu, jinak systém hlásil chybu

Nalezena vazba na doklady jiného modulu. Operaci nelze provést.
Uvedeno do původního stavu, označování opět není nutné.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mailVerze 2.0.2010.1023 ze dne 24.11.2010

Novinka V akci "Generování jen účetních opravných položek" (lokální menu přehledu salda k datu nebo přehledu opravných položek) je před vlastním generováním zobrazen editor, kde lze zadat procenta návratnosti. Je nutno zaškrtnout zaškrtávátko a poté lze vyplnit procenta na 2 des.místa (v editoru hromadné změny procent návratnosti a v editoru opravných položek lze zadat procenta také na 2 des.místa). Zadaná procenta jsou poté použita pro výpočet.

Jestliže nedojde k zaškrtnutí zaškrtávátka, systém dosadí procenta návaznosti stejně jako dříve - z minulé opravné položky.
Procenta lze zadat v rozsahu 0% - 100%, přednabízena je hodnota 0.
V případě označení více záznamů platí zadaná procenta pro všechny záznamy.


Oprava Při změně čísla dokladu v přeeditaci před zaúčtováním systém hlásil chybu "The multi-par identifier TabDenik.Id could not be found" a přečíslování se neprovedlo.

Opraveno.Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Tip Nový modul Vrácení DPH

Poplatník daně má nárok na vrácení daně v členském státě, ve které mu bylo dodáno zboží nebo služby, podáním žádosti o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu daňového úřadu ve státě, ve kterém má sídlo.

Účtový rozvrh

 • volba "Účtování DPH" rozšířena o volbu "Refundace"
 • při volbě "Refundace" je povinné zadat sazbu DPH, zemi a měnu refundace (hlavní nebo cizí)
 • po OK v editoru je kontrola na zadání měny a směr plnění vstup

Účetní deník

 • umožněn výběr účtu refundace do pole "Účet DPH"
 • přístupné editovatelné pole "Částka DPH"
 • pole "Částka DPH" se předvyplní částkou daně v měně refundace(v případě hlavní měny vypočtenou z pole "Částka", v případě cizí měny vypočtenou z pole "Částka měna")
 • popisek pole "Částka DPH" obsahuje kód měny
 • pole pro období DPH je nepřístupné a prázdné
 • pole pro DUZP je přístupné
 • při ukládání editoru OK je kontrolováno:
  • nesmí být zadáno období DPH
  • upozornění na zadané datum DUZP (dotaz na pokračování)
  • případné zadání CM a shoda CM na dokladu a na účtu refundace

Účetní kontace

 • účtování refundací je umožněno z faktur (dobropisů) přijatých a z pokladny - výdaj
 • umožněno zadat účet refundace do pole "Účet DPH" na řádky kontace "Částka včetně daní" a "Částka vč. daně sum. slevy"
 • v případě refundace v cizí měně musí být nastaveno "Cizí měna" na ANO, kontrola při ukládání řádku kontace (dotaz)

Účtování

 • pokladna
  • v řádku refundace se nevyplní období DPH ani datum DUZP
  • částka DPH v CM se vypočítá z celkové částky CM
  • kontrola shody cizí měny na pokl. dokladu a účtu refundace
  • částka daně v cizí měně je uložena do pole "Částka DPH", které lze v editoru deníku editovat
 • faktury
  • v řádku refundace se nevyplní období DPH ani datum DUZP
  • kontrola shody cizí měny na faktuře a účtu refundace
  • částka daně v cizí měně je uložena do pole "Částka DPH", které lze v editoru deníku editovat

Další funcionalita

 • přiřazení období DPH
  • nepovoleno přiřazovat období DPH do řádků refundace
 • hromadné změny v úč. deníku
  • nepovoleno přiřazovat období DPH do řádků refundace
  • nepovoleno přiřazovat účty refundace do řádků s vyplněným obdobím DPH
 • kontrola účetních řádků/dokladů
  • přiřazeno období DPH v řádku refundace -> chyba
 • přiřazování účtů DPH na řádky výkazu DPH
  • účty refundace nelze přiřazovat na řádky výkazu DPH
 • účty řádků DSN
  • účty refundace nelze přiřazovat na úč. řádky DSN


Novinka Penalizační faktury:

Vzorec pro výpočet penále a penále v cizí měně na položkách penalizačních faktur je doplněn o zaokrouhlení na 2 des. místa. U všech nově vystavovaných pen.faktur se hodnoty penále automaticky zaokrouhlí. Po přechodu na novou verzi budou hodnoty penále u stávajících pen. faktur stále nezaokrouhlené.
Pokud uživatel vyžaduje dodatečné zaokrouhlení i u již vystavených pen. faktur, je v editoru pen. faktury nová akce "Zaokrouhlení penále na položkách", která zaokrouhlí položky dané pen. faktury. Akce je přístupná pouze pro nezaokrouhlené pen. faktury (již vystavené), které nejsou zaúčtovány. Je-li pen. faktura již zaúčtována, musí se nejdříve odúčtovat, aby se mohlo provést zaokrouhlení penále na položkách.
U nově vystavovaných pen.faktur dochází k zaokrouhlování již automaticky, výše popsaná akce je vždy nepřístupná !
Stejný princip platí i pro upomínky (ty nelze účtovat, takže použití akce pro zaokrouhlení je možné pro všechny již vystavené upomínky).


Novinka Do řádků účetní kontace pro vydané faktury uvolněna volba párovacího znaku jako "číslo zálohové dod.fy".

Jeho naplnění se provádí stejně jako u faktur přijatých.


Novinka Vazba v účetním deníku na souhrnné hlášení svým charakterem 1:N patří v Nastav pouze do sekce "Podmínky - filtr" a nikoliv do sekce "Zobrazení". Ze sekce "Zobrazení" byla odstraněna.

Jestliže měl uživatel uloženou sestavu s nastavením některého sloupce souhrnného hlášení do zobrazení, budou tyto sloupce při dalším použití sestavy odstraněny a je potřeba je ze sestavy vymazat.
Do přehledu deníku je přidán nový sloupce "Úč.řádek je navázán na souhrnné hlášení", který říká, zda je daný řádek navázán na jakékoliv souhrnné hlášení.


Novinka Při kontrole úč. dokladů pro souhrnné hlášení se rozlišuje, zda je DPH na dokladu zadána ručně či nikoliv. Je-li DPH zadána ručně, nekontroluje se existence kurzového lístku pro dané DUZP a měnu.


Oprava Účetnictví - souhrnné hlášení - počet dokladů.

V některých případech nesouhlasil počet plnění oproti počtu dokladů v deníku.
Opraveno.


Oprava Pokud byl v kontaci pro dodatečné související náklady (DSN) nastaven přenos textu do účta jako uživatelsky definovaný sloupec z položky, v přípravě účtování systém hlásil chybu "Cannot insert NULL...".

Opraveno.


Oprava Při přenosu saldokontního případu na deníkový doklad (z pole Párovací znak) mohlo dojít k chybě "Could not convert NULL to integer", data se na účetní doklad přenesly.

Opraveno.
Chyba mohla mít vliv na přenos datumu párování.Verze 2.0.2010.0516 ze dne 10.08.2010

Oprava V úpravě procesu zařazování organizací do skupin organizací byla chyba - do skupin byly zařazeny i organizace s nulovým saldem.

Upraveno, vrácen původní nápočet.Verze 2.0.2010.0515 ze dne 30.07.2010

Oprava V určitých případech mohl změnový skript 020020100503, který nastavuje aktuální DIČ, skončit s chybou "Subquery returned more then 1 value...".

Opraveno.


Oprava Doklad je v účetním deníku ve fázi pořízeno, přes pravé tlačítko Změny / Změna čísla dokladu -> objevila se hláška: Access violation at address 01838D9C in module 'HeLib.bpl'. Read of address 00000110

Opraveno.


Oprava V případě skupiny organizací s nastavením podmínky "Po splatnosti s tolerancí" byl chybně vytvořen seznam organizací, tedy byly zahrnuty i organice, které sice celkovou částkou Saldo1 měly vyšší než mezní částku saldokonta, ale s ohledem na dny tolerance nikoli.

Proces zařazení organizací do skupin upraven.Verze 2.0.2010.0514 ze dne 19.07.2010

Oprava Při účtování mezd se nevyplní datum párování na úč.dokladech, i když je účet nasměrován do saldokontní skupiny s nastaveným párováním dle datumu párování. Následně nedojde ke správnému spárování v saldu.

Opraveno.


Oprava Při přechodu na verzi 20100511 se zakládá a nastavuje příznak "AktualniDIC".

Při nastavení není respektováno, zda bylo DIČ validováno v pořádku či nikoliv a systém dané DIČ přednastaví jako aktuální. Oprava : respektuje se výsledek validování a přednastaveno je pouze takové DIČ, které bylo validováno ok "Yes, valid VAT number".


Oprava Pri importe xml súboru na DU sa vyplní iba 1. druhá strana. Ostatné druhé strany ostali prázdne.

Řešení : při tvorbě XML souboru se vždy po 27-mi řádcích SV "odstránkuje" a zapíší se správné hodnoty pořadového čísla stránky (aktualna) a celkového počtu stránek (celkovo).


Oprava V některých případech končí aktualizace DPH na vstupu chybovou hláškou:
Dotaz nebo informativní hláška [SQL:16915,16] A cursor with the name 'CursorUhradaDPH' already exists.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0513 ze dne 01.07.2010

Oprava Při účtování dodatečných souvisejících nákladů se v případě nastavení na Uživatelský sloupec chybně dotahoval Párovací znak a Text do účta.

Opraveno.

Upozornění Upozornění : pro dotahování uživatelských sloupců párovací znak (_ParZnakUziv) a text do účta (_TextDoUctaUziv) se při přípravě účtování DSN musí uživatelské atributy zadávat do tabulky dokladů oběhu zboží (TabDokladyZbozi) resp. tabulky položek dokladů zboží (TabPohybyZbozi)
.


Verze 2.0.2010.0512 ze dne 29.06.2010

Oprava Přes Hromadné změny v Účetním deníku nešlo změnit vozidlo.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Tip Zadávání DIČ - novinky

V editoru zadání DIČ je otočeno pořadí polí, napřed se zadává země, poté DIČ.
Po zadání země a odskoku z pole je kód země přednastaven jako začátek DIČ.
V editoru je nové zaškrtávátko, které informuje o tom, zda je země zadaná pro DIČ v EU.
Je možné zadat více DIČ pro jednu zemi.
V přehledu DIČ je nové pole "Aktuální DIČ". Princip - pro každou kombinaci číslo organizace + země je nutno mít nastaveno právě jedno DIČ jako aktuální.
Aktuální DIČ lze nastavit pomocí akce "Nastavení aktuálního DIČ".
Akce nastaví příznak "Aktuální DIČ" vybranému záznamu a případně odejme příznak záznamu, který ho měl nastaven předtím. Je-li akce spuštěna nad záznamem, který má příznak nastaven, je příznak odebrán.
Každé nově zadané DIČ v rámci číslo organizace + země je automaticky nastaveno jako "Aktuální DIČ".
Při přechodu na novou verzi systém automaticky nastaví příznak "Aktuální DIČ" tímto způsobem: pro každou kombinaci číslo organizace + země je určeno DIČ, které je naposledy validované, a to se nastaví jako "Aktuální DIČ". Jestliže takové neexistuje, je zvoleno DIČ s nejvyšším ID (naposledy pořízené).

Při zadávání organizace na doklad (kde je přetahováno zároveň i DIČ) je priorita taková: 1) je dotaženo DIČ nastavené přímo na organizaci
2) jestliže není DIČ nastaveno přímo na organizaci, je dotaženo DIČ z přehledu DIČ k dané organizaci, které má příznak aktuální (je-li jednoznačné)
3) neexistuje-li žádné DIČ označené jako aktuální, je dotaženo DIČ bez příznaku aktuální, je-li jednoznačné


Tip Kontrola účetních dokladů souhrnného hlášení.

Před spuštěním vlastní aktualizace souhrnného hlášení (akce "Zobrazení přehledu SH s aktualizací" v přehledu souhrnných hlášení nebo akce "Aktualizace" v přehledu výkazů souhrnných hlášení) je zobrazen dotaz "Provést kontrolu úč.dokladů souhrnného hlášení ?".
Jestliže je zvolena varianta "Ne", aktualizace se hned rozeběhne a po jejím doběhu je případně zobrazena info hláška "Na některých účetních dokladech je nejednoznačné nebo chybí DIČ organizace" a zobrazí se výkaz souhrnného hlášení (takto akce probíhala dosud standardně). Jestliže je zvolena varianta "Ano", dojde napřed ke kontrole účetních dokladů.
Jsou kontrolovány ty účetní doklady, které obsahují řádek s daňovým účtem s kódem plnění = odeslání zboží, přemístění zboží, třístranný obchod, poskytnutí služby, nemají zadáno datum DUZP nebo datum DUZP spadá do období daného souhrnného hlášení, není navázáno období DPH nebo navázané období DPH má stejnou zemi jako dané souhrnné hlášení, úč.záznam není navázán na jiné souhrnné hlášení.
Všechny tyto doklady jsou kontrolovány s výpisem chyb:

 • fáze pořízeno
 • chybí DUZP
 • chybí období DPH
 • chybí kurz DPH
 • chybí DIČ
 • nejednoznačné DIČ
 • neaktuální DIČ
 • DIČ není ze země EU
 • nesoulad země a DIČ (první 2 znaky DIČ musí být kód země)

případně s výpisem varování:

 • chybí párovací znak
 • v rámci dokladu více DIČ (toto varování znamená, že je sice DIČ zadáno přímo na úč.řádku souhrnného hlášení, ale v rámci úč.dokladu existuje na jiném řádku jiné DIČ)

Chyby i varování jsou vypisovány v procesním okně pro každý úč.doklad, který je identifikován názvem období / DUD / číslo dokladu.
Po uzavření procesního okna je zobrazen dotaz na pokračování v aktualizaci.
Lze pokračovat v aktualizaci, i když jsou nalezeny chyby a varování.
Jestliže nejsou nalezeny chyby nebo varování, procesní okno kontroly se po doběhnutí kontrol samo zavře a je spuštěna aktualizace.
Není-li v úč.deníku nalezen žádný záznam k danému souhrnnému hlášení, kontrola neproběhne a je zobrazen prázdný výkaz souhrnného hlášení.


Novinka Do přehledu Výkaz souhrnného hlášení přidány 2 nové sloupce
 • Počet plnění podle párovacího znaku
 • Ruční korekce

Původní sloupec Počet plnění je nyní počítaný jako jejich součet.

Při přechodu na novou verzi je hodnota sloupce "Počet plnění" zkopírována do sloupce "Počet plnění podle párovacího znaku".
Sloupec "Počet plnění podle párovacího znaku" je plněn systémem při aktualizaci souhrnného hlášení. Sloupec "Ruční korekce." lze editovat v editoru výkazu souhrnného hlášení. V editoru jsou také vidět obě needitovatelné hodnoty, "Počet plnění podle párovacího znaku" a "Počet plnění" celkem.


Novinka V přehledu souhrnných hlášení jsou nyní 2 akce
 • Zobrazení přehledu
 • Zobrazení přehledu SH s aktualizací

V přehledu výkazu souhrnného hlášení je jediná akce Aktualizace.
Ostatní akce jsou zrušeny.
Opravu počtu plnění lze provádět v přehledu výkazu souhrnného hlášení akcí "Oprava".
Akce jsou nepřístupné, je-li souhrnné hlášení uzavřeno.


Novinka V přehledu výkazu souhrnného hlášení jsou 2 nové akce:
 • Řádky deníku aktuálního řádku SH - zobrazí řádky účetního deníku, které přímo tvoří daný řádek výkazu souhrnného hlášení
 • Doklady deníku aktuálního řádku SH - zobrazí celé doklady účetního deníku obsahující řádky, které přímo tvoří daný řádek výkazu souhrnného hlášení

Akce fungují i na označené řádky výkazu souhrnného hlášení.


Novinka Po spuštění akce "Uzavření souhrnného hlášení" v přehledu souhrnných hlášení je zobrazen dotaz "Spustit před uzavřením aktualizaci souhrnného hlášení ?".

Po volbě "Ne" je souhrnné hlášení okamžitě uzavřeno.
Po volbě "Ano" je spuštěna aktualizace souhrnného hlášení včetně dotazu na provedení kontroly účetních dokladů a poté je zobrazen výkaz souhrnného hlášení.
Po jeho uzavření je souhrnné hlášení uzavřeno.


Novinka Vytvořen nový distribuční tisk

-228 Následné souhrnné hlášení k DPH - kontrolní opis


Novinka U dokladů:
 • upomínka
 • sdružená upomínka
 • penalizační faktura
 • sdružená penalizační faktura.

je při volbě e-mail nebo fax z náhledu před tiskem doplněno dotažení kontaktu, buď e-mail adresy nebo faxového čísla.
Kontakt je dotažen přímo z organizace, protože na těchto dokladech není kontaktní osoba.


Novinka V editoru kopie účetního dokladu je zaškrtávátko "Storno" nahrazeno polem "Kopie / storno" pro výběr ze tří možností:
 • Kopie
 • Storno
 • Kopie a storno

První 2 volby fungují stejně jako dříve.
Volba "Kopie a storno" vytvoří v rámci jednoho dokladu v první části storno původního dokladu a ve druhé části jeho kopii.
Funguje pro kopírování jednoho úč.dokladu nebo označených úč.dokladů.


Novinka Do účtového rozvrhu byl přidán atribut "Splatnost". Lze jej nastavit buď pro každý účet zvlášť na druhé záložce editoru účtů nebo hromadnou změnou.

Může nabývat hodnot:

 • Nesledovat
 • Krátkodobé
 • Dlouhodobé

Přednastaveno je Nesledovat. Je zajištěno rozkopírování tohoto nastavení účtů v případě vytvoření nového období.


Novinka Účtování kurzového rozdílu v účetním deníku. Přenos vazebních údajů (organizace, útvar, zakázka,...) se řídí dle dvou nastavení:
 • nastavení přenosů mezi řádky úč.dokladu, lze nastavit na DUD
 • nastavení povinností na účtu

Prioritu má nyní nastavení povinností na účtu.

Nová funkcionalita - souhrn variant - např. pro útvar:

A) na DUD je nastaveno NEpřenášet útvar

 • na účtu je nastaveno pro útvar "Bez kontroly" - útvar se nepřenese
 • na účtu je nastaveno pro útvar "Povinné" - útvar se PŘENESE
 • na účtu je nastaveno pro útvar "Zakázané" - útvar se nepřenese
 • na účtu je nastaveno pro útvar "Upozornění" - útvar se nepřenese

B) na DUD je nastaveno přenášet útvar

 • na účtu je nastaveno pro útvar "Bez kontroly" - útvar se přenese
 • na účtu je nastaveno pro útvar "Povinné" - útvar se přenese
 • na účtu je nastaveno pro útvar "Zakázané" - útvar se NEPŘENESE
 • na účtu je nastaveno pro útvar "Upozornění" - útvar se přenese


Oprava V určitých případech se mohlo v Přiznání k DPH na řádcích 44 nebo 45 ve sloupcích "V plné výši" nebo "Krácený odpočet" objevit záporné číslo (-1).

Oprava - systém navíc otestuje, zda je na řádky 44 resp. 45 účtováno přímo (přes navázané účty). Jestliže ne, jsou řádky ponechány bez přepočtu. Jinak proběhne standardní přepočet řádků s ohledem na sumy hodnot na příslušných řádcích "Zdanitelné plnění".


Oprava Účetní deník - hromadné změny.

Když se měnil např. nákladový okruh a na některém z měněných účetních záznamů byl zakázaný útvar, systém zahlásil chybu (zakázaný útvar) a změnu nákladového okruhu na daném záznamu neprovedl.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0406 ze dne 29.04.2010

Oprava Chybné chování editoru období DPH:
 • při ukládání nové věty / opravy věty / při uzavírání období DPH se mohla objevit hláška "Není nebo špatně zadáno čtvrtletí", i když je plátce nastaven na měsíční
 • po zadání datumu DO se nenastavilo správně číslo měsíce nebo se nastaví navíc číslo čtvtletí

Opraveno.


Oprava Nápočet výkazu souhrnného hlášení nerespektoval zemi na účtu DPH.

Např. pokud měl v databázi s českou legislativou účet DPH nastavenou zemi SK (firma je plátcem DPH i na Slovensku), byly doklady přesto napočítány do výkazu souhrnného hlášení CZ.
Opraveno.
Při nápočtu výkazu souhrnného hlášení je kontrolována země na navázaném období DPH - musí být shodná se zemí na hlavičce souhrnného hlášení.


Oprava Při účtování dokladů oběhu zboží, jestliže je na řádcích kontace pro položky nastaven přenos textu do účta jako uživatelský sloupec z položek dokladu, se mohlo stát, že účtování skončilo chybou "String or binary data would be truncated.". Doklad se nezaúčtoval.

Opraveno.


Oprava Účetnictví, Druhy účetních dokladů, Hromadné změny, pole Přednastavený atribut - řádek a Přednastavený atribut - doklad. Akce se provedla, ale do Druhu účetního dokladu se nastavila volba v pořadí o 1 číslo nižší než byla skutečně zvolena.

Např. místo Text se nastavil Datum případu, místo Účet se nastavil Text atd.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0405 ze dne 21.04.2010

Novinka Do účtování opravných položek bylo doplněno dotahování Období stavu podle Data případu.


Novinka Při účtování dokladů Oběhu zboží je umožněn přenos zakázky/zaměstnance/nákl. okruhu/vozidla z položky dokladu.
Je-li v kontaci na řádku účtování položky dokladu nastaveno plnění párovacího znaku zakázka/zaměstnanec/nákl. okruh/vozidlo, je tento údaj přenesen z položky do párovacího znaku.


Novinka Při výpočtu (částečného) kurzového rozdílu v editoru účetního deníku je respektován již vygenerovaný kurzový rozdíl pro danou úhradu.

Podmínky, kdy je již vygenerovaný kurzový rozdíl systémem rozpoznán a započítán:

 • řádek kurz. rozdílu je součástí úč. dokladu = úhrady
 • je napočítán do téhož salda
 • obsahuje druh data = saldo bez datumu
 • má vyplněn kód cizí měny, ale částku cizí měny má nulovou

Je-li první kurzový rozdíl započítán, je při opětném stisku tlačítka "Kurzový rozdíl" zobrazeno hlášení "Nenalezen kurzový rozdíl" a k dalšímu generování nedojde.


Novinka Je-li uzavřené období DPH, mohlo se stát, že bylo nepřístupné pole účtu v editoru deníku, i když se nejednalo o daňový účet.

Upraveno.


Novinka Následné souhrnné hlášení

Pokud se provedla oprava dokladu spadajícího do souhrnného hlášení akcí storno a doklad se dostal do následného souhrnného hlášení, tak se řádek původního dokladu s daňovým účtem zdvojil v případě, že je do zobrazení použit některý z atributů přehledu Souhrnné hlášení (např. název). Zároveň se tento řádek dostal i do dokladů neseskupené daňové doklady.
Upraveno. Při provádění storno operace do následného souhrnného hlášení je změněn nápočet souhrnného hlášení. Ten zabezpečuje to, že se vygeneruje vazba pouze na deníkový záznam, který provádí STORNO operaci a nikoliv na deníkový záznam původní, který spadá do řádného souhrnného hlášení. Potom je tedy seznam neseskupených daňových dokladů v pořádku.


Oprava Při nastavení v kontaci Text do účta na Uživ. sloupec - položka byl vygenerovaný text zkrácen z 255 na 40 znaků.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0402 ze dne 30.03.2010

Novinka Při tisku z účetního deníku jsou generovány nové pipeline s vazbou na RadkyUcetnihoDokladu, které lze použít pro návazné údaje.

Pipeline jsou generovány pro tyto vazební číselníky: Utvar, Zakazka, Nakladovy okruh, Organizace, Vozidlo, Zamestnanec, Ucet, Ucet DPH a obdobi.


Oprava V určitých případech se mohlo stát, že nesouhlasila suma ve výkazu DPH CZ vzor 16 v řádcích daně na výstupu (součet řádků 3+5+7+... resp. součet řádků 4+6+8+...) se sumou daní na účtech nasměrovaných přímo na řádky 44, resp. 45. Vlivem zaokrouhlení mohl být rozdíl až několik korun.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0315 ze dne 16.03.2010

Tip Změny v souhrnném hlášení
 • Program hlídá existenci pouze 1 neuzavřeného souhrnné hlášení pro daný měsíc nebo čtvrtletí a rok, nepovolí založit další před tím, než se uzavře předchozí SH.
 • Uzavření Souhrnného hlášení (SH) již není vázáno na uzavření Období DPH, SH lze uzavřít dříve. Tudíž není nutno před uzavřením Období DPH dělat opravné přiznání k DPH. Obdobně se nedá otevřít období DPH, když je jiné otevřeno. Záložka období DPH se proto již na SH nezobrazuje.
 • Když se uzavře SH, tak se na všech řádcích (nejen na řádcích s účtem DPH) znepřístupní pole Organizace, DIČ DPH a Párovací znak pro editaci.
 • Když se uzavře SH, tak není možné doklad převést do fáze Pořízeno.
 • V editoru souhrnného hlášení již není přístupná záložka s navázanými obdobími DPH. Tato vazba již není podstatná, zařazení účetních dokladů se řídí pouze datumem DUZP.


Tip Následné souhrné hlášení

Nápočet souhrnného hlášení (SH) byl přepracován.

Opravy a storna pro SH již není nutné pořizovat akcí "Oprava pro SH" v přehledu účetního deníku, ale lze postupovat i běžnou opravou interním účetním dokladem (i touto původní cestou, ta byla ponechána).

Nyní se započítají i doklady pořízené ručně bez použití výše uvedené akce "Oprava pro SH".


V editoru deníku, má-li alespoň jeden řádek dokladu vazbu do uzavřeného souhrnného hlášení, nezle editovat ani zadávat organizaci a párovací znak a nezle provádět změnu tohoto dokladu na/z fáze "pořízeno".

Při generování nového následného hlášení (na Slovensku i opravného) je navržren systémem název tohoto hlášení, původní název + N + pořadové číslo.

Doplněna vazba mezi úč.deníkem a souhrnným hlášením - v úč.deníku lze zobrazit i souhrnné hlášení, do kterého má daný řádek vazbu. Zde může dojít k tomu, že se některé řádku deníku zobrazí vícekrát podle toho, do kterých souhrnných hlášení mají vazbu (jeden řádek může mít např. vazbu do 2 souhrnných hlášení, do řádného a do následného jako STORNO).

Jinak se pro uživatele nic nemění.


Pro správný výpočet je nutné dodržet 2 zásady :

 1. pro daný časový interval (konkrétní měsíc nebo čtvrtletí) musí existovat maximálně jedno neuzavřené SH – hlídá program
 2. oprava organizace nebo DIČ nebo kódu plnění (=změna účtu DPH) nebo párovacího znaku musí být provedena tak, že jedním účetním dokladem je provedeno STORNO a druhým účetním dokladem oprava, tedy nový stav.


Příklad Příklad :

řádek SH : AT 11111111 PZ1 100,- změnit na organizaci SK 22222222
špatně -> jeden interní doklad obsahující řádky: storno pro AT i nový řádek pro SK
správně -> jeden doklad obsahující pouze storno AT a druhý doklad obsahující pouze novou hodnotu SK


Oprava částky lze udělat jedním interním dokladem - obsahující rozdílovou částku.
Příklad:
řádek SH : AT 11111111 PZ1 100,- změnit na částku 120,-
-> pořídí se interní doklad AT 11111111 s částkou rozdílu 20,-

Cílem uvedených úprav je zjednodušení práce pro uživatele.


Novinka Přehled Parametry penalizační faktury, akce Nová procentuální sazba penaluzace ze zákona

Otevře se editor Parametry penalizační faktury, sem bylo přidáno tlačítko nápovědy (?) s textem:
Jedná se o pohledávky posuzované podle občanského zákoníku nebo které se na občanský zákoník odkazují.
Pokud se repo sazba ČNB platná k prvnímu dni pololetí změnila, je zapotřebí zadat i % penalizace s platností od prvního dne pololetí.
Při zadávání atributu % penalizace je třeba % penalizace vypočítat podle vzorce:
(právními předpisy stanovené pevné procento (v %) + repo sazba ČNB (v %)) / počet dní v roce


Novinka Editor penalizační faktury a upomínky je doplněn o tyto údaje:
 • Záložka 1 - Údaj o celkové částce pohledáky v hlavní měně k okamžiku vzniku pohledávky (obrat MD ze salda) a údaj o celkové částce pohledáky v hlavní měně v okamžiku vystavení penfak (upomínky) = Saldo 1
 • Záložka 2 - Položky
  • Formát sloupce Penále - doplněn formát sloupce (oddělovač tisíců, 2 deset. místa) a sloupec sumovat
  • okno s přehledem položek se roztahuje se zvětšením okna


Novinka Penalizační faktura - byl problém u penalizačních faktur (a upomínek, pokud se tiskne penále), které mají více než 1 řádek a zároveň se jedná o nastavení Zaákonem stanovené % penalizace. Byl vypočten nižší počet dní prodlení.

Opraveno.


Novinka V tiskovém formuláři pro tisk sdružených penalizačních faktur/upomínek byly zpřístupněny pro tisk údaje o adrese bankovního ústavu:

Ulice, Místo, ZIP kód a ISO kód země bankovního ústavu. Nové údaje jsou začleněny do pipeline BankovniSpojeniAPenezniUstavHlavicka a začínají BankUstav....


Novinka Do tiskového zdroje (xRadkyUctu) doplněno číslo a jméno+příjmení zaměstnance, takže je možné zařadit tato pole do tiskového formuláře.


Novinka Pro tisk hlavní knihy doplněna klávesová zkratka Ctrl+H.


Novinka Tiskové zdroje z přehledu Daňové doklady (BID 309) doplněny o atributy Utvar, CisloZakazky, CisloNakladovyOkruh, IdVozidlo, CisloZam. K IdVozidlo je možno zobrazit i SPZZobraz a k CisloZam i PrijmeniJmeno.


Novinka Na řádcích kontace pro opravné položky je jako text do účta možno nastavit: "Nic" (původní stav) nebo "Vlastní text" - pevný text lze zadat ve vedlejším poli.

Přednastaveno je "Nic".


Oprava Stavy účtů, Denní stavy - sloupec M Zůstatek kon. stav se počítal chybně v případě, že je hospodářský rok. Do prosince ukazoval správné hodnoty, od prosince (ale pořád ve stejném období) neukazoval nic v případě, že se v tomto období neúčtovalo, nebo prosincové hodnoty, pokud se účtovalo.

Opraveno.


Oprava Při použití akce "Přiřazení období DPH ve vybraných záznamech" na přehledu účetních dokladů se mohlo stát, že na řádcích částky daně se období DPH nepřiřadilo a systém zahlásil chybu, že období DPH není možno přiřadit.

Opraveno.


Oprava Import dokladů do účetního deníku, který obsahuje i externí sloupce, provedl import jen prvního dokladu. Ostatní doklady se nenaimportovaly s chybou, že chybí sloupec.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0217 ze dne 18.02.2010

Oprava Ve vygenerovaném XML souboru Výkazu DPH/Souhrnného hlášení byly některé nevyplněné datumy naplněny chybně hodnotou 30.12.1899.

Týká se těchto datumů:

 • výkaz DPH CZ vzor EU: d_poddp (datum přiznání DPH), d_zjist (datum dodatečného)
 • výkaz DPH CZ vzor 15/16: d_poddp (datum přiznání DPH), d_zjist (datum dodatečného), zast_dat_nar (datum narození zástupce)
 • výkaz souhr.hlášení: d_poddp (datum uzavření), zast_dat_nar (datum narození zástupce)

Opraveno. V případě, že jsou zmíněné datumy nevyplněné, nejsou zahrnuty do vytvoření struktury XML.

Pozn. Jak výkaz DPH tak výkaz souhrnného hlášení by se měly podávat uzavřené, tzn. s vyplněným datumem uzavření.


Oprava Při importu externích sloupců standardním importem do deníku se nepřenášely hodnoty externích sloupců.

Opraveno.

Pro standardní import je třeba externí atributy v TXT definovat BEZ znaku $. Tento postup mimo jiné zabezpečuje vygenerování externích atributů v tabulce TabDenikExt, nemusí tedy ani existovat a prvním importem jsou vytvořeny. Definice se znakem $ je jen pro speciální případy. Dojde pouze k naplnění importního deníku a další zpracování předpokládá použití procedury ep_UCTO01.Verze 2.0.2010.0216 ze dne 16.02.2010

Novinka Do konstant účetnictví přidáno zaškrtávátko "Povolit nárok na odpočet z předchozích let". Přednastaveno - nezaškrtnuto. Před zaškrtávátkem je nápovědní tlačítko s vysvětlením funkce zaškrtávátka.

Pro období DPH se zemí DPH = CZ.
Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let ponechá neoznačeno, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně. Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let označí, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně a ve všech následujících letech. Nárok na uplatnění odpočtu DPH tudíž program povolí vždy, je však nutno u každého dokladu posoudit, zda nárok na odpočet v daném roce je nebo není zejména s přihlédnutím k §73, odst. 10 a 11 zákona o dani z přidané hodnoty.


Novinka Umožněno sestavení skupinové registrace souhrnného hlášení v případě že se jedná o skupinu podle § 5a až 5c z. 235/2004 Sb.

Členové skupiny mohou exportovat vlastní daňové záznamy pro souhrnné hlášení a zastupující člen tyto záznamy může importovat do vlastní databáze. Do souhrnného hlášení zastupujícího člena jsou poté zpracovány jak daňové vlastní záznamy záznamy zastupujícího člena tak i importované daňové záznamy členů. Jak export tak import daňových záznamů probíhá přes zprávy (formát XML), zpráva je zašifrována.
Pro uvedenou funkcionalitu je potřeba mít instalovaný modul "Skupinové DPH" (stejně jako pro funkcionalitu skupinového podávání přiznání DPH).


Novinka V přehledu salda k datu je v podmenu "Opravné položky" nová akce "Nastav pro účetní OP". Akcí lze nastavit záznam řízení opravných položek. V editoru řízení opravných položek lze toto nastavení provést zaškrtnutím volby "Zařazeno pro účetní OP". Při tomto nastavení nelze zadat "Řízení pro OP" ani "Řízení pro odpis". Akcí "Zrušit nastavení" lze toto nastavení zrušit.

Je-li sal. případ takto zařazen, lze použít akci "Generování jen účetních opravných položek", tím je vygenerována účetní opravná položka standardním mechanizmem. Platí pro CZ i SK legislativu.


Novinka Při importu do úč. deníku starším formátem - DOS formátem se v případě chyby vytváří a zapisuje do TXT souboru IMPDEN, který byl v rootu disku C, tj. C:\ (z pohledu stanice, kde je HeO spuštěn).

Opraveno, cesta pro vytvoření potřebných souborů IMPDEN (REP, RPT) je určena jako cesta do temp adresáře systému WINDOWS, tedy např.
C:\Documents and Settings\uzivatel\Local Settings\Temp
kam má uživatel daná práva systémem WINDOWS.


Novinka Při importu do účetního deníku (CisloUcet, UcetDPH, Sbornik, Utvar, CisloZakazky, CisloNakladovyOkruh, Mena a DICOrg) jsou u číselníkových údajů při převodu z importního deníku do účetního deníku zprava odřezány mezery.


Oprava Tisk datumu narození zástupce na formulář DPH – když je to fyzická osoba a nevyplní datum narození, tiskne se 30.12.1899. Podle pokynů MF ČR to není povinný údaj.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0119 ze dne 03.02.2010

Novinka Připraven nový vzor syntetických účtů CZ podnikatel 02.

V adresáři SYSTEM instalace Helios Orange je nový vzorový TXT soubor CISSYNT_CZ_PODNIKATEL_02.TXTVerze 2.0.2010.0117 ze dne 21.01.2010

Novinka Zadání kódu zástupce na výkaz DPH CZ 16 nebo souhrnné hlášení v příslušném editoru je doplněno o tlačítko nápovědy, jaké kódy je povoleno zadat.

Při podávání výkazu DPH nebo souhrn.hlášení elektronicky je případné zadání kódu zástupce kontrolováno.
Více informací lze nalézt na
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-E05E9F48-441F1701/cds/xsl/danove_tiskopisy_9795.html?year=0


Oprava Ve výkazu vzor 15/16 byl chybný text u řádků 11 a 12.

Opraveno.
Instalací nové verze se texty upraví jak ve vzoru výkazu tak i u výkazů období DPH v roce 2010 a vyšších.Verze 2.0.2010.0115 ze dne 20.01.2010

Tip Úpravy s ohledem na legislativní změny pro rok 2010.

DPH:

 • Generování nových sazeb DPH (již v dřívější verzi).
 • Umožnění zadání Kódu plnění=Poskytnutí služby v účtovém rozvrhu pro rok 2010.

Souhrnné hlášení (SH)

 • Umožněno vykazovat SH měsíčně (nová položka na SH - "Měsíc").
 • Sjednoceny datumy na formuláři : jen jedno datum uživatelsky zadávané = datum uzavření SH vpravo nahoře.
 • Nové akce pro uzavření a otevření SH, řídí se dle datumu ve formuláři - pro uzavření musí být zadáno (stejně jako u období DPH). Na akce je možno nastavit práva.
 • Nová akce - "Změna na měsíční SH", provede případnou změnu původně čtvrtletního SH na měsíční tak, že původní SH rozpadne na 3 nová SH po jednotlivých měsících odpovídající původnímu čtvrtletí (po použití akce je potřeba opětně aktualizovat všechna nově vzniklá SH). Akci nelze spustit nad uzavřeným SH. Na akci je možné nastavit právo.
 • Je-li uzavřeno SH v editoru deníku nelze u dokladů, které spadají do daného SH, měnit údaje mající vliv na SH. Tyto doklady nelze ani smazat.
 • Upozornění: v roce 2010 lze Souhrnné hlášení podávat pouze elektronicky, viz též zde.

Souhrnné hlášení a období DPH obsahují nové pole: "Uzavřel". Pole obsahuje identifikaci toho, kdo SH nebo období DPH uzavřel.

Pro nový výkaz DPH vzor 16 možno v editoru DPH vyplnit nová pole "Kód zástupce", "Jméno a příjmení/Název právnické osoby" a "Datum narození/Evid.číslo osv.daň.poradce/IČ práv.osoby".


Tip Úpravy výstupů dle změn legislativy CZ pro rok 2010
 • nový tiskový formulář výkazu DPH vzor 16 (systémové číslo -222)
 • vzor výkazu DPH 15 přejmenován na vzor 15/16
 • ve vzoru 15/16 úprava textů řádků 5 a 6, 7 a 8, 11 a 12 a 48

(tisk. formulář výkazy DPH vzor 15 (sys.číslo -220) upraven tak, že úpravy textů pro vzor 16 nerespektuje)

 • vytvořen upravený export DPH i souhrnné hlášení v elektronické formě (XML) pro portál veřejné zprávy:
  • DPH - doplněn export údajů o zástupci
  • souhrnné hlášení - doplněn export údajů o zástupci, export údajů o měsíci / čtvrtletí a počtu řádků výkazu
 • kontrola před exportem souhrnného hlášení v elektronické formě doplněna o kontrolu měsíce (rozsah)


Novinka Vzor výkazu DPH pro rok 2010

Vzhledem k pouze drobným rozdílům mezi vzory výkazu DPH pro roky 2009 a 2010, tedy mezi vzory 15 a 16, je původní vzor 15 přejmenován na vzor 15/16 a tudíž není generován samostatný nový vzor č. 16. Ke změně názvu vzoru dojde ve vzorech DPH i v obdobích DPH (v přehledu, v editoru a na záložce). Pro každý vzor, 15 a 16, existuje samostatný tiskový formulář.


Oprava Účtový rozvrh, akce Stav účtu, Kurzový rozdíl.

Při výpočtu kurzového rozdílu k bilančnímu dni se vynechávaly řádky účetního deníku, které mají nastaveno Pozastaveno = Ano. Opraveno.Verze 2.0.2010.0101 ze dne 01.01.2010

Upozornění Byly změněny následující názvy a pojmy:
 • Číselník účtů -> Účtový rozvrh
 • Skupiny stavů -> Stavy účtů
 • Účet a skupina stavů -> Účet a stav účtů
 • Číslo skupiny stavů -> Číslo stavu účtů
 • Název skupiny kont -> Název stavu účtů
 • Denní stavy a skupiny stavů -> Denní stavy a stavy účtů
 • Měsíční stavy a skupiny stavů -> Měsíční stavy a stavy účtů
 • Stavy a skupiny stavů za období stavu -> Stavy a stavy účtů za období stavu
 • Kumulované obraty a skupiny stavů -> Kumulované obraty a stavy účtů
 • Kumulované obraty měsíce a skupiny stavů -> Kumulované obraty měsíce a stavy účtů
 • Chronologický přehled -> Účetní deník celkem
 • Chronologický přehled přes období -> Účetní deník celkem přes období


Upozornění Nové sazby DPH pro rok 2010 snížená 10% a základní 20%
 • Verze doplní nové sazby DPH do číselníku sazeb DPH a nastaví je blokované pro roky před rokem 2010
 • Akce "Generuj standardní sazby" nad číselníkem sazeb DPH generuje nové sazby DPH
 • Do nově generovaných databázích se generují nové sazby DPH

Nové sazby DPH je možné na starších verzích zadat i ručně.

Podrobné články k legislativním změnám najdete v kategorii Poradna zde:


Novinka Číselník Období DPH

Pole "Postavení oprávněné osoby" je rozšířeno z 60-ti na 80 znaků.
Pole se tiskne do formuláře DPH do pole "Vztah k daňovému subjektu".


Novinka Přiznání k DPH CZ vzor 15, upraven výpočet zaokrouhlených sum řádků 44 a 45. Někdy se v těchto řádcích mohla objevit chybná hodnota -1.


Novinka V editoru řádku kontace "Saldokontní řádek" při účtování saldo-přeúčtování lze nově nastavit příznak "Dodržet stranu". Přednastaveno je "nezaškrtnuto" (původní chování). Je-li příznak zatržen, je při účtování saldokontního řádku respektována strana řádku kontace typu "saldokontní řádek".

Stavy:

 • V kontaci není zadán žádný řádek typu "saldokontní řádek" - systém určí stranu saldokontního řádku dle zůstatku salda (původní chování)
 • V kontaci je řádek typu "saldokontní řádek" a nemá zaškrtnutý příznak "Dodržet stranu" - systém určí stranu saldokontního řádku dle zůstatku salda (původní chování)
 • V kontaci je řádek typu "saldokontní řádek" a má zaškrtnutý příznak "Dodržet stranu" - systém přebere stranu z tohoto řádku kontace
 • V případě, že je v kontaci více řádků typu "saldokontní řádek" se systém řídí dle prvního nalezeného (dle systémového čísla)


Oprava V přehledu Číselník období DPH, Hodnoty pro vypořádání bylo pro vzory DPH CZ15 a SKEU2009 chybné menu - pouze volba Systém.

Opraveno.


Oprava Při exportu velkého počtu účetních dokladů přes Zprávy (řádově tisíce) v rámci jedné zprávy mohlo dojít k tomu, že se systém "zaseknul" a export neproběhl.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export