Zrušení padesátihaléřů - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
(Přesměrováno z Zrušení padesátihaléřů)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008

Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s účinností od 1. ledna 2009. V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely zákona o DPH, tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět daň v haléřích.

Podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou, je možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u „celkové“ daňové povinnosti, tj. daně vypočítané ze základu daně za všechna takto uskutečněná plnění. Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně daně, tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně koeficient 0,1597. Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně, popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně. Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně. Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH do základu daně nezapočítává.

Ukončení platnosti padesátníků se nedotkne pouze podnikatelů, kteří fyzicky obdrží hotovost například na pokladně, ale také těch, kteří za své služby nebo zboží dostanou zaplaceno za pomoci poštovních poukázek prostřednictvím pošty.


Informace MF ČR ze dne 22. 7.2008

Viz: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-B4349686/cds/xsl/legislativa_metodika_8746.html?year=0

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 02.09.2008 novou metodiku k zaokrouhlování - v souvislosti se zrušením 50 hal. mincí. Zaokrouhlování daně z přidané hodnoty v návaznosti na zrušení padesátihaléřů (výklad s uvedením příkladů)

Viz: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_dane_41909.html

Nastavení v Helios Orange

Modul pokladní prodej

Nastavení zaokrouhlení částky úhrady účtenky na celé Kč se nastavuje v globální konfiguraci. V nabídce Možnosti, Konfigurace/správa systému, Pokladní prodej, Způsob zaokrouhlení (prodej v HM) nastavit na Zaokrouhlit na 1.00.

Popis obrázku

Modul fakturace

Nastavení zaokrouhlení částky úhrady faktury/dobropisu na celé Kč je dáno vybranou formou úhrady, viz faktura/dobropis, záložka č. 7 - Dodatky, Forma úhrady. Pro formu úhrady "hotově" v poli Způsob zaokrouhlení (0.50/1.00) je třeba vybrat volbu Zaokrouhlit na 1.00. Týká se pouze plateb na hotovosti, případně pro úhrady poštovní poukázkou České pošty.

Popis obrázku

Modul pokladna

Nastavení zaokrouhlení částky úhrady pokladního dokladu na celé Kč se nastavuje v nabídce Možnosti, Konfigurace/správa systému, Pokladna, Zaokrouhlovat částku k úhradě na hlavičce na padesátihaléře na Ne a pole Zaokrouhlení částky k úhradě na hlavičce dokladu na Jednotky měny.

Popis obrázku

Nastavení zaokrouhlení daně

V případě využití informace MF k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008 (ze dne 22. 7 2008) lze nastavit zaokrouhlení DPH na celé Kč. Nastavení pro pokladní doklady provedete v nabídce Možnosti, Konfigurace/správa systému, DPH, Pokladna nastavíte na Pozice zaokrouhlení DPH na Jednotky měny a Hranice zaokrouhlení DPH na Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru.

Popis obrázku
Upozornění Pozor, nastavení na stejném místě pro Fakturace/Doklady zboží/Pokladní prodej nebude možno ve většině případů nastavit jako na pokladně. Nelze použít v případě faktur hrazených jinak než hotově nebo složenkou! Tudíž lze v praxi využít spíše výjimečně. Nutno v těchto případech řešit na jednotlivých fakturách/dobropisech. V editoru faktury/dobropisu nahoře tlačítko Akce, Zaokrouhlení, Pozice zaokrouhlení DPH - hlavička nastavit Pozice zaokrouhlení DPH na Jednotky měny a Hranice zaokrouhlení DPH na Aritmetické zaokrouhlení 0,5 směrem nahoru.
Popis obrázku
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export