Zpravodajské jednotky - Intrastat

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Modul Intrastat je rozdělen na přehledy

  • Zpravodajské jednotky
  • Měsíční hlášení

Pod přehledem Měsíční hlášení jsou ještě přehledy pro případnou evidenci jednotlivých operací a podklady pro opravná hlášení.

V přehledu Zpravodajské jednotky musí být zadány údaje o samotné zpravodajské jednotce, která vykazuje hlášení Intrastat, a o osobě pověřené zpracováním výkazu. V případě, kdy zpravodajská jednotka zmocní k vyhotovení nebo předání výkazu další osobu (zástupce), musí zde být uvedeny i údaje o takovém zástupci. Po instalaci programu uvidíte v přehledu Zpravodajské jednotky jeden záznam, který můžete buď opravit volbou "Oprava" nebo vymazat a zadat volbou "Nový". Po volbě Oprava nebo Nový se objeví následující formulář.


Formulář Zpravodajské jednotky

Nastavení zpravodajské jednotky


Název

Název zpravodajské jednotky. Po instalaci programu je pole vyplněno textem Parametry zpravodajské jednotky. Doporučujeme tento text opravit a vyplnit např. názvem firmy, pobočky apod. Tento název se nikam netiskne ani neexportuje, použijete jej především pro vaší orientaci v programu.

Název zpravodajské jednotky, se kterou právě pracujete, vidíte v přehledech Měsíční hlášení a Jednotlivé operace v posledním řádku obrazovky programu. Poklepáním na toto pole se můžete přepínat mezi přehledy jednotlivých zpravodajských jednotek.

Zpravodajská jednotka

Vybíráte organizaci z číselníku organizací.

Kontaktní osoba zpravodajské jednotky

Kontaktní osobu zapíšete opět výběrem z přidruženého číselníku kontaktních osob. Každá organizace má svůj číselník kontaktních osob, do kterého je třeba kromě jména a příjmení volbou Akce, Kontakty uvést i telefonní, faxové a emailové spojení. Viz též zde.

Zástupce, Kontaktní osoba zástupce zpravodajské jednotky

Vyplňujete pouze v případě, že budete vykazovat Intrastat pro své klienty.

Upozornění Pokud zpracováváte intrastat jen pro vlastní organizaci, bude vám v přehledu zpravodajských jednotek stačit pouze jeden řádek. Pokud pracujete jako deklarantská, poradenská či podobná organizace a povedete intrastat pro své klienty, budete mít v přehledu zpravodajských jednotek více řádků – každý pro jednoho klienta.


Druh evidence

Možnost vybrat u každé zpravodajské jednotky typ evidence zůstala v programu zachována i po 1.7.2005 z důvodu možnosti zpracovat opravné výkazy za období před 1.7.2005. Při zpracování novějších výkazů program nerozlišuje mezi typem evidence Zjednodušená a Úplná.

Předvyplněná měna

Na Zpravodajské jednotce je možné zadat přednabízenou měnu. Ta se použije při nové jednotlivé operaci ("Nový"), kdy se předvyplní a zároveň se dotáhne kurz dle datumu.

Začátek jména souboru (ASCI/CSV)"

Začátek jména souboru (ASCI/CSV)

Pole slouží k pojmenování začátku názvu generované zprávy v CSV nebo TXT formátu.

Pojmenování exportovaného souboru z Helios Orange - CSV formát

Konvence exportovaného souboru v CSV formátu z Helios Orange prostřednictvím definice zprávy "Intrastat CSV (InstatDesk)":

XXXXX_2011_O_11_001.CSV

- XXXX - přebráno ze zpravodajské jednorky - údaj "Začátek jména souboru (ASCII/CSV)"

- 2011 - rok, za který dané měsíční hlášení podáváte

- O nebo P - označuje směr měsíčního hlášení - Odeslání/Přijetí

- 11 - měsíc, za který dané měsíční hlášení podáváte

- 001 - pořadí měsíčního hlášení v daném roce, měsíci a směru


Intrastat - export dat v CSV formátu

Parametry pro přímé odesílání

ID subjektu

Zadáváte číslo povolení k elektronické komunikaci, které jste obdrželi od celního úřadu. (pozůstatek z dob "Portálu Veřejné Správy" již se nepoužívá)


Číslo pracoviště

Pokud budete vykazovat údaje za vaši firmu pouze z jednoho místa, ponecháte číslo 1. Pokud by zpravodajská jednotka chtěla výkazy posílat nezávisle ze dvou nebo více svých poboček, musí se jednotlivé pobočky dohodnout na Čísle pracoviště tak, aby každá pobočka měla jiné číslo. Tím se zajistí, že se data nebudou v informačním centru celní správy navzájem přepisovat. Každá taková pobočka pak bude posílat údaje pouze o svých obchodních operacích. (pozůstatek z dob "Portálu Veřejné Správy" již se nepoužívá)


Celní úřad určení - kód

Vybíráte z číselníku kód vašeho celního úřadu. (pozůstatek z dob "Portálu Veřejné Správy" již se nepoužívá)

Přednastavení jednotky

Nastavení výchozí zpravodajské jednotky

Pokud zadáváte údaje do měsíčního hlášení či do jednotlivých operací nejčastěji pro určitou zpravodajskou jednotku, můžete si ji přednastavit jako výchozí. Program pak při prvním vstupu do přehledů zobrazí údaje pro tuto ZJ. Stejné nastavení je možné provést přes nabídku "Možnosti - Uživatelské konstanty - lokální".

Přepínání mezi zpravodajskými jednotkami

Pokud zpracováváte Intrastat pro více organizaci, budete mít v přehledu zpravodajských jednotek více řádků, jeden pro každou organizaci.

V přehledu Měsíční hlášení a Jednotlivé operace vidíte vždy měsíční hlášení a jednotlivé operace pouze jedné zpravodajské jednotky. Informaci, se kterou jednotkou právě pracujete, vidíte v posledním (stavovém) řádku okna Helios Orange, v poli vpravo vedle jména přihlášeného uživatele.

Aktuální zpravodajská jednotka

V případě, kdy evidujete více zpravodajských jednotek, můžete přepínat mezi těmito jednotkami tak, že na stavovém (spodním) řádku programu poklepnete na ikonku s názvem zpravodajské jednotky (tři malé čtverečky spojené čarou) a vyberete jednotku, se kterou chcete právě pracovat. Poté uvidíte pouze hlášení či jednotlivé operace právě vybrané zpravodajské jednotky.

Hromadné generování měsíčních hlášení

Pro označené zpravodajské jednotky a zvolený měsíc vygeneruje Měsíční hlášení pro směry, které má zpravodajská jednotka nastaveny ve své definici. Zdrojem pro vygenerování měsíčního hlášení je přehled Jednotlivé operace. Průběh a výsledek generování je podrobně zobrazen v procesním okně. Akce je vhodná především pro firmy, zpracovávající Intrastat pro více zpravodajských jednotek.

Přehled měsíčních hlášení

Nad vybranými zpravodajskými jednotkami můžete spustit přes akci místní nabídky (pravé tlačítko myši) funkci "Přehled měsíčních hlášení". Akce zobrazí přehled všech měsíčních hlášení za označené zpravodajské jednotky. Z daného přehledu lze rovněž generovat zprávy podání hlášení Intrastat pro InstatDesk nebo InstatOnline. Využití má hlavně pro zástupce zastupující desítky zpravodajských jednotek.

Hromadný export pro InstatDesk (Intrastat)

Hromadný export pro InstatDesk

Nad přehledem zpravodajských jednotek (ZJ) existuje typ zprávy InstatDesk - hromadný export Intrastat (CSV). Označíte požadované ZJ a zvolíte přes pravé tlačítko myši akci "Zprávy - Generování zpráv". Pokud je přehled prázdný, založíte volbou "Nový" definici zprávy pro export (vyberete Formát zprávy: InstatDesk - hromadný export Intrastat (CSV); zadáte libovolný Název zprávy a do pole Adresa místa určení zpráv vyberete cestu, adresář, kam se soubor po exportu uloží). Definici uložíte přes "OK". Poté spustíte akci "Přenos".

Tato zpráva vygeneruje za označené ZJ zadaného referenčního období (vykazovaný měsíc) jeden společný textový soubor s veškerými měsíčními hlášeními (oba směry).

Přenos zpráv pro InstatDesk

V procesním okně je vypsána podrobná informace o zpracovaných ZJ a MH vyexportovaných do souboru včetně počtu položek každého MH. Soubor má jméno ve tvaru: HE_CSV_YYYYMM.CSV, kde YYYY je konkrétní rok a MM měsíc. Tento soubor je možné načíst do InstatDesku, čímž se zefektivní import měsíčních hlášení z Helios Orange do InstatDesku. Využijí ji hlavně deklarantské firmy ať již pro řádné, či opravné hlášení (v případech kdy je nutno zasílat kompletní soubor za všechny ZJ).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Lukáš Váňa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export