Zprávy inboxu - Pomocný konsolidační přehled

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Zprávy Inboxu

V přehledu Pomocný konsolidační přehled - Inbox - Zprávy Inboxu se zobrazí zprávy načtené z portálu státní pokladny. Po otevření zvolené zprávy pomocí tlačítka Oprava, se zobrazí náhled detailu zprávy a informace o průběhu odeslání a výsledku zpracování.

Zprávy inboxu

Pokud by došlo při přenosu k nějaké chybě, zobrazí se ve zprávě např. takovýto text


Příklad VAL002 - MsgValidate: Validace zpravy: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'UcetniZaverkaPriloha:PolozkaA10'. One of '{"urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA6, "urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA7, "urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA8, "urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA9}' is expected.; cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'UcetniZaverkaPriloha:PolozkaA10'. One of '{"urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA6, "urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA7, "urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA8, "urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1":PolozkaA9}' is expected.

V takovém případě je nutné kontaktovat kontaktovat helpdesk prostřednictvím tohoto emailu servicedesk@sd-stc.cz.


Seznam chybových a informačních kódů inboxu

Seznam chybových kódů

Při zpracování v inboxu se mohu vyskytnout tyto chybové kódy:


ID chyby Kategorie Popis Návrh řešení
CANCLD Jiné chyby Zpracování zprávy bylo ukončeno správcem systému. Manuální zásah administrátora CSÚIS, který vyloučil zprávu ze zpracování. Kontaktujte Kompetenční centrum CSÚIS.
ERRATT Chyby syntaxe Nepodporovaný typ přílohy. Jako přílohu lze zaslat pouze soubory ve formátech povolených v Technické vyhlášce, Příloha č. 2.
ERRAUT Bezpečnostní chyby UJ není oprávněna zasílat daný typ zprávy.
ERRBWI Jiné chyby Výkaz nebyl přijat do BW kvůli systémové chybě. Kontaktujte Kompetenční centrum CSÚIS.
ERRBWL Obsahové chyby Výkaz obsahuje chyby v datech, nebude dále zpracováván.
ERRCIS Obsahové chyby Chyba kontroly hodnot oproti číselníku.Některá z číselníkových hodnot použitých ve výkazu neodpovídá možným hodnotám.Ve výpisu chyb najdete další podrobnosti.Zkontrolujte, zda používáte aktuální verze číselníků a zašlete opravený výkaz.
ERRDEC Bezpečnostní chyby Datovou zprávu se nepodařilo dešifrovat. Zkontrolujte, zda je zpráva zašifrovaná dle požadavků Technické vyhlášky platným klíčem ZO, která provádí datový přenos.
ERRINT Bezpečnostní chyby Chyba ověření identifikátoru celistvosti (chyba integrity zprávy). Zpráva nebude dále zpracována. Zkontrolujte, zda je identifikátor celistvosti zprávy vytvořen správně a zda zpráva nebyla při přenosu porušena či modifikována.
ERRJVK Obsahové chyby Při jednostranné výkazové kontrole obsahu zprávy byly nalezeny chyby. Opravte data výkazu a opakujte jeho zaslání.
ERRKEY Bezpečnostní chyby Chyba platnosti klíče při dešifrování. Klíč použitý k zašifrování zprávy již není platný. Použijte platný klíč registrované ZO, platnost jejíhož účtu a klíče nebyla ukončena.
ERRMVK Obsahové chyby Chyba mezivýkazové kontroly. V mezivýkazové kontrole obsahu výkazu byly nalezeny chyby. Zkontrolujte výpis chyb a zašlete opravený výkaz.
ERRREP Bezpečnostní chyby Zodpovědná osoba není oprávněna k odesílání tohoto typu zprávy za danou UJ. Zkontrolujte, zda ZO provádějící přenos dat je oprávněna jednat za danou účetní jednotku a je registrována v CSÚIS a je ve stavu aktivní, tj. s dokončenou registrací. Dokončete její registraci, případně zajistěte provedení přenosu jinou registrovanou ZO/NZO.
ERRSIG Bezpečnostní chyby Chyba ověření elektronického podpisu. Jeden či více digitálních podpisů uvedených ve zprávě je nevalidní. Zkontrolujte, zda byl elektronický podpis správně vytvořen a zda certifikátu použitému k podpisu nevypršela platnost či nebyl revokován certifikační autoritou.
ERRSYN Chyby syntaxe Nesprávná struktura či syntaxe XML zprávy. Zkontrolujte, zda zpráva svou strukturou a datovými typy odpovídá vyžadovaným strukturám. Ke kontrole syntaxe je možné použít xsd soubory s definicemi zpráv, jež jsou přílohou Technického manuálu.
ERRSYS Jiné chyby Systémová chyba při vstupním zpracování. Došlo k systémové chybě. Kontaktujte kompetenční centrum.
ERRVAR Chyby syntaxe Nesprávná varianta výkazu pro daný druh ÚJ Použitá varianta výkazu neodpovídá druhu účetní jednotky (OSS, PO, SF, USC). Pro vytvoření výkazu použijte odpovídající XSD definici výkazu a opakujte jeho zaslání do CSÚIS.
ERRVVK Obsahové chyby Chyba vnitrovýkazové kontroly obsahu zprávy. V mezivýkazové kontrole obsahu výkazu byly nalezeny chyby. Výkaz nebude dále zpracováván. Zkontrolujte výpis chyb a zašlete opravený výkaz.
MSGUNK Chyby syntaxe Neznámý typ zprávy. Nebylo možné rozpoznat typ zprávy. Zkontrolujte, zda syntaxe zprávy odpovídá požadovaným formátům. Ke kontrole syntaxe je možné použít xsd soubory s definicemi zpráv, jež jsou přílohou Technického manuálu.
REJECT Jiné chyby Neočekávaný typ zprávy pro danou UJ a období. Tento typ výkazu nebyl pro kombinaci dané účetní jednotky a vykazovaného období očekáván – období je již uzavřené nebo ještě neskončilo, případně není tento druh výkazu od ÚJ v tomto období očekáván. Zkontrolujte, zda posíláte správný druh výkazu v termínu určeném Technickou vyhláškou v Příloze č. 3 a 5.

Seznam info kódů

Při zpracování v inboxu se mohu vyskytnout tyto informační kódy:


DELVD Přijato Zpráva byla přijata systémem CSUIS. Kontroly zabezpečení zprávy a její syntaxe proběhly úspěšně. Data byla předána aplikačnímu systému k provedení obsahových kontrol a dalšímu zpracování.
REPROC Přeposláno Výkaz byl zařazen k opětovnému zpracování na základě rozhodnutí správce systému CSÚIS. Nyní budou znovu provedeny obsahové kontroly.
REPLCD Nahrazeno Tato zpráva (výkaz) byla nahrazena novejší verzí. Zpracování této zprávy bude ukončeno.
VVKOK Obsahové kontroly Vnitrovýkazová kontrola zprávy proběhla úspěšně. Zpráva bude dále zpracovávána. Toto je pouze informativní hlášení.
MVKOK Obsahové kontroly Mezivýkazové kontroly proběhly úspěšně. Data výkazu byla úspěšně zpracována.
PROCOK Obsahové kontroly Zpracování dat bylo úspěšně ukončeno.


Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export