Zobrazení, nové možnosti - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Barva textu nadpisu sloupce

Pokud povolíte v uživatelských konstantách (Možnosti, Uživatelské konstanty - lokální) na záložce Vzhled volbu Barva textu nadpisu sloupce podle barvy v Nastav, názvy sloupců se obarví podle toho, o jaký typ sloupce se jedná.

Typy sloupců:

 • Standardní Helios - černá barva
 • Programátorsky definovaný - červená barva
 • Uživatelsky definovaný - modrá barva
 • Externí - zelená barva
Barva sloupce.gif


Zarovnání nadpisu sloupce

Pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupce otevřete menu, v němž je možno určit zarovnání a šířku sloupce. Dále je možno zobrazit i systémové informace o sloupci. Nastavení zarovnání se při uložení filtru v Nastav ukládá.

Nastaveni sloupcu.jpg


Způsob nápočtu hodnot při seskupení přehledu

Na součtovém poli seskupeného přehledu (přes akci Povolit seskupování) je možno pomocí kontextového menu (pravé tlačítko myši) určit způsob nápočtu.
Můžete zvolit jeden z následujících typů nápočtů:

 • Součet
 • Minimum
 • Maximum
 • Četnost
 • Průměr
 • Žádná


Typ napoctu sloupce.jpg

Opět zde platí, že se nastavený způsob nápočtu ukládá při uložení filtru.


Zobrazení obrázků

 • Definovaný přehled:

V definici definovaného přehledu můžete nad atributy typu IMAGE nastavit příznak Obrázek. Pokud máte např. u organizací nastavená loga firem a chcete je vidět v přehledu, musíte je zahrnout do příkazů definujících přehled.

Náhled, jak vypadá definovaný přehled, kde je vidět ID, logo a název firmy, je vidět zde:

Loga firmy.gif


 • Standardní přehled Helios Orange:

Loga organizací, fotky zaměstnanců atd. je možno zobrazit klasicky přes Nastav kde má tento atribut ikonu obrázku.


Zobrazení grafů

V podmenu Opis najdete volbu Graf a Graf-podle přehledu. Stiskem tlačítka Graf Vám Helios Orange nabídne výběr grafu. Pokud vytváříte první (nebo další) graf, musíte ho založit přes tlačítko NOVÝ. Tím vstoupíte do definice grafu. Zde máte 3 editovatelné záložky.

 • Kategorie
 • Hodnoty
 • Nastavení - výběr z typů grafů a nastavení třídění
Nahled grafu.gif


Stiskem tlačítka Upravit graf se objeví malé pomocné okénko, v němž je možno nastavit různé vlastnosti grafu (mimo jiné způsob třídění hodnot, tažením myší pak např. odstranit kategorii apod.).


Volba Graf–podle přehledu je přístupná pouze tehdy, když je přehled seskupen. Zobrazí se přímo graf, přičemž jako kategorie nastaví sloupce, podle kterých je přehled seskupen. Jako hodnoty jsou použity všechny sumovatelné sloupce (je u nich zobrazena celková sumace za skupinu).


V definici grafu je možno zadat odkaz na uložené nastavení. V okamžiku zobrazení daného grafu přes podmenu Tisk se toto uložené nastavení použije pro získání dat. V případě, že není zadáno, data se berou tak jako dosud z přehledu, ze kterého je zobrazení grafu spuštěno.

Podrobnosti k nastavení a tvorbě grafů naleznete v části Dokumentace Společné kapitoly.


Master x Detail pohled

Do výběru tohoto pohledu se dostanete přes akci Nastav ze záložky 1 - Zobrazení, kde vidíte pole s názvem Master x Detail. Akci Nastav spouštíte v přehledu, ve kterém chcete pohled vytvořit (např. Platební příkazy tuzemské). Po rozkliknutí přes tlačítko se třemi tečkami u tohoto pole se nabídnou pohledy, které můžete použít.


Tlačítkem NOVÝ založíte novou definici pohledu.


Masterdetail2.jpg


Pomocí volby Nový přes kontextové menu (pravé tlačítko myši) na označeném řádku lze přidat detailový pohled. Otevře se okno s přehledem všech možných uložených nastavení a definic grafů (např. si předem vytvoříte a uložíte sestavu pomocí Nastav v přehledu řádků platebního příkazu).


Upozornění Pokud nebudete mít uloženo žádné nastavení ani graf, Master x Detail nelze využít.


Masterdetail3.jpg


Vybraný detailní pohled přenesete přes tlačítko Přenos do definice Mater x Detail pohledu.

Upozornění Pokud je použit filtr s uživatelskými parametry, pak se do těchto parametrů automaticky doplní NULL, systém se na jejich hodnoty nezeptá!! Z toho plyne jediné - nelze použít filtry s parametry.


Vytvořenou definici Master x detail pohledu přiřadíte opět přes tlačítko Přenos do sestavy v Nastav a na záložce Sestavy si můžete celou sestavu uložit.


Jak následně vypadá zobrazený pohled Master x Detail je vidět na vloženém obrázku. Jedná se o zobrazení hodnot jednoho přehledu v závislosti na hodnotě jiného (nadřazeného) přehledu, např. zobrazení řádků platebních příkazů v přehledu tuzemských platebních příkazů.

Masterdetail.jpg


V definici Master x detail pohledu je možno zadat odkaz na uložené nastavení. Pro použití uloženého nastavení platí následující pravidla:

 1. V případě, že se v Nastav přenáší Master x Detail na první záložce, pak se také automaticky načte filtr nastavený na daném master x detailu (pokud má uživatel práva).
 2. V případe, že se v Nastav na záložce 4 načte filtr, který má uložen odkaz na Master x Detail, popř. si uživatel daný filtr zvolí v přehledu z menu Sestavy, tak se filtr nastavený na daném master x detailu NEUPLATNÍ.


V definici Master x detail lze ovlivnit také zobrazení přehledu přes atribut Vypnout přehledový mód.

Obecně může být každý přehled jednom ze dvou módů:

 • přehledovém
 • seskupovacím

V případě přehledového módu je vnitřně v přehledu načteno pouze tolik záznamů kolik jich jde současně zobrazit. V seskupovacím módu jsou všechna data kompletně duplicitně načtena a lze je tak seskupovat a součtovat. Přehledový mód je rychlejší a paměťově méně náročný než seskupovací mód. Seskupovací mód je hlavně pomalejší při načítání a občerstvení přehledu (natahují se všechna data). Patrné je to u přehledů s mnoha záznamy.

 • Pokud je atribut Vypnout přehledový mód zatržený, pak je možné zobrazit více detailů najednou (např. všechny řádky u všech PP). Lze je také pomocí akce Opis přehledu 2 vytisknout. Nevýhodou je delší čas načítání přehledu.
 • Pokud není atribut zatržený, pak je možné zobrazit detail vždy pouze jeden (např. pouze u jednoho PP). Při zobrazení jiného je předchozí zavřen.


Zobrazení procentního pruhu

V definici uživatelských/externích atributů a v definici Definovaného přehledu je možno nastavit příznak Procentní pruh. Lze ho nastavit pouze u číselných atributů ([SMALL]INT, NUMERIC, FLOAT). Kde tento příznak najdete, je vidět zde:

Procent pruh.gif


Barva se ve sloupci kreslí v rozsahu 1-100. Pokud je hodnota sloupce menší nebo rovna 0, nebude nic vykresleno. Hodnota ale bude zobrazena. Pokud tedy budete mít ve sloupci hodnotu např. -5, nebude vykreslena žádná barva, pouze bude zobrazeno -5. Podobně to platí i pro hodnoty vyšší jak 100. V takovém případě bude sloupec celý vybarven a bude zobrazena správná hodnota (např. 120).

Procent pruh2.gif

Výchozí barevné schéma pruhu :

Pomocí definovaného atributu lze řídit barvu procentního pruhu. Jedná se o stejný princip, který je použit při obarvování buněk přehledu.


Procent pruh4.gif

Nejprve je třeba definovat atribut s názvem _HeIQ_CP_<C_><A> kde

 • <C_> jakékoliv číslo následované podtržítkem
 • <A> název existujícího atributu (sloupec, který bude barven)

Tento atribut je potom nutné zapnout v Nastav na záložce Obarvování. Výsledkem může být např. toto zobrazení:


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export