Změny ve Fakturaci a Oběhu zboží - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Během měsíce listopadu bude do distribuce uvolněna verze systému Helios Orange, která obsahuje zásadní změny v modulech Fakturace a Oběh zboží. Verze bude mít číslo 2.0.2010.1010 nebo vyšší.

Změny se týkají především:

 • pořizovacích formulářů dokladů
 • struktur příslušných tabulek databáze


Upozornění Update na novou verzi bude probíhat standardním způsobem, má však určitá specifika, která je třeba respektovat. Jejich popis najdete v následujících podkapitolách.

Popis standardního postupu update najdete na stránce Update Helios Orange


E-help Elektronické průvodce novou fakturací najdete zde:

Novinky:


Příklady:


Záloha před update

Upozornění Provedení záloh je nutné pro případy, kdy se buď proces aktualizace nepodaří dokončit nebo kdy není možné novou verzi z jakéhokoli důvodu používat. V tom případě potřebujete mít možnost vrátit se k původní verzi aplikace a po obnovení záloh databází pokračovat ve stavu, který byl před spuštěním update.

Záloha dat (databází)

Zálohu databází provedete buď na SQL serveru nebo přímo v systému Helios Orange. V horní nabídkové liště vyberete položku Konfigurace/správa systému a ve stromové struktuře zvolíte položku Zálohy. Podrobný popis vytvoření zálohy databáze/í najdete zde.

Záloha aplikace

Všechny potřebné soubory aplikace Helios Orange jsou umístěny v adresáři, ze kterého spouštíte aplikaci, tj. tam, kde leží soubor Helios.exe. Zazálohujte si všechny soubory, které leží v tomto adresáři.


Časová náročnost update

Upozornění Update ze současné verze na novou verzi bude časově náročnější než běžný update

Obecně nelze časovou náročnost vyčíslit, protože je závislá na konkrétních datech uložených v databázi a na výkonu hardware.


Stahování verze

Upozornění Verze obsahující popsané změny bude uživatelům uvolňována ke stažení postupně, nikoliv tedy všem uživatelům najednou.

Pokud zjistíte, že se vám verze nenabízí ke stažení, a z jakéhokoli důvodu ji nutně potřebujete, kontaktujte prosím svého dodavatele systému Helios Orange.


Změny v nové verzi

Počet sazeb DPH

Tip Nová verze umožňuje zadávat na doklady modulů Fakturace, Oběh zboží, Došlé objednávky a Pokladní prodej více sazeb DPH. Dosud byl počet sazeb DPH na jednom dokladu striktně omezen na tři.

Textové položky

Tip Nová verze umožňuje zadávat na dokladech vydaná faktura, přijatá faktura, vydaná objednávka, nabídková sestava, rezervace a expediční příkaz libovolný počet textových položek. Lze zadávat i více textových položek v jedné sazbě DPH. Dosud byl počet textových položek na jednom dokladu striktně omezen na tři, a to pouze po jedné v každé sazbě.
Upozornění Textové položky se nově zadávají na záložce 3-Položky formuláře.

Nový vzhled formuláře

Ve všech formulářích dokladů modulů Fakturace a Oběh zboží byly sloučeny záložky 1-Hlavička a 7-Dodatky na jednu záložku 1-Hlavička. Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo.

Záložka 1-Hlavička

Ve všech formulářích dokladů modulů Fakturace a Oběh zboží se změnil obsah a vzhled druhé záložky. Nově se záložka vždy jmenuje 2-Sumace a slevy a obsahuje sekce

 • [1] Rekapitulace DPH
 • [2] Zálohy
 • [3] Sumace a sumační slevy
 • [4] Doplňkové položky (dříve dostupné přes menu Akce)

Na formuláři faktury přijaté najdete v sekci [3] Sumace a sumační slevy pole Zaokrouhlení CZK (resp. val.) pro celkové finanční zaokrouhlení faktury. Tato pole se sem přesunula z původní záložky 7-Dodatky.

Textové položky se nové zadávají na záložce 3-Položky. Sekce je opět možné klikáním rozbalit a sbalit, rozbalit lze i klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+číslo.

Záložka 2-Sumace a slevy

Ve všech formulářích dokladů modulů Fakturace a Oběh zboží se změnil obsah záložky 3-Položky. Obsahuje sekce

 • [1] Textové položky
 • [2] Položky

Na dokladech, které to umožňují, tj. vydaná faktura, přijatá faktura, vydaná objednávka, nabídková sestava, rezervace a expediční příkaz zde můžete zadávat textové položky. Nově bez omezení jejich počtu a počtu sazeb DPH.

Záložka 3-Položky

Se změnou uspořádání polí ve formuláři souvisí i změny v menu Akce ve formuláři dokladu. Některé volby v tomto menu již nenajdete, protože příslušné pole najdete přímo ve formuláři.

Kombinace skladových a textových položek

Tip Nová verze umožňuje na jeden doklad typu vydaná faktura, přijatá faktura, vydaná objednávka, nabídková sestava, rezervace a expediční příkaz zadat současně textové, skladové i službové položky. Viz též obr. Záložka 3-Položky v předchozím odstavci.

Dosud bylo možné na jednom dokladu použít buď pouze textové položky nebo pouze skladové a službové položky.

Při kombinaci skladových a textových položek nelze na faktuře použít sumační slevu na 2.záložce v sekci [2] Sumace a sumační slevy

Zálohy a odpočet daňových záloh

Zálohy se nově odpočítávají na záložce 2 - Sumace a slevy v sekci [2] Zálohy pomocí tlačítka Nový.

Volba Vyrovnání zaplacených záloh v místním menu přehledu faktur byla nahrazena zaškrtávátkem Realizační ve formuláři faktury. Zaškrtávátko najdete na záložce 2 - Sumace a slevy, v sekci [2] Zálohy na posledním řádku sekce vlevo. Pokud je zaškrtnuto, považuje systém Helios Orange zálohy navázané na fakturu za daňové zálohy. Zaškrtnutí pole Realizační lze přednastavit na řadě faktur na stejném místě, jako bylo možné dříve přednastavit automatické spouštění akce Vyrovnání zaplacených záloh. Řady faktur, které měly přednastavené Vyrovnání zaplacených záloh, budou mít po update přednastaveno Realizační.

Odpočet daňové zálohy

Nově je možné na faktuře v cizí měně s odpočtenou zálohou zaúčtovat i kurzový rozdíl vzniklý na záloze. Výpočet kurzového rozdílu proběhne v případě, že konstanta Daňový základ realizační faktury počítat z HM (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Fakturace) je nastavena na hodnotu Ne. V kontaci pro zaúčtování faktury jsou k tomu určeny 3 nové druhy řádků:

 • Záloha - kurz. rozdíl základ daně
 • Záloha - kurz. rozdíl částka daně
 • Záloha - kurz. rozdíl částka celkem

Zvýrazněné názvy polí ve formuláři

Tučně zvýrazněný název polí Druh vstupní ceny, Měna, Kurz, Množství kurz na záložce 1 - Hlavička a Realizační na záložce 2 - Sumace a slevy má následující význam:
Při změně hodnoty v takovém poli dojde k okamžitému přepočítání hodnot dokladu a jeho položek. To mj. znamená, že tlačítkem Storno na dokladu se není možné vrátit k původním hodnotám před změnou příslušného pole.


Co je třeba prověřit po update

Kontrola dat

Je třeba provést namátkovou kontrolu dat modulů Fakturace, Oběh zboží a Pokladní prodej před převodem a po převodu a porovnat výsledky z obou verzí. Například doporučujeme zkontrolovat za zvolené období sumaci a rekapitulaci DPH v přehledu faktur, dokladů Oběhu zboží a účtenek pokladního prodeje.

Procesy

Zásadní změny se týkají především evidence faktur, dokladů oběhu zboží, pokladního prodeje, celních příjemek, celních výdejek, objednávek došlých a objednávek vydaných. Je třeba alespoň namátkově projít klíčové procesy a ověřit funkčnost včetně účtování uvedených prvotních dokladů.

Práva

V souvislosti se změnami ve formuláři faktury a dokladů Oběhu zboží vznikly nové přehledy:

 • Sumace a sumační slevy, číslo 1228
 • Textové položky, číslo 1207
 • Rekapitulace DPH ze záloh, číslo 1212
Upozornění Pokud máte nastavený režim práv, kdy jsou implicitně všechna práva zakázaná (tzv. negativní režim práv), budou mít po update všichni uživatelé zakázaný přístup do jmenovaných přehledů, což může způsobit komplikace při vystavování faktur.

Práva nastavíte standardně přes Možnosti, Konfigurace/správa systému, Uživatelé (resp. Role), Definice práv.

Uložené filtry a sestavy

Po převodu je třeba prověřit funkčnost používaných sestav a filtrů v modulech Fakturace, Oběh zboží a Pokladní prodej. Každý uživatel by si měl prověřit "své" filtry a sestavy.

Tiskové formuláře

Dále je třeba po převodu prověřit funkčnost používaných tiskových formulářů v přehledech

 • Vydané faktury
 • Přijaté faktury
 • Příjemky
 • Výdejky
 • Vydané objednávky
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Došlé objednávky
 • Nabídkové sestavy
 • Celní příjemky a výdejky
 • Pokladní prodej – účtenky

Externí řešení

Upozornění Pokud jsou součástí vaší instalace systému Helios Orange nějaká externí řešení týkající se modulů Fakturace, Oběh zboží a Pokladní prodej, je třeba po update na novou verzi důkladně prověřit jejich funkčnost.

Jedná se především o:

 • Uživatelské sloupce
 • Uživatelské procedury
 • Externí akce
 • Triggery
 • Pluginy


Změny v databázi

Upozornění Pro administrátory systému a programátory následuje popis změn ve struktuře databáze

Nové tabulky

Byly vytvořeny nové tabulky:

 • TabOZSumaceCen - sumace cen s DPH a bez DPH a sumační slevy
 • TabOZTxtPol - textové položky
 • TabZalFakPol - položky pro zálohové faktury

znak ? níže v názvech atributů znamená 1 až 3.

TabOZSumaceCen

Tabulka obsahuje nasčítané částky s DPH a bez DPH před slevou z klasických a nově i textových položek. Zároveň obsahuje slevy textových položek, popř. slevy sumační.
V případě textových položek se částky se stejnou sazbou DPH v jednotlivých „slotech“ 1 až 3 sečtou (SlevaProcentni je pak nastavena na 0).

Tabulka se při update naplní ze stávajících dokladů změnovým skriptem takto:

TabDokladyZbozi -> TabOZSumaceCen
SazbaDPH? -> SazbaDPH
SUM(CbezDPH?) -> CbezDPHOZ
SUM(CsDPH?) -> CsDPHOZ
SUM(CbezDPH?Val) -> CbezDPHValOZ
SUM(CsDPH?Val) -> CDPHValOZ
SlevaProcentni? -> SlevaProcentni
SlevaCastkaBezDPH? -> SlevaCastkaBezDPH
SlevaCastkaSDPH? -> SlevaCastkaSDPH
SlevaCastkaBezDPH?Val -> SlevaCastkaBezDPHVal
SlevaCastkaSDPH?Val -> SlevaCastkaSDPHVal


TabOZTxtPol

Tabulka obsahuje textové položky. Do tabulky se přenášejí textové položky včetně sumačních (dokladových) slev.

Tabulka se při update naplní ze stávajících dokladů změnovým skriptem takto:

Doklad s textovými položkami -> TabOZTxtPol
VstupniCena -> VstupniCena
1 -> Mnozstvi
SazbaDPH? -> SazbaDPH
Text? -> Popis
CbezDPH? -> JCbezDaniKC
CsDPH? -> JCsDPHKc
CbezDPH? - SlevaCastkaBezDPH? -> JCbezDaniKcPoS
CsDPH? - SlevaCastkaSDPH? -> JCsDPHKcPoS
CbezDPH? -> CCbezDaniKC
CsDPH? -> CCsDPHKc
CbezDPH? - SlevaCastkaBezDPH? -> CCbezDaniKcPoS
CsDPH? - SlevaCastkaSDPH? -> CCsDPHKcPoS
CbezDPH?Val -> JCbezDaniVal
CsDPH?Val -> JCsDPHVal
CbezDPH?Val - SlevaCastkaBezDPH?Val -> JCbezDaniValPoS
CsDPH?Val - SlevaCastkaSDPH?Val -> JCsDPHValPoS
CbezDPH?Val -> CCbezDaniVal
CsDPH?Val -> CCsDPHVal
CbezDPH?Val - SlevaCastkaBezDPH?Val -> CCbezDaniValPoS
CsDPH?Val - SlevaCastkaSDPH?Val -> CCsDPHValPoS
CDPH?Zadavana -> JCZadaneDPHKc
CDPH?Zadavana -> CCZadaneDPHKc
SlevaProcentni? -> SlevaProcentni
SlevaCastkaBezDPH? -> JCbezDaniSlevaKc
SlevaCastkaBezDPH? -> CCbezDaniSlevaKc
SlevaCastkaSDPH? -> JCsDPHSlevaKc
SlevaCastkaSDPH? -> CCsDPHSlevaKc
SlevaCastkaBezDPH?Val -> JCBezDaniSlevaVal
SlevaCastkaBezDPH?Val -> CCBezDaniSlevaVal
SlevaCastkaSDPH?Val -> JCsDPHSlevaVal
SlevaCastkaSDPH?Val -> CCsDPHSlevaVal
1 / 0 -> TypSlevy


TabZalFakPol

Tabulka TabZalFak byla částečně přesunuta do nové tabulky TabZalFakPol.

Tabulka se při update naplní ze stávajících dokladů změnovým skriptem takto:

TabZalFak -> TabZalFakPol
SazbaDPH? -> SazbaDPH
CbezDPH? -> CbezDPH
CsDPH? -> CsDPH
CastkaDPH? -> CastkaDPH
CbezDPH?Val -> CbezDPHVal
CsDPH?Val -> CDPHVal
CastkaDPH?Val -> CastkaDPHVal


Změny ve stávajících tabulkách

TabDokladyZbozi

Některé atributy tabulky dokladů oběhu zboží byly převedeny na tzv. programátorsky definované. Znamená to, že již dále nejsou přítomny v databázi (ani jako počítané), nelze je získat přímým SELECTem a nebudou fungovat případné počítané sloupce, které je využívaly.

Některé počítané byly zároveň převedeny na pevné.

Počítané atributy převedené na pevné

 • SumaKcBezDPH
 • SumaValBezDPH


Atributy zrušené (nebyly převedeny na programátorsky definované)

 • CDPH1Zadavana
 • CDPH2Zadavana
 • CDPH3Zadavana


Atributy převedené na programátorsky definované

 • SazbaDPH1..3
 • CbezDPH1..3
 • CsDPH1..3
 • CDPH1..3
 • CBezDPHPoS1..3
 • CSDPHPoS1..3
 • CastkaDPHPoS1..3
 • SlevaProcentni1..3
 • SlevaCastkaBezDPH1..3
 • SlevaCastkaSDPH1..3
 • DPHSleva1..3
 • CbezDPH1Val..3
 • CsDPH1Val..3
 • CDPH1Val..3
 • CBezDPHPoS1Val..3
 • CSDPHPoS1Val..3
 • CastkaDPHPoS1Val..3
 • SlevaCastkaBezDPH1Val..3
 • SlevaCastkaSDPH1Val..3
 • DPHSleva1Val..3
 • SumaKcPredSlevou
 • SumaKcSleva
 • SumaValPredSlevou
 • SumaValSleva


Uložené procedury

Uložené procedury

 • hp_DopocitejKorekciSazbyDPH
 • hp_DokZbZaokrNaPadesatSleva
 • hp_DopocitejKorekciSazbyDPHSleva

zůstaly v databázi s prázdným tělem.


Procedury

 • hp_HodnotyZeZalohoveFakturyPomocna
 • hp_HodnotyZeZalohoveFaktury

byly nahrazeny procedurou

 • hp_ObehZbozi_HodnotyZeZalohoveFaktury


U procedury hp_NapocitejPolozky došlo ke změně parametrů

U procedury hp_Generuj_Navazny_Doklad došlo ke změně názvu parametrů

 • @IDDokladDst INT, -- ID cilovy doklad
 • @IDDokladSrc INT, -- ID zdrojovy doklad


Nápočet hlavičky dokladu

Nápočet sumačních údajů a korekcí DPH (korekce, zaokrouhlení na 0.50) se děje automaticky přes triggery položek a sumací.
Částky celkem na hlavičce se stále napočítávají pomocí
UPDATE TabDokladyZbozi SET BlokovaniEditoru = NULL WHERE ID = @ID případně podobného UPDATE.

Správné vytvoření dokladu:

 • INSERT hlavičky (např. hp_InsertHlavickyOZ)
 • INSERT polozek (např. hp_InsertPolozkyOZ)
 • UPDATE TabDokladyZbozi SET BlokovaniEditoru = NULL WHERE ID = @ID


Upozornění Do tabulky TabOZSumaceCen lze zapisovat pouze údaje týkající se slev. Ostatní sloupce jsou pouze ke čtení. Data se do nich externě nezapisují, načítají se automaticky pomocí triggerů. V případě porušení tohoto pravidla dojde k porušení konzistence dat dokladu.

Textové položky

Textové položky se nyní nezadávají přímo na hlavičku dokladu, ale do nové samostatné tabulky TabOZTxtPol. Generování dokladu a nápočet hlavičky je stejný jako v předchozí kapitole.

Slevy

Vzhledem k dodržení zpětné kompatibility dat (hlavně kvůli přeúčtování starých dokladů) byla vytvořena pravidla pro slevy textových položek a dokladu. Jsou povoleny tyto kombinace:

 • Textové položky bez slev x Položky
 • Textové položky bez slev x Položky x Dokladové slevy
 • Textové položky bez slev x Dokladové slevy
 • Položky x Dokladové slevy
 • Textové položky se slevou
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export