Změny v DPH od 1.4.2011 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Od 1.1.2011 se přiznání k DPH podává na formuláři Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 17, informace viz web MF ČR: Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2011. Odkazy na formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 17 a Pokyny k vyplnění vzor č. 13. Tiskový formulář je v Helios Orange uložen pod systémovým číslem -230 Přiznání k DPH vzor č.17 (od 1.1.2011).

Protože novela zákona o DPH vstoupí v platnost až ke dni 1.4.2011, viz Novela zálona o DPH od 1.4.2011, popisuje tento materiál změny platné ode dne platnosti novely zákona - od 1.4.2011. Hlavní informace ke změnám platným od 1.4.2011 naleznete na stránkách MF ČR Novela zálona o DPH od 1.4.2011 - hlavní změny.

Hlavní změny se týkají úprav v obsahu některých řádků přiznání k DPH. Od 1.4.2011 se začnou používat nové řádky, které se v průběhu prvního čtvrtletí 2011 nepoužívaly. Další významná změna se týká nároku na odpočet, kdy se přihlíží i k datu doručení daňového dokladu. Další změny jsou v zavedení pojmu opravný daňový doklad, který nahrazuje daňový dobropis a daňový vrubopis i v nové formulaci příslušných paragrafů zákona.

Další změny se týkají pouze některých poplatníků, nejdůležitějšími jsou oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a zavedení režimu přenesení daňové povinnosti.


Koeficient - zálohový i vypořádací - se od 1.4.2011 vyjadřuje v procentním vyjádření v intervalu od 0% do 100% v celých procentech zaokrouhlených nahoru. Např. původní koeficient 0,28 se nově vyjádří jako 28%. Na dříve vytvořených obdobích DPH od 1.4.2011 se koeficient automaticky zkonvertuje.


Upozornění V Helios Orange jsou všechny potřebné úpravy k dispozici od verze 2.0.2011.0306 ze dne 31.3.2011

Co je třeba udělat před vytvořením prvního přiznání k DPH za duben nebo druhé čtvrtletí 2011

Jedná se o zdaňovací období od dubna 2011 nebo od druhého čtvrtletí 2011 včetně a následující. Je nutno pečlivě zkontrolovat přiřazení účtů pro následující řádky přiznání k DPH (viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků):


 • Řádek 5 a 6. Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu ze služby přijaté (a případně z poskytnuté úplaty (zálohy) – § 24 odst. 1) od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. b. Uvádí se i daň z poskytnuté úplaty (zálohy).
Tip Nutno prověřit účty přiřazené na řádky 5 a 6, zda odpovídají uvedenému popisu. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádky 5 a 6, záložka 2 - Účty. Zejména s ohledem na účty daně k poskytnutým úplatám (zálohy) za uvedené služby. Přijetí úplaty (zaplacení zálohy) za uvedené služby je nutno v tomto případě režimem samovyměření zdanit a účty DPH na výstupu přiřadit na řádek 5 nebo 6.


 • Řádek 10 a 11. Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb. Původně pouze pro zlato, od 1.4.2011 rozšířeno na další položky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Z původně jednoho řádku vznikly dva řádky - pro základní a pro sníženou sazbu daně.
Tip Pokud přijímáte zboží nebo služby podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, je třeba přidat účty daně na výstupu na řádek 10 nebo 11. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádky 10 a 11, záložka 2 - Účty.


 • Řádek 25. Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb. Nový řádek, poprvé se použije v přiznání k DPH za duben 2011 nebo za druhé čtvrtletí 2011.
Tip Pokud dodáváte zboží nebo služby podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, je třeba přidat účet DPH (se sazbou DPH 0%) na řádek 25. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádek 25, záložka 2 - Účty.


 • Řádek 26. Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)
Tip Prověřit účty DPH přiřazené na řádek 26, zda odpovídají uvedenému popisu. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádek 26, záložka 2 - Účty.


 • Řádek 32. Dovoz zboží osvobozený podle § 71g. Nový řádek, poprvé se použije v přiznání k DPH za duben 2011 nebo za druhé čtvrtletí 2011 včetně.
Tip Když dovážíte zboží osvobozené podle § 71g, je třeba přidat účet DPH na řádek 32. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádek 32, záložka 2 - Účty.


 • Řádky 33 a 34. Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení (§ 44). Nové řádky, poprvé se použijí v přiznání k DPH za duben 2011 nebo za druhé čtvrtletí 2011 včetně.
Tip Přidat účty přiřazené na řádky 33 a 34 podle uvedeného popisu. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádky 33 a 34, záložka 2 - Účty.
Upozornění Řádek 33 - (Věřitel) - přiřazené účty DPH musí být zároveň přiřazeny do řádku 1 nebo 2. Řádek 34 - (Dlužník) - přiřazené účty DPH musí být zároveň přiřazeny do řádku 40 nebo 41.


 • Řádek 45. Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79. Dříve řádek 46. Rozsah korekcí se rozšířil na poměrný koeficient, vyrovnání odpočtu daně, registrace k dani a zrušení registrace.
Tip Prověřit účty přiřazené na řádek 45 podle uvedeného popisu. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádek 45, záložka 2 - Účty.


 • Řádek 60. Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c)
Tip Prověřit účty přiřazené na řádek 60 podle uvedeného popisu. Viz Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH, přehled řádků, řádek 60, záložka 2 - Účty.


Upozornění Formulář přiznání k DPH za duben nebo druhé čtvrtletí 2011 před odesláním důkladně zkontrolujte!


Další změny související s novelou zákona o DPH

V Helios Orange bude řešen nárok na odpočet, režim přenesení daňové povinnosti a budou připraveny formuláře opravných daňových dokladů (místo daňového dobropisu).


Uplatnění nároku na odpočet

Vzhledem k úpravě § 73 novely zákona o DPH (platnost od 1.4.2011) viz Nárok na odpočet, budou v Helios Orange upravena pravidla pro uplatnění nároku na odpočet. Pozor, tato změna se bude týkat téměř všech plátců daně! Zásadní změnou je to, že u většiny tuzemských plnění se posouvá nárok na odpočet na zdaňovací období, ve kterém plátce obdrží příslušný daňový doklad. Netýká se případů samovyměření (reverse-charge), kde je časovou podmínkou pro nárok na odpočet daně na vstupu přiznání daně na výstupu.

V přijatých fakturách a dobropisech a v účetním deníku bude nově k dispozici i Datum doručení, což je datum, kdy je daňový doklad doručen plátci. Od tohoto datumu je splněna časová podmínka pro nárok na odpočet podle § 73 zákona o DPH.

V přijatých fakturách / dobropisech bude pole Datum doručení k dispozici vždy, jeho vyplnění není povinné.

V účetním deníku bude pole Datum doručení k dispozici pouze v těch druzích účetních dokladů, které budou mít toto pole povoleno, jeho vyplnění není povinné.

Nastavení přístupnosti pole Datum doručení bude na druzích účetních dokladů, záložka 2 – Konfigurace, Předvyplnit datum doručení:

 • Nepřístupno - pole Datum doručení bude v účetním deníku nepřístupné
 • Nevyplňovat - pole Datum doručení bude v účetním deníku přístupné, prázdné
 • Datum případu - pole Datum doručení bude v účetním deníku předvyplněno datem případu
 • Dnešní datum - pole Datum doručení bude v účetním deníku předvyplněno aktuálmím datem

Podle Datumu doručení a DUZP v účetním deníku se bude řídit doplňování období DPH při účtování faktur a přednabízení období DPH při ručním pořizování dokladů.


 • Pro uplatnění DPH na výstupu (účty DPH, směr plnění = výstup) – období DPH je určeno podle DUZP. K datu doručení se nepřihlíží, i kdyby bylo zadáno.
 • Pro uplatnění DPH na vstupu (účty DPH, směr plnění = vstup) – období DPH je určeno takto:
  • Pokud je Datum doručení nevyplněno, je období DPH určeno podle DUZP.
  • Pokud je Datum doručení vyplněno a datum doručení <= DUZP, je období DPH určeno podle DUZP.
  • Pokud je Datum doručení vyplněno a datum doručení > DUZP, je období DPH určeno podle Data doručení.


Příklad Příklady: měsíční plátce DPH, faktura přijatá:
 • DUZP = 28.4.2011, datum doručení nevyplněno. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve za duben 2011.
 • DUZP = 28.4.2011, datum doručení = 30.4.2011. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve za duben 2011.
 • DUZP = 28.4.2011, datum doručení = 2.5.2011. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve za květen 2011.


Tip Pokud používáte nějaké speciální (externí) řešení v Helios Orange v souvislosti s přijatými fakturami, např. import faktur přijatých z jiných systémů do fakturace nebo do účetního deníku, je zapotřebí tato řešení prověřit a upravit o doplnění importu data doručení, případně kontaktovat dodavatele příslušného speciálního řešení.


Režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti bude využíván jako dosud při dodání zlata, a nově i u dodání šrotu a odpadu včetně jeho zpracování a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, platnost od 1.4.2011, viz Režim přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je stanoven s platností od 1.1.2012. Týká se dodání v tuzemsku. Hlavní principy režimu přenesení daňové povinnosti:

 • Dodavatel fakturuje bez daně - dodavatel/poskytovatel fakturuje bez daně a daň neodvádí, pokud je příjemce plátcem daně v ČR a plnění je poskytnuto pro jeho ekonomické činnosti. Dodavatel/poskytovatel je povinen uvést sazby daně jednotlivých plnění a na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 • Odběratel je povinen daň přiznat a může uplatnit nárok na odpočet daně - jedná se o zavedení režimu tuzemského samovyměření (reverse-charge). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 • Výpis z evidence k režimu přenesení pro daňové účely - dodavateli i odběrateli je v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání (viz Daňový portál České daňové správy) nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře, kterou lze vytvořit pomocí pluginu Výpis z evidence k režimu přenesení daňové účely, viz dále.

V aplikaci pro elektronické podání resp. v příslušné datové zprávě budou tak vyplňovány následující údaje:

 • DIČ odběratele/příjemce a DIČ dodavatele/poskytovatele
  • Dodavatel/poskytovatel uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo jednotlivého odběratele/příjemce.
  • Odběratel/příjemce uvede na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění daňové identifikační číslo dodavatele/poskytovatele.
 • Kód předmětu plnění - uvede se jednomístný kód - číslo "1", "2", "4" nebo "5":
  • 1 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92b – zlato
  • 2 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92d – povolenky
  • 4 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92e – stavební a montážní práce
  • 5 - jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92c – zboží uvedené v příloze č.5 - odpady a šroty, platí od 1.1.2012. Do 31.12.20111 je nutno uvádět konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty (Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti), jedná-li se o zdanitelné plnění podle § 92 c zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění - uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu.
 • Základ daně - uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném „řádku“, zaokrouhlení na celé koruny).
Tip Celkovou částku všech uskutečněných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede dodavatel/poskytovatel zároveň na ř. 25 daňového přiznání.
Tip Celkovou částku všech přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti za dané zdaňovací období uvede odběratel/příjemce zároveň na ř. 10 nebo 11 daňového přiznání na výstupu a na ř. 43 nebo 44 na vstupu, je-li nárok na odpočet.
 • Rozsah plnění - uvede se údaj o množství (rozsah plnění) v určených měrných jednotkách nastavených podle vyplněného kódu předmětu plnění (u zlata gram, u šrotu kilogram, u povolenek kusy). V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací se rozsah plnění nepoužije.
Tip K problematice režimu přenesení daňové povinnosti jsou na webu MF ČR tyto informace, viz Nejčastější dotazy. Je zde i Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění - režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví.


Změny v Helios Orange

 • V přehledu Zboží a služby (kmen zboží a služeb) je na záložce Daně k dispozici zaškrtávátko Přenesení daňové povinosti, kterým je nutno označit zboží a služby podléhající režimu přenesení daňové povinnosti (PDP).
 • Na položkách zboží a služeb je nové pole Sazba DPH pro PDP. Dodavateli/poskytovateli při výběru zboží nebo služby označené jako přenesení daňové povinosti se na vystavených fakturách a dobropisech nabídne sazba DPH = 0 a do pole Sazba DPH pro PDP se nabídne sazba DPH z kmene zboží a služeb. Sazba DPH pro PDP slouží pouze pro tisk sazeb daně na formuláři faktury, žádná daň se neuplatňuje. Pokud požadujete, aby se kód předmětu plnění tiskl k položce na dokladu, zadejte kód předmětu plnění do pole SKP.
Upozornění Při režimu PDP není možno používat tzv. textové položky.
Upozornění Pokud není odběratel/příjemce plátce daně v tuzemsku, nejedná se o režim PDP, ale o běžné plnění, do pole Sazba DPH pro PDP je nutno zadat (není) a do pole Sazba DPH příslušnou sazbu DPH.
 • Jsou k dispozici tiskové formuláře faktur a dobropisů vydaných, který umožní fakturovat v režimu PDP.
  • sys.číslo Název formuláře
  • -232 Faktura daňový doklad (režim PDP)
  • -237 Faktura daňový doklad (režim PDP) v CM + DPH Kč
  • -233 Opravný daňový doklad (režim PDP)
  • -238 Opravný daňový doklad (režim PDP) v CM + DPH Kč
Tip Pokud chcete na daňový doklad tisknout i kódy předmětu plnění, je třeba před prvním vystavením daňového dokladu zadat kódy předmětu plnění do pole SKP v kartě kmene zboží a služeb.
Tip Doporučujeme na daňový doklad tisknout i číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA předmětu plnění v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Je třeba před prvním vystavením daňového dokladu zadat číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA předmětu plnění do pole SKP v kartě kmene zboží a služeb.
 • U odběratele/příjemce se postupuje obdobným způsobem jako v režimu samovyměření např. při pořízení zboží z EU nebo služeb z EU nebo třetích zemí.
 • Účtování
  • U dodavatele/poskytovatele je třeba založit nový účet DPH, směr plnění výstup, země CZ, sazba daně 0%. Účet zařadit na řádek 25 přiznání k DPH.
  • U odběratele/příjemce je třeba založit dva účty DPH:
   • Účet DPH směr plnění vstup, země CZ, sazba daně 20% - základní sazba daně. Účet zařadit na řádek 43 přiznání k DPH.
   • Účet DPH směr plnění výstup, země CZ, sazba daně 20% - základní sazba daně. Účet zařadit na řádek 10 přiznání k DPH.
   • Poznámka - v případě snížené sazby daně 10% je zapotřebí založit další dvojici účtů DPH, sazba daně 10%, zařadit na řádky 44 (vstup) a 11 (výstup).
Upozornění Pro potřeby vytvoření příslušné datové zprávy ve formátu xml bude nutno na faktuře použít pro každý kód použít položku zboží nebo služeb. Stejně tak je nutno pro účtování částky pro jednotlivé položky rozúčtovat podle plnění podle jednotlivých kódů. Při účtování pomocí kontací je nutno v kontaci označit pole Neseskupovat stejné řádky, aby byla každá položka faktury účtovaná zvlášť. Pouze toto nastavení zaručí, že se datové zprávy ve formátu xml vygeneruje správně.


 • Dodavatel i odběratel jsou povinni odeslat v termínu pro přiznání k DPH i Výpis z evidence k režimu přenesení daňové účely prostřednictvím aplikace EPO nebo aplikací Datových schránek. Zprávy se odesílají samostatně za dodavatele a za odběratele, tj. může se stát, že bude třeba vytvořit dva Výpisy z evidence k režimu přenesení daňové účely - za dodavatele a za odběratele.
 • V Helios Orange jsou v přehledu Číselník období DPH k dispozici na akci místního menu 2 přehledy:
  • Přenesení daňové povinnosti-dodavatel
  • Přenesení daňové povinnosti-odběratel

Tyto přehledy slouží jako podklad pro sestavení Výpis z evidence k režimu přenesení daňové účely


Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

Pro potřebu vytvoření příslušné datové zprávy ve formátu xml je k dispozici plugin, který je k dispozici uživatelům Helios Orange zdarma. V případě Helios Easy kontaktujte prosím Vašho dodavatele systému. Plugin obsahuje číselník kódů zboží a služeb podléhající režimu PDP (příloha č. 5), je možno tyto kódy přiřadit jednotlivýn položkám v kmeni zboží a služeb. Položky faktury nebo řádky účetního deníku je možno označit a vygenerovat přehled Výpis z evidence k režimu přenesení daňové účely. V tomto přehledu je možno editovat kód a počet jednotek. Z příslušného přehledu pro dané období a pro dodavatele / odběratele je poté možno vygenerovat příslušnou datovou zprávu ve formátu xml.


Dokumentaci k pluginu naleznete zde.

Co dělat, když se u přijatých faktur do položek PDP nedoplní kód PDP

V případě, že byly faktury vystaveny dříve, než byla v kmeni zboží a služeb na položce nastavena Sazba DPH vstup a zaškrtnuta volba Přenesení daňové povinnosti, není běžným způsobem možno generovat položky PDP, protože se na položku nepřenesla správně Sazba DPH pro samovyměření a PDP. Sazbu DPH pro samovyměření a PDP na položce faktury přijaté nelze uživatelsky editovat (na rozdíl od faktur vydaných). Pro tyto případy je k dispozici externí akce Nastavit pro PDP i na realizovaných FP, která pro označené faktury a dobropisy přijaté i na zrealizovaných a zaúčtovaných fakturách nastaví Sazbu DPH pro samovyměření a PDP podle nastavení v kmeni zboží a služeb.

Podmínky

 • Pouze pro faktury přijaté a dobropisy přijaté
 • Pro položky faktur, které splňují podmínky:
  • Na položce je Sazba DPH = (není) nebo 0
  • Na položce je Sazba DPH pro samovyměření a PDP = (není)
  • V kmeni zboží a skužeb je na položce nastavena Sazba DPH vstup a je zaškrtnuta volba Přenesení daňové povinnosti. Nutno správně nastavit nejpozději před spuštěním této akce Nastavit pro PDP i na realizovaných FP.


Akce na položce faktury, která odpovídá výše uvedeným podmínkám nastaví :

 • Na položce nastaví Sazba DPH na (není)
 • Na položce nastaví Sazba DPH pro samovyměření a PDP na Sazbu DPH vstup z kmenové karty zboží a služeb.

Tím jsou splněny podmínky, aby bylo možno vygenerovat položky PDP běžným způsobem pomocí pluginu Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH.

Externí akce je ke stažení zde Nastavit PDP na realizovaných FP.HEKX, spouští se v přehledu faktur přijatých, viz akce místního menu Externí akce, Nastavit pro PDP i na realizovaných FP.


Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací od 1.1.2012

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH). MF ČR zveřejnilo informaci k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví a metodiku Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH.

Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, viz Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupná na stránkách Českého statistického úřadu .

 • Kód CZ-CPA 41 – zahrnuje budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů.
 • Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství.
 • Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce, tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod.

Ve výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH se v případě stavebních a montážních prací uvede jednomístný kód č. 4. Rozsah plnění ani měrná jednotka se neuvádí.

Tip Doporučujeme na daňový doklad tisknout i číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA předmětu plnění v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Je třeba před prvním vystavením daňového dokladu zadat číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA předmětu plnění do pole SKP v kartě kmene zboží a služeb.
Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v případě přijetí úplaty (zálohy) před 1.1.2012, pokud k uskutečnění zdanitelného plnění dojde od 1.1.2012

Pokud poskytovatel plnění obdržel do 31.12.2011 zálohu na poskytované stavební a montážní práce a z titulu takto přijaté úplaty mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu při přijetí úplaty (do konce roku 2011 mu vznikne, jde-li o situaci ve smyslu § 21 odst. 1 zákona o DPH), přičemž den uskutečnění zdanitelného plnění nastane až po 31.12.2011, stanoví plátce základ daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH. Od 1.ledna 2012 bude tedy v takových případech aplikován režim přenesení daňové povinnosti pouze u základu daně stanoveného dle § 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. ze základu daně vypočteného jako rozdíl z celkového základu daně za zdanitelné plnění a základu daně z přijaté úplaty (tj. ze záloh přijatých v roce 2011). Jde-li o úplaty /zálohy/ přijaté po 1.1.2012 a současně před uskutečněním zdanitelného plnění, k těmto se při zdaňování v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nepřihlíží, (ve smyslu, že by z titulu jejich přijetí vznikala povinnost přiznat daň; tato vzniká až uskutečněním zdanitelného plnění).


Tip Doporučený postup vytvoření daňového dokladu v režimu PDP se zálohou uhrazenou před 1.1.2012 v Helios Orange:

V přehledu faktur tlačítkem Nový otevřít novou fakturu. Záložka 3 - Položky, oblast 2 - Položky. V přehledu položek vybrat akci místního menu Převod položek, Vydané faktury... (případně hotkey Ctrl+Alt+V), v případě přijatých faktur Přijaté faktury... (případně hotkey Ctrl+Alt+P). V období roku 2011 (nebo předchozích) vybrat příslušnou fakturu (daňový doklad o přijaté platbě na základě zaplacené zálohy). Akcí Převod bez editace položky převedete *). Tyto položky budou v režimu odpovídajícímu roku 2011 (nebo předchozím), tj. s příslušnou nenulovou sazbou daně (většinou 20%). Na záložce 2 - Sumace a slevy, oblast 2 - Zálohy, stisknete tlačítko Nový. V období roku 2011 (nebo předchozí) vybrat příslušnou fakturu (daňový doklad o přijaté platbě na základě zaplacené zálohy). Tlačítkem Přenos (případně hotkey Ctrl+Enter) zálohu přenesete a potvrdíte. *) Musí být zaškrtnuto zaškrtávátko Realizační.

*) Pokud by se neuplatnila celá záloha, příslušné částky upravíte na použitou část zálohy.

Pokud by byly dodány stavební nebo montážní práce ve vyšším objemu než byla zaplacená záloha, tak v přehledu na záložce 3 - Položky, oblast 2 - Položky, přidáte novou položku(-y), tentokrát již v režimu PDP, tj. položky źboží a služeb s navázaným kódem PDP č. 4, Sazbou DPH 0% (faktury vydané) nebo (není) (faktury přijaté) a Sazbou PDP (sazba 20%, příp. 14%). Po realizaci faktury vygenerujete položky PDP běžným způsobem popsaným výše. Týká se pouze položek v režimu PDP, tedy nikoli položek faktury, které byly položkovým převodem převedeny z faktur roku 2011 nebo předchozích.

Dodání odpadů a šrotů - sjednocení na nový kód 5 od 1.1.2012

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH - odpady a šroty zakotvená v § 92c zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. Místo původně uváděných kódů pro jednotlivé položky uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH se bude od 1.1.2012 uvádět jednotný kód 5.


Upozornění Na kartách zboží (zboží a služby) je nutno změnit původní nastavení kódů PDP (kromě kódů 1,2 nebo 4) na nový kód 5. Na označených položkách zboží, kede se má kód PDP změnit, stiskem pravého tlačítka myši se otevře místní menu, vyberete akci Přenesení Daňové povinnosti, Přiřadit kód PDP a vyberete kód 5 - Plnění podle §92 c zákona o dani z přidané hodnoty (odpady a šroty) a přenesete stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Tuto změnu je nutno provést až po vygenerování všech položek PDP na fakturách a dalších dokladech s datem plněmí roku 2011 a před generováním položek PDP na fakturách a dalších dokladech s datem plněmí roku 2012!


Upozornění Pro zdanitelná plnění do 31.12.2011 je nutno uvádět původní kódy uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH.


Upozornění Jak výše uvedeno, opravy zdanitelných plnění z období do 31.12.2011 je nutno uvádět s původními kódy uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH. Pokud již máte původní kódy na kartách zboží (zboží a služby) změněny na kód 5, tak doporučujeme tento postup:
 • U kódu 5 změnit datum platnosti od na 1.4.2011.
 • Založit novou hlavičku PDP pro opravu PDP za období DPH od 1.4.2011 do 31.12.2011. Zkopírované položky budou se "starými" kódy, nově vygenerované položky s novým kódem 5.
 • Položky s kódem 5 opravit na původní kódy.
 • U kódu 5 změnit datum platnosti od zpět na 1.1.2012.

Opravný daňový doklad

Opravy daňových dokladů v zákoně řeší pro případ opravy základu daně a opravy výše daně (v podstatě opravy z obchodních důvodů) § 42, ostaní opravy § 43 a speciální případ opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení § 44 (viz následující kapitola). Náležitosti opravného daňového dokladu uvádí § 45 (pro případ opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení § 46).

Z hlediska Helios Orange se vystaví v případě snížení fakturované částky dobropis, v případě zvýšení fakturované částky faktura. Do dokladu se zadá:

 • v případě snížení fakturované částky (v Helios Orange dobropis):
  • buď částka, o kterou je původní částka snížena (= rozdíl správná částka - původně fakturovaná částka).
  • nebo se z původní faktury zadají částky (případně položkovým převodem převedou položky) a se záporným znaménkem zadají částky ve správné výši. Rozdíl je oprava daně (případně i oprava základu daně).
  • tiskový formulář - distribuční tiskový formulář Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45), systémové číslo -236. U tohoto formuláře je zachována původní logika Helios Orange - v případě snížení fakturované částky je záporně pouze fakturovaná částka celkem, ostatní údaje jsou kladně. V případě požadavku, aby byla všechna čísla záporně, použijte prosím tiskový formulář Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45) dobropis, systémové číslo -21533 (-21534 pro cizí měnu). Stáhnout tyto dva formuláře můžete zde: Opravny danovy doklad DOBROPIS.HFMX.
 • v případě zvýšení fakturované částky (v Helios Orange faktura):
  • buď částka, o kterou je původní částka zvýšena (= rozdíl správná částka - původně fakturovaná částka).
  • nebo se z původní faktury zadají částky (případně položkovým převodem převedou položky) se záporným znaménkem a dále se zadají částky ve správné výši (kladně). Rozdíl je oprava daně (případně i oprava základu daně).
  • tiskový formulář - distribuční tiskový formulář Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45), systémové číslo -236.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

U neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, za splnění podmínek daných zákonem, má věřitel možnost uplatnit na státu vrácení DPH, kterou odvedl a které mu dlužník v rámci pohledávky neuhradil. Vracení DPH věřitel uplatní vystavením daňového dokladu Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení ve smyslu § 44 a § 46 zákona o DPH. Podrobnosti viz Informace.

Náležitosti dokladu při opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

 • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání věřitele
 • daňové identifikační číslo věřitele
 • obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání dlužníka
 • daňové identifikační číslo dlužníka
 • spisovou značku insolvenčního řízení
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu
 • datum vystavení daňového dokladu
 • datum uskutečnění původního plnění
 • celková dlužná částka


Tip Jako přílohu k přiznání k DPH je věřitel povinnen přiložit Evidenci pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doporučený tvar viz: Evidence pro daňové účely


Postup vystavení daňového dokladu Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení v Helios Orange

 • Pro doklad Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení je možno využít buď:
  • textové položky (nutná nová kontace k dokladu)
  • položky Zboží a služby (nutno tuto položku zadat v kmeni zboží a služeb a nutno zadat novou kontaci k této položce služby)
 • Vystavit nový dobropis (v terminologii Helios Orange ponechán pojem dobropis)
 • Organizace totožná s organizací na původní faktuře, v poli Číslo původní faktury se vybere původní (neuhrazená) faktura, do pole Popis dodávky se uvede číslo insolvenčního řízení.
 • V přehledu textových položek vytvořit textovou položku ve výši základu DPH a sazby daně původní daňové rekapitulace původní faktury. V případě dvou nenulových sazeb daně použít obdobně pro druhou sazbu daně.
 • V témže přehledu vytvořit textovou položku ve výši základu DPH ale se zápornou částkou (se znaménkem mínus) a sazbu daně (není). V případě dvou nenulových sazeb daně sečíst dohromady.
 • Pokud použijete způsob prostřednictvím položky zboží a služby, vyberete toto položku ve výši základu DPH a sazby daně původní daňové rakapitulace původní faktury. V případě dvou nenulových sazeb daně použít obdobně pro druhou sazbu daně pomocí opakovaného výběru, stejně tak pro zápornou částku se sazbou daně (není).
 • Tisk se provede formulářem Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
 • Dlužník na základě dokladu dodavatele provede analogickým způsobem, ovšem použije dobropis přijatý.
 • Z hlediska účtování je nutno založit nové účty DPH:
  • věřitel účet DPH výstup, země CZ, sazba daně základní nebo snížená, v Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH zařadit do ř. 33 a do ř. 1 nebo 2. V přiznání k DPH se projeví na řádcích 1 nebo 2 jako snížení (záporně), v řádku 33 se zobrazí kladně.
  • dlužník účet DPH vstup, země CZ, sazba daně základní nebo snížená, v Období DPH, záložka 2 - Výkazy DPH zařadit do ř. 34 a do ř. 40 nebo 41. V přiznání k DPH se projeví na řádcích 40 nebo 41 jako snížení (záporně), v řádku 34 se zobrazí kladně.
 • Při použití:
  • textových položek je nutná nová kontace k dokladu.
  • položek zboží a služeb je nutná nová kontace k dokladu a je nutno tuto položku zadat v kmeni zboží a služeb a nutno zadat novou kontaci k této položce služby i z hlediska účtů DPH (řádek kontace Částka DPH).


Tip Při postupu podle § 44/1 se účtuje pouze o opravě daně, t.j. v účetních kontacích se nepoužijí řádky Základ DPH. Tudíž se do přiznání k DPH na řádky 1, 2, 40 nebo 41 dostanou pouze částky DPH a nikoli základ DPH.


 • Věřitel povinen jako přílohu k přiznání k DPH přiložit Evidenci pro daňové účely podle § 44...
  • V přehledu Daňové doklady je na akci místního menu k dispozici přehled Pohledávky za dlužníky v insolvenci.
  • Vytiskne se pomocí tiskového formuláře systémové číslo -242, název formuláře Evidence pohledávek za dlužníky v insolvenci.
  • Vytištěný formulář Evidence pro daňové účely podle § 44 se uloží jako soubor do databáze, nejlépe ve formátu *.pdf. A ve volbě Dokumenty v přehledu Období DPH se tento dokument vybere a tím se zajistí vložení přílohy k elektronicky odesílanému přiznání k DPH.
Upozornění Jako Evidenční číslo původního daňového dokladu a Evidenční číslo daňového dokladu podle § 46 odst.1 se přenášení tyto podklady z Helios Orange:
 • Evidenční číslo původního daňového dokladu - číslo původní (neuhrazené) faktury. V Helios Orange se přebere z účetního deníku, pole párovací znak. Je nutno nastavit příslušné řádky kontace tak, aby se jako párovací znak přeneslo číslo původního dokladu.
 • Evidenční číslo daňového dokladu podle § 46 odst.1 - číslo daňového dokladu při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. V případě, že je do účetního deníku účtováno pomocí kontací z modulu Fakturace, doplní se číslo tohoto dokladu. Ovšem pokud je účtováno pouze v účetním deníku, přenese se údaj z Textu účetního dokladu z řádků, kde je účtováno o dani.


Upozornění V Evidenci pro daňové účely podle § 44... se uvádí pouze daňové doklady při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 odst 1. Tudíž pro případ provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 odst 6 a násled. (zvýšení daně např. při následné úhradě pohledávky dlužníkem a pod.) se tyto doklady neuvádějí. Proto celková částka opravy výše daně za zdaňovací období v Evidenci pro daňové účely podle § 44... nemusí souhlasit s údajem na ř. 33 přiznání k dani z přidané hodnoty.


Tip V případě, že je pohledávka částečně uhrazena, uvedou se částky základu daně pouze v alikvotní výši nezaplacené části pohledávky s přihlédnutím k § 37/2 na výpočet daně zhora.


Příklad Příklad:
Nezaplacená faktura 2 300 000 Kč.

Z toho základ:

1 000 000 Kč, 20 % DPH, DPH 200 000 Kč, vč. DPH 1 200 000 Kč

1 000 000 Kč, 10 % DPH, DPH 100 000 Kč, vč. DPH 1 100 000 Kč

Vystavíte opravný daňový doklad (dobropis) na:

1 000 000 Kč, 20 % DPH, DPH 200 000 Kč, vč. DPH 1 200 000 Kč

1 000 000 Kč, 10 % DPH, DPH 100 000 Kč, vč. DPH 1 100 000 Kč

-2 000 000 Kč, DPH (není), DPH 0 Kč, vč. DPH -2 000 000 Kč

Opravovaná (dobropisovaná) částka bude 300 000 Kč, což je oprava výše daně. O tuto částku se sníží daňová povinnost.

Úhrada pohledávky

V případě, že bude pohledávka následně uhrazena nebo jiným způsobem ukončena, viz § 44 odst. 6 a následující zákona, je plátce povinen vystavit další opravný daňový doklad - výše popsaným způsobem, jediný rozdíl bude, že se nebude vystavovat dobropis, ale faktura, opravou se daňová povinnost věřitele zvýší.

V případě částečné následné úhrady se uvedou částky základu daně pouze v alikvotní výši nezaplacené části pohledávky s přihlédnutím k § 37/2 na výpočet daně zhora.

Účtování bude probíhat obdobně jako při vystavení opravného daňového dokladu u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení s tím, že se provede s opačnými znaménky než původní opravný daňový doklad. Daň bude účtována na stejný daňový účet jako původní opravný daňový doklad, zařazený u věřitele do ř. 1 nebo 2 a zároveň do ř. 33 a u dlužníka do ř. 40 nebo 41 a zároveň do ř. 34.

Zvýšení DPH z těchto dokladů se v přiznání k DPH promítne:

 • u věřitele do ř. 1 nebo 2 ve sloupci Daň na výstupu kladně a do ř. 33 záporně.
 • u dlužníka do ř. 40 nebo 41 ve sloupci daň V plné výši nebo Krácený odpočet kladně a do ř. 34 záporně.
Upozornění V přehledu Pohledávky za dlužníky v insolvenci a ve formuláři Evidence pro daňové účely podle § 44... se tyto doklady neuvádějí.

Ručení za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně

Novela ZDPH provedená zákonem č. 47/2011Sb., s účinností od 1.4.2011 zavádí v ust. § 109 ZDPH zcela nový institut ručení za nezaplacenou daň. Bližší informace viz Informace GFŘ k institutu ručení.


Pokud se postupuje ve smyslu ustanovení § 109a Zvláštní způsob zajištění daně, příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z takového zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel, použije se tato úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění.


Úhrada za poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci daně. Důležité je směřování platby příjemcem zdanitelného plnění na správný účet:

Platba musí být vždy směřována na depozitní účet správce daně poskytovatele zdanitelného plnění s předčíslím 80039, matrikou finančního úřadu a kódem banky 0710. Matriky finančních úřadů jsou uvedeny na internetových stránkách České daňové správy v nabídce Placení daní.


Příklad Příklady správného označení účtů ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky:
 • 80039-7629311/0710 - depozitní účet Finančního úřadu v Plzni
 • 80039-7625011/0710 – depozitní účet Finančního úřadu pro Prahu 1.


Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být dále řádně identifikována, přičemž v ust. § 109a odst. 2 písm. a) až d) ZDPH jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny.

 • a) identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění
 • b) daň, na kterou je úhrada určena
 • c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění
 • d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného

plnění


Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhotovostním platebním styku na příkaze k úhradě nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu na poštovní poukázce A následující údaje:


 • Účet příjemce platby (ve prospěch účtu) = účet správce daně poskytovatele zdanitelného plnění s předčíslím 80039 – viz písm. b) a výše uvedený vzor.
 • Variabilní symbol = kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně) – viz písm. a).
 • Specifický symbol = kmenová část (svého) DIČ příjemce zdanitelného plnění – viz písm. c).
 • Ve zprávě pro příjemce uvede informace z písm. d):
  • den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P nebo
  • den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U.
 • Konstantní symbol při bezhotovostní platbě 1148 nebo 1149 při hotovostní platbě.


V případě platby v hotovosti na pokladně správce daně se platba přijme na DP 9 (depozitní DP k účtu s předčíslím 80039). Do variabilního symbolu se uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění a informace obsažené pod písm. c) a d) se uvedou v poznámce platby hotovosti ve tvaru: „kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění, DD/MM/RRRR−P nebo DD/MM/RRRR−U“.


V případě, že příjemce plnění neuvede údaj pod písm. d) - tj. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem, je za tento den považován den přijetí platby správcem daně.


Tip Z hlediska evidence DPH doporučujeme založit nové analytické účty pro DPH na vstupu. Účty nasměrovat na příslušné řádky v číselníku období DPH (ř. 40, 41). Daňové doklady na vstupu, ze kterých budete hradit DPH v režimu zvláštního způsobu zajištění daně, účtovat na tyto nové účty DPH.


Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export