Změna snížené sazby DPH - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


S platností od 1.1.2008 dojde ke změně snížené sazby daně z přidané hodnoty z dosavadní sazby daně 5% na novou sazbu daně 9%.

Vzhledem k této legislativní změně bude třeba provést příslušné změny i v systému Helios Orange – česká legislativa.


Nastavení nové snížené sazby daně 9%

V pomocných číselnících – DPH (vybrat období, které obsahuje rok 2008), je nutno zkontrolovat, zda existuje a pokud neexistuje, je třeba zadat novou sazbu DPH 9%.

Zmena snizene sazby DPH - Poradna1.jpg


Pokud nebude sazba daně 9% existovat, bude sazba DPH 9% změnovým skriptem vygenerována automaticky od verze která bude k dispozici před koncem roku 2007.

V obdobích před rokem 2008 bude tato sazba DPH blokována a zakázána.

Stávající snížená sazba DPH 5% zůstane v přehledu DPH i v období obsahujících rok 2008 a v následujících letech. Zůstane nezablokovaná a nezakázaná, protože v některých případech se může uplatňovat ještě sazba daně 5% (vyrovnání daňových záloh, opravy dokladů, probíhající leasing apod.)

Od uvedené verze Heliosu Orange se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby pouze DPH 0%, 9% a 19%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby.


Daňové účty

V období na přechodu z roku 2007 na rok 2008 bude nutno pořizovat současně doklady s původní sazbou daně 5% i doklady s novou sazbou daně 9%. Tyto účty jsou navázány na kontace.

Z těchto důvodů doporučujeme v číselníku účtů zadat novou sadu účtů DPH pro sazbu daně 9% analogickou sadě účtů DPH pro stávající sazbu daně 5%. Nejjednodušší postup – zafiltrovat na účty DPH se sazbou DPH 5%, země DPH CZ. Tento přehled doporučujeme vytisknout nebo vyexportovat do excelu a založit dle tohoto přehledu v Helios Orange v číselníku účtů nové analytiky DPH pro sazbu daně 9%. Oproti původním účtům se budou lišit pouze v číslu účtu (jiná analytika), v názvu účtu a v sazbě daně (místo 5% nově 9%).

Vytvořený převodový můstek mezi účty DPH se sazbou daně 5% a novými analytikami účtů DPH se sazbou daně 9% využijete i pro další nastavení.

Je možno využít nové funkcionality Nový účet z označeného. Označí se příslušný daňový účet s dosavadní sazbou daně 5%. Z nabídky místního menu, funkce Nový účet z označeného, se otevře editor účtu se všemi údaji přebraných z označeného účtu se sazbou daně. Nutno změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 9%.


Číselník období DPH

V číselníku období DPH je nutno pro první období DPH roku 2008 (pro leden nebo první čtvrtletí 2008) přiřadit nové účty DPH se sazbou daně 9%. Viz Období DPH, záložka č. 2 Výkazy DPH:

Zmena snizene sazby DPH - Poradna2.jpg


Účty je nutno doplnit na všechny řádky, které se týkají snížené sazby daně a které plátce daně používá. Je nutno je přiřadit s obdobím, které obsahuje rok 2008, viz obrázek:

Zmena snizene sazby DPH - Poradna3.jpg


Protože se mohou v období spadajícím do roku 2008 (a příp. i v obdobích následujících) vyskytovat daňové doklady s původní sazbou daně 5% (opravy dokladů, splátkové kalendáře leasingu s 5% sazbou daně apod.), je nutno v definici řádků původní účty s 5% sazbou daně ponechat minimálně do období, kdy se sazba daně nebude zaručeně používat.


Opravy dokladů

Z hlediska oprav na daňových dokladech se sazbou daně 5% (týká se to i např. faktur přijatých po lhůtě pro odevzdání přiznání k DPH za prosinec nebo čtvrté čtvrtletí 2007) je nutno všechny opravy a dodatečné doklady provádět formou dodatečných přiznání k DPH s obdobím DPH v roce 2007 nebo předcházejících s původní sazbou daně 5%. Je nutno se řídit příslušnými ustanoveními zákona o DPH vč. přechodných ustanovení.


Kontace

V přehledu Účetní kódy – kontace je nutno zkontrolovat všechny kontace, kde se vyskytují řádky se základem nebo částkou DPH se sazbou 5%.

Jedná se o tyto kontace:

Kontace:

 • Faktura vydaná
 • Dobropis vydaný
 • Faktura přijatá
 • Dobropis přijatý


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Základ daně sum. slevy
 • Částka daně sum. slevy
 • Částka vč. daně sum. slevy
 • Základ daně - korekce (hlavička)
 • Částka daně - korekce (hlavička)
 • Částka vč. daně - korekce (hlavička)
 • Základ DPH (hlavička)
 • Částka DPH (hlavička)
 • Částka vč. daní (hlavička)
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - částka DPH
 • Základ bez daní
 • Částka SD


Kontace:</span>

 • Výdaj z pokladny
 • Příjem do pokladny


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní


Kontace:

 • Pokladní prodej


řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Základ daně - korekce (hlavička)
 • Částka daně - korekce (hlavička)
 • Částka vč. daně - korekce (hlavička)
 • Základ bez daní
 • Částka SD


Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2007 a 2008 vyskytovat doklady se sazbou daně 5% nebo i 9%, doporučujeme do všech těchto kontací přidat příslušné řádky se sazbou daně 9% s nastavením stejným jako u řádků pro 5%. U řádku částky daně je nutno samozřejmě zadat odpovídající účet se sazbou daně 9. Toto nastavení se týká nejen všech základů DPH, ale i všech řádků částky včetně daně a řádků daňových záloh – základ, částka a částky včetně daně apod.


V případě velkého počtu kontací existuje možnost pořídit speciální nadstavbu Helios Orange – plugin:


Jednorázová akce formou PLUGINU pro dogenerování řádků základu daně, částky daně, částky vč. daně (analogicky na řádcích daňových záloh) na označených kontacích. Při dialogu výběr původní sazby daně (5%) a nové sazby daně (9%) a Zemi DPH (CZ). Pokud budou v kontaci výše uvedené druhy řádků s původní sazbou daně (5%) a nebude tam žádný řádek s novou sazbou daně (9%), zkopírovat je a nastavit jim novou sazbu daně (9%). U řádků, kde se vyskytuje účet daně, je nutno tento účet zaměnit za účet s novou sazbou daně (9%). Přiřazení účtů se bude dít v přehledu, kde budou v jednom sloupci stávající účty DPH s dosavadní sazbou daně (5%) a v druhém sloupci se budou vybírat odpovídající účty s novou sazbou daně (9%). Nabízet s filtrací na Zemi DPH, Směr plnění a Účtování DPH podle výchozího účtu.

Plugin nainstalujete takto: Zde stáhnete dva soubory:

Soubor PluginUpdateDPHJIB.dll - tento soubor uložit a zkopírovat do adresáře Helios Orange (adresář, kde je nainstalován Helios.exe. Je nutno mít příslušná přístupová práva)

Soubor DoplneniNoveSazbyDPH.HQL - tento soubor spustit, otevře se Helios Orange, přihlásíte se běžným způsobem a dotaz potvrdíte Ano:

Zmena snizene sazby DPH - Poradna4.gif


Postup doplnění kontací:

V přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace označíte kontace, kde chcete vygenerovat řádky s novou sazbou daně, v místním menu použijete novou funkci Doplnění nové sazby DPH. Objeví se dialogové okno:

Zmena snizene sazby DPH - Poradna5.jpg


Vyberete Původní sazbu DPH - 5% a Novou sazbu DPH 9%. V levém sloupci se nabídnou účty s původní sazbou DPH a v pravé části je nutno doplnit odpovídající účty s novou sazbou DPH 9%. Účty se vybírají poklepáním myši, otevře se číselník účtů a vyberete příslušný účet. Po přiřazení všech účtů potvrdíte tlačítkem OK. O výsledku procesu budete informováni v přehledu po akci. Kontace nutno zkontrolovat.

Změna sazby DPH ve Zboží a služby

V přehledu Zboží a služby bude nutno změnit přednastavenou sazbu DPH na vstupu a na výstupu u položek, kde je stávající sazba daně 5%. Na jednotlivých položkách zboží a služeb, záložka Daně, pole DPH vstup a DPH výstup je nutno nastavit u zboží a služeb se sníženou sazbou daně novou sazbu 9%.

Zmena snizene sazby DPH - Poradna6.jpg


Akci lze provést i hromadně na označených položkách zboží a služeb - místní menu, akce Hromadné změny. Otevře se dialogové okno viz obrázek:

Zmena snizene sazby DPH - Poradna7.jpg


Důležité je zvolit správný okamžik změny přednastavené sazby DPH. Může být jiný u daně na vstupu a daně na výstupu, případně i u jednotlivých položek zboží a služeb. V okamžiku, kdy převáží počet dokladů s novou sazbou daně, doporučujeme provést změnu sazby daně. Je nesmírně důležité náležitě informovat obsluhu o změně přednastavené sazby daně a jaké důsledky to znamená, viz dále.

Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2007 a 2008 vyskytovat doklady se sazbou daně 5% (pořizované ještě do roku 2007) nebo i 9% (pořizované již do roku 2008), MUSÍ obsluha na každé zařazované položce zkontrolovat, případně ručně změnit sazbu daně na správnou sazbu daně podle roku povinnosti přiznat daň. Pozor nutno dát zejména na zálohových a realizačních fakturách s odpočtem daňových záloh. V tomto přechodném období je nutno průběžně kontrolovat (např. akcí Rekapitulace DPH na označených dokladech), zda neexistují doklady, kterým je přiřazena chybná sazba daně.

Zálohy

Z hlediska daňových záloh je důležité, ve kterém roce je záloha skutečně zaplacena. Pokud je záloha na zdanitelné plnění ve snížené sazbě DPH zaplacena do konce roku 2007, uplatní se sazba 5%. Pokud je záloha na zdanitelné plnění ve snížené sazbě DPH zaplacena až v roce 2008 nebo později, uplatní se sazba 9%.

Na toto je zapotřebí dbát při vystavování zálohových faktur a přihlédnout k roku, ve kterém má být záloha zaplacena. Je nutné případně Vaše zákazníky upozornit, že při platbě zálohy až v roce 2008 se musí uplatnit sazba DPH 9% a podle toho i povýšit částku o zvýšení snížení sazby DPH o 4 procentní body. Nejlépe přímo textovou poznámkou na zálohové faktuře.

Může dojít k případům, že je zaplacena daňová záloha do konce roku 2007 ve snížené sazbě DPH 5%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2008 nebo později. Daňový doklad - doklad o přijaté platbě - se sazbou DPH 5% - vystavíte běžným způsobem s použitím stávajících účetních kódů - kontací. Avšak pro vystavení a zaúčtování realizační faktury s DUZP v roce 2008 nebo později, s odpočtem záloh zaplacených do konce roku 2007 (viz přehled Zálohové faktury k faktuře) použijete již novou sazbu DPH 9%.

Pro potřeby zaúčtování těchto realizačních faktur je nutno do stávajících kontací k realizačním fakturám přidat nové 4 řádky:

 • 2 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce základ DPH - do jednoho řádku přiřadíte sazbu DPH 5% a účet daňové zálohy a do druhého řádku přiřadíte sazbu DPH 9% a účet daňové zálohy.
 • 2 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce částka DPH - do jednoho řádku přiřadíte daňový účet pro sazbu DPH 5% a do druhého řádku přiřadíte daňový účet pro sazbu DPH 9%

Viz poslední čtyři označené řádky:

Zmena snizene sazby DPH - Poradna8.jpg


Tyto nové řádky kontací čerpají údaje z nových doplňkových položek korigujících změny sazby DPH s způsobem vzniku Záloha - změna DPH.

Výsledek účtování je uveden v následujícím příkladu v tabulce, na posledních dvou řádcích je účtování novými druhy řádku Záloha - korekce základu DPH a Záloha - korekce částky DPH.

Zmena snizene sazby DPH - Poradna9.jpg


Výsledné účtování je tudíž rozdílem součtu všech položek na faktuře a odečtu daňové zálohy, obojí s novou sazbou DPH 9%.

Takto vystavené faktury s odpočtem záloh s 5% sazbou DPH bude nutno tisknout novým formulářem faktury !

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export