Změna sazeb DPH od 1.1.2013 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Změna sazeb DPH

Dne 21.12.2012 schválil prezident novely zákona o DPH, jejichž účinnost nastane 1.1.2013 (pokud přechodná ustanovení nestanoví jinak).


Nejdůležitější změnou je, že s platností od 1.1.2013 dojde k těmto změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH):


Snížená sazba daně z přidané hodnoty se změní z dosavadní sazby daně 14% na novou sazbu daně 15%.


Základní sazba daně z přidané hodnoty se změní z dosavadní sazby daně 20% na novou sazbu daně 21%.


Vzhledem k této legislativní změně bude třeba provést příslušné změny i v systému Helios Orange – česká legislativa.

Upozornění Upozorňujeme vás, že veškeré změny v nastavení sazeb DPH v jednotlivých modulech musí provést uživatel. Aktualizace Helios Orange nemění nastavení sazeb DPH v žádném z modulů ani dokladů!


Nastavení nových sazeb daně 15% a 21%

V pomocných číselnících – DPH (vybrat období roku 2013, v případě hospodářského roku období, které obsahuje datum 1.1.2013). Je nutno zkontrolovat, zda nové sazby daně 15% a 21% existují a pokud neexistují, je třeba zadat nové sazby daně:


 • Snížená sazba 15% (Druh sazby DPH nastavit na Snížená.)
HeO MSI 017.jpg


 • Základní sazba 21% (Druh sazby DPH nastavit na Základní.)
HeO MSI 018.jpg


Upozornění Pro uživatele celních modulů - pro sníženou sazbu DPH 15% je nutno nastavit Kód 2 a Kód 2 zrušit na původní sazbě DPH 14%, dtto pro základní sazbu DPH 21% je nutno nastavit Kód 1 a Kód 1 zrušit na původní sazbě DPH 20%. Smí existovat pouze jeden kód 1 a jeden kód 2.

Pokud nebudou sazby daně 15% a 21% v přehledu DPH existovat, budou sazby daně 15% a 21% změnovým skriptem vygenerovány automaticky od verze Helios Orange, která bude k dispozici na přelomu roku 2012/2013.

V obdobích před rokem 2013 budou nové sazby DPH blokovány a zneplatněny.

Stávající sazby DPH 14% a 20% zůstanou v přehledu DPH i v období obsahujících rok 2013 a v následujících letech. Zůstanou nezablokované a nezakázané, protože v některých případech se mohou uplatňovat ještě původní sazby daně 14% a 20% (vyrovnání daňových záloh, opravné daňové doklady, probíhající leasing apod.)

Od roku 2013 se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby DPH pouze 0%, 15% a 21%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby.

Daňové účty

V období na přechodu z roku 2012 na rok 2013 bude nutno pořizovat současně doklady s původními sazbami daně 14% a 20% i novými sazbami daně 15% a 21%. Při účtování je nutno vybírat účty, které mají nastavenu správnou sazbu daně pro příslušný rok.

Z těchto důvodů doporučujeme v číselníku účtů zadat novou sadu účtů DPH pro sníženou sazbu daně 15% analogickou sadě účtů DPH pro stávající sníženou sazbu daně 14%. Nejjednodušší postup – zafiltrovat na účty DPH se sazbou DPH 14%, země DPH CZ. Tento přehled doporučujeme vytisknout nebo vyexportovat do excelu a založit dle tohoto přehledu v Helios Orange v číselníku účtů nové analytiky DPH pro sazbu daně 15%. Oproti původním účtům se budou lišit pouze v číslu účtu (jiná analytika), v názvu účtu a v sazbě daně (místo 14% nově 15%).

Analogický postup využijete i pro založení účtů DPH pro novou základní sazbu daně 21% podle účtů DPH pro původní základní sazbu daně 20%.

Tip Vytvořené přehledy s vazbami mezi analytickými účty DPH s původními sazbami daně a analytickými účty DPH s novými sazbami daně využijete i pro další nastavení.

Při zakládání účtů je možno využít funkcionality Nový účet z označeného. Označí se příslušný daňový účet s dosavadní sazbou daně 14% nebo 20%. Z nabídky místního menu, funkce Nový účet z označeného, se otevře editor účtu se všemi údaji přebranými z označeného účtu. Nutno změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 15% resp. 21%.

Tip Nové účty DPH nezapomeňte přidat do definice výkazů. Na distribuční definici výkazu Rozvaha stačí z místní nabídky spustit akci "Definice - doplnění vazeb".

Číselník období DPH

V číselníku období DPH je nutno pro první období DPH roku 2013 (pro leden nebo první čtvrtletí 2013) přiřadit nové účty DPH se sazbami daně 15% a 21%. Viz Číselník období DPH, záložka č. 2 Výkazy DPH:


HeO MSI 019.jpg


Účty je nutno doplnit na všechny řádky, které se týkají snížené a základní sazby daně a které používáte, viz obrázek:


HeO MSI 030.jpg


Protože se mohou v období spadajícím do roku 2013 (a příp. i v obdobích následujících) vyskytovat daňové doklady s původními sazbami daně 14% a 21% (opravy dokladů, opravné daňové doklady apod.), je nutno v definici řádků původní účty s 14% a 20% sazbou daně ponechat minimálně do období, kdy tuto sazbu daně nebudete zaručeně používat.

Opravy dokladů

Z hlediska oprav na daňových dokladech s původními sazbami daně 14% a 20% je nutno všechny opravy a dodatečné doklady provádět formou dodatečných přiznání k DPH s obdobím DPH v roce 2012 nebo předcházejících s původními sazbami daně 14% a 20%. Je nutno se řídit příslušnými ustanoveními zákona o DPH vč. přechodných ustanovení.


Kontace

V přehledu Účetní kódy – kontace je nutno zkontrolovat všechny kontace, kde se vyskytují řádky se základem nebo částkou DPH s původními sazbami daně 14% a 20%.

Jedná se o tyto kontace:

Kontace: Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá a Dobropis přijatý

řádky kontace:

 • Druh řádku
 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Základ daně sum. slevy
 • Částka daně sum. slevy
 • Částka vč. daně sum. slevy
 • Základ daně - korekce(hlavička)
 • Částka daně - korekce(hlavička)
 • Částka vč.daně - korekce(hlavička)
 • Základ DPH (hlavička)
 • Částka DPH (hlavička)
 • Částka včetně daní (hlavička)
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - částka DPH
 • Záloha - korekce základ DPH
 • Záloha - korekce částka DPH
 • Záloha - kurz.rozdíl základ daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka celkem
 • Samovyměření DPH
 • Samovyměření DPH - korekce(hlavička)
 • Samovyměření DPH (hlavička)
 • Samovyměření DPH - není nárok
 • Základ DPH sleva-TXT položka
 • Částka DPH sleva-TXT položka
 • Základ DPH po slevě-TXT položka
 • Částka DPH po slevě-TXT položka
 • Částka včetně daní sleva-TXT položka
 • Částka včetně daní po slevě-TXT položka


Kontace: Výdaj z pokladny a Příjem do pokladny

řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní

Kontace: Pokladní prodej

řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Základ daně - korekce (hlavička)
 • Částka daně - korekce (hlavička)
 • Částka vč. daně - korekce (hlavička)
 • Základ bez daní
 • Částka SD

Kontace: Leasing

řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka vč. daní
 • Odkupní hodnota - Základ DPH
 • Odkupní hodnota - Částka DPH
 • Odkupní hodnota - Částka vč. daní


Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2012 a 2013 vyskytovat doklady se sazbami daně 15% a 21%, doporučujeme do všech těchto kontací přidat příslušné řádky se sazbou daně 15% a 21% s nastavením stejným jako u řádků pro 14% a 20%. U řádku částky daně je nutno samozřejmě zadat odpovídající účet se sazbou daně 15% nebo 21%. Toto nastavení se týká nejen všech základů DPH, ale i všech řádků částky včetně daně a řádků daňových záloh – základ, částka a částky včetně daně apod.


Plugin pro dogenerování řádků kontace

V případě velkého počtu kontací existuje možnost pořídit speciální nadstavbu Helios Orange – plugin pro dogenerování řádků základu daně, částky daně, částky vč. daně (analogicky na řádcích daňových záloh) na označených kontacích, který je ke stažení zdarma v Helios Store.

Tip Pokud máte plugin Doplnění nové sazby DPH do kontací nainstalován z minulého roku, doporučujeme jej aktualizovat z Helios Store.
Tip Plugin nainstalujete/zaktualizujete takto:

Stisknete tlačítko Helios Store, záložka Zdarma, vyhledáte Doplnění nové sazby DPH do kontací, označíte a stisknete tlačítko Přidat. Při instalaci se řiďte pokyny instalačního dialogu.


HeO MSI 002.gif


Upozornění Plugin lze z Helios Store nainstalovat pouze v případě, že máte verzi Helios Orange 2.0.2012.1008 nebo vyšší. Informaci o verzích najdete v Helios Store na záložce Helios Orange.


Upozornění Pro provedení akce je nutno mít příslušná přístupová práva zápisu do adresáře instalace Helios Orange.

Postup doplnění kontací:

V přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace označíte kontace, kde chcete vygenerovat řádky s novou sazbou daně, v místním menu použijete novou funkci Doplnění nové sazby DPH. Objeví se dialogové okno:


HeO MSI 031.jpg


Vyberete Původní sazbu DPH 20% a Novou sazbu DPH 21%. V levém sloupci se nabídnou účty s původní sazbou DPH a v pravé části je nutno doplnit odpovídající účty s novou sazbou DPH. Účty se vybírají poklepáním myši, otevře se účtový rozvrh a vyberete příslušný účet. Po přiřazení všech účtů potvrdíte tlačítkem OK. O výsledku procesu budete informováni v kontrolním přehledu.

Pro sníženou sazbu DPH je třeba postup opakovat s původní sazbu DPH 14% a novou sazbou DPH 15%.

Upozornění Po doplnění nových sazeb DPH do kontací je nutno tyto kontace zkontrolovat!

Změna sazby DPH ve Zboží a služby a v dokladech Oběhu zboží

V přehledu Zboží a služby bude nutno změnit přednastavenou sazbu DPH na vstupu a na výstupu u položek, kde je stávající snížená sazba daně 14% nebo stávající základní sazba daně 20%. Na jednotlivých položkách zboží a služeb, záložka Daně, pole DPH vstup a DPH výstup je nutno nastavit u zboží a služeb se sníženou sazbou daně novou sníženou sazbu 15% a novou základní sazbu daně 21%:


HeO MSI 032.jpg


Akci lze provést i hromadně na označených položkách zboží a služeb - místní menu, akce Hromadné změny. Otevře se dialogové okno viz obrázek:


HeO MSI 033.jpg


Pokud jsou nastavené sazby DPH i na Skupině zboží, nastavíte nové sazby DPH i na Skupině zboží:


HeO MSI 035.jpg


Na skupinách zboží nastavíte nové sazby DPH i hromadně, viz akce Hromadné změny...


HeO MSI 034.jpg


Pokud používáte přednastavenou sazbu DPH na řadách dokladů oběhu zboží nebo faktur, nastavíte novou nejčastěji používanou sazbu DPH na řadě dokladů:


HeO MSI 047.jpg


Důležité je zvolit správný okamžik změny přednastavené sazby DPH. Může být jiný u daně na vstupu a daně na výstupu, případně i u jednotlivých položek zboží a služeb. V okamžiku, kdy převáží počet dokladů s novou sazbou daně, doporučujeme provést změnu sazby daně. Je nesmírně důležité náležitě informovat obsluhu o změně přednastavené sazby daně a jaké důsledky to znamená, viz dále.

Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2012 a 2013 vyskytovat doklady s původními sazbami daně 14% a 20% (pořizované ještě do roku 2012) i novými sazbami daně 15% a 21% (pořizované již do roku 2013), MUSÍ obsluha na každé zařazované položce zkontrolovat, případně ručně změnit sazbu daně na správnou sazbu daně podle roku povinnosti přiznat daň.

Upozornění Pozor nutno dát zejména na zálohových a realizačních fakturách s odpočtem daňových záloh. V tomto přechodném období je nutno průběžně kontrolovat (např. akcí Rekapitulace DPH na označených dokladech), zda neexistují doklady, kterým je přiřazena chybná sazba daně.


Změna sazby DPH má výrazný vliv na obchodní procesy a je potřeba věnovat zvýšenou pozornost těm dokladům modulů Oběhu zboží a Fakturace, které budou použity jako podklad pro vystavování dokladů v roce 2013.


Ve všech dokladech Oběhu zboží a Fakturace, které vzniknou na základě dřívějších dokladů těchto modulů (kopií či položkovým převodem), je nutné kontrolovat a případně měnit sazbu DPH na položkách. Toto je možné provést pomocí funkce na hromadnou změnu sazeb DPH na položkách dokladů: formulář konkrétního dokladu – záložka 3 Položky – oddíl [1] Textové položky nebo oddíl [2] Položky – funkce “Změna sazby DPH ...”.


HeO MSI 036.jpg


Pro položky v režimu PDP na vstupu (např. přijaté faktury) takto:


HeO MSI 037.jpg


Pro položky v režimu PDP na výstupu (např. vydané faktury) takto:


HeO MSI 038.jpg


Analogicky provedete pro sníženou sazbu daně. Akce proběhne pro všechny položky, které odpovídají výběru Zdroj.

Změnu lze provést i na označených položkách dokladů, funkce Změna sazby DPH ....


HeO MSI 039.jpg


V případě sazby DPH pro samovyměření nebo režim PDP provedete takto:


HeO MSI 040.jpg


Analogicky provedete pro sníženou sazbu DPH.


Při změně sazeb DPH je také třeba vzít v úvahu přednastavený druh vstupní ceny. Cena včetně DPH - zajistí při změně z 14% na 15% a 20% na 21% zachování koncové ceny (Cena vč. DPH) pro zákazníka (=> snížení výnosů pro prodejce). Cena bez DPH - dojde k navýšení koncové ceny pro zákazníka a zvýšení DPH (cena bez DPH se nezmění) Upozorňujeme, že změnu sazeb DPH na položkách nelze provést, pokud aktuální doklad vznikl dokladovým převodem. V případě nutnosti změn na položkách nelze dokladový převod použít, ale musí být použit položkový převod.

Typickými činnostmi, při kterých se používá převod z předchozího dokladu a dochází tedy k riziku chybných sazeb DPH na nových dokladech (zejména fakturách), jsou:

 • generování výdejek na základě expedičních příkazů či rezervací
 • generování návazných dokladů z došlých objednávek
 • převod výdejek do faktur vydaných
 • převod objednávek vydaných do příjemek
 • převod příjemek do faktur přijatých

Pro správné nastavení prodejních cen na dokladech je nutné zkontrolovat:

 • nabídkové ceny v jednotlivých cenových úrovních, pokud je „Typ ceny“ nastaven „S DPH“
 • nastavení DPH na všech položkách v dokladech Nabídkových sestav (Oběh zboží – Nabídkové sestavy), které budou využity v roce 2013, a to jak u typu „Ceník“, tak „Nabídková sestava“. Při přenosu cen se z nabídkové sestavy přenáší také sazba DPH!

Změna sazby DPH v modulu Pokladna

Změnu nastavení sazeb DPH doporučujeme provést také pro připravené položky zadávané do modulu Pokladna (pokud je používáte). Tyto položky jsou uloženy v soudečku Pomocné číselníky, přehledu Pomocné texty. Údaj „Pokladna – přednastavená sazba DPH“ lze měnit pro každou položku samostatně.


HeO MSI 043.jpg


Můžete samozřejmě provést i hromadně na označených pomocných textech akcí Hromadná změna sazby DPH:


HeO MSI 044.jpg


Nutno provést zvlášť pro základní zvlášť pro sníženou sazbu daně.


Zálohy

Zálohy z pohledu Helios Orange

Z hlediska daňových záloh je důležité, ve kterém roce je záloha skutečně zaplacena. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena do konce roku 2012, uplatní se sazba 14% a 20%. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena až v roce 2013 nebo později, uplatní se sazba 15% a 21%. Na toto je zapotřebí dbát při vystavování zálohových faktur a přihlédnout k roku, ve kterém má být záloha zaplacena. Je nutné případně Vaše zákazníky upozornit, že při platbě zálohy až v roce 2013 se musí uplatnit sazba DPH 15% a 21% a podle toho i povýšit částku o zvýšení snížené sazby DPH o 1 procentní bod. Nejlépe přímo textovou poznámkou na zálohové faktuře.


Může dojít k případům, že je zaplacena daňová záloha do konce roku 2012 v sazbě DPH 14% nebo 20%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2013 nebo později. Daňový doklad - doklad o přijaté platbě - se sazbou DPH 14% nebo 20% - vystavíte běžným způsobem s použitím stávajících účetních kódů - kontací.


Pro vystavení a zaúčtování realizační faktury s DUZP v roce 2013 nebo později, s odpočtem záloh zaplacených do konce roku 2012 (viz přehled Zálohové faktury k faktuře) jsou k dispozici dva postupy:

 • Pro plnění uhrazené v roce 2012 a dřívějším použijete původní sazbu DPH. Pro případné další plnění s úhradou v roce 2013 nebo pozdější se použije nová sazba DPH. Tento postup doporučujeme. Ovšem v případě např. většího počtu položek je obtížné jej použít.
 • Pro všechna plnění použijete již nové sazby DPH 15% a 21%. Po zaškrtnutí check-boxu Realizační ve formuláři faktury, na záložce 2 - Sumace a slevy, v části [2] Zálohy, se v případě podle předchozího odstavce navíc k přiřazeným zálohovým fakturám vygeneruje nový řádek se Způsobem vzniku Automatem - korekce DPH. Výše odpovídá právě rozdílu DPH ve výši 1 procentního bodu. Korekce DPH snižuje celkovou fakturovanou částku. Dodavatel tento rozdíl DPH neodvádí a odběratel tento rozdíl DPH nedoplácí. Korekce vzniká z důvodu, že je na faktuře plnění zadáno s novými sazbami DPH, ale část odpovídající plnění zdaněného v roce 2012 nebo předchozích (přiřazené zálohy) je zdaněna nižší sazbou DPH. Korekce DPH ve výši 1 procentního bodu tento rozdíl jednoznačně na faktuře uvádí tak, aby byl doklad nejen pro dodavatele, ale i odběratele jednoznačný.


Z hlediska uplatnění daně je nutno vzít v úvahu, zda je rozdíl základů daně na realizační faktuře kladný (příp. nulový) nebo záporný (zaplacená záloha je vyšší než realizované plnění).

 • Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst 2 (§37a/1)
 • Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1
  • kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
  • záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění (§37a/2).


Příklad Příklad
 • Doklad o přijaté platbě, DUZP 15. 12. 2012. Sazba DPH = 20%, základ DPH 2000, DPH 400, vč. DPH 2400.
 • Realizační faktura, DUZP 15. 1. 2013. Základ DPH 3000 (celkové plnění), Sazba DPH = 21%. Kladný rozdíl.

Varianta a)   DUZP Sazba DPH Základ DPH DPH Celkem vč. DPH
Daňový doklad o přijaté platbě Úhrada - zaplacená záloha 15.12.2012 20 2 000 400 2 400
Realizační faktura Plnění převyšující zaplacenou

zálohu

15.01.2013 21 1 000 210 1 210
  Odečet zálohy   20 2 000 400 2 400
  Celkem     3 000 610 3 610
Realizační faktura Zbývá doplatit     1 000 210 1 210

Varianta b)   DUZP Sazba DPH Základ DPH DPH Celkem vč. DPH
Daňový doklad o přijaté platbě Úhrada - zaplacená záloha 15.12.2012 20 2 000 400 2 400
Realizační faktura Celkem 15.01.2013 21 3 000 630 3 630
  Odečet zálohy   20 2 000 400 2 400
  Odečet korekceDPH   1 2 000 20 20
Realizační faktura Zbývá doplatit     1 000 210 1 210Pro potřeby zaúčtování realizačních faktur podle varianty b) je nutno do stávajících kontací k realizačním fakturám přidat 8 nových řádků (pokud je již nemáte zadány dříve):

 • 2 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce základ DPH - do jednoho řádku přiřadíte základní sazbu DPH 20% (pokud již není zadán) a účet daňové zálohy a do druhého řádku základní sazbu DPH 21% a účet daňové zálohy.
 • 2 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce částka DPH - do jednoho řádku přiřadíte daňový účet pro základní sazbu DPH 20% (pokud již není zadán) a do druhého řádku přiřadíte daňový účet pro základní sazbu DPH 21%.
 • totéž provedete i pro sníženou sazbu daně

Viz poslední čtyři označené řádky, na obrázku je pouze pro základní sazbu DPH:

HeO MSI 041.jpg

Tyto řádky kontací čerpají údaje z doplňkových položek korigujících změny sazby DPH se způsobem vzniku Záloha - změna DPH.

Upozornění Je třeba rozlišovat, zda se porovnávají částky BEZ DPH - režim, který je popsán výše - nebo se porovnávají částky VČETNĚ DPH. Při porovnání částek bez DPH je korekce na úrovni rozdílů daně a částky vč. daně. Ovšem při porovnání částek včetně daně nedojde logicky ke korekci částky vč. daně, ale vznikne rozdíl na DPH a základu DPH. Řádek korekce DPH se nevygeneruje. V doplňkových položkách se vygeneruje rozdílu k dani a základu daně, tento rozdíl je možno zaúčtovat.

Modul Leasing

Novela zákona o DPH platná od 1. 1. 2009 zavedla režim, že při změně sazeb DPH se již nebude uplatňovat režim přechodných ustanovení, kdy u jednotlivých splátek se až do konce trvání smlouvy ponechají sazby (a částky) daně platné k datu uzavření smlouvy - převedení předmětu pronájmu nájemci. Toto platí při současné změně snížené sazby DPH z 14% na 15% a základní sazby DPH z 20% na 21%. Leasingové společnosti by měly provést změnou splátkového kalendáře formou dodatku ke smlouvě.

Jak se na jednotlivých předmětech leasingu změna provede?

Akce Změna sazeb DPH

Akce Změna sazeb DPH je akce místního menu v přehledu Předměty. Akci Změna sazeb DPH použijete jednorázově pro změnu snížené sazby DPH z 14% na 15% a pro změnu základní sazby DPH z 20% na 21%. Akce je hromadná pro označené předměty. Lze zároveň změnit sníženou i základní sazbu daně, případně pouze základní nebo pouze sníženou sazbu daně.

Upozornění Akce Změna sazeb DPH je určena pouze pro účel Leasing a Opakované platby (automatická fakturace).
Tip Způsob Splátky. Protože je vlastní DPH odvedena jednorázově k datu uskutečnění zdanitelného plnění, netýkají se další splátky DPH.
Tip Způsob Časové rozlišení. Jedná se pouze o účetní nástroj, DPH se netýká.
HeO MSI 042.jpg

Postup:

 • V přehledu Části předmětu je třeba pro jednotlivé části předmětu (pro všechny účely) nastavit nové sazby DPH 21% případně 15%.
 • U předmětů (smluv) s účelem Opakované platby, které pokračují po datu účinnosti změny sazeb DPH a zatím nemají k datu nebo po datu účinnosti změny sazeb DPH ani jeden pohyb, doporučujeme vygenerovat alespoň jeden pohyb po datu platnosti změny sazeb DPH.
 • Zkontrolovat aktivní předměty (smlouvy) leasingu (tj. předměty, které mají pohyby rozpisu nebo opakovaných plateb stejný nebo pozdější než datum účinnosti změny sazeb DPH) pro účel Leasing. Pro datum pohybu stejné nebo vyšší než je datum změny sazeb DPH nesmí existovat uzavřené pohyby! Pro účel Opakované platby mohou být tyto pohyby uzavřené, ale nesmí být zaúčtované, uhrazené a nesmí být z pohybů vygenerovaná faktura!
 • Předměty podle předchozího odstavce označíte a spustíte akci Změna sazeb DPH. Otevře se dialogové okno (viz obrázek výše), kde nastavíte Datum změny sazby DPH, sazby daně pro sníženou a/nebo základní sazbu daně. Nastavujete pouze pro sazby daně, které se mění, jinak ponecháte (není). Vlevo původní sazby DPH 14% a/nebo 20%, vpravo nové sazby DPH 15% a/nebo 21%.
 • Pro případ předmětů s účelem Leasing je nutno vybrat i Druh pohybu zvýšení/snížení pro leasing, na kterém se provede formální úprava ceny. Program na tento pohyb automaticky dopočte součet zvýšení nebo snížení DPH pro všechny následující pohyby s typem pohybu rozpis splátek.
 • Pro předměty s účelem Leasing se k datu platnosti změn sazeb DPH vygeneruje formální pohyb, kterým se upraví daňové plnění podle sazeb daně. Následující pohyby rozpisu se přepočítají novými sazbami daně.
 • Pro předměty s účelem Opakované platby (automatická fakturace) se pohyby k datu nebo po datu platnosti změn sazeb DPH přepočítají novými sazbami daně.
Upozornění Po provedení akce Změna sazeb DPH je zapotřebí všechny pohyby k datu a po datu platnosti změn sazeb DPH pečlivě zkontrolovat !

Kontace leasingu

Je zapotřebí doplnit kontace leasingu v přehledu Kontace leasingu o nové řádky s novými sazbami daně.


Tip Doporučujeme využít opět pluginu Doplnění nové sazby DPH do kontací.


Dosavadní řádky s původními sazbami daně doporučujeme zatím ponechat, protože se pro předměty leasingu zavedené do roku 2008 včetně platí pravidla pro DPH po celou dobu trvání smlouvy. Jedná se o tyto druhy řádků kontací:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Odkupní hodnota - základ daně
 • Odkupní hodnota - částka daně
 • Odkupní hodnota - částka celkem

Tyto řádky kontací je třeba pro sazby DPH 15% a 21% do kontací přidat znovu. Nastavení na řádku kontace leasingu bude stejné jako u odpovídajícího řádku pro původní sazby daně 14% a 20% s tím, že se nastaví nové sazby daně 15% a 21% a účty DPH s novými sazbami daně15% a 21%.

Další změny v legislativě

Aplikace směrnice 2010/45/EU o fakturaci

Pro některé doklady bude předepsán text, který bude nutno povinně uvádět na daňových dokladech.

 • odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně.
 • Bude-li doklad vystaven příjemcem zdanitelného plnění (samofakturace), musí být uvedeno sdělení: VYSTAVENO ZÁKAZNÍKEM.
 • Má-li povinnost přiznat daň příjemce plnění (režim PDP) , musí být uvedeno sdělení: DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

V Helios Orange doporučujeme využít Poznámek k dokladu. Když je určen daňový režim přímo řadou dokladů, budou se poznámky automaticky na doklad nabízet. Samozřejmě je možno poznámky doplnit a upřesnit, např. pro režim PDP:

Ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, daň odvede zákazník.

Povinný registrační údaj - čísla bankovních účtů

Povinným registračním údajem pro osoby povinné k dani se stanou i čísla bankovních účtů, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Ke zveřejnění v registru plátců by mělo dojít od 1.4.2013. Má dopad pro případné ručení za nezaplacenou daň. Až budou zveřejněny konkrétní informace k webové službě, prověříme technické možnosti, a na úrovni dokladů (faktur přijatých) budeme kontrolovat tyto seznamy účtů.

Nespolehlivý plátce

Poruší-li plátce daně závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že plátce je nespolehlivý plátce. Správce daně tuto skutečnost zveřejní. Má dopad pro případné ručení za nezaplacenou daň. Až budou zveřejněny konkrétní informace k webové službě, prověříme technické možnosti, a na úrovni dokladů (faktur přijatých) budeme kontrolovat tyto seznamy nespolehlivých plátců. Nespolehliví plátci budou zveřejněni nejdříve v březnu 2013, do té doby nemá žádný z plátců DPH nastaveno, že je nespolehlivý plátce.

Ruší se doplňování údajů na daňový doklad

Povinnost přiznat daň při pořízení zboží z EU (režim samovyměření) již nebude ke dni doplnění daňových údajů na doklad, ale dnem vystavení daňového dokladu dodavatelem. Tudíž DUZP na daňovém dokladu (přijaté faktuře) bude v tomto případě totožný s datem vystavení daňového dokladu. Od DUZP se bude odvíjet i kurz pro účely DPH.

Sazba DPH při režimu přenesení daňové povinnosti na vydaných fakturách

Z povinných náležitostí daňových dokladů byla od 1.1.2013 vyňata povinnost uvádět sazbu DPH při režimu přenesení daňové povinnosti. Samozřejmě, není zakázáno tuto sazbu jako doposud na daňových dokladech uvádět. Pokud nechcete sazbu DPH při režimu přenesení daňové povinnosti jako dodavatel na daňové doklady uvádět, je třeba do pole Sazba DPH pro PDP na položkách vydaných faktur zadávat sazbu DPH 0%. Tudíž Sazba DPH bude 0% a Sazba DPH pro PDP bude též 0%. Pozor, musí být v tomto případě zadána Sazba DPH pro PDP 0%, nikoli (není). Při tisku tiskovým formulářem se sazba DPH nezobrazí.

Pro přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti se nic nemění a je třeba zadávat platnou základní (případně sníženou) sazbu DPH pro PDP.

Další změny v Helios Orange

Vypořádací koeficient

V Číselníku období DPH je přidána možnost ručně editovat kromě Koeficientu (zálohový koeficient) i Vypořádací koeficient. Využijete např. v případě, že v Helios Orange nemáte všechna období DPH nebo je možnost upravit zaokrouhlení částky vypořádání.

Když jsou splněny podmínky pro vypořádání, bude aktivní tlačítko Vypořádací koeficient:


HeO MSI 045.jpg


Stiskem tlačítka Vypořádací koeficient se uvolní pole Vypořádací koeficient a Vypořádání:


HeO MSI 046.jpg


Máte možnost změnit vypořádací koeficient (povolený interval 0% až 100%). Když vypořádací koeficient upravíte, zobrazí se dotaz:

Dotaz nebo informativní hláška Chcete provést aktualizaci částky vypořádání?

V případě potvrzení dotazu se podle upraveného vypořádacího koeficientu přepočte i částka vypořádání.

Máte možnost změnit ručně i částku vypořádání. Změna částky vypořádání vypořádací koeficient neovlivní.

Pokud byly vypořádací koeficient nebo částka vypořádání uživatelsky změněny, při akci Vypořádání se zobrazí dotaz:


Dotaz nebo informativní hláška Vypořádací koeficient nebo částka byly změněny uživatelem. Opravdu si přejete spustit přepočet vypořádání ?


V případě potvrzení dotazu se ručně zadané hodnoty vypořádacího koeficientu a částky vypořádání přepíší hodnotanmi, které program standardně vypočte a ruční úpravy tím budou zrušeny.


Evidence pro daňové účely

V evidenci pro daňové účely bude nově zobrazován i DIČ, pokud bude na účetním dokladu uvedeno. Týká se pouze dokladů na vstupu (přijatách plnění). K dispozici je i nový tiskový formulář Evidence pro daňové účely.


V rámci tohoto tiskového formuláře lze zobrazovat i seskupení podle zemí, které je požadováno při pořízení zboží z jiného členského státu EU nebo v případě zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu EU.

Upozornění Aby bylo možno zobrazovat i seskupení podle zemí, které je požadováno při pořízení zboží z jiného členského státu EU nebo v případě zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, je třeba na příslušných účtech DPH zaškrtnout pole Seskupovat podle země. Pokud nemáte z hlediska účtů DPH analyticky rozděleno běžné dodání od zasílání zboží z tuzemska do jiného členského státu EU, je třeba vytvořit nové analytiky účtů DPH pro zasílání zboží a na nich zaškrtnout pole Seskupovat podle země.


HeO MSI 053.jpg


Dále lze z přehledu Období DPH na označeném Období DPH zobrazit přehled obchodního majetku akcí místního menu Karty majetku. Zobrazí se přehled karet majetku aktivních v daném zdaňovacím období. V případě, že některý majetek nepatří do obchodního majetku ve smyslu zákona o DPH, je třeba jej zažadit do Typu majetku, který není označen v poli Číselník období DPH.

Reorganizace České daňové správy

V souvislosti s reorganizací české daňové správy došlo k celé řadě důležitých změn. Nejdůležitější změny jsou:

 • Jiné finanční úřady a jiná ČÍSLA finančních úřadů
 • Nové tiskové formuláře přiznání k DPH
 • Daně se platí na jiné bankovní účty
 • Jiná ID datových schránek finančních úřadů


Podrobnější informace viz Nová čísla FÚ - reorganizace České daňové správy - Poradna (CZ).
Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export