Změna formuláře daňového přiznání - § 79/2 - Poradna (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Legislativní úprava

Zákonem 83/2009 Z.z., kterým se s účinností od 1.4.2009 novelizuje zákon 222/2004 Z.z. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, byl m.j. změněn a doplněn § 79 takto:


23. V § 79 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "s výnimkou podľa odseku 2".

24. V § 79 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú: (2) Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac, b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov.29b) (3) Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.


V návaznosti na novelu zákona byl upraven stávající formulář daňového přiznání - daň z přidané hodnoty. Na straně 2 u řádků 29 a 30 bylo doplněno pole Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona. V případě, že plátce všechny podmínky podle § 79 odst. 2 zákona splnil, toto pole označí křížkem (x) a tím uplatní nárok na vrácení nadměrného odpočtu ve lhůtě stanovené v § 79 odst. 2 zákona.

Změny v Helios Orange

V nové verzi Helios Orange (v distribuci od cca 21.4.2009) bude k dispozici:

  • Nový formulář daňového přiznání - daň z přidané hodnoty
  • Úprava editoru Období DPH - záložka č. 4 - Odpočet, kde bude k dizpozici nové pole "zaškrtávátko" Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona.

Nastavení v Helios Orange

  • Pro všechna existující období DPH (se zemí DPH Slovensko - SK) počínající počínajících dnem 1.4.2009 a pro následující období DPH je nutno na editoru Období DPH, záložka č. 2 - Výkazy DPH, Tiskový formulář, nastavit nový formulář daňového přiznání - daň z přidané hodnoty - systémové číslo -400140 Priznanie k DPH vzor EU2009 (od 1.4.2009). Pro další období DPH Vzor SK EU 2009 se již bude tento formulář nabízet automaticky.
  • V případě nadměrného odpočtu a splnění všech podmínek podle § 79 odst. 2 zákona lze na příslušném období DPH (za příslušný měsíc) označit pole Splnenie podmienok podľa § 79 ods. 2 zákona pro uplatnění nároku na vrácení nadměrného odpočtu ve lhůtě stanovené § 79 ods. 2 zákona.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export