Odvádění výrobních operací přes dotykovou obrazovku - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Plugin Odvádění výrobních operací přes dotykovou obrazovku slouží výhradně k pořizování záznamů evidence výrobních operací (viz přehled Evidence výrobních operací (Řízení výroby)) pomocí dotykově ovladatelného editoru. Nenabízí přes dotykové rozhraní žádnou další nadstavbu - fronty práce před pracovišti, přehledy rozpracovaných operací, přehledy plnění pro zaměstnance apod. Veškeré tyto informace je třeba získávat přes standardní přehledy systému Helios Orange.

Editor lze ovládat i standardně pomocí klávesnice a myši. Je možno jej tedy nasadit i s klasickým nedotykovým monitorem pro zajištění jednoduchého způsobu vykazování práce samotnými dělníky ve výrobě.

Obsah


Určení

Plugin je vhodný pro případy, kdy

 • pracovníci pořizující data nemají mít, či nepotřebují přístup k dalším souvisejícím informacím, nebo je budou získávat přes standardní přehledy v systému Helios Orange
 • pracovníci vykazují pouze údaje, které umožňuje vyžadovat konfigurace editoru
 • práci musejí mít pracovníci někým přidělenu a musejí k ní mít vytištěnou průvodku, nebo pracovní lístek, kde jsou operace opatřeny čárovým kódem sloužícím k rychlé identifikaci vykazované operace
 • způsob vykazování je shodný pro všechna vykazovací místa

Popis

Konfigurace pluginu

Konfigurace je dostupná po instalaci pluginu v přehledu Seznam pluginů (Nástroje přizpůsobení>Externí akce>akce Speciální pluginy), kde pro záznam Zjednodušený editor výrobních operací zvolíme akci Konfigurace....

Obecná nastavení

Záložka 1 – Obecná nastavení obsahuje tyto konfigurační parametry:

 • Režim – lze zvolit tato nastavení
  • Režim odvedení hotové operace – evidence dokončených operací s ručním zadáním skutečného času. Operace se vykazují až v okamžiku, kdy jsou hotové a je již známo, jak dlouho operace na právě dokončeném množství trvala.
  • Režim měření času – eviduje se v reálném čase okamžik zahájení operace a následně okamžik ukončení operace. V tomto režimu se předpokládá, že každý pracovník provádí v jednom okamžiku právě 1 operaci.
 • Časové jednotky pro skutečně odpracovaný čas – definuje implicitní přednastavení časové jednotky, v jaké obsluha standardně zadává v Režimu odvedení hotové operace skutečný čas. Lze nastavit: sec./min./hod. Obsluha má možnost toto nastavení při vykázání času změnit. Vnitřně se skutečně odpracovaný čas eviduje v takové jednotce, v jaké je zadán plánovaný čas u dané operace.
 • Význam tlačítka Uložit: - parametr určen pro editor nového záznamu, a to pouze pro Režim odvedení hotové operace. Lze zvolit tato nastavení:
  • Uložit a ukončit – po stisknutí tlačítka a zaevidování záznamu se vykazování ukončí a program se vrátí do původního přehledu, odkud byla akce spuštěna.
  • Uložit a nový záznam – po stisknutí tlačítka a zaevidování záznamu se formulář editoru vyprázdní a očekává se zadání další operace.
 • Používat přihlašovací obrazovku? - parametr určen pouze pro Režim odvedení hotové operace. Není-li zatržen, nespustí se po aktivaci akce Nový F11 (Oprava F12) dialog pro přihlášení uživatele. Spustí se rovnou editor a očekává se zadání (oprava) údajů:
  • Operace
  • Zaměstnanec
  • Odváděné kusy – Čisté:
  • Čas – Hodnota:
a dalších údajů dle nastavení Konfigurace viditelnosti nepovinných polí
Jde tedy o režim prvotně určený pro případ, kdy práci za dělníky vykazuje někdo jiný.
 • Přihlášení bez hesla – parametr určen pouze pro případy, kdy se používá přihlašovací obrazovka. Je-li zatržen, stačí zadat v přihlašovací obrazovce pouze osobní číslo zaměstnance bez hesla. Není-li zatržen, je třeba, aby každý zaměstnanec, který se bude přihlašovat, měl přiděleno své heslo a toto heslo zadával při každém přihlašování. Hesla se definují nad přehledem Zaměstnanci (soudeček Číselníky) pomocí akce *Dotykový editor – Změna hesla.

Vzhledu editoru

Záložka 2 - Vzhledu editoru obsahuje tyto konfigurační parametry:

 • Zobrazit editor na celou obrazovku? – je-li zatržen, zobrazí se formulář editoru na celé obrazovce
 • Konfigurace viditelnosti nepovinných polí - rozsah zadávaných údajů v editoru lze omezit v jeho konfiguraci zrušením zatržení u příslušného údaje (v případě potlačení zmizí v editoru pole, do něhož se hodnota vyplňuje):
  • Opravitelné – množství opravitelných zmetků
  • IO - množství interně opravitelných zmetků
  • Neopravitelné – množství neopravitelných zmetků
  • Závada – kód závady
  • Směna – kód směny
  • Výrobní číslo
  • Stroj – kód stroje
  • Doplatek
  • Platit přípravný čas – nastavení příznaku, zda platit přípravný čas
 • Vizuální styl: - umožňuje zvolit vzhled editoru z řady připravených stylů (viz ukázky stylů níže).
Vizuální styl editoru: Air
Vizuální styl editoru: AquaGraphite
Vizuální styl editoru: Blend
Vizuální styl editoru: Dark
Vizuální styl editoru: Diamond
Vizuální styl editoru: Jet
Vizuální styl editoru: MetroBlack
Vizuální styl editoru: Transparent

Vykazování práce

Nainstalováním pluginu je do přehledů v hlavním stromě doplněn soudeček Zjednodušený editor výrobních operací, který obsahuje dva definované přehledy:

 • Zahájené operace - přehled má význam v Režimu měření času. Jsou v něm zobrazeny záznamy ze speciální tabulky evidující ve Zjednodušeném editoru výrobních operací zahájené a dosud neukončené operace. Pokud je záznam evidován zde, běží příslušnému zaměstnanci čas. Při ukončení operace prostřednictvím Zjednodušeném editoru výrobních operací se po úspěšném zápisu záznamu do Evidence výrobních operací záznam pro daného zaměstnance zruší.
 • Evidence výrobních operací - přehled všech záznamů z Evidence výrobních operací

Nad těmito přehledy jsou k dispozici akce, které v závislosti na nastavení parametrů v konfiguraci pluginu umožňují vykazovat odvedenou práci v příslušném režimu.

Režim odvedení hotové operace

Akce *Dotykový editor - Nový F11

Je-li zatržen parametr Používat přihlašovací obrazovku, zobrazí se po spuštění akce nejprve formulář Přihlášení uživatele, kde je třeba zadat:

 • Osobní číslo zaměstnance, který operaci vykonal
 • Heslo tohoto zaměstnance zadané v přehledu Zaměstnanci (je-li zatržen parametr Přihlášení bez hesla, heslo se nezadává)
Přihlašovací obrazovka Zjednodušeného editoru výrobních operací

Následně se objeví formulář Zjednodušený editor výrobních operací - Nový, kde uživatel sejme do zobrazeného formuláře čárový kód operace, osobní číslo zaměstnance (pouze v případě, že je potlačeno přihlašování), odvedené kusy, skutečný čas, případně další údaje a zadání ukončí tlačítkem Uložit.

Nový záznam - po zadání čárového kódu operace, režim odvedení hotové operace bez přihlášení, osobní číslo zaměstnance se zadává v editoru
Nový záznam, režim odvedení hotové operace s přihlášením - osobní číslo zaměstnance je vyplněno a nelze je změnit

Pokud je parametr Význam tlačítka Uložit: nastaven na Uložit a nový záznam, umožní se hned vykazování další operace. Jinak dojde k návratu do přehledu, z něhož byla akce spuštěna.

Tip Akce Nový F11 je k dispozici i nad standardním přehledem Evidence výrobních operací v soudečku Řízení výroby.
Akce *Dotykový editor - Oprava F12

Akce umožňuje údaje zadávané přes Zjednodušený editor výrobních operací opravit v aktuálním záznamu Evidence výrobních operací. Nelze ji použít nad přehledem Zahájené operace. Pokud se aplikuje v režimu se zobrazením přihlašovací obrazovky a přihlásí se jiný pracovník, než na kterého byla původně operace vykázána, dojde po jeho přihlášení automaticky k přednastavení osobního čísla zaměstnance v následně zobrazeném formuláři Zjednodušený editor výrobních operací - Oprava.

Upozornění Editor umožňuje změnit i vykázanou operaci sejmutím/zadáním jiného čárového kódu. Pokud je taková změna nepřípustná, projeví se to v okamžiku pokusu změny uložit.
Tip Akce Oprava F12 je k dispozici i nad standardním přehledem Evidence výrobních operací v soudečku Řízení výroby.

Režim měření času

Akce *Dotykový editor - Nový F11

Po spuštění akce se zobrazí vždy nejprve formulář Přihlášení uživatele, kde je třeba zadat:

 • Osobní číslo zaměstnance, který operaci vykonal
 • Heslo tohoto zaměstnance zadané v přehledu Zaměstnanci (je-li zatržen parametr Přihlášení bez hesla, heslo se nezadává)
Přihlašovací obrazovka Zjednodušeného editoru výrobních operací
.

Pokud přihlášený pracovník nemá zahájenou operaci, objeví se po jeho přihlášení formulář Zjednodušený editor výrobních operací - Nový v této podobě:

Nový záznam, režim měření času - zahájení práce

Pracovník sejme čárový kód operace a tlačítkem Zahájit operaci zahájí. V přehledu Zahájené operace tím vznikne nový záznam s vyplněným sloupcem Zahájení operace stroje.

Je-li parametr Význam tlačítka Uložit: nastaven na Uložit a nový záznam, zobrazí se opět formulář Přihlášení uživatele a očekává se přihlášení dalšího zaměstnance. Jinak dojde k návratu do přehledu, z něhož byla akce spuštěna.

Pokud se přihlásí pracovník, který již předtím práci zahájil, objeví se již předvyplněný formulář Zjednodušený editor výrobních operací - Nový s příslušnou operací operací v této podobě:

Nový záznam, režim měření času - ukončení práce

Pracovník zadá odvedené kusy a další požadované údaje a tlačítkem Ukončit operaci ukončí. Založí se nový záznam do Evidence výrobních operací a příslušný záznam se po úspěšné evidenci v přehledu Zahájené operace zruší.

Je-li parametr Význam tlačítka Uložit: nastaven na Uložit a nový záznam, zobrazí se opět formulář Přihlášení uživatele a očekává se přihlášení dalšího zaměstnance. Jinak dojde k návratu do přehledu, z něhož byla akce spuštěna.

Tip V přehledu popisných údajů k vykazované výrobní operaci v levém spodním rohu editoru je v řádku Operace uveden vedle čísla operace název operace. V řádku Text operace je začátek textu operace. Větší část textu lze zobrazit dvojdotykem prstem či dvolklikem myší. Klepnutím na řádek Text operace, nebo na některé ze zadávaných polí se okno s textem operace zavře.
Zobrazení textu operace ve Zjednodušeném editoru
Tip Akce Nový F11 je k dispozici i nad standardním přehledem Evidence výrobních operací v soudečku Řízení výroby.
Upozornění Akci *Dotykový editor - Oprava F12 nelze v režimu měření času spustit.
Akce *Editace - Zrušit Del

Tato akce je k dispozici pouze nad definovaným přehledem Zahájené operace. Má stejný efekt jako použití standardního tlačítka Zrušit nad tímto přehledem. Slouží ke zrušení záznamu v přehledu. Tím lze odstranit záznamy o zahájení práce v situaci, kdy daná práce nebude daným pracovníkem realizována.

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export