Důležité:


Zboží a služby - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Po spuštění programu Helios Orange otevřete přehled Zboží a služby volbou Hlavní nabídka, Oběh zboží, Zboží a služby. V pravé části okna Helios Orange uvidíte přehled kmenových karet jednotlivých druhů zboží. Ještě před vlastní aktivací přehledu Zboží a služby se zobrazí okno s organizační strukturou, ze které si poklepáním levého tlačítka myši vyberete příslušný sklad, ve kterém chcete pracovat. Výchozí sklad lze též nastavit v konstantách - Možnosti, Uživatelské konstanty - lokální, Oběh zboží.

Ve stromové struktuře hlavní nabídky jsou pod volbou Zboží a služby ještě následující podpůrné číselníky:

Měrné jednotky
Skupiny zboží
Druhy dokladů pohybu zboží
Návazné skupiny zboží
Názvy nabídkových cen
Termínované slevy
Akce
Poznámky k dokladům

Formulář

Formulář vybrané kmenové karty zboží zobrazíte volbou Oprava na existující kartě nebo volbou Nový a výběrem skupiny zboží.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Formulář kmenové karty zboží je rozdělen do několika částí (záložek):

 • Základní údaje
 • Vlastnosti
 • Dodatky
 • Nabídkové ceny
 • Slevy
 • Čárové kódy
 • CLO
 • Celní sklad


V hlavičce kmenové karty nad záložkami jsou následující údaje:

Skupina

Toto povinné číselné pole se odkazuje na číselník Skupin zboží. Tento číselník si můžete zobrazit klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg . Číselník obsahuje uspořádací znak, slovní definici skupiny zboží, kód účtování a slevu. Jedná se o přehled skupin uspořádacích znaků zboží (USZ), podle kterého se dá vyhledávat v seznamu zboží případně filtrovat v tiskových sestavách. Proto doporučujeme před tvorbou tohoto číselníku pečlivě promyslet jeho strukturu.

Registrační číslo

5 až 30-ti místný povinný údaj, podle nastavení v globálních konstantách modulu Oběh zboží. Do tohoto pole lze zadat i písmena a speciální znaky (*, /, _, apod.).

Objeví-li se po potvrzení vyplněného údaje klávesou <Enter> hlášení

Je třeba zadat platné registrační číslo !

došlo ke kolizi mezi nastavením globálních konstant ke zboží a vyplněním registračního čísla. Nejčastěji uživatel nevyplní všechny pozice pole a má nastaven parametr Způsob zarovnání registračního čísla zboží na hodnotu Bez zarovnání. Při nastavení konstanty na hodnotu Bez kontroly můžete do pole Registrační číslo vyplnit i mezery (prázdné znaky).

Podle registračního čísla lze hledat a třídit. V tiskových sestavách (např. Zásoby, Soupiska, Seznam zboží z faktur) ho lze použít jako filtr tiskové sestavy. Pomocí definovaných formulářů ho lze použít při tisku dokladů.

Upozornění Zboží je jednoznačně označeno skupinou zboží a registračním číslem. Tyto dva údaje jsou povinné a nesmí se shodovat pro dvě různé karty zboží. Zadání stejného označení zboží v kmenovém seznamu program kontroluje a upozorňuje při zápisu hlášením


Duplicitní označení - nelze vložit záznam!

Program nedovolí uložit kmenovou kartu, dokud duplicitní údaje neopravíte!

Název 1

100 místný údaj. Vyplňujete základní název zboží. Podle tohoto názvu lze zboží vyhledávat a třídit. Pomocí definovaných formulářů ho lze použít při tisku dokladů.Kmenová karta zboží
Kod pdp.jpg


Základní údaje

SKP

50 místný údaj udávající Standardní Klasifikaci Produkce. Informativní položka. Podle tohoto údaje lze hledat a třídit. Pomocí definovaných formulářů ho lze použít při tisku dokladů.

Sortiment

Zde lze zařadit zboží do příslušné sortimentní kategorie. Kategorie definujete v přehledu Sortiment, který najdete pod volbou Zboží a služby.

Název 2-4

100 místný údaj. Vyplňujete název zboží, druhou, třetí, nebo čtvrtou část. Podle tohoto názvu lze zboží vyhledávat a třídit. Pomocí definovaných formulářů ho lze použít při tisku dokladů. Tato pole lze využít pro cizojazyčné názvy zboží.

Upozornění

Pokud vyplníte toto pole, potom se bude zapsaný text zobrazovat při vložení položky na doklad (ekvivalent Upozornění na kartě organizace).

Poznámka

Pole pro vyplnění doplňujících informací ke kmenové kartě. Lze ji využít při tisku formulářů. Tlačítkem Tritecky.jpg můžete poznámku vybrat z Pomocných textů.

MJ evidence

Popis měrné jednotky množství (např. kg, m, ks, apod.). Toto pole se odkazuje na číselník měrných jednotek, kde je popsána hlavní a odvozená měrná jednotka. Pokud zapíšete z číselníku prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg do tohoto pole nějakou měrnou jednotku, následně umožníte v polích MJ vstup a MJ výstup výběr této hlavní a odvozené měrné jednotky zboží. Obsahu těchto polí lze použít v definovaných formulářích při tisku dokladů.

MJ vstup

Do tohoto pole z číselníku Měrných jednotek prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg můžete vybrat měrnou jednotku na vstupu do skladu, pokud se liší od evidenční MJ.

MJ výstup

Do tohoto pole z číselníku Měrných jednotek prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg můžete vybrat měrnou jednotku na výstupu ze skladu, pokud se liší od evidenční MJ.

MJ inventura

Do tohoto pole z číselníku Měrných jednotek prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg můžete vybrat měrnou jednotku, ve které se provádí inventura, pokud se liší od evidenční MJ.

DPH vstup , DPH výstup,

Tato pole jsou v nových verzích již neaktivní. DPH se zadává nad kmenovou kartou, nebo skupinou zboží na akci přes pravou myš - sazby DPH...V budoucnu tato pole zmizí úplně.

PDP kód PDP. Přenáší na položky faktury, kde lze také editovat (kód a název PDP) - na skladových a službových položkách. Při účtování faktur se kód PDP potom přenáší do účetního deníku.


Sazba SD

Zadáváte částku spotřební daně. Částka se váže k měrné jednotce zadané v poli MJ SD.

MJ SD

Měrná jednotka, ke které je vztažena částka spotřební daně zadaná v poli Sazba SD

Kód spotřební daně

Kód spotřební daně dle sazebníku.

Vztah SD k evid. MJ

Vztah mezi evidenční měrnou jednotkou MJ evidence a měrnou jednotkou pro spotřební daň MJ SD


Vlastnosti

Zaškrtnutí polí Dílec, Montáž, Materiál, Nářadí (tj. je pořízen znak Check.jpg ) podrobněji specifikuje dané zboží na kmenové kartě tj. zda jde o díl, materiál nebo nářadí a zda vyžaduje montáž (tato označení jsou vytvářena a následně i využita v modulech Příprava výroby a Řízení výroby).

V těchto rozměrových polích Šířka, Výška, Hloubka, a v polích Objem, Hmotnost můžete podrobněji popsat zboží na kmenové kartě např. pro případné nároky na přepravu zboží atd. Vstupní/Výstupní kontrola - datum od:

Datum, od kterého se má provádět VV kontrola. Kontrola bude vyžadována pouze na těch dokladech, které mají v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží zaškrtnuto pole VV kontrola.

Vstupní/Výstupní kontrola - datum do:

Datum, od kterého se má provádět VV kontrola.

Číslo výkresu

35 znaků, informativní pole.

Záruka vstup

Můžete číslem zadat záruku na vstupu do skladu. Informativní údaj. Pomocí definovaných formulářů lze tento údaj použít při tisku dokladů.

Záruka výstup

Můžete číslem zadat záruku na výstupu ze skladu. Informativní údaj. Pomocí definovaných formulářů lze tento údaj použít při tisku dokladů.

Typ záruky vstup

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Seznam.jpg do tohoto pole vyberete typ záruky na vstupu do skladu tj. hodnotu den, měsíc nebo rok, která ve spojení s číselným polem Záruka vstup plně definuje záruku na dané zboží.

Typ záruky výstup

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Seznam.jpg do tohoto pole vyberete typ záruky na výstupu ze skladu tj. hodnotu den, měsíc nebo rok, která ve spojení s číselným polem Záruka výstup plně definuje záruku na dané zboží.

Aktuální dodavatel

Toto pole se odkazuje na číselník Organizací. Tento číselník si můžete zobrazit klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg a zde si vybrat aktuálního dodavatele.

Minimum dodavatel

Zde můžete zadat minimální počet kusů zboží (tj. jeho dolní hranici v daných měrných jednotkách), které dodavatel dodává. Hodnota zde zadaná může být zohledněna při generování vydaných objednávek volbou Generuj objednávky v přehledu Vydané objednávky. Jedním z parametrů pro generování je zaškrtávací pole Respektovat minimum dodavatele.

Balící množství dod.

Množství, po kterém je zboží/materiál baleno od dodavatele. Při generování objednávek je možné zvolit, zda se má tato hodnota respektovat.

Dodací lhůta

Délka dodací lhůty.

Typ dodací lhůty

Určujete, v čem je vyjádřena dodací lhůta. Vybíráte z možností Den, Měsíc, Rok

Lhůta naskladnění

Lhůta naskladnění ve dnech. Zohledňuje se při generování vydané objednávky a při zajišťování došlé objednávky.

Minimum odběratel

Zde můžete zadat minimální počet kusů zboží (tj. jeho dolní hranici v daných měrných jednotkách), které odběratel může odebrat. Pole je pouze informativní, nemá návaznost na další funkcionalitu a jeho význam je závislý pouze na uživateli.


Dodatky

Blokováno

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Seznam.jpg rozdělíte jednotlivé kmenové karty zboží na běžné a archivní.

Druh skladu

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg lze do tohoto pole vybrat hodnotu Služba, Podle globální konfigurace, FIFO, Průměry nebo Funkce.

Upozornění Hodnotu tohoto pole můžete modifikovat jen v případě, že dané zboží ještě není přijato na některý ze skladů. V opačném případě je do něj přístup zakázán!

Zadávání umístění na položkách dokladů

Nastavujete, zda se bude na pohybových dokladech kontrolovat zadání umístění zboží. Kontrola, pokud je nastavena, se provádí jednak při ukládání položky na pohybovém dokladu, jednak při realizaci pohybového dokladu. Vybíráte z hodnot:

 • Dle nastavení skladu - respektuje se nastavení stejné konstanty v Organizační struktuře
 • Bez kontroly - realizace ani editor nekontrolují umístění
 • Povinné s kontrolou - umístění je vyžadováno jak při zadávání položky na doklad tak při realizaci. Bez zadání umístění systém nedovolí uložit položku na doklad, resp. zrealizovat doklad
 • Zakázané - při zadávání položky na pohybový doklad nelze zadat umístění
 • Jen upozornění - při ukládání položky na pohybový doklad budete upozornění na nevyplněné umístění, realizace vyplnění nekontroluje
 • S upozorněním a kontrolou - editor upozorní na nevyplněné umístění, realizace jej vyžaduje
 • S kontrolou - editor nekontroluje umístění, realizace jej vyžaduje

Kontrola v.č.

Pokud používáte výrobní čísla, můžete si nastavit, jak se má provádět kontrola zadání výrobních čísel: Ne - žádná kontrola se neprovádí Ano - při realizaci dokladu se kontroluje, že suma množství zadaných na jednotlivých výrobních číslech se rovná množství zadanému na položce. Ano s hlídáním - zboží lze zadat na (výdejní) doklad jen v takovém množství, které je na skladě VČ a které nebylo již dříve zadáno na jiný výdejní doklad. Na stavu VČ je k tomuto účelu sloupec hlídané množství, které udává celkové množství VČ zadané na výdejkách, stornech příjmů a expedičních příkazech. Pokud zadávané nehlídané množství skladem není, je zobrazena chyba a položku nelze na doklad zadat. Při realizaci dokladu se, stejně jako při nastavení Ano, kontroluje, že suma množství zadaných na jednotlivých výrobních číslech se rovná množství zadanému na položce.

Pomocný text

Dle vlastní potřeby vyplníte pomocný text ke zboží na této kmenové kartě.

Skupina účetních kódů

Pole se odkazuje na číselník Účetní kódy - kontace, Skupiny účetních kódů. Číselník si můžete zobrazit klepnutím myši na pomocné tlačítko Tritecky.jpg a zde si vybrat příslušnou skupinu kontací pro zaúčtování jednotlivých pohybů daného zboží (příjem, výdej, faktura, účtenka). Viz též zde Skupiny účetních kódů

Výchozí množství

Zde nastavuje množství, které se bude přednabízet u daného zboží na všech dokladech.

Přepočet množství

Toto pole je informativní a jeho význam je závislý na uživateli. Využívá se pouze ve formulářích.

PLU kód

10timístný číselný kód pro rychlé zadání zboží při prodeji v modulu Pokladní prodej.

Body za zboží

Bodová hodnota za zboží při pokladním prodeji.


Nabídkové ceny

V tomto přehledu jsou pro danou položku uvedeny prodejní, nebo nákupní ceny v jednotlivých cenových úrovních v případě, že jsou v konfiguraci nastaveny ceny pro všechny sklady, nikoliv pro každý sklad samostatně.


Slevy

Sleva

Zadáváte % slevy pro danou kmenovou kartu zboží. Kromě % slevy můžete zadat i slevu od dané hodnoty (množstevní či finanční). Dále volíte, zda pro zboží povoleno používání slev a úpravy ceny.

Základní marže

Zadáte základní marži zboží na této kmenové kartě v %, zatím má pouze informativní charakter.

Odhadované zvýšení nákupní ceny

Zadáte odhadované procento zvýšení nákupní ceny zboží.

Slevy ke zboží

Volíte mezi druhy slev Množstevní a Finanční. Množstevní určuje slevu v % platnou od nákupu uvedeného množství, finanční slevu v % od nákupu od uvedené ceny. Tyto druhy slevy lze kombinovat, nebo zadat více slev od jednoho druhu (např. od 5ks je sleva 10%, od 10 ks je sleva 20%, apod.)


Čárové kódy

Přehled pro zadávání čárového kódu dané položky. Kódů lze zadat více, jeden bude přednastaven.


Obrázek

Zde si můžete k dané kmenové kartě zboží pomocí clipboardu připojit obrázek.


Clo

Obsahuje údaje charakterizující dané zboží z hlediska celní problematiky.

Celní nomenklatura

Klepnutím myši na pomocné tlačítko Seznam.jpg vyberete sazbu z číselníku Celních sazeb včetně Doplňkového kódu.

Celní popis zboží

Zde uvedete detailnější celní popis daného zboží.

Výkaz lihu

Zde uvedete Objem evid. balení v ml., Procento lihu, koef. k evid. MJ.


Celní sklad

Ekonomická měrná jednotka

Jednotka, ve které je zboží uváděno ve spodní části odstavce 31 a na odpisových listech. Nemusí se shodovat s jednotkou množství v celním sazebníku. Musí být zvolena s ohledem na případný výskyt desetinných míst, který může komplikovat odepisování celnímu úřadu. Je vhodné zvolit takovou jednotku, která vyloučí výskyt desetinných míst (např. GRM místo KGN, pokud by se zboží mohlo vydávat v gramových množstvích).

Přepočítací poměr mezi SJ a CJ

Způsob přepočtu množství zadaného na dokladu celního skladu do množství v JCD nebo ZJCD (odstavec 41.) Číslo zadané do tohoto pole říká, kolik celních jednotek je v 1 skladové jednotce. Skladová jednotka je MJ evidence. Tento atribut se používá zároveň i pro účely intrastatu. Vyjadřuje poměr mezi množstvím ve skladové jednotce a celní jednotce z celního sazebníku.

Přepočítací poměr mezi SJ a EMJ

Způsob přepočtu množství zadaného na dokladu celního skladu do množství EMJ ("Ekonomická měrná jednotka" odst. 31. vlevo dole) v JCD nebo ZJCD. Číslo zadané do tohoto pole říká, kolik celních jednotek je v 1 skladové jednotce. Skladová jednotka je MJ evidence.

Obvyklá země původu, obvyklý kód celní sazby

Pokud bude vyplněno v kmenové kartě a položka bude zadána na doklad celního skladu, bude vyplněno i pole Země původu a Kód celní sazby na položce dokladu celního skladu. Pole je volné, návazný číselník je možné použít pro vyplnění.

Obvyklá cena v cizí měně

Pokud bude vyplněna v kmenové kartě a položka bude zadána na doklad celního skladu, bude vyplněno i pole Jednotková cena bez DPH (nebo Jednotková cena bez DPH valuty) na položce dokladu celního skladu.

Základ spotřební daně ve skladové jednotce

Pokud skladujete zboží podléhající spotřební dani, uveďte sem základ daně v 1 skladové jednotce (např. je-li SJ u cigaret Karton, pak základ SPD je 200). Při generování JCD program podle tohoto údaje vyplní řádek SPD v odstavci 47 a bude též schopen správně počítat celní dluh na skladě.

Prodejní cena 1 ks cigaret nebo 1 kg tabáku

Pokud skladujete cigarety nebo tabák, zapište sem prodejní cenu 1 ks cigarety nebo 1 kg tabáku.

Hmotnost

Pokud bude vyplněna v kmenové kartě a položka bude zadána na doklad celního skladu, bude vyplněno pole Hmotnost na položce dokladu celního skladu (Hmotnost na kmenové kartě * množství na položce).


Akce

Ve formuláři přehledu Zboží a služby je v panelu nástrojů (pod záhlavím okna) tlačítko Akce. Po stisknutí se objeví nabídka Recyklační příspěvek

Recyklační příspěvek

Umožňuje zadat na kartu zboží údaje týkající se recyklačního příspěvku (financování zpětného odběru a likvidace výrobků dle zákona o odpadech).

Pokud položku, u které budou zadány údaje týkající se recyklačního příspěvku, zadáte na doklad oběhu zboží nebo fakturu, hodnoty zde zadané se předvyplní na pohybu zboží.

Popis

20 znaků pro popis.

Recyklační příspěvek historický JC

Výše recyklačního příspěvku pro dané zboží.

Recyklační příspěvek garanční JC

Výše garančního recyklačního příspěvku, pokud je kolektivním systémem požadován.

MJ recyklačního příspěvku

Měrná jednotka, ke které je příspěvek vztažen.

Vztah Recykl. k evid. MJ

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail


Pořízenou popř. opravenou kmenovou kartu zboží uložíte klepnutím myši na tlačítko OK, popř. neuložíte, stornujete potvrzením tlačítka Storno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export