Zadávání vlastností - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Zadávání vlastností je rozšířením systému Helios Orange, které umožňuje v libovolném přehledu přiřazovat záznamům vlastní sadu informací, odpovídající charakteru záznamu.

Nabízíte například různorodý sortiment (televizory, notebooky, mobilní telefony) a v těchto jednotlivých skupinách je třeba zadat produktům specifické vlastnosti (pro televizory – úhlopříčka, rozlišení obrazovky, podpora Smart TV; pro notebooky – velikost disku, paměti, procesor; pro mobilní telefony – operační systém, rozlišení fotoaparátu, podpora LTE, apod.). Dalším příkladem užití jsou například Aktivity, číselník Organizací, Položky dokladů a jiné evidence, kde je potřeba pro různé typy záznamů zadat významově jiné údaje.

K záznamu jsou zadávány pouze ty vlastnosti, které jsou pro něj relevantní a to ve formě řádků (vlastnost + hodnota). Na rozdíl od uživatelských sloupců – typ Externí, kde záznam obsahuje všechny sloupce, ať už jsou vyplňovány nebo ne.

ZadavaniVlastnosti Intro.gif


Definice

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) přibude v hlavní nabídce Helios Orange nový soudeček Zadávání vlastností obsahující přehledy pro definice skupin a jednotlivých vlastností.

Skupiny

Každá vlastnost musí být zařazena do Skupiny. Skupina má kategorizační funkci, seskupuje vlastnosti, které v logice nasazení patří dohromady. Automaticky je založena skupina Výchozí, název této skupiny lze dle potřeb přejmenovat.

Název

Název skupiny

Doplňkový kód

Informativní údaj pro libovolné využití

Nadřazená skupina

Možnost definice stromové struktury skupin (nemá funkcionalitu, pro účely externích řešení)

Definice vlastností

Jednotlivé vlastnosti je nutno nadefinovat a určit tak kromě samotného názvu např. datový typ pro hodnotu vlastnosti a další. Možnosti a význam jednotlivých polí definice jsou ekvivalentní s Uživatelskými sloupci, typ Externí.

ZadavaniVlastnosti DefinceVlastnosti Editor.gif


Záložka 1 – Definice

ID skupiny

Skupina vlastnosti

Kultura

Národní zvyklosti / jazyk zobrazení informace dle stanovené masky (dostupné pouze pro MS SQL 2012 a vyšší)

Systémový název

Povinné pole; unikátní identifikátor vlastnosti; možno zadávat pouze znaky a-zA-Z a _ podtržítko)

Typ (+ Délka)

Datový typ pro hodnotu vlastnosti; povolené volby jsou:

 • INT – celé číslo
 • NVARCHAR (+ Délka v celém čísle) – řetězec znaků (unicode) omezený na maximální počet znaků uvedený v poli Délka (nezadávejte hodnotu větší než 4000)
 • NCHAR (+ Délka v celém čísle) – řetězec znaků (unicode) o daném počtu znaků uvedený v poli Délka (nezadávejte hodnotu větší než 4000)
 • NUMERIC(19,6) – desetinné číslo, max. 6 desetinných míst a 19 číslic celkem
 • NUMERIC(5,2) – desetinné číslo, max. 2 desetinná místa a 5 číslic celkem
 • DATETIME – datum v rozsahu 1.1.1753 – 31.12.9999
 • BIT – logická hodnota

Název

Veřejný název vlastnosti

Maska

Maska (šablona) pro zobrazení hodnoty; má smysl u číselných a datumových typů; Tlačítko ? vedle tohoto pole zobrazí podrobnější nápovědu k zástupným znakům použitelným v masce

Upozornění Zadávání masky a kultury je dostupné pouze v databázovém prostředí MS SQL 2012 a vyšším, tj. ve verzích podporujících funkci FORMAT.

Typ editačního pole

Určuje chování a vlastnosti pole při zadávání dat; vybíráte z možností:

 • Standardní editor – standardní zadání hodnoty v rámci jejího datového typu
 • ComboBox - seznam povolených hodnot ve formě rozbalovacího seznamu; povolené hodnoty zadáváte v poli Konverze
 • Přenosový editor – hodnota se vybírá z návazného číselníku; dále se zadávají hodnoty:
Číslo přehledu – systémové číslo přehledu návazného číselníku
Přenášený sloupec – ve tvaru Tabulka.Atribut
Podmínka – volitelně podmínka WHERE pro filtraci v zobrazeném návazném číselníku
 • Datum s časem – pro hodnoty typu DATETIME; pole pro zadání hodnoty obsahuje také časovou složku
 • Čas - pro hodnoty typu DATETIME; pole pro zadání hodnoty obsahuje pouze časovou složku

Konverze

Předpis pro hodnotu ukládanou a zobrazovanou; možno zadávat pouze u editačního pole typu ComboBox; zadává se ve formě hodnota ukládaná=hodnoty zobrazená, konverze pro každou hodnotu musí být uvedena na zvláštním řádku; konverze může vypadat např. takto:

0=Běžný stav
1=Počáteční stav
2=Koncový stav

Záložka 2 – Poznámka

Vlastní poznámka, komentář k vlastnosti nebo její definici.

Konfigurace

V konfiguraci rozšiřujícího modulu (pluginu) se stanovuje, ve kterých přehledech Helios Orange mají být přístupné funkce pro zadávání a zobrazování vlastností. K dispozici jsou přehledy tabulek programu (nikoliv pohledy / view), ke kterým lze definovat práva.

V přehledu Nástroje přizpůsobení > Externí akce, klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný řádek a zvolte Speciální pluginy... V zobrazeném přehledu nalezněte řádek s veřejným názvem Zadávání vlastností, příp. systémovým názvem plgASOLZadavaniVlastnosti. Následně klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Konfigurace...

V zobrazeném přehledu přidávejte nebo odebírejte požadované přehledy pomocí akcí na pravé tlačítko myši Instalace > Instalovat do označených přehledů / Odebrat označené z instalace.

Zadávání a zobrazování vlastností

Pro zadávání hodnot vlastností jsou k dispozici dva režimy:

 • Editační – umožnuje zadávat hodnoty pro jeden nebo více označených záznamů; neslouží pro zobrazení hodnot
 • Přehledový – slouží primárně pro zobrazení hodnot; umožnuje zadávat hodnoty pouze pro jednotlivé záznamy

Editační režim

Editační režim slouží pro editaci (zakládání, opravu a mazání) hodnot vlastností. Editace probíhá vždy pro označené záznamy v přehledu.

ZadavaniVlastnosti EditaceVlastnosti Editor.gif


Nad označenými záznamy v přehledu, ve kterém je zprovozněno zadávání vlastností (viz kapitola Konfigurace) spusťte přes pravé tlačítko myši volbu Vlastnosti > Editace vlastností. V zobrazeném dialogu se objeví jedinečný výskyt všech vlastností, které jsou na označených záznamech již vyplněny (příp. vlastnosti z přednabízené skupiny – viz kapitola Zakázkové úpravy).

Pomocí tlačítka Přidat skupinu přidáte do okna vlastnosti z vybrané skupiny vlastností, které ještě nejsou ve výběru.

Pomocí tlačítka Přidat vlastnost a následném výběru Skupiny, přidáte do okna jednotlivou vlastnost.

Pomocí zaškrtnutí ve volbách Oprava nebo Zrušit (buď pro jednotlivou vlastnost nebo pro všechny vlastnosti zároveň – volby nahoře) určujete, která vlastnost má být editována. Oprava zajišťuje změnu nebo vložení nové hodnoty v případě neexistence. Zrušit zajišťuje smazání hodnoty dané vlastnosti v případě existence. Při volbě Oprava se zpřístupní pole pro zadání hodnoty dle definice vlastnosti.

Stisknutím tlačítka OK dojde ke změně vlastností všech označených záznamů dle zvolených parametrů.

Přehledový režim

Přehledový režim slouží zejména k zobrazení hodnot vlastností pro jednotlivý záznam. Jednotlivě lze v něm také hodnoty vlastností přidávat, měnit a mazat.

ZadavaniVlastnosti EditaceVlastnosti Prehled.gif


Přes pravé tlačítko myši zvolte Vlastnosti > Přehled..., zobrazí se přehled vlastností a hodnot aktuálního řádku. Pomocí volby Nastav si v přehledu vytvořte vhodně nadefinovanou výchozí sestavu. Tlačítkem Nový a následným výběrem skupiny vlastností a samotné vlastnosti zadáváte novou hodnotu vlastnosti. Pomocí tlačítka Oprava provádíte změnu hodnoty. Pomocí tlačítka Zrušit smazání hodnot vybraných vlastností.

Tip Záznam může mít zadánu jednu vlastnost vícekrát (duplicita vlastností).

Další volby místní nabídky

Kopírování vlastností

Umožňuje zkopírovat vybrané vlastnosti aktuálního záznamu na další záznamy. Záznam, nad kterým akci spouštíte, slouží jako zdrojový. V následném kroku vybíráte cílové záznamy a vlastnosti, které se mají kopírovat.

Upozornění Pokud cílový záznam vybranou vlastnost pro kopírování již obsahuje, nepřepisuje se.

Generuj počítaný sloupec...

Pro vlastnosti vybrané po spuštění akce vygeneruje v tabulce zdrojového přehledu počítané sloupce. Hodnoty vlastností, které se primárně zobrazují v řádcích tak lze zobrazit také ve formě sloupců. V Nastav přehledu jsou počítané sloupce seskupeny do složek dle skupiny vlastností.

Upozornění Změny se projeví až po restartu programu.
Upozornění Nedoporučujeme počítané sloupce generovat pro velký počet vlastností – popírá to logiku řešení, která je řádková a může to mít neblahé důsledky na výkon (obecné negativum počítaných sloupců).

Zakázkové úpravy

Při vstupu do Editačního režimu a při tlačítku Nový v Přehledovém režimu se zakládá dočasná tabulka #TabOznaceneID s atributy ID (INT; identifikátor označeného záznam/ů) a IDSkupiny (INT; NULL).

Dále je volána uživatelská (tzv. slepá) procedura dbo.hpx_ZadVl_VratIDSkupiny s parametry @Tabulka (NVARCHAR(128); tabulka zdrojového přehledu) a @IDPrehled (INT; systémové číslo přehledu), kterou lze využít k následujícímu:

 • při vstupu do Editačního režimu (Vlastnosti > Editace vlastností) – přidání vlastností ze skupin vlastností, jejíž identifikátor naplní procedura v atributu #TabOznaceneID.IDSkupiny
 • v Přehledovém režimu (tlačítko Nový) – postavení kurzoru na skupinu vlastností odpovídající #TabOznaceneID.IDSkupiny
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export