Zadání pro výpočet - Kalkulace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


V tomto číselníku zadáváte kombinaci filtru pro výpočet kalkulací a to dle definované varianty, která je nabídnuta při prvotním vstupu do přehledu. Každá definice – řádek, bude následně prezentován jako jeden výpočet/řádek výsledovky. Pro výpočet výsledovky můžete volit různou kombinaci zadání v jednotlivých položkách editoru. V případě, že ponecháte některou z položek zadání prázdnou (např. vozidlo), nebude tento „filtr“ zapnut a tím říkáte, že vozidlo může být v rámci pravidla libovolné.
Jednotlivé řádky zadání pro výpočet dávají podklad při napočítávání výsledovky a to tak, že hledají odpovídající řádky úč. deníku, které vyhovují zakázce, vozidlu atd. a dále mají účet 5xx, 6xx, 8xx, 9xx.

Obsah

Dostupné akce v přehledu

Hromadné změny

Nad označenými řádky lze z menu Akce vybrat volbu Hromadné změny. Po jejím spuštění se vám nabídne vstupní formulář obdobný editoru pro nové zadání, kde jsou políčka pro výběr Zakázky, Vozidla, Nákladového okruhu, Zaměstnance. Akci využijete, pokud chcete například hromadně změnit či přidat vozidlo pro vybrané zakázky.
Funkcionalita je taková, že ten údaj který do nabídnutých políček zadáte, bude v původních záznamech přepsán. Pole jenž ponecháte prázdná, pozměněna nebudou. Lze zadat zástupné znaky jako %, _ atd.

Kontrola v účetnictví

Akce se provádí nad jedním, nebo více označenými záznamy výběrem z menu Akce - Kontrola v účetnictví <F6>.
Po spuštění této akce se po výběru Období a DUD otevře přehled účetního deníku, ve kterém budou zobrazeny právě takové řádky, jenž nejsou definovaným označeným pravidlem pokryty. Tzn. pokud označíte řádek, který má pevně vybránu zakázku, pak se vám zobrazí všechny řádky účetního deníku, jenž tuto zakázku nemají a ostatní pole jako vozidlo, útvar atd. jsou jakákoli.
Pozor, pokud označíte řádky kde v prvním bude vyplněna pouze zakázka a ve druhém pouze vozidlo, jedná se z logického hlediska vylučovací stav, tudíž pak jsou zobrazeny irelevantní údaje. Važte proto po kolika krocích budete kontrolu chtít provádět. Nelze tak označit celý číselník Zadání pro výpočet a spustit kontrolu v účetnictví.

Kopie do označeného cíle

Akce slouží ke kopírování pravidel kalkulace, pravidel výpočtu režie a zadání pro účtování. Označíte cílová zadání pro výpočet (kam chcete nakopírovat nová pravidla), spustíte funkci, jste vyzváni pro výběr zdrojového zadání výpočtu a poklepáním na požadováné zdrojové zadání dojde ke zkopírování výše uvedených pravidel do cílového zadaní pro výpočet. Po provedení kopírování je nezbytně nutné zkontrolovat přehled zadání pro účtování zda není nutné doplnit nákladové/výnosové zakázky nebo střediska.

Nové zadání

Standardním způsobem pomocí tlačítka Nový <F2> otevřete editor, pro založení nového zadání.

Nové zadání

Název

Jelikož každý řádek zadání pro výpočet je možno dotáhnout přes Nastav do přehledu Výsledovky, je dobré zvolit zástupný název, kterým vhodně popíšete vybrané zadání.
Jednotný název je platný pro všechny záložky editoru.

Záložka č. 1 - Vlastnosti

Zakázka, Útvar, Nákladový okruh

Jednotlivé položky se odkazují do stejnojmenných číselníků, ze kterých můžete vybrat příslušné hodnoty. Také je možno do všech polí zadat zástupné znaky jako %,_ [], jenž jsou při výpočtu reprezentovány dle významu SQL.

Vozidlo, Zaměstnanec

Tyto položky se také odkazují do stejnojmenných číselníků, a rozdíl o proti ostatním jako Zakázka je v tom, že nelze použít zástupných znaků.

Do kolonek této záložce Vlastnosti nelze zapisovat v případě, že je vyplněn údaj na záložce č. 2.

Nepočítat MO

V případě, že zaškrtnete volbu nepočítat minulá období, nebude ve výsledovce vypočítán a zobrazen sloupec MO minulého období.

Záložka č. 2 - Hromadná zadání

Na této záložce jsou stejná pole jako na Záložce Vlastnosti, ale s odlišnou funkcionalitou. Pokud budete sestavovat prvotní definice zadání pro výpočet, pak se hodí mít nástroj, který je schopen najednou založit větší množství těchto zadání. Pokud tedy budete chtít zadat např. 10 zakázek najednou provedete to právě na této záložce, kdy rozkliknete pole Zakázka, označíte v nabídnutém přehledu 10 zakázek a stisknete tlačítko Přenos <CTRL+ENTER>. V poli zakázka se pak zobrazí počet přenesených záznamů a po stisknutí tlačítka Ok, dojde k vygenerování 10ti řádků zadání, s vybranými zakázkami.
Odstranění přenesených 10ti zakázek v editoru se provede smazáním údaje v poli zakázka a obdobně i v ostatních políčkách.
Pole se při generování vzájemně nekombinují, tudíž při výběru 10ti zakázek a 5ti vozidel, dojde k vygenerování 15ti řádku se 10ti zakázkami a 5ti vozidly zvláště.

Do kolonek na záložce Hromadné zadání nelze zapisovat v případě, že je již vyplněn jakýkoli údaj na záložce Vlastnosti

Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export