Zásilka - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Zaměřme se na samotný pojem zásilka a tok informací o zásilce. Po prvotním kontaktu disponenta se zákazníkem proběhne nabídkové řízení od nejjednodušší varianty v podobě telefonického rozhovoru až po písemnou nabídku a její potvrzení ze strany zákazníka. Vzniká tedy prvek OBJEDNÁVKA OD ZÁKAZNÍKA (dále objednávka), která obsahuje všechny nutné informace o zásilce od zákazníka. Pokud bude zákazník figurovat i jako plátce, je nutné si vyžádat výpis z obchodního rejstříku a zapsat tyto údaje do centrálního adresáře organizací. Je nutné si uvědomit, že údaje z objednávky budou tvořit podmnožinu údajů o zásilce.

Disponent rozhodne, zda údaje o zásilce zadá do Skladová místa SBS nebo zda rovnou založí novou pozici (často se stává /při importech/, že disponent zná údaje o kompletním kamionu).

Dotaz nebo informativní hláška Po prvotním zadání údajů o zásilce by měl disponent zadat i tzv. kalkulaci, která v tomto okamžiku zachycuje tzv. předpokládané výnosy a náklady zásilky ( to je velice důležité u rozpracovaných zásilek jako podklad do účetnictví ).

V průběhu transportu zásilky je třeba mít možnost vystavit libovolné doklady vztahující se jak k jednotlivým zásilkám, tak i k pozicím a určené na libovolný subjekt, který nemusí být uveden v zásilce ! Tyto formuláře ( jejich množství a tvar ) nelze jednoznačně předem definovat. V tomto ohledu je program plně otevřený potřebám uživatele.

Výstupní formuláře pro zásilku mají většinou jednoduchý tvar v podobě jednoho listu, přičemž mohou být směrovány na tiskárnu, fax či E-mail a na libovolný subjekt (nemusí být nutně podchycen na zásilce). Seznam přístupných formulářů lze vyvolat prostřednictvím klávesy F8.


Identifikace zásilky

Základní identifikační údaje o zásilce


Číslo zásilky ... jedná se o jednoznačný identifikátor zásilky v rámci celého systému. Číslo je přiděleno podle nastavení číselných řad (pokud je jedna řada, přidělí se automaticky, pokud je jich více, musí disponent řadu vybrat)


Typ zásilky ... specifikace činnosti, do které je daná zásilka zařazena

 • Overland ... pozemní sběrná zásilka
 • Air ... sběrná letecká
 • Sea ... sběrná námořní
 • Celokamion ... spediční celokamionová
 • Pravidelné přepravy ... dílčí pozemní


Disponent ... autor založení zásilky do systému (vazba na uživatele systému + disponenty)


Parita ... dodací podmínka (vazba na seznam Parit Incoterms)


Místo ... místo plnění dodací podmínky


Platební podmínka ... pokud je požadován výběr hotovosti při předání zásilky, lze zde specifikovat podmínky


Tlačítka pro změnu barev

Zasika barvy.jpg
 • 1. tlačítko ... pro nastavení barvy písma popisu zásilky v přehledu zásilek
 • 2. tlačítko ... pro nastavení barvy pozadí záznamu o zásilce v přehledu zásilek
 • 3. tlačítko ... změna barev na implicitní hodnoty

Aby se nastavené barvy projevily v přehledu zásilek, je nutné :

 • nadefinovat nad tabulkou TabIZasilka standardní uživatelský sloupec s názvem _HeIQ_RC_ (pro barvu písma) a/nebo _HeIQ_RB_ (pro barvu pozadí)
 • aktivovat tyto sloupce v Nastav/5-Obarvování
Dotaz nebo informativní hláška Příklad výrazu pro definici uživatelského sloupce pro obarveni písma _HeIQ_RC_

(TabIZasilka.I_HEIQ_RC_)

Dotaz nebo informativní hláška Příklad výrazu pro definici uživatelského sloupce pro obarveni pozadí _HeIQ_RB_

(TabIZasilka.I_HEIQ_RB_)

Podklady pro statistiku

Základní statistické zařazení pro různé přehledy


Datum zásilky ... datum se předvyplní podle aktuálního datumu zadání zásilky do systému

Upozornění Pokud se vaše finanční statistiky opírají o tento datum, je vhodné ho upravit na období, do kterého chcete aby zásilka spadla


Stát ... ISO kód země, do/z kterého byla přeprava realizována (závisí na druhu přepravy) - vazba na číselník zemí


Druh přepravy ... směr přepravy

 • Export
 • Import
 • Tranzit
 • Tuzemsko


Stav ... vyjadřuje, v jaké fázi se nachází zásilka

 • Otevřená ... stav po založení do systému
 • Připravená k fakturaci ... první stav, který umožňuje danou zásilku zařadit na vydanou fakturu
 • Částečně fakturovaná ... pokud do kalkulací zásilky, která již byla vyfakturovaná doplníte nějaký dodatečný výnos
 • Fakturovaná ... všechny výnosy této zásilky již byly vyfakturované
 • Archiv ... zásilka je vyřazena z pracovních dat (všechny interní filtry pro zobrazení lze nastavit podle tohoto stavu tak, aby disponenti neviděli staré zásilky)
 • Storno ... zásilka byla zrušena, ale nechcete ji zcela odstranit. Je nutné na tento stav myslet při vytváření uživatelských statistik !


Statistika ... uživatelské statistické zařazení zásilky. Má vazbu na seznam Statistické zařazení, který si můžete vybudovat podle potřeb vaší firmy.


Hodnocení ISO ... nastavení shody resp. neshody podle jednoduchého číselníku, který si můžete vybudovat podle předpisu auditora.


Údaje o zboží na objednávku/fakturu

Popis nákladu a jeho základní charakteristika


Popis lokální ... popis obsahu zásilky tak, jak se objeví ve vztahu k dopravci a zákazníkovi (vazba na seznam Zboží a služby)


Jazyková mutace ... případný popis obsahu v jiném jazyce - pokud je jeden ze subjektů zahraniční firma


Code zboží ... identifikace zboží podle JCS


Příloha ... seznam externích dokumentů, které jsou přiloženy k zásilce


Označení na skladě ... identifikace zásilky, pod kterou bude vydána z externího skladu


TT-No. ... identifikátor, pod kterým je zásilka sledována v rámci partnerské zasilatelské sítě. Tento údaj se u exportních zásilek automaticky generuje (není tedy přístupný) podle předpisu, který je nutné zadat v Nastavení parametrů/Speciality. U importních zásilek jej lze zadat ručně. Hodnota TT-No. má vliv i na generování čárových kódů pro danou zásilku.


Párová zásilka ... vazba na mateřskou zásilku (doplňuje se při tzv.rozpadu zásilky)


Zaskladněno/vyskladněno... datum fyzického zaskladnění / vyskladnění zásilky do/z skladového místa resp.logistického skladu.

Upozornění Tento datum lze vyplnit ručně pouze pokud k tomu má disponent oprávnění (Možnosti/Konfigurace-správa systému/Uživatelé/Definice práv/Ostatní přehledy/Doprava a přepravní služby/Zásilky(10015) - Hromadné zaskladnění/Hromadné vyskladnění


Přepravované množství

Specifikace přepravovaného množství


Počet MJ ... počet měrných jednotek


Balení ... popis balení (implicitně se přednastavuje první záznam ze seznamu Přepravních jednotek)


Btto ... brutto hmotnost zásilky (implicitně v kilogramech)


Hodnota zboží + měna ... hodnota zboží pro potřeby celního úřadu


Pojištění + měna ... požadovaná hodnota pojištění zásilky


Pásmo ... údaj pro potřeby kalkulace dopravného podle pásma resp. kilometrů


Další jednotky ... uživatelsky využitelný údaj bez bližší specifikace


Přepočtené hodnoty cbm/ldm

Pro plošně nebo objemově rozměrné zásilky.


Rozměr ... jednoduchý popis rozměrů zásilky (pokud je vyžadován). Po stisknutí tlačítka s kalkulačkou lze zadávat různé kombinace rozměrů a následně je přepočítávat na plochu nebo objem ve zvláštním formuláři. Po opuštění formuláře se mohou rozměry v podobě textového řetězce předvyplnit do položky Popis zboží dle LC na záložce Signo/Marks

Zasilka - Prepravni sluzby2.gif

Podle ... způsob přepočtu na plochu = ldm nebo objem = cbm


Koeficient ... koeficient přepočtu z plochy/objemu na kilogramy. Vazba na seznam jednotlivých koeficientů, který si můžete upravit podle potřeby. Implicitně se přednastavuje první z nich pro cbm.


Množství ... počet m^2 nebo m^3


Hodnota v kg ... přepočtená hodnota z plochy/objemu na kilogramy


Další údaje

Zvláštní dispozice ... speciální instrukce pro dopravce, které se vztahují pouze k dané zásilce. Disponent může mít připravené nejčastěji používané texty jako záznamy v protokolu o zásilce typu Poznámkaa vyvolat si jejich seznam prostřednictvím tlačítka Přenosu dispozic.


Poznámka ... je určena pro interní potřeby disponenta. Ve standardní verzi systému se nikam netiskne, ani se s ní jinak nepracuje.

Odesílatel/Příjemce

Záložka je určena pro evidenci údajů o subjektech (organizacích), které nějakým způsobem participují na přepravě zásilky.

Tip Tlačítko Zapsat do seznamu organizací ... slouží pro dodatečný zápis adresy daného subjektu do seznamu organizací bez nutnosti údaje duplicitně přepisovat. Tlačítko je přístupné pouze v případě, že číslo subjektu je nevyplněné.


Upozornění Po stisknutí tlačítka a kladné odpovědi na kontrolní dotaz se v organizacích založí nový záznam s nejbližším volným číslem organizace a doplní se do něho údaje daného subjektu ze zásilky


Zákazník ... subjekt, který danou přepravu objednal a který bude pravděpodobně hlavním plátcem

 • Číslo, zákazníka, název, město a stát ... základní identifikátory. Subjekt může být uveden i bez vazby na Organizace(disponent např. nezná všechny údaje a neví, zda se bude přeprava realizovat)
 • Code zákazníka ... identifikace zásilky v systému zákazníka. Jedná se o velice důležitý údaj, který se využije jako reference zákazníka na vydané faktuře.
 • Kontakt a telefon ... pokud je subjekt uveden v organizacích, je zde vazba na jeho kontakty


Odesílatel ... subjekt, který figuruje v daném procesu jako odesílatel zásilky. Adresu lze přenést buď ze seznamu Organizací nebo ze seznamu Pomocných adres.


Příjemce ... subjekt, který figuruje v daném procesu jako příjemce zásilky. Adresu lze přenést buď ze seznamu Organizací nebo ze seznamu Pomocných adres.


Prodávající, kupující ... další subjekty, které do procesu vstupují. Někdy mohou být totožné s odesílatelem nebo příjemcem a není tudíž nutné je vyplňovat.


Spediter ... dopravní subjekt, který může zajišťovat část přepravy vlastními prostředky (nebo např.partner)

Nakládka/vykládka

Záložka je určena pro evidenci údajů o fyzickém "putování" zásilky, tzn. pro evidenci nakládek a vykládek. Z přehledu je patrné, že zásilka může být naložena resp. vyložena na libovolném počtu míst. Údaje o nakládce a vykládce, které si můžete zobrazit v hlavním přehledu zásilek, vychází tedy pouze z počáteční nakládky a koncové vykládky.

Upozornění U sběrné zásilky by již v počátku měla být v nakládce zadána adresa skutečné prvotní nakládky a ve vykládce adresa cílové vykládky. Není zde nutné evidovat adresy terminálů, kde bude zásilka případně překládána, protože ty budou podchyceny v pozicích. V žádném případě by neměla být ani nutnost si nakládky a vykládky navzájem přepisovat při předávání zásilky ze střediska na středisko.


Zadávání nakládek a vykládek

Každá zásilka by měla obsahovat alespoň jednu nakládku a jednu vykládku. Seznam nakládek a vykládek slouží jako podklad pro funkci Dispečink-přehled polohy vozidel, která je přístupná nad seznam zásilek.


Typ místa ... Nakládka/Vykládka


Pořadí v zásilce ... údaj, který systém přiděluje automaticky a podle něhož jsou jednotlivá místa řazena. Pořadí míst je možné ručně ovlivňovat nad seznamem nakládek a vykládek přes menu nebo ikony Přesun nahoru nebo Přesun dolů.


Název firmy ... název místa. Adresu je možné přenést ze

 • seznamu pomocných adres (první tlačítko přenos v názvu)
 • seznamu organizací (druhé tlačítko přenos v názvu)


Záhlaví, ulice, směrový kód, město, stát ... další popis adresy


Datum ... datum příslušné nakládky resp. vykládky


Čas ... libovolné upřesnění času.

Upozornění Pokud máte v Nastavení parametrů/Speciality zaškrtnuté pole Editace přesného času nakl./vykl. je k dipozici pole pro zadání přesného časového údaje.


Clení ... adresa celního odbavení. Je zde vazba na seznam Pomocných adres zafiltrovaný na místa typu Clení nebo Obecné. Vybranou adresu již není možné jakkoliv modifikovat. V některých případech je proto lepší využít pro popis clení a další specifikace Poznámku (je však nutné přizpůsobit jednotlivé formuláře)


Kontakt, telefon ... kontaktní údaje na dané místo


Poznámka ... libovolný text, který může sloužit pro bližší popis daného místa. Je zde vazba na pomocné adresy. Po výběru se daná adresa naformátuje do textového řetězce a přidá se na konec Poznámky.


Popis zboží ... slovní popis zboží naloženého resp.vyloženého v tomto místě


Počet ... množstevní specifikace zboží


Balení ... popis balení


Btto ... hmotnost zboží


Množství, cbm/ldm... počet m^2 nebo m^3

Upozornění Položky Popis lokální, počet, balení a btto vyplňte pouze v případě, že se liší od popisu zboží v hlavičce zásilky (dokládky apod.), jinak se samozřejmě upřednostní údaje z hlavičky zásilky. Pro plnou funkčnost podmínek zobrazení těchto položek na výstupních formulářích je nezbytná úprava formulářů (kontaktujte svého dodavatele).


Zahrnout do relace ... podle zaškrtávátka se vybírají místa při automatické kalkulaci podle relačních sazebníků.

Tip Tlačítko Kopie Slouží pro rychlou kopii adresy z odesílatele, příjemce nebo zákazníka z dané zásilky.
Tip Tlačítko Zapsat do seznamu pom.adres Lze využít pro zápis adresy nakládky resp. vykládky do seznamu pomocných adres bez nutnosti data znovu přepisovat.


Signo/marks

Tato záložka umožňuje podrobněji specifikovat popis zásilky (Popis zboží podle L/C) a její označení (Signo). Další údaje se liší podle druhu zásilky (sea nebo air).


Sea ... Notify(1), Notify(2), B/L klauzule (obsah tohoto pole lze inicializovat v Nastavení parametrů / Nám. a let.přepravy) a SCI (Special Customs Information - pro potřeby tisku AWB)


Air ... Accounting information, Handling information/Notify


Význam a obsah těchto údajů je natolik specifický, že najde uplatnění především při tisku některých speciálních dokumentů.

ADR

Pokud přepravované zboží podléhá standardům o přepravě nebezpečného zboží, lze některé z klíčových údajů zadat na této záložce.

 • ADR-Technický popis ... popis komodity nebezpečného zboží (v jednodušších variantách stačí uvést ANO/NE, jinak musíte specifikovat jednotlivé položky)
 • Třída
 • UN číslo
 • Obalová skupina
 • Sub.risk
 • Odpad
 • Radioaktivní

Připojené služby

Záložka umožňuje zadat přednastavené služby spojené s přepravou a případně údaje o dobírce.


Saldo obalů

Seznam obalů, které jsou distribuovány společně se zásilkou a které chcete sledovat a případně i fakturovat. Saldo obalů lze kontrolovat vůči dopravci a/nebo zákazníkovi. Další informace viz Saldo obalů.


Rozšiřující pluginy

Ohledně nákupu a implementace kontaktujte svého dodavatele Heliosu Orange.

Import zásilek

Plugin pro definici obecných importů zásilek. Z označeného souboru pro import se vytvoří dočasná tabulka na SQL serveru s počtem atributů, který odpovídá počtu sloupců v souboru. S touto tabulkou pak lze pracovat na úrovni uložených procedur a vytvořit tak zcela specifický import, který bude vyhovovat konkrétnímu zákazníkovi.

Sledování zásilek - události

Plugin, který nad seznamem zásilek (celokamiony, sběrná služba) zpřístupní funkce pro zadávání, generování a/nebo import událostí. Události lze pak využít pro prezentaci aktuálního stavu zásilek zákazníka na webovém portálu (není součástí pluginu).

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export