Zálohy - daňové doklady - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Vážení uživatelé, dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty má plátce DPH povinnost odvádět DPH ze záloh přijatých po 1.5.2004. Následující dokument popisuje, jak lze tento požadavek řešit v systému LCS Helios IQ.


Obsah

Zálohová faktura

Vystavení zálohové faktury

Pokud jste před 1.5.2004 nevystavovali zálohové faktury a účtovali až o přijaté platbě, pokračujte bodem Přijatá platba. V případě, že jste před 1.5. vystavovali zálohové faktury, je důležité si uvědomit, že na daňovém dokladu na přijatou zálohu (viz bod 2.) má být podle zákona o DPH daň vyčíslena "shora". Z toho vyplývá, že pokud chcete daňové doklady na přijaté zálohy vystavovat ze zálohových faktur jedním z následujících způsobů:

 • položkový převod
 • dokladový převod
 • volba místní nabídky Realizační faktura v přehledu Vydané faktury

je třeba, aby na zálohové faktuře byla daň také vyčíslena "shora". Toho lze docílit tím, že ceny budou na doklad zadávány včetně DPH.


Účtování zálohové faktury

Zůstává beze změny. (Většinou se o zálohových fakturách neúčtuje nebo účtuje na podrozvahové účty.)


Přijatá platba

Účtování o přijaté platbě zůstává beze změny.

Příklad Platbu 119 000,- zaúčtujete např.:
119 000 Kč       221 // 324 1      PZ1     119 000 Kč 

kde PZ1 je párovací znak přijaté platby.Daňový doklad na přijatou zálohu

Vystavení daňového dokladu na přijatou zálohu

Dle zákona o DPH je povinnost na vyžádání do 15 dnů ode dne přijetí platby vystavit daňový doklad. Tyto doklady se vystavují v modulu Vydané faktury. Doporučujeme v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží vytvořit pro tento druh dokladů samostatnou číselnou řadu. Doklad lze vystavit libovolným způsobem, který umožňuje modul Vydané faktury, tj.:

 • zadáním textových položek
 • zadáním položek na záložkách 4-Sklad, případně 6-Služby
 • položkovým nebo dokladovým převodem (záložka 3-Položky nebo 6-Doklady)

V případě, že je vystavena i zálohová faktura (viz Zálohová faktura), můžete použít k vystavení daňového dokladu na přijatou zálohu i volbu místní nabídky Realizační faktura na zálohové faktuře.

Podle zákona o DPH má být na daňovém dokladu na přijatou zálohu daň vyčíslena "shora". Toho lze docílit tím, že všechny ceny na doklad budou zadávány včetně DPH.

Tip Výpočet DPH "shora" je definován dle zákona o DPH v § 37 b): peněžní částky podle § 36 odst. 1 nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6 a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se zaokrouhlí na desítky haléřů nahoru nebo se uvede v haléřích; cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Koeficienty

 • pro sazbu 5% je 0,0476
 • pro sazbu 9% je 0,0826
 • pro základní sazbu 19% je 0,1597


Protože částka k úhradě na daňovém dokladu na přijatou zálohu bude 0,-, je třeba na doklad na záložce 7-Dodatky pomocí tlačítka Zálohy navázat přijatou platbu. A to buď volbou Nový v případě, že je vystavena zálohová faktura, nebo volbou Nový bez vazby v případě, že zálohová faktura není vystavena.


Tisk daňového dokladu na přijatou zálohu

Pro tisk jsou k dispozici nové distribuční formuláře, např. Faktura EU přijetí platby nebo Zálohová faktura DD EU přijetí platby


Účtování daňového dokladu na přijatou zálohu

Příklad Příklad účtování daňového dokladu na přijatou zálohu ve výši 119 000,- se základní sazbou DPH.
119 000      PZ1     324 1  // 324 2    PZ2      99 995,7 
                    // 343            19 004,3 

kde PZ2 je číslo daňového dokladu na přijatou zálohuAnalytické rozčlenění (např. na 324 1 a 324 2) slouží k oddělení záloh, ke kterým byl vystaven daňový doklad, od záloh, ke kterým daňový doklad dosud nebyl vystaven.

Doporučujeme mít oba účty záloh saldokontní a sledovat je ve zvláštních saldokontních skupinách (každý z těchto účtů zvlášť).


Realizační faktura

Vystavení realizační faktury

Realizační fakturu vystavíte obvyklým způsobem. Na záložce 7-Dodatky je třeba pomocí tlačítka Zálohy navázat daňový doklad na přijatou zálohu. Pokud k vystavení realizační faktury použijete volbu místní nabídky Realizační faktura, bude záloha navázána automaticky.


Na realizační faktuře je třeba správně vyčíslit DPH, to znamená odečíst DPH odvedené ze zálohy. K tomu slouží nová volba místní nabídky Vyrovnání zaplacených záloh v přehledu Vydané faktury, která vypočte ve faktuře odpovídající doplňkové položky (Akce, Doplňkové položky ve formuláři faktury).

Ve formuláři číselné řady vydaných faktur (Druhy dokladů pohybu zboží, Oprava) přibylo nové zaškrtávátko Vyrovnání zaplacených záloh. Pokud bude zaškrtnuto, provede se akce Vyrovnání zaplacených záloh na faktuře automaticky.


Tisk realizační faktury

Pro tisk jsou k dispozici nové distribuční formuláře, např. Faktura EU.


Účtování realizační faktury

Příklad Příklad účtování realizační faktury na 238 000,- s odečtením zálohy 119 000,-
238 000     PZ3       311 // 604       199 991,40 
                   // 343        38 008,60 
                   // 324 2   PZ2  -99 995,70 
                   // 343       -19 004,30 
                   // 311    PZ3  119 000 

kde PZ3 je číslo realizační faktury.Pro zaúčtování hodnot z daňového dokladu na přijatou zálohu jsou v kontaci (Číselníky, Účetní kódy - kontace) k dispozici nové druhy řádků Záloha - základ DPH, Záloha - částka DPH, Záloha - Ostatní částky a Záloha - částka celkem.


V některých případech lze doklady popsané v kapitolách 3. a 4. sloučit a vystavit pouze jeden doklad. V tom případě vystavíte a realizační fakturu obvyklým způsobem, vytisknete novým distribučním formulářem a např. v poznámce uvedete datum přijetí platby, které musí být na daňovém dokladu na přijatou zálohu uvedeno. Stále je třeba myslet na to, že daň má být vyčíslena "shora" (viz výše). Účtování probíhá v tomto případě stejným způsobem jako před 1.5.


Doporučení pro systém Helios Orange

Ceny

Na daňovém dokladu na přijatou zálohu má být DPH vyčísleno "shora". Proto je optimální, aby bylo DPH vyčísleno "shora" i na všech dokladech návazných k daňovém dokladu na přijatou zálohu, zejména na realizační faktuře. Jinak bude docházet k rozdílům mezi základy a částkami DPH na daňovém dokladu na přijatou zálohu a realizační faktuře. Nežádoucí rozdíl by byl evidentní především v případě, že daňový doklad na přijatou zálohu (DPH "shora") a realizační faktura (DPH "zdola") budou na stejnou částku.


Výpočtu DPH "shora" lze docílit v systému LCS Helios IQ tím, že ceny budou zadávány včetně DPH.


Ke změně nabídkových cen z cen bez DPH na ceny včetně DPH lze použít volbu Nabídkové ceny, Přepočet nabídkových cen v přehledu Zboží a služby. V poli DPH je třeba nastavit hodnotu Ano.


Číselné řady faktur

Obvykle se používá zvláštní číselná řada faktur pro zálohové faktury ad 1.


Vytvořit samostatnou číselnou řadu pro daňové doklady na přijatou zálohu ad 3.


Číselné řady realizačních faktur rozdělit na ty, u kterých se bude provádět Vyrovnání zaplacených záloh (pole Vyrovnání zaplacených záloh ve formuláři Druhy dokladů pohybu zboží bude zaškrtnuto) a ty, u kterých se vyrovnání provádět nebude.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export