Vztahy s obchodními partnery, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení

Rozsah sledovaných ukazatelů a způsob jejich vyhodnocování lze upřesňovat změnou či zadáním parametrů definovaných v tabulkách

 • TabQMSParHodnoceni - Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení
 • TabQMSDalsiParHodn - Další parametry nastavení hodnocení

Standardně jsou v tabulce TabQMSParHodnoceni prezentované v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení zadány parametry pro tzv. systémové ukazatele a známky, tj. ty sloupce, které jsou nadefinovány přímo ve struktuře tabulky Vztahy s obchodními partnery (TabQMSOrganizace). Tyto sloupce jsou označeny příznakem Systémový. Takto označené sloupce mají při editaci omezený rozsah parametrů povolených ke změnám. Vedle toho je možno v tomto přehledu do tabulky doplňovat a v tabulce editovat další ukazatele nadefinované jako uživatelské sloupce tabulky TabQMSOrganizace, tj. sloupce z tabulky TabQMSOrganizace_EXT.

Přehled Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení s ukazateli pro skupinu DodavatelA

Karta Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení

Karta Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení

Při zadávání nového ukazatele do tabulky TabQMSParHodnoceni se zadávají tyto parametry:

Záložka 1 – Parametry

Sekce [1] Základní údaje

 • Systémový název sloupce – nabízejí se dosud nepoužité atributy z tabulky TabQMSOrganizace a z tabulky TabQMSOrganizace_EXT
 • Systémový – příznak, že jde o sloupec standardního ukazatele hodnocení zavedeného v tabulce TabQMSOrganizace. U takto označených záznamů nelze měnit parametry:
  • Skupina
  • Typ hodnocení
  • Metoda hodnocení
  • Systémový název známkovaného sloupce
  • Výsledek
  • Výsledek ze skupiny
 • Skupina – určuje, do které skupiny má být atribut začleněn. Lze zvolit z těchto možností:
  • DodavatelA – ukazatel k hodnocení dodavatele
  • DodavatelB – ukazatel k hodnocení našeho chování k dodavateli
  • OdběratelA – ukazatel k hodnocení našeho chování k odběrateli
  • OdběratelB – ukazatel k hodnocení chování odběratele k nám
 • Typ hodnocení
  • Hodnota - vypočtená hodnota ukazatele, na jejímž podkladě lze přidělit odpovídající známku
  • Známka – známkové vyjádření plnění ukazatele
 • Metoda hodnocení
  • Ručně – hodnotu zadává uživatel
  • Výpočet – hodnota se počítá automatizovaně akcí Výpočet hodnocení partnerů
 • Význam – přesnější popis sloupce v rozsahu 100 znaků – objevuje se v přehledech ve druhém řádku bublinkové nápovědy k danému sloupci.
 • Poznámka – podrobný popis určený i pro detailnější komentář ke způsobu výpočtu hodnoty apod.
 • Započítat do výsledné známky – je určen pouze pro Typ hodnocení Známka, a to pro ukazatel, který není označen příznakem Výsledek. Je-li zatržen, bude známka započtená do výsledné průměrné známky určené pro příslušnou skupinu ukazatelů
 • Počítat – je určen pouze pro Metodu hodnocení Výpočet. Není-li zatržen, nedojde akcí Výpočet hodnocení partnerů k vypočtení hodnoty a nelze nastavit parametr Započítat do výsledné známky.
 • Systémový název známkovaného sloupce – je určen pouze pro Typ hodnocení Známka. Určuje, pro který sloupec je určena známka zapisovaná do atributu zadaného do Systémového názvu sloupce. Nabízejí se dosud nepoužité atributy z tabulky TabQMSOrganizace a z tabulky TabQMSOrganizace_EXT.
 • Výsledek – příznak pro Typ hodnocení Známka. Určuje, že daný sloupec je určen pro výslednou známku.
 • Výsledek ze skupiny – je určen pouze pro atribut označený jako Výsledek. Lze zadat jednu z těchto skupin
  • DodavatelAR – výsledek z uživatelem zadávaných známek ukazatelů skupiny DodavatelA
  • DodavatelBR – výsledek z uživatelem zadávaných známek ukazatelů skupiny DodavatelB
  • DodavatelAV – výsledek z automaticky počítaných známek ukazatelů skupiny DodavatelA
  • DodavatelBV – výsledek z automaticky počítaných známek ukazatelů skupiny DodavatelB
  • OdběratelAR - výsledek z uživatelem zadávaných známek ukazatelů skupiny OdběratelA
  • OdběratelBR – výsledek z uživatelem zadávaných známek ukazatelů skupiny OdběratelB
  • OdběratelAV – výsledek z automaticky počítaných známek ukazatelů skupiny OdběratelA
  • OdběratelBV – výsledek z automaticky počítaných známek ukazatelů skupiny OdběratelB

Sekce [2] Další parametry nastavení hodnocení

Obsahuje přehled záznamů z tabulky TabQMSDalsiParHodn - Další parametry nastavení hodnocení s dalšími parametry zadanými k danému ukazateli. Zde lze doplňovat nové, případně rušit stávající záznamy k ukazateli.

Záložka 2 – Výpočet

Zde je možné

 • pro Systémový sloupec s Typem hodnocení Hodnota a s Metodou hodnocení Výpočet nahradit standardní výpočet implementovaný v programu vlastním výpočtem
 • pro uživatelské sloupce s Typem hodnocení Hodnota a s Metodou hodnocení Výpočet zadat vlastní výpočet

K tomu slouží pole

 • Jméno uložené procedury – název uživatelské uložené procedury, která řeší výpočet.
 • Výpočet – zde je možné definovat programový kód uložené procedury. Uloženou proceduru je možné implementovat do databáze HQL skriptem. Pak zde není programový kód zadán, ale je pouze nutno uvést její jméno v parametru Jméno uložené procedury.

Karta Další parametry nastavení hodnocení

Karta Další parametry nastavení hodnocení

Kartu lze aktivovat pro nový záznam i editaci ze sekce [2] Další parametry nastavení hodnocení na záložce 1 – Parametry karty Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení. Pro editaci ji lze aktivovat i z přehledu Další parametry nastavení hodnocení spuštěného z místní nabídky nad přehledem Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení akcí Další parametry nastavení hodnocení…

Na kartě lze zadat tyto údaje:

 • Parametr hodnocení – označení parametru. Zde lze zvolit z nabídky standardních klíčových slov parametrů, která se používají v příslušných standardních algoritmech k dotažení potřebné hodnoty zadané v údaji Hodnota. Nebo lze zadat libovolné jiné slovo, které označuje parametr používaný v uživatelsky definovaných výpočtech. Standardní klíčová slova jsou následující:
  • JIT – příznak pro respektování požadavku na dodávky Just In Time
  • LIMIT0, LIMIT1, … - limitní hodnoty pro přidělení známky s Metodou hodnocení Výpočet. LIMIT0 je určen pro nejlepší známku 1. Standardní nastavení je určeno pro 4 stupňové vyhodnocování, tj. jsou zadány parametry LIMIT0-LIMIT3.
  • Tento parametr je určen standardně pro Typ hodnocení Známka.
  • LINEx
  • kde x je číslo označující druh pohybu OZ (TabDokladyZbozi.DruhPohybuZbo)
   • LINE0 – příjem
   • LINE1 – storno příjmu
   • LINE2 – výdej
   • LINE6 – vydaná objednávka
   • atd.
  • Hodnota v daném případě může obsahovat:
   • False – daný druh dokladu se vůbec do výpočtu nezahrne, To je například situace, kdy obecný algoritmus počítá současně z expedičních příkazů i z došlých objednávek a chci to počítat jenom z jednoho typu dokladů a druhý úplně ignorovat
   • True – berou se všechny řady daného druhu pohybu (pokud není parametr zaveden, nebo není hodnota zadaná, jde o implicitní chování)
   • Výčet řad oddělený čárkami
  • Tento parametr je určen standardně pro Typ hodnocení Hodnota.
  • MARK0, MARK1,… - konverze číselné známky na textové hodnocení, které se zobrazí pro daný sloupec. MARK0 je určen pro hodnotu NULL, MARK1 pro nejlepší známku 1, atd. Standardní nastavení je určeno pro 4 stupňové vyhodnocování, tj. jsou zadány parametry MARK0-MARK4. Při zadávání konverze je třeba dodržovat přesně tuto syntax (tj. bez zleva ani zprava od znaku = nesmí být mezera!):
   • Číselná_hodnota=Textové_hodnocení
   • kde
   • Číselná_hodnota – může nabývat: NULL, 1, 2, 3, 4, …
   • Textové_hodnocení – libovolný jednořádkový text
  • Tento parametr je určen standardně pro Typ hodnocení Známka.
  • MARGIN0, MARGIN1, … - meze určující toleranci, s jakou se určitý parametr výpočtu považuje ještě za splněný, např. definuje, o kolik procent může být dodáno méně, aby ještě bylo požadované množství bráno za plně dodané.
  • UNIT – definuje jednotku, v jaké se parametr počítá. Standardní nastavení využívá tento parametr pro sloupce:
   • KvalitaDod – jako hodnotu lze zadat jednu z těchto možností:
    • PPM
    • PCT
    • PML
   • kde
    • PPM - parts per million - počet reklamací na milion měrných jednotek
    • PRC - procento reklamací
    • PRM - promile reklamací
   • Není-li parametr definován, nebo je definován chybně, je hodnota vyjádřena v PPM
   • KvalitaOdb – jako hodnotu lze zadat jednu z možností uvedených u sloupce KvalitaDod
  • Tento parametr je určen standardně pro Typ hodnocení Hodnota.
  • WEGHT – definuje váhu, s jakou bude známka přidělená danému ukazateli započtena do výsledné známky z dané skupiny známek (např. 0.5 pro poloviční váhu, nebo 2 pro dvojnásobnou váhu). Není-li váha definována, má známka za příslušný ukazatel váhu 1.
  • Tento parametr je určen standardně pro Typ hodnocení Známka.
 • Datový typ – určení datového typu Parametru hodnocení. Jde o určení vnitřní datové reprezentace údaje Hodnota. Tento parametr má význam pouze informativní.
 • Název – pojmenování parametru
 • Hodnota – zadaná hodnota parametru ve tvaru odpovídajícím Datovému typu. Formální správnost se nekontroluje.
 • Poznámka – komentář týkající se významu, zadávaného formátu, či možných hodnot parametru

Menu místní nabídky

Pravým tlačítkem myši v přehledu Vztahy s obchodními partnery aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby:

Místní nabídka v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení

Další parametry nastavení hodnocení...

Pro aktuální či označené záznamy aktivuje přehled Další parametry nastavení hodnocení, kde je možno editovat případně rušit záznamy s dalšími parametry.

Export -> HQL...

Exportuje aktuální či označené záznamy s nastavením parametrů, včetně dalších parametrů do skriptu s příponou HQL. Nastavení lze následně importovat do jiné databáze spuštěním skriptu z příkazového řádku Windows, nebo akcí Import... popsanou níže.

Import...

Provede import hodnot ze souboru HQL pořízeného akcí Export -> HQL…

 • Pokud daný sloupec v TabQMSParHodnoceni existuje, provede jeho aktualizaci nastavení parametrů
  • Podobně pokud existuje daný parametr v TabQMSDalsiParHodn, provede jeho aktualizaci nastavení
  • Pokud neexistuje, založí ho do tabulky TabQMSDalsiParHodn
 • Pokud sloupec neexistuje v TabQMSParHodnoceni a existuje v TabQMSOrganizace, nebo v TabQMSOrganizace_EXT, založí ho do tabulky TabQMSParHodnoceni a jeho další parametry do tabulky TabQMSDalsiParHodn
 • Pokud sloupec neexistuje v TabQMSOrganizace_EXT, založí ho tam a pak ho založí do tabulky TabQMSParHodnoceni a jeho parametry do tabulky TabQMSDalsiParHodn

Další parametry nastavení hodnocení

Přehled je k dispozici jednak v sekci [2] Další parametry nastavení hodnocení na záložce 1 – Parametry karty Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení, kde zobrazuje a umožňuje zadání dalších parametrů pro daný ukazatel. Dále jej lze aktivovat pro aktuální či označené záznamy v přehledu Parametry pro zadávání a výpočty hodnocení akcí Další parametry nastavení hodnocení…spuštěnou z místní nabídky. V tomto případě (viz obrázek) zobrazuje záznamy s dalšími parametry pro vybrané ukazatele a umožňuje je editovat, případně zrušit.

Přehled Další parametry nastavení hodnocení se záznamy pro více ukazatelů

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export