Důležité:


Vydané faktury - Přepravní služby

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V tomto seznamu se evidují pouze faktury, které byly vytvořené prostřednictvím některého submodulu Přepravních služeb (systémový filtr je nastaven na Modul=51). Faktury jsou z časového hlediska rozděleny podle období. Nastavení číselných řad faktur se řídí standardním nastavením systému Helios Orange.

Pro podchycení vztahu mezi zdrojovým dokladem a fakturou je využitý údaj Popis dodávky v hlavičce faktury, do kterého se při vystavení faktury doplní :

 • Zás. XXXXX ... faktura vznikla ze zásilky XXXXX nebo
 • Poz. YYYYY ... faktura vznikla z pozice YYYYY (odkaz na jednotlivé zásilky je v položkách faktury) nebo
 • Hromadná ... faktura vznikla fakturací přes organizaci nebo byla využita funkce Přepravní služby/Vydané faktury/Hromadná fakturace.

V položce faktury je pak v údaji Popis1 podchycený vztah přímo na zásilku. Zápis má tvar Pozice/Zásilka.

Bližší popis fakturace viz Podmínky pro vystavení faktury ...


Obsah

Editace faktury

Protože vystavené faktury za přepravní služby jsou úzce svázány s kalkulačními položkami zásilek, jsou omezeny možnosti editace některých údajů faktury.

Jediný možný zásah v položkách faktury je zrušení položky. Tato služba nezruší původní kalkulační položku zásilky, jen uvolní její vazbu na aktuální fakturu. Kalkulační položka se vrátí do stavu, jako by nebyla nikdy fakturována, položka faktury zmizí a celková částka faktury se přepočte.Tuto operaci lze samozřejmě zvolit pouze v případě, že faktura není zrealizovaná.

Zrušení faktury

Zrušením faktury za přepravní služby se veškeré kalkulační položky zásilek, které byly zahrnuty na tuto fakturu, vrátí do stavu, jako by nebyly fakturovány. Faktura zmizí a stav zásilek nebude ovlivněn.Tuto operaci lze samozřejmě zvolit pouze v případě, že faktura není zrealizovaná.


Tisk faktury

Pro tisk faktury nabídne program odpovídající šablony pro tisk. Uživateli jsou k dispozici veškeré funkce včetně odeslání e-mailem ve vybraném formátu.


Fakturovat hromadně

Pomocí této funkce se spustí hromadná fakturace pro organizace, které jsou zahrnuty do skupiny organizací pro hromadnou fakturaci (viz podmínky pro vystavení faktury)

Export

Funkce vyexportuje označené faktury do zvoleného adresáře. Exportem vzniknou dva soubory - hlavičky a položky faktur.


Realizace resp. Zrušení příznaku realizace

Funkce nastaví resp. zruší příznak realizace u faktury, což umožňuje určitým způsobem omezit manipulaci s touto fakturou např. po uplynutí určité doby, po její úhradě apod.

 • Příznak je nastaven ... fakturu nelze editovat a mazat, lze ji zaúčtovat
 • Příznak není nastaven ... fakturu lze editovat a mazat, nelze ji zaúčtovat


Pravidla stanovení DPH

Číselník je pomocným prostředkem pro určení místa plnění a osvobozeného plnění z pohledu zákona o DPH (č.235/2004Sb.). Přednastavené kombinace řeší pouze oblast poskytování přepravních služeb, nejedná se o univerzální nastavení při poskytování dalších služeb, případně při dodávání a zasílání zboží. Obsah číselníku mohou uživatelé měnit v závislosti na změnách legislativy, případně jej mohou rozšiřovat pro další varianty zdanitelných plnění, které budou fakturovány prostřednictvím kalkulací v přepravních službách. Zákon o DPH stanoví případy kdy je nutno na daňové doklady uvádět informaci o místě plnění a osvobozeném plnění. K tomu je třeba rozlišovat zda se jedná poskytnutí služby osobě povinné či nepovinné k dani, umístění sídla či provozovny plátce, místo nakládky a vykládky. Na základě těchto informací dochází v kalkulaci k automatickému předvyplnění sazby DPH a kódu DPH. Při ručním výběru z číselníku se v kalkulaci přepisuje sazba DPH. Kód DPH je určující pro tisk faktury, pod rekapitulací DPH se tiskne informativní text o místě plnění či osvobozeném plnění. Přednastavené texty (v poli Popis) může uživatel upravovat podle požadavků daňového poradce, stejně tak může doplnit cizojazyčné mutace do následných řádků. Číselník je přednastaven podle legislativy platné v roce 2010. Přednastavené kódy s čísly menšími než 100 představují služby, jejichž zdanitelné plnění by mělo být vykázané v přiznání DPH v ČR, kódy s čísly většími než 100 odpovídají službám, kdy je povinná registrace v zemi místa plnění a odvedení daně v této zemi (např. přeprava poskytnutá osobě nepovinné k dani kdy nakládka nebyla zahájena v tuzemsku a nejedná se dovoz/vývoz).

Popis údajů

Typ ... parametry se vztahují buď k výnosovým nebo k nákladovým kalkulacím

Kód DPH ... kód je libovolný, přednastavené kódy nižší než 100 odpovídají řádkům přiznání DPH, avšak uživatel je může měnit a stanovit si vlastní označení kódů

Tisk ... příznak zda má být text v poli Popis tisknut na fakturačních formulářích

Počáteční nakládka ... místo první nakládky, rozlišuje se tuzemsko, členská země EU a třetí země. Při automatickém doplňování kódu do kalkulace se vychází z pole Stát u počáteční nakládky

Konečná vykládka ... místo poslední vykládky, rozlišuje se tuzemsko, členská země EU a třetí země. Při automatickém doplňování kódu do kalkulace se vychází z pole Stát u konečné vykládky

Sídlo klienta ... rozlišuje se tuzemsko, členská země EU a třetí země. Při automatickém doplňování kódu do kalkulace se vychází z pole Stát u plátce faktury

OPD/OND ... rozlišení, zda se jedná o osobu povinnou či nepovinnou k dani, určující je existence DIČ pro osobu plátce

Popis ... v prvním řádku je přednastavený text, který se bude tisknout na fakturačních dokladech, další řádky slouží pro jazykové mutace, standardní formuláře faktur předpokládají v 2. řádku text v angličtině, ve 3. řádku text v němčině, texty lze libovolně upravovat

DPH ... sazba DPH spojená s daným kódem, bude-li kód určen pro registraci k DPH v jiném státě, bude zde uvedena sazba tohoto státu

Země ... země platnosti sazby DPH (implicitně tuzemsko)

Název období ... období, ve kterém je kód platný (není-li vyplněno, jedná se o obecnou platnost)


další

Zálohové faktury

Zálohové faktury a jejich zúčtování lze v systému Helios Orange z pohledu Přepravních služeb vytvořit dvěma způsoby :

 • na straně modulu Fakturace/Vydané faktury - vznikne zde jak prvotní zálohová faktura, následně daňová zálohová faktura a finálně se tato záloha zúčtuje ručním připojením ke koncové realizační faktuře. Záloha, ani její zúčtování, se vůbec nepromítne do kalkulačních položek u zásilky.


 • na straně Přepravních služeb, kdy do kalkulačních položek se promítne jak prvotní zálohová faktura, tak i její zúčtování v koncové realizační faktuře. V tomto případě je ale nutné dodržet určitá pravidla tak, aby nebyla narušena finanční bilance zásilky.
Upozornění POZOR !!! V Přepravní služby/Nastavení parametrů/záložka Fakturace je nutné vyplnit atribut "Kód zálohy"

Postup vystavení zálohové faktury

 • v kalkulaci typu výnos zadejte shodný kód služby pro zálohu, který je uveden i v Nastavení parametrů
 • do částky zadejte :
  • v případě prvotní zálohové faktury částku včetně DPH a jako sazbu DPH uveďte (není)
  • v případě daňové zálohové faktury častku bez DPH a do sazby DPH zadejte příslušnou sazbu
 • v kalkulaci nevyplňujte vazbu na zálohovou fakturu !!!
 • vystavte zálohovou fakturu standardním způsobem (pokud máte nadefinovanou řadu dokladů pro zálohové faktury, zvolte ji)

Postup při zúčtování zálohové faktury

 • zadejte kalkulaci typu výnos a zadejte celkovou částku faktury v plné výši (případně zadejte více kalkulací tak, aby výsledný součet byl celkovou částkou)
 • zadejte kalkulaci typu výnos a do kódu služby zvolte službu totožnou s přednastavenou službou pro zálohu
 • systém nyní umožní vybrat zálohovou fakturu, kterou chcete v tomto okamžiku zúčtovat
 • po výběru faktury se do částky v kalkulaci doplní výše zálohy se ZÁPORNÝM znaménkem (tím je zaručena "neutralizace" kalkulace s původně vystavenou zálohou, dbejte přitom na to, abyste nanarušili finanční bilanci zásilky) !
 • vystavte konečnou fakturu ve zvolené číselné řadě
 • systém podle kalkulace, která reprezentuje zúčtovanou zálohu automaticky spáruje připojenou zálohovou fakturu (nebo více připojených záloh) s konečnou fakturou a označí ji jako realizační


Upozornění POZOR !!! Kalkulace, která reprezentuje zúčtovanou zálohu se NEPŘENÁŠÍ do položek faktury a nese si pouze informaci o tom, na jakou realizační fakturu byla přiřazena !!!


Dotaz nebo informativní hláška Při dodatečných úpravách faktury lze postupovat standardním způsobem. Pokud byste ale potřebovali "odpojit" od realizační faktury kalkulaci, která zúčtovala zálohu, je nutné tuto fakturu kompletně smazat a po úpravách znovu vystavit. Jiný postup může vést k nesynchronnímu stavu mezi realizační fakturou a kalkulacemi v zásilce !

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export