Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Vyúčtování zálohové a srážkové daně - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin slouží organizacím pro sestavení ročních výkazů pro Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou. Má splnit legislativní požadavek na elektronické podání výkazu v případě zaměstnání tzv. nerezidentů (zahraničních pracovníků) a nadále zpříjemnit sestavení těchto výkazů a korekce hodnot.

Plugin zabezpečuje:

 • Načtení dat z ročního zpracování mezd
 • Načtení dat z ročního zpracování mezd za jednotlivé pobočky v případě používání výpočtu za pobočky
 • Korekce načtených údajů pomocí korekčních atributů
 • Tisk výkazu pomocí legislativních formulářů
 • Generování XML souboru pro odeslání pomocí datové schránky a aplikace EPO (daňový portál)
Upozornění Doporučujeme soubor odesílat pomocí aplikace EPO respektive provést načtení generovaného souboru a následnou kontrolu pomocí aplikace EPO a podání.


Instalace pluginu

Jméno pluginu rpVyuctovaniZalDane.dll. V současné době se jedná se o registrovaný plugin, je nutno jej pro konkrétní licenční číslo zaregistrovat na Helios Store.

Soubor rpVyuctovaniZalDane.dll se zkopíruje do adresáře Heliosu. Instalace viz Speciální Pluginy, Přidat, vybrat soubor rpVyuctovaniZalDane.dll, Otevřít, spustit instalaci pluginu běžným způsobem. Po nainstalování dojde k ukončení Helios Orange.

Po nainstalování pluginu se Vám v modulu mzdy objeví soudečky

 • Roční vyúčtování zálohové daně
 • Roční vyúčtování srážkové daně

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Úvod z pokynů

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 201x (dále jen „Vyúčtování“) je po uplynutí tohoto zdaňovacího období povinen plátce daně, plátcova pokladna podat příslušnému fi nančnímu úřadu do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá toto vyúčtování elektronicky – lhůta se prodlužuje do 20. března (§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“), případně z důvodů a ve lhůtách uvedených pod bodem 01c. Podat Vyúčtování je rovněž povinen plátce daně, který ve zdaňovacím období poskytoval zaměstnancům slevy na dani podle § 35ba nebo daňové zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona (§ 38j zákona). Společně s Vyúčtováním se předkládá podle téhož ustanovení Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců“. Plátci, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona, předkládají Přílohu č. 2 „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona“. Dále je povinnou přílohou Vyúčtování pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i zákona „Příloha č. 3 k Vyúčtování“, případně „Příloha č. 4 k Vyúčtování“.


Roční vyúčtování zálohové daně

V přehledu Roční vyúčtování zálohové daně na tlačítko Nový jste vyzváni k zadání roku vyúčtování zálohové daně. V případě, že zaměstnanvatel při zpracování mezd používá pobočky, je možné výkazy vyúčtování zálohové a srážkové daně sestavit jak za jednotlivé pobočky tak i za zaměstnavatele celkem. Před vlastním zadání období zpracování se objeví volba "Generovat vyúčtování za pobočky". Pokud zvolíte Ano otevře se přehled Vyberte pobočku a výkaz bude sestaven pouze za zvolenou. Pokud zvolíte Ne dojde k sestavení za zaměstnavatele celkem.

Vytvořite tak výkaz k podání, do kterého jsou načteny známé hodnoty odvodů zálohové daně ve zvoleném roce. K následné editaci se vrátíte pomocí tlačítka Oprava, popřípadě vygenerovaný výkaz pomocí tlačítka Zrušit vymazat.


1 - Záložka: Základní údaje

Dotaz nebo informativní hláška Příslušné atributy jsou předvyplňěny, lze je v případě potřeby měnit.


Vyuctovani Dane ZAL ZakladniUdaje.png
Formulář vyúčtování daně z příjmu. 1 - Základní údaje


Finančnímu úřadu v, ve, pro – vyplňte sídlo správce daně (fi nančního úřadu), které je uvedeno na registraci k dani.

01a Vyúčtování - Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování nebo opravného Vyúčtování, popřípadě dodatečného Vyúčtování respektive dodatečného opravného Vyúčtování

01b Důvody dne - U dodatečného Vyúčtování uveďte datum zjištění důvodů pro podání (§ 141 odst. 5 daňového řádu).

01c Kód rozlišení vyúčtování - Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování

01d Datum - Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A, G), předložení konečné zprávy (B, G), podání návrhu na zrušení konkursu (C, G), zrušení konkursu (D, G), splnění jiného způsobu řešení úpadku (E, G), přechod oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (F, G), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace včetně právnické osoby při přeměně obchodní společnosti (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet zálohu na daň před uplynutím kalendářního roku (M).


Identifikace osoby (plátce)


V případě, že se jedná o fyzickou osobu, vyplňte sekci 02 Fyzická osoba popřípadě v případě právnické osoby vyplňte sekci 03 Právnická osoba.

Jako poslední na záložce existuje společná část 04 Fyzická i právnická osoba pro vyplnění adresy osoby a přidělené identifikační číslo DIČ.


05 Lhůta pro podání - Uveďte datum zákonné lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v průběhu zdaňovacího období (např. při vstupu do likvidace, úmrtí daňového subjektu apod.), pokud jste v období, za které předkládáte Vyúčtování, byli takové daňové přiznání povinni podat v souladu se zvláštním předpisem a měli jste odvést sraženou daň nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání (§ 38d odst. 3 věta druhá zákona).

Druh příjmu - Uveďte druh příjmu.

2 - Záložka: Korekce

Dotaz nebo informativní hláška Příslušné atributy jsou předvyplňěny, lze je v případě potřeby měnit.


Vyuctovani Dane ZAL Korekce.png
Formulář vyúčtování daně z příjmu. 2 - Korekce


05 Počet zaměstnanců – uveďte počet zaměstnanců podle mzdových listů vykazovaného zdaňovacího období (§ 38j odst. 1 zákona).

06 Úhrn přeplatků na dani

 • 06 Úhrn přeplatků na dani y RZD - Uveďte úhrn přeplatků na dani z provedeného ročního zúčtování záloh na daň podle zákona, vyplacených zaměstnancům za nejbližší

předchozí zdaňovací období bez částky doplatku na daňovém bonusu (tj. přeplatek z ročního zúčtování daně podle § 38ch odst. 5 zákona, přeplatek na dani po slevě z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění podle § 35d odst. 8 zákona, tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona, opravy provedené podle § 38i odst. 1 zákona a opravy daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 zákona týkající se chybně poskytnutých slev na dani) – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 201x uveďte úhrn přeplatků za rok 200x, a to včetně přeplatků vyplacených zaměstnancům chybně a následně dodatečně sražených podle ustanovení § 38i odst. 2 nebo 5 zákona v průběhu běžného období Vyúčtování (tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 3 Vyúčtování).

 • 06a Úhrn doplatků na daňovém bonusu z RZD - Uveďte úhrn doplatků na daňovém bonusu (§ 35d odst. 8 zákona) z provedeného ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tj. po provedené kompenzaci podle § 35d odst. 7 zákona) vyplacených zaměstnancům za nejbližší předchozí zdaňovací období, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona – ve Vyúčtování za zdaňovací období roku 201x uveďte úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům za rok 200x.

V navazující tabulce jsou uvedeny informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.

V prvním sloupci zleva uveďte slovy kalendářní měsíc(e) (například „březen“), v jehož (jejichž) průběhu byl daný přeplatek z ročního zúčtování záloh vrácen zaměstnancům. Ve druhém sloupci zleva uveďte částku tohoto vráceného přeplatku. Ve třetím sloupci zleva uveďte celkovou částku, která byla na základě podané žádosti vrácena, převedena či ponechána na osobním účtu správcem daně. Do této částky není zahrnován přeplatek, o který byl snížen odvod nejbližších záloh na daň (§ 38ch odst. 5, případně § 35d odst. 9 zákona). Pokud byl o celou částku přeplatku snížen odvod nejbližších záloh, pak zůstává položka prázdná. Ve čtvrtém sloupci zleva uveďte datum podání žádosti o vrácení, převedení či ponechání daného přeplatku fi nančnímu úřadu (pokud je předchozí položka řádku tabulky prázdná, zůstane prázdná i položka čtvrtého sloupce).

Všechny zmíněné atributy lze změnit na každém řádku pomocí tlačítka Oprava a v následujícícm editoru.

07 Čísla bankovních účtů – uveďte čísla bankovních účtů, na něž byly za zdaňovací období 201x správci daně odváděny částky záloh na daň a daně.


2 - Záložka: Zástupce

Vyuctovani Dane ZAL Zastupce.png
Formulář vyúčtování daně z příjmu. 3 - Zástupce


Údaje o zástupci – Uveďte typ, kód zástupce subjektu a identifikační údaje zástupce (název, jméno, příjmení, ev. číslo ...).

Oprávněná osoba – Uveďte identifikační údaje oprávněné osoby.

Sestavil – Uveďte oidentifikační úpdaje osoby, která sestavila výkaz.

Typ Daňového subjektu - Atribut identifikace subjektu podávajícího výkaz Vyúčtování daně z příjmu.

4 - Záložka: Část II.

Dotaz nebo informativní hláška Příslušné atributy jsou načteny ze souhrného řádku v Části I. Lze editovat pouze údaje na Řádku 3 a Řádku 5.


Vyuctovani Dane ZAL Cast 2.png
Formulář vyúčtování daně z příjmu. 4 - Část II.


Řádek 3 z úhrnu na řádku 2 bylo vráceno – uveďte úhrn přeplatků na dani z ročního zúčtování záloh na dani po slevách provedeného ve zdaňovacím období 201x za zdaňovací období 200x, který byl finančním úřadem na žádost vrácen ve zdaňovacím období 2010 plátci daně nebo jím byla v souvislosti s žádostí uhrazena jeho daňová povinnost u finančního úřadu.

Řádek 5 z úhrnu na řádku 4 bylo poukázáno – uveďte celkovou částku vyplacených daňových bonusů (měsíčních daňových bonusů za 201x a doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 200x), která Vám byla za běžné zdaňovací období na základě žádosti (§ 35d odst. 5 a odst. 9 zákona) poukázána (vrácena nebo převedena na nedoplatek jiné daně) finančním úřadem.


Část I. a Přílohy k vyúčtování daně

Každá hodnota v jednom řádku (měsíci) obsahuje korekční atribut, kde můžete ovlivnit výslednou hodnotu částky atributu. Načtená hodnota (Výpočtem) + Korekční částka (Korekce) = Výsledná částka (Souhrn)


Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování daně z příjmu na volbu místní nabídky (Akce) existuje Část I., přehled měsíční výpočet (zkratková klávesa F11). Návazný přehled zobrazuje 12 řádků (měsíců) dat ze zpracovaných mezd za celý rok 201x. Záznamy nelze mazat, pouze Opravovat v editoru řádku měsíce.


Vyuctovani Dane ZAL Cast 1.png
Formulář řádky Měsíčního výkazu - Část I.


Sloupec 1 Mělo být sraženo – uveďte úhrn záloh na daň po měsíčních slevách na dani (tj. slevy na dani podle § 35ba a sleva na dani z tit. daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona), které měly být za příslušný kalendářní měsíc sraženy, počínaje zálohou sraženou za leden, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byly správcem daně předepsány k přímému placení. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 3.

Sloupec 2 Bylo sraženo – uveďte úhrn záloh na daň po měsíčních slevách na dani, které byly za příslušný kalendářní měsíc původně sraženy. K rozdílu mezi částkami uvedenými ve sloupci 1 a 2 dojde v případě, zjistí-li plátce v průběhu zdaňovacího období (2010), že srazil zálohu na daň po měsíčních slevách na dani v nesprávné výši a tuto chybu ve zdaňovacím období (2010) napravil postupem podle § 38i zákona. Zároveň tuto opravu uvede do přílohy č. 3 Vyúčtování. Nezahrnujte opravy předcházejících zdaňovacích období (viz sloupec 6 a 7).

Sloupec 3 Rozhodnutí číslo jednací a částka – uveďte do levé části sloupce čj. rozhodnutí (platebního výměru), kterým Vám správce daně předepsal dlužné částky za zdaňovací období 2010 k přímému placení (viz popis u sloupce 1). Pravá část sloupce (částka v Kč) je nepovinná, slouží však pro snadnější výpočet sloupce 9 (viz § 234 odst. 2 daňového řádu).

Sloupec 4 Vrácené přeplatky – uveďte částku přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2010, která byla zaměstnancům vrácena, a to včetně dodatečných oprav podle provedených § 38i odst. 1 a 2 zákona v průběhu zdaňovacího období 2011. Tyto opravy uveďte také v příloze č. 3 tohoto Vyúčtování.

Sloupec 5 Vyplacený daňový bonus – uveďte úhrn částek měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d odst. 4 zákona za příslušný kalendářní měsíc a částek doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2010, vyplacených podle § 35d odst. 8 zákona při zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc, a to včetně jejich dodatečných oprav provedených podle § 38i odst. 4 a 5 zákona v průběhu zdaňovacího období 2011. Tyto dodatečné opravy uveďte také v příloze č. 4 tohoto Vyúčtování.

Sloupec 6 Ostatní vrácené přeplatky – uveďte úhrn ostatních zaměstnancům vrácených přeplatků na dani, dodatečně vyplacených měsíčních daňových bonusů a dodatečně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předcházející zdaňovací období (dodatečně vrácený přeplatek na záloze na daň po slevách podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2011, dodatečně vrácený přeplatek daně z ročního zúčtování záloh podle § 38i odst. 1 zákona za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006, dodatečně vyplacený měsíční daňový bonus podle § 38i odst. 4 zákona za zdaňovací období předcházející roku 2011 a dodatečně vyplacený doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006), kdy k vrácení (vyplacení) 2 zaměstnancům došlo v období roku Vyúčtování (2011). Do úhrnu uvedených přeplatků neuvádějte ty částky, které Vám byly na základě žádosti správcem daně vráceny či převedeny na úhradu jiné daně u FÚ.

Sloupec 7 Na nedopl. bylo sraženo – uveďte úhrn dodatečně sražených nebo vybraných částek daně, částek nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a částek nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za zdaňovací období předcházející roku Vyúčtování (jedná se o úhrn částek daně, nesprávně vyplacených měsíčních daňových bonusů a nesprávně vyplacených doplatků na daňovém bonusu za předchozí zdaňovací období, následně dodatečně sražených nebo vybraných podle § 38i odst. 2 nebo odst. 5 zákona, které měly být odvedeny v období roku Vyúčtování). Do úhrnu spadají dodatečně sražené částky nesprávně sražených záloh na daň po slevách za zdaňovací období předcházející roku 2010, dodatečně sražená daň včetně daně z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006, dodatečně sražené měsíční daňové bonusy nesprávně vyplacené za zdaňovací období předcházející roku 2011 a dodatečně sražené doplatky na daňovém bonusu nesprávně vyplacené po ročním zúčtování daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2008, 2007, 2006, kdy k dodatečné srážce podle § 38i zákona došlo nebo mělo dojít v průběhu období roku Vyúčtování (2011).

Upozornění Sloupec 6 a 7 – zůstává v roce 2013 neobsazen (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

Sloupec 8 Částky upravující sražené zálohy na daň – uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Hodnota ve sloupci 8 může být i záporná.

Sloupec 9 Vyúčtovaná částka – uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Do vypočtené částky neuvádějte částky, které Vám za zdaňovací období 2011 již byly správcem daně předepsány k přímému placení (viz sloupec 3). Hodnota ve sloupci 9 může být i záporná.

Sloupec 10 Dodatečné vyúčtování – uveďte rozdíl (značeno +/–) mezi původně vyúčtovanou a dodatečně vyúčtovanou částkou. Vyplňuje se pouze u dodatečného Vyúčtování (poprvé lze podat za zdaňovací období 2010). Další informace k vyplnění dodatečného Vyúčtování jsou uvedeny pod 01a.

Sloupec 11 Bylo odvedeno – uveďte úhrn částek skutečně odvedených za uvedené zdaňovací období na účet fi nančního úřadu, včetně částek, které Vám byly správcem daně předepsány k přímému placení za zdaňovací období 2011. Neuvádějte částky, které jste odvedli na základě rozhodnutí správce daně (platební výměr) za minulá zdaňovací období.


Příloha č.1 Počet zaměstnanců

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování daně z příjmu na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, 1 - Počet zaměstnanců. V přehledu lze opravovat vygenerované řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, vytvářet nové řádky přílohy pomocí talčítka Nový, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit


Vyuctovani Dane ZAL Zamestnanci.png
Formulář Počet zaměstnanců


Sl.3 Název místa výkonu práce – uveďte název místa výkonu práce, kterým je místo v obci uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance. Údaj je sestaven z atributu v doplňujících údajích zaměstnance Sídlo útvaru.

Sl.4 Počet zaměstnanců – uveďte počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona. Do tohoto počtu nezahrnujte pouze zaměstnance, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Údaj je sestaven z přepočtených stavů a to evidenční stav na začátku měsíce prosince příslušného roku.

Sl.5 Název obce – uveďte název obce, na jejímž katastrálním území je umístěno místo výkonu práce. Atribut je na

Sl.6 Kód obce (ZÚJ) – uveďte kód obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce.

Sl.7 Název území okresu – uveďte název území okresu, v němž se nachází místo výkonu práce.


Příloha č.2 Seznam zaměstnaných cizinců

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování daně z příjmu na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, 2 - Seznam zaměstnaných cizinců. V přehledu lze opravovat vygenerované řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, vytvářet nové řádky přílohy pomocí talčítka Nový, po zvolení zaměsntnace, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit.


Vyuctovani Dane ZAL Cizinci.png
Formulář Jmenný seznam zaměstnaných cizinců


Dotaz nebo informativní hláška Opravovat ve formuláři jdou pouze některá pole, ostatní pole jsou závislá na údajích uvedených v číselníku zaměstnanců.


Sl. 13 – Pole jednotlivých měsíců, v kterých je zaměstnance účasten odvodů daně.

Sl. 12 – Uveďte celkový úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Sl. 14 – Uveďte úhrn pojistného sraženého nebo uhrazeného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění.

Sl. 15 – Uveďte úhrn měsíčních základů daně.

Sl. 16 – Uveďte úhrn sražených záloh na daň po slevách nebo daně.


Příloha č.3 Opravy zálohové daně

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování daně z příjmu na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, 3 - Opravy zálohové daně. V přehledu lze vytvářet nové řádky přílohy pomocí tlačítka Nový, opravovat řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit.


Vyuctovani Dane ZAL OprDane.png
Formulář Opravy zálohové daně


Dotaz nebo informativní hláška Přehled Oprav zálohové daně je plně uživatelsky editovatelný. Ze mzdových údajů (výpočtu mezd) se negenerují žádné záznamy.


Sl.1 Předmět opravy - Uveďte hodnotu Z, pokud na řádku Přílohy č. 3 uvádíte informace o dodatečné opravě nesprávně sražených záloh na daň po slevě (včetně opravy nesprávně poskytnutých slev). Pokud na řádku Přílohy č. 3 uvádíte informace o dodatečné opravě nesprávně vypočtené daně z ročního zúčtování záloh, pak do sloupce 1 uveďte hodnotu D.

Sl.2 Období, za které bylo nesprávně sraženo - Uveďte období (ve tvaru měsíc a rok), za které byla původně daňová povinnost poplatníkovi sražena v nesprávné výši, nebo byla poskytnuta sleva na dani v nesprávné výši.

Sl.3 Datum kdy mělo být původně správně sraženo - Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), ke kterému měla původně být opravovaná záloha na daň v souladu s § 38h odst. 6 zákona správně sražena, nebo daň z ročního zúčtování záloh vypočtena (§ 38ch odst. 5 zákona).

Sl.4 Období, kdy byla provedena oprava - Uveďte období (měsíc), kdy byla provedena oprava podle § 38i odst. 1 nebo 2 zákona. Jedná se o období, za které byl snížen odvod běžných záloh z důvodu vrácení nesprávně vyšší sražené částky, nebo období, za které bylo dodatečně sraženo, nebo podle § 38i odst. 4 a 5 zákona. Jedná se o období, za které byl snížen odvod běžných záloh o dodatečně vyplacené částky daňového zvýhodnění z důvodu chybně poskytnuté nižší slevy na dani, nebo období, za které byla dodatečně sražena částka daňového zvýhodnění z důvodu chybně poskytnuté vyšší slevy na dani. Období provedené opravy bude vždy z běžného zdaňovacího období roku vyúčtování.

Sl.5 Datum dodatečného sražení... - Uveďte datum, kdy jste podle § 38i odst. 1 zákona o vrácený přeplatek daně nebo zálohy snížili odvod záloh, nebo datum, kdy jste podle § 38i odst. 2 zákona daň nebo zálohu dodatečně srazili. U opravy slevy na dani uveďte datum, kdy jste podle § 38i odst. 4 zákona o vzniklý rozdíl snížili nejbližší odvod záloh, nebo datum, kdy jste podle § 38i odst. 5 zákona dlužnou částku dodatečně srazili.

Sl.6 Částka - Uveďte částku vráceného přeplatku daně nebo zálohy, o který byl podle § 38i odst. 1 zákona snížen nejbližší odvod záloh se znaménkem minus. Částku dodatečně sražené daně nebo zálohy podle § 38i odst. 2 zákona uveďte kladně. U slevy na dani uveďte částku vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 4 zákona, o kterou jste snížili nejbližší odvod záloh se znaménkem minus, a dlužnou částku dodatečně sraženou podle § 38i odst. 5 zákona uveďte kladně.


Příloha č.4 Opravy daňového bonusu

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování daně z příjmu na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, 4 - Opravy daňového bonusu. V přehledu lze vytvářet nové řádky přílohy pomocí tlačítka Nový, opravovat řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit.


Vyuctovani Dane ZAL OprBonus.png
Formulář Opravy daňového bonusu


Dotaz nebo informativní hláška Přehled Oprav zálohové daně je plně uživatelsky editovatelný. Ze mzdových údajů (výpočtu mezd) se negenerují žádné záznamy.


Sl.1 Předmět opravy - Uveďte hodnotu M, pokud na řádku Přílohy č. 4 uvádíte informace o dodatečné opravě nesprávně poskytnutého měsíčního daňového bonusu. Pokud na řádku Přílohy č. 4 uvádíte informace o dodatečné opravě nesprávně poskytnutého doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění, pak do sloupce 1 uveďte hodnotu D.

Sl.2 Období, za které byl nesprávně poskytnut daňový bonus - Uveďte období (ve tvaru měsíc a rok), za které byl původně poskytnut daňový bonus v nesprávné výši.

Sl.3 Datum kdy měl být původně poskytnut - Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), ke kterému měl původně být opravovaný daňový bonus správně poskytnut, nebo datum, kdy daňový bonus naopak neměl být poskytnut.

Sl.4 Období, kdy byla provedena oprava daňového bonusu - Uveďte období (měsíc) provedení dodatečné opravy podle § 38i odst. 4 nebo 5 zákona:

 • jedná se o období, za které byl snížen nejbližší odvod běžných záloh po slevě z důvodu dodatečně vyplaceného daňového bonusu nebo období, za které jste požádali správce daně o poukázání dodatečně vyplaceného daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5 nebo odst. 9 zákona,
 • jedná se o období, za které byl zvýšen běžný odvod záloh po slevě z důvodu dodatečně sražené částky daňového bonusu, poskytnutého původně plátcem poplatníkovi nesprávně ve vyšší částce.

Sl.5 Datum snížení/zvýšení odvodu - Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), kdy jste podle § 38i odst. 4 zákona o dodatečně vyplacenou částku daňového bonusu snížili nejbližší odvod záloh nebo datum, kdy jste byli povinni podle § 38i odst. 5 zákona zvýšit odvod záloh po slevě o dodatečně sraženou částku z důvodu opravy nesprávně poskytnutého vyššího daňového bonusu.

Sl.6 Datum žádosti o poukázání... - Uveďte datum podání žádosti v případě, že jste požádali správce daně o poukázání dodatečně vyplaceného daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5 nebo odst. 9 zákona.

Sl.7 Částka - Se znaménkem mínus uveďte dodatečně vyplacenou částku daňového bonusu, o kterou byl podle § 38i odst. 4 zákona snížen nejbližší odvod záloh, nebo o jejíž poukázání jste dodatečně požádali správce daně podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5 nebo odst. 9 zákona. Dodatečně sraženou částku daňového bonusu podle § 38i odst. 5 zákona uveďte kladně.


Textové přílohy

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování daně z příjmu na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, Textové přílohy. V přehledu lze vytvářet nové řádky přílohy pomocí tlačítka Nový, opravovat řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit.


Vyuctovani Dane ZAL Text.png
Formulář Textové přílohy


Formulář umožňuje přikládat k Vyúčtování obecné textové přílohy s uvedením důvodu.


Uzavření výkazu Vyúčtování

Před vlastním odesláním a definitivním tiskem Vyúčtování je potřeba provést uzavření. Pro tuto akci je v místní nabídce (Akce) volba Uzavření respektive Otevření Vyúčtování. V procesu uzavření prochází Vyúčtování kontrolou na správné vyplnění údajů.


Varování nebo chybová hláška Nelze vyexportovat pomocí XML neuzavřené Vyúčtování.


Vyuctovani Dane ZAL Chyby.png
Příklad chybového výstupu při uzavření.


Nastavení definice zprávy - Export XML a Vlastní export

V přehledu Roční vyúčtování zálohové daně, akce místního menu Zprávy, Generování zpráv, v přehledu zpráv bude existovat definice zprávy Export XML, viz obrázek:


Definice zprávy Export účtování mezd do Fenixu - účtování mezd

Ve zprávě je nutno nadefinovat Adresa místa určení zpráv, standardně bude nastavena na disk C:\.


Odeslání souboru se provádí v přehledu Roční vyúčtování zálohové daně, akce místního menu Zprávy, Generování zpráv, Export XML a dvojklik na definici popřípadě ikona Přenos. Na uvedeném místě určení zprávy dojde k vygenerování souboru ve formátu XML.

Soubor je možné odeslat pomocí aplikace EPO (daňového portálu) EPO - daňový portál.

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Úvod z pokynů

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (dále jen „Vyúčtování“) je povinen plátce daně, plátcova pokladna podat příslušnému finančnímu úřadu do 2. května 2012 případně z důvodů a ve lhůtách uvedených pod 01c.

Roční vyúčtování srážkové daně

V přehledu Roční vyúčtování srážkové daně na tlačítko Nový jste vyzváni k zadání roku vyúčtování srážkové daně. Vytvořite tak výkaz k podání, do kterého jsou načteny známé hodnoty odvodů srážkové daně ve zvoleném roce. K následné editaci se vrátíte pomocí tlačítka Oprava, popřípadě vygenerovaný výkaz pomocí tlačítka Zrušit vymazat.

V případě vyúčtování srážkové daně je možné provést sestavení vyúčtování ve zdaňovacím období následně:

1. V příslušném měsíci bude částka srážkové daně tak jak byla v příslusném období vypočtena ve mzdách.

Dotaz nebo informativní hláška V měsíci leden 2012 bude hodnota odpovídat částce, která byla vypočtena ve mzdách v odbbí 1/2012.

2. V příslušném měsíci bude částka srážkové daně tak jak byla v příslušném měsíci připsána na účet finančního úřadu. (dle data splatnosti platebního příkazu).

Dotaz nebo informativní hláška V měsíci leden 2012 bude hodnota odpovídat částce, která byla vypočtena ve mzdách v období 12/2011.

Při zadání nového vyúčtování přes tlačítko Nový v přehledu Roční vyúčtování srážkové daně, máte možnost provést zaškrtnutím volby Posun srážkové daně sestavit vyúčtování dle možnosti číslo 2. Jinak se vyúčtování sestaví dle možnosti číslo 1.


1 - Záložka: Základní údaje

Dotaz nebo informativní hláška Příslušné atributy jsou předvyplňěny, lze je v případě potřeby měnit.


Vyuctovani Dane SRZ ZakladniUdaje.png
Formulář vyúčtování srážkové daně. 1 - Základní údaje


Finančnímu úřadu v, ve, pro – vyplňte sídlo správce daně (finančního úřadu), které je uvedeno na registraci k dani.

01a Vyúčtování - Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování nebo opravného Vyúčtování, popřípadě dodatečného Vyúčtování respektive dodatečného opravného Vyúčtování

01b Důvody dne - U dodatečného Vyúčtování uveďte datum zjištění důvodů pro podání (§ 141 odst. 5 daňového řádu).

01c Kód rozlišení vyúčtování - Kód rozlišení důvodu pro podání Vyúčtování

01d Datum - Uveďte datum vztahující se k údaji na řádku 01c. Podle typu události se jedná o jedno z dat: účinnost rozhodnutí o úpadku (A, G), předložení konečné zprávy (B, G), podání návrhu na zrušení konkursu (C, G), zrušení konkursu (D, G), splnění jiného způsobu řešení úpadku (E, G), přechod oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty z insolvenčního správce na daňový subjekt a opačně (F, G), datum úmrtí (I), zánik právnické osoby bez likvidace včetně právnické osoby při přeměně obchodní společnosti (J), vstup právnické osoby do likvidace (K), zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku právnické osoby (L), zánik povinnosti srážet zálohu na daň před uplynutím kalendářního roku (M).


Identifikace osoby (plátce)


V případě, že se jedná o fyzickou osobu, vyplňte sekci 02 Fyzická osoba popřípadě v případě právnické osoby vyplňte sekci 03 Právnická osoba.

Jako poslední na záložce existuje společná část 04 Fyzická i právnická osoba pro vyplnění adresy osoby a přidělené identifikační číslo DIČ.

05 Lhůta pro podání - Uveďte datum zákonné lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v průběhu zdaňovacího období (např. při vstupu do likvidace, úmrtí daňového subjektu apod.), pokud jste v období, za které předkládáte Vyúčtování, byli takové daňové přiznání povinni podat v souladu se zvláštním předpisem a měli jste odvést sraženou daň nejpozději do termínu pro podání tohoto daňového přiznání (§ 38d odst. 3 věta druhá zákona).

Druh příjmu - zvolte kód druhu příjmu


3 - Záložka: Zástupce

Vyuctovani Dane SRZ Zastupce.png
Formulář vyúčtování srážkové daně. 2 - Zástupce

06 Čísla bankovních účtů – Uveďte údaje o bankovních účtech, na které byla poukazována úhrada daňové povinnosti v období, za které předkládáte Vyúčtování, a to i v případě, že došlo k chybě při výběru bankovního účtu.

Údaje o zástupci – Uveďte typ, kód zástupce subjektu a identifikační údaje zástupce (název, jméno, příjmení, ev. číslo ...).

Oprávněná osoba – Uveďte identifikační údaje oprávněné osoby.

Sestavil – Uveďte oidentifikační úpdaje osoby, která sestavila výkaz.

Typ Daňového subjektu - Atribut identifikace subjektu podávajícího výkaz Vyúčtování daně z příjmu.

3 - Záložka: Část II.

Dotaz nebo informativní hláška Příslušné atributy jsou načteny ze souhrného řádku v Části I. Nelze je editovat pouze nahlížet.


Vyuctovani Dane SRZ Cast 2.png
Formulář vyúčtování srážkové daně. 3 - Část II.


Část I. a Přílohy k vyúčtování daně

Každá hodnota v jednom řádku (měsíci) obsahuje korekční atribut, kde můžete ovlivnit výslednou hodnotu částky atributu. Načtená hodnota (Výpočtem) + Korekční částka (Korekce) = Výsledná částka (Souhrn)


Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování srážkové daně na volbu místní nabídky (Akce) existuje Část I., přehled měsíční výpočet (zkratková klávesa F11). Návazný přehled zobrazuje 12 řádků (měsíců) dat ze zpracovaných mezd za celý rok 201x. Záznamy nelze mazat, pouze Opravovat v editoru řádku měsíce.


Vyuctovani Dane SRZ Cast 1.png
Formulář řádky Měsíčního výkazu - Část I.


Sloupec 1 Mělo být sraženo – uveďte celkovou částku daňové povinnosti, která měla být v souladu s ustanovením § 38d odstavců 1, 2 a 8 zákona v příslušném měsíci sražena, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám již byla správcem daně předepsána k přímé úhradě. Čj. případného rozhodnutí (platebního výměru) uveďte ve sloupci 7. Součástí celkové částky ve sloupci 1 může být dodatečně opravená daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků jen, týká-li se období, za které je podáváno Vyúčtování.

Sloupec 2 Bylo sraženo – uveďte částku daně, která byla v měsíci sražena.

Sloupec 3 Částka ze sloupce 1, která má být odvedena – uveďte částku daně (z celkové částky ve sloupci 1), která měla být odvedena nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období (podle § 38d odst. 3 věty druhé zákona), spadá-li tento termín do období, za které je předkládáno Vyúčtování.

Sloupec 4 Dodatečně sražená daň za předchozí období – uveďte dodatečně odvedenou daň za období 2008 a 2009. Opravy podle § 38d odst. 8 zákona z důvodu nesprávně sražené daně (dodatečná oprava) zdaňovacího období 2010 se řeší formou dodatečného Vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010.

Sloupec 5 Částka vráceného přeplatku za předcházející období – uveďte celkovou částku vrácených přeplatků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (podle ust. § 38d odst. 8 zákona), jen pokud přeplatky vznikly v důsledku nesprávně vyšší sražené daně ve zdaňovacím období 2008 a 2009. Pokud přeplatek na dani vznikl z důsledku nesprávně vyšší sražené daně ve zdaňovacím období 2010, řeší se formou dodatečného Vyúčtování ke zdaňovacímu období 2010. O vrácené přeplatky, vzniklé z titulu nesprávně vyšší sražené daně v období, za které je podáváno Vyúčtování, by měla být snížena částka ve sloupci 1. Informace o všech provedených opravách je nutné předepsaným způsobem uvést v příloze.


Upozornění Sloupec 4 a 5 – zůstává od roku 2013 neobsazen (tzn. nevyplňuje se) z důvodu, že od počátku zdaňovacího období 2013 se veškeré opravy předcházejících zdaňovacích období řeší pouze prostřednictvím dodatečných vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

Sloupec 6 Částka odvedené daně k níž se váže dod. podeps. prohl. – uveďte částku daňové povinnosti, obsaženou v částce daně ze sloupce 1, kterou nelze u poplatníka považovat za splněnou z důvodu dodatečného podpisu prohlášení k dani (§ 38d odst. 4 písm. a), § 38k zákona).

Sloupec 7 Rozhodnutí číslo jednací – uveďte do levé části sloupce čj. rozhodnutí (platebního výměru), kterým Vám správce daně předepsal dlužné částky za zdaňovací období 2011 k přímé úhradě (viz popis u sloupce 1). Pravá část sloupce (částka v Kč) je nepovinná, slouží však pro snadnější výpočet sloupce 8a (viz § 234 odst. 2 daňového řádu).

Sloupec 8 Částky upravující sraženou daň – uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Hodnota ve sloupci 8 může být i záporná.


Upozornění Sloupec 8 není od roku 2013 obsazen.

Sloupec 8a Vyúčtovaná částka – uveďte částku vypočtenou dle údajů v tiskopisu. Do vypočtené částky neuvádějte částky, které Vám za uvedené zdaňovací období (2011) již byly správcem daně předepsány k přímé úhradě (viz sloupec 7).

Sloupec 9 Dodatečné vyúčtování – uveďte rozdíl (značeno +/–) mezi původně vyúčtovanou a dodatečně vyúčtovanou částkou. Vyplňuje se pouze u dodatečného Vyúčtování (poprvé lze podat za zdaňovací období 2010). Další informace k vyplnění dodatečného Vyúčtování jsou uvedeny pod 01a.

Sloupec 10 Odvedeno celkem – uveďte úhrn částek skutečně odvedených za uvedené zdaňovací období na účet fi nančního úřadu, včetně částek, které Vám byly správcem daně předepsány k přímé úhradě ve vykazovaném zdaňovacím období. Neuvádějte částky, které jste odvedli na základě rozhodnutí správce daně (platební výměr) za minulá zdaňovací období.


Příloha č.1 Opravy srážkové daně

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování srážkové daně na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, 1 - Opravy srážkové daně. V přehledu lze vytvářet nové řádky přílohy pomocí tlačítka Nový, opravovat řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit.


Vyuctovani Dane SRZ Opr.png
Formulář Opravy srážkové daně


Dotaz nebo informativní hláška Přehled Oprav srážkové daně je plně uživatelsky editovatelný. Ze mzdových údajů (výpočtu mezd) se negenerují žádné záznamy.


Sl.1 a Sl.2 Rok - Uveďte hodnotu Rok.

Sl.1 Měsíc sražení, kdy bylo původně chybně sraženo - Uveďte období, tj. měsíc a rok sražení, v němž byla původně daň sražena chybně.

Sl.2 Měsíc, ve kterém byla daň dodatečně sražena/vrácena - Uveďte měsíc a rok opravy podle § 38d zákona.

Sl.3 Datum dodatečného sražení - Uveďte datum dodatečné srážky poplatníkovi.

Sl.4 Datum vrácení přeplatku vyšší sražené daně poplatníkovi - Uveďte datum vrácení přeplatku nesprávně sražené vyšší daně poplatníkovi.

Sl.5 Částka - Uveďte částku, která je rovna hodnotě provedené opravy. Se znaménkem minus uveďte částku vráceného přeplatku nesprávně sražené vyšší daně.


Textové přílohy

Nad vygenerovaným výkazem Vyúčtování srážkové daně na volbu místní nabídky (Akce) existuje Přílohy, Textové přílohy. V přehledu lze vytvářet nové řádky přílohy pomocí tlačítka Nový, opravovat řádky příloh pomocí tlačítka Oprava, popřípadě řádky rušit pomocí tlačítka Zrušit.


Vyuctovani Dane ZAL Text.png
Formulář Textové přílohy


Formulář umožňuje přikládat k Vyúčtování obecné textové přílohy s uvedením důvodu.

Uzavření výkazu Vyúčtování

Před vlastním odesláním a definitivním tiskem Vyúčtování je potřeba provést uzavření. Pro tuto akci je v místní nabídce (Akce) volba Uzavření respektive Otevření Vyúčtování. V procesu uzavření prochází Vyúčtování kontrolou na správné vyplnění údajů.


Varování nebo chybová hláška Nelze vyexportovat pomocí XML neuzavřené Vyúčtování.


Vyuctovani Dane ZAL Chyby.png
Příklad chybového výstupu při uzavření.


Nastavení definice zprávy - Export XML a Vlastní export

V přehledu Roční vyúčtování srážkové daně, akce místního menu Zprávy, Generování zpráv, v přehledu zpráv bude existovat definice zprávy Export XML, viz obrázek:


Vyuctovani Dane ZAL ExportXML.png

Ve zprávě je nutno nadefinovat Adresa místa určení zpráv, standardně bude nastavena na disk C:\.


Odeslání souboru se provádí v přehledu Roční vyúčtování srážkové daně, akce místního menu Zprávy, Generování zpráv, Export XML a dvojklik na definici popřípadě ikona Přenos. Na uvedeném místě určení zprávy dojde k vygenerování souboru ve formátu XML.

Soubor je možné odeslat pomocí aplikace EPO (daňového portálu) EPO - daňový portál.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export