Volby místní nabídky - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V této části dokumentace jsou popsány ty funkce místní nabídky přehledu, které najdete ve všech přehledech. Volba místní nabídky Systém je popsána v samostatné kapitole.

Místní nabídku vyvoláte klepnutím pravého tlačítka myši v přehledu.

Ukázka voleb místní nabídky v přehledu.

Volby mistni nabidky - Spolecne kapitoly1.gif


V samotných kapitolách popisujících přehledy jsou pak popsány ty volby, které jsou specifické pro konkrétní přehledy.


Oprava…

Formulář záznamu otevřete k opravě několika způsoby:

 • Klepnutím pravého tlačítka myši vyvoláte místní nabídku a vyberete volbu Oprava….
 • Také poklepáním na záznam otevřete formulář k opravě. Pokud jste si vybrali jiný záznam než na kterém byl nastaven kurzor, přesunete zároveň na vybraný záznam i kurzor.
 • Stiskem klávesy <Enter> otevřete k opravě aktuální záznam přehledu, na kterém jste nastaveni kurzorem.

Po ukončení práce s formulářem klepnutím na tlačítko OK (stiskem klávesy <Enter>) provedené změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Klepnutím na tlačítko Storno (stiskem klávesy <Esc>) systém vypíše hlášení

Uložit změny ?

Tlačítko Ano - změny se uloží a vrátíte se zpět do přehledu, tlačítko Ne - změny se neuloží a vrátíte se zpět do přehledu, tlačítko Storno - vrátíte se zpět do formuláře.

Některé údaje záznamu nelze opravovat:

Jednoznačný identifikátor záznamu

Pokud je údaj jednoznačným identifikátorem záznamu, nelze ho opravit. Podle tohoto údaje totiž systém rozeznává vazby na ostatní záznamy. Např. číslo organizace, které jednoznačně identifikuje záznam organizace, nelze již po uložení opravit.

Přesnější informace najdete v kapitolách, které popisují pořízení nového záznamu. Pro každý přehled existuje kapitola s popisem údajů, které se pořizují do formuláře při vkládání nového záznamu.

Stav záznamu v přehledu

U některých záznamů v přehledu záleží na tom, v jaké jsou „stavu“. Např. doklad pro zvýšení stavu skladu (příjemka) má několik stavů : Stav vystaven, realizován a zaúčtován. Stavy, které v daném přehledu charakterizují záznamy, jsou popsány v kapitole u každého přehledu.

Přístup k záznamu

Někdy je záznam, který jste otevřeli, používán jiným uživatelem nebo blokován systémem. Pak si záznam otevřete pouze pro čtení nebo ho neotevřete vůbec. Záznam používaný jiným uživatelem je v přehledu odlišen žlutou barvou kurzoru (řádku), v případě blokování záznamu systémem jste upozorněni hlášením.

Právo k provedení akce

Pokud jako uživatel nemáte pro přehled právo k opravě záznamů, nelze zobrazit formulář.


Nový…

Nový záznam vložíte klepnutím pravého tlačítka myši a výběrem volby Nový… z místní nabídky nebo stiskem klávesy <F2> v přehledu. Při vkládání nových záznamů v některých přehledech zadáváte nebo vybíráte další údaje. Např. to může být druh účetního dokladu v modulu Účetnictví nebo druh pohybového dokladu v modulu Oběh zboží. Při zadávání nebo výběru těchto údajů také záleží např. na nastavení práv (nastavení skladu, ve kterém smíte pořizovat nové doklady, druh účetního dokladu, do kterého smíte zaúčtovat apod.). Také uživatelská konfigurace má vliv na zadávání nebo výběr dalších údajů při vkládání nového záznamu. Přesnější informace najdete v kapitolách, které popisují vkládání nového záznamu.

Údaje nového záznamu (název organizace, účet MD účetního dokladu, označení měrné jednotky apod.) vyplňujete do formuláře. Pro každý přehled existuje kapitola s popisem údajů, které se pořizují do formuláře při vkládání nového záznamu.

Po zadání potřebných údajů klepnutím na tlačítko OK (stiskem klávesy <Enter>) zadané údaje uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Klepnutím na tlačítko Storno (stiskem klávesy <Esc>) systém vypíše hlášení

Uložit změny ?

Tlačítko Ano - změny se uloží a vrátíte se zpět do přehledu, tlačítko Ne - změny se neuloží a vrátíte se zpět do přehledu, tlačítko Storno - vrátíte se zpět do formuláře.

Při uložení nového záznamu provádí systém řadu kontrol vkládaných údajů. Podrobnější informace jaké kontroly se provádějí opět najdete v kapitolách s popisem údajů, které se pořizují do formuláře při vkládání nového záznamu.

Systém provádí kontrolu vyplnění těch údajů, které jsou v systému nastaveny jako povinné. Pak jste upozorněni hlášením systému a zpravidla bez těchto údajů nelze záznam uložit.

Systém provádí kontrolu „správnosti“ údajů. Např. zda je účetní doklad vyrovnaný, zda bankovní účet splňuje kontrolu modulo 11, zda je zadána při příjmu na sklad nákupní cena, zda odpracované hodiny pracovníka odpovídají fondu pracovní doby a řadu dalších. Některé z těchto kontrol můžete nastavit konfigurací příslušného modulu. Některé z kontrol jsou takzvaně „měkké“. To znamená, že jste upozorněni hlášením, ale máte přesto možnost údaje uložit. V některých případech nelze bez opravy záznam uložit.


Zrušit

Záznam z přehledu zrušíte (vymažete) klepnutím pravého tlačítka myši a výběrem volby Zrušit z místní nabídky nebo stiskem klávesy <Delete>. Systém vypíše hlášení:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?

Tlačítko Ano - záznam se odstraní z přehledu, tlačítko Ne, Storno - přerušíte akci, záznam zůstane v přehledu.

Pokud jsou na záznam, který chcete odstranit z přehledu, navázány další záznamy, systém vám nedovolí záznam vymazat. Vypíše hlášení:

Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !

Pokud kliknete na řádek s hlášením a stisknete kombinaci kláves <Ctrl>+<Plus>, přibude do procesního okna sloupec Původní chyba. V něm je bližší popis návazností na další záznamy z hlediska MS SQL databáze. Znamená to, že např. k organizaci existují pohybové doklady nebo záznam došlé pošty, kontace je použita na dokladu apod. Pak nelze záznam vymazat.


Tisk

E-help Elektronického průvodce k funkci Tisk naleznete zde (nutno spustit zvuk)

Tisknete jeden nebo více záznamů z přehledu. Tisk provedete klepnutím pravého tlačítka a výběrem z místní nabídky nebo přímo stiskem kláves (<F8> - tisk aktuálního záznamu, <Ctrl><P> tisk všech záznamů přehledu podle aktuálního nastavení přehledu).

Jednotlivé možnosti volby Tisk:

 • Tisk formulářem F8
 • Tisk formulářem - jednotlivě Shift+F8
 • Hromadně pro e-mail
 • Opis přehledu Ctrl+P
 • Opis jen skupin
 • Definovaný opis
 • Kontingenční tabulka
 • Opis přehledu 2
 • Kontingenční tabulka 2


Tisk formulářem F8

Tisknete jeden záznam z přehledu (příjemku, kartu majetku, pokladní příjmový doklad apod.) do tiskového formuláře (šablony). Tisknete ten, na kterém jste nastaveni kurzorem. Pokud je označeno více záznamů, tisknou se zpravidla všechny označené, každý záznam stejným vybraným formulářem na novou stranu (v náhledu vidíte tolik stran, kolik je označených záznamů). Tiskový formulář pro tisk vybíráte z přehledu definic tiskových formulářů. Distribuční tiskové formuláře jsou součástí systému Helios Orange. Další tiskové formuláře si můžete vytvářet a upravovat v případě, že je součástí vaší licence modul Nástroje přizpůsobení.

Nastavení tisku

Pro každý tiskový formulář a uživatele je možné definovat individuální vlastnosti tisku (počet kopií, velikost stránky, okraje, tiskovou frontu apod.) Podrobnosti Nastavení jsou popsány v modulu Nástroje přizpůsobení - Definice tiskových formulářů.

Tisk formulářem - jednotlivě Shift+F8

Pro tisk více označených záznamů. V tomto případě je do náhledu postupně nabízen jeden záznam po druhém z označených záznamů a po odeslání na tiskárnu se nabídne do náhledu další z označených. Opět vybíráte z přehledu tiskových formulářů.

Upozornění V nastavení tisku pro formulář lze nastavit přímý tisk do souboru.
Pokud se jedná o tisk více záznamů pomocí F8, pak vznikne jeden soubor nazvaný podle názvu formuláře. Jestliže se jedná o tisk více záznamů pomocí Shift+F8 (tisk jednotlivě), pak vznikne odpovídající množství samostatných souborů, jejichž název je určen podle pole "Název předmětu a souboru pro e-mail" v editoru tiskového formuláře.

Hromadně pro e-mail

E-help Elektronického průvodce k funkci Hromadně pro e-mail naleznete zde (nutno spustit zvuk)

V přehledech, kde je možno přiřadit dokumenty (např. doklady oběhu zboží, pokladna, došlá pošta, aktivita atd.), se v podmenu Tisk objeví akce Hromadně pro e-mail. Při její volbě se objeví přehled s definicemi.

V definici je možno zadat:

 • formulář, který se bude tisknout,
 • typ generovaného dokumentu (příloha e-mailu - BMP, BMP - FAX, EMF, FDF, GIF, JPG, PDF - bez písem, PDF - včetně písem, RAF, RTF, TIF, TXT, WMF),
 • navázání na strom dokumentů,
 • Text pro e-mail - nelze zadat přímo z klávesnice, ale prokliknutím do přehledu "Texty pro e-mail". Je tak možno mít stejnou definici jak pro odesílání pomocí akce "Hromadně pro e-mail", tak i pro normální odesílání tiskového formuláře (E-mail v náhledu tisku). Vybraný text obsahuje jak Předmět, tak vlastní Text a Formát textu. V Předmětu a Textu je možno použít specifikátory atributů tabulky - lze tak pro každý záznam vygenerovat jiný Předmět i Text. Podrobnosti naleznete v kapitole Texty pro e-mail - Pomocné číselníky.
 • nastavit příznaky Potvrzení o přečtení, Potvrzení o doručení a Důležitost zprávy (Normální, Nízká, Vysoká). Default je nastaveno, že příznaky zde nelze zadávat (zaškrtávátko Použít příznaky je nezaškrtnuté). V tomto případě se přebírají příznaky z nastavení Vašeho poštovního klienta.
Upozornění Jestli se dané příznaky skutečně použijí, závisí na použitém profilu pro e-mail a případně použitém klientovi pro odesílání zpráv. Jednotlivé typy profilů podporují tyto příznaky:
SMTP: Potvrzení o přečtení, Důležitost
Základní MAPI : Potvrzení o přečtení
Rozšířené MAPI: Všechny příznaky

V přehledu definic pro email je možné mít x definic, kde je možné např. přednastavit formulář, který se k emailu připojí. V kontaktech k organizaci, které jsou typu Hromadně pro email je možné přidat konkrétní definici a tím zaručit, že specifický typ formuláře z konkrétního modulu odejde emailem na vybranou adresu. Faktura vydaná tak např. může automaticky odejít na adresu xxx@yyy.cz, ale upomínka na zzz@yyy.cz. Pokud existuje více kontaktů Hromadně pro email a nejsou na nich připojeny definice, email se odesílá na ten kontakt, který je přednastavený.


Dokumenty jsou automaticky navázány k daným záznamům.

Po výběru definice a stisku tlačítka Přenos se zobrazí přehled vytvořených dokumentů s předvyplněnou e-mail adresou pro odeslání (pokud není v definici formulář zadán, objeví se následně přehled formulářů pro výběr). Adresa se předvyplní pouze při tisku z přehledů oběhu zboží, pokladních dokladů, organizací a aktivit (obsahují atribut Číslo organizace), z přehledů mezd (obsahují atribut Číslo zaměstnance), a to pouze v případě, že organizace zadaná na dokladech nebo zaměstnanec mají v kontaktech přednastavený kontakt označený Hromadně pro e-mail.
Následně se dokumenty odešlou buď pomocí akce Poslat neodeslané (Shift+Ctrl+O) nebo akcí Poslat označené (odeslané i neodeslané). Odeslané se označí příznakem Odesláno. Po opuštění přehledu jsou neodeslané dokumenty smazány. Odeslané dokumenty lze identifikovat pomocí prefixu EMail_ v poli Popis. Datum vzniku pak lze použít pro zjištění, kdy byl dokument odeslán.

Opis přehledu Ctrl+P

Tisknete opis záznamů přehledu podle aktuálního nastavení přehledu. Zobrazení potřebných sloupců, jejich pořadí a třídění nastavíte pomocí volby místní nabídky Nastav. Touto volbou nastavíte i podmínky, které záznamy se zobrazí a které ne. Pokud nastavujete přehled pro tisk, který budete opakovat i v budoucnu, uložte si sestavu pro pozdější použití. Tisk sestavy pak provedete dvěma kroky:

 • Výběr sestavy (volba Nastav místní nabídky)
 • Pokyn k tisku opisu přehledu (volba Tisk, Opis přehledu místní nabídky)

Pokud je přehled seskupený (viz kap. Povolit seskupování), opis přehledu vytiskne jak jednotlivé záznamy, tak mezisoučty za skupiny.

Opis jen skupin

Pokud přehled obsahuje skupiny (viz kap. Povolit seskupování), vyberete k tisku pouze mezisoučty za skupiny právě volbou Tisk, Opis jen skupin z místní nabídky přehledu.

Definovaný opis

Ze seznamu vyberete vlastní definovaný opis (viz kap. Definované opisy).


Kontingenční tabulka

Ze seznamu vyberete vlastní kontingenční tabulku (viz kap. Kontingenční tabulka).


Opis přehledu s nastavením Shift+Ctrl+P

Chová se stejně jako Opis přehledu, před vlastním tiskem máte možnost změnit parametry tisku.


Opis jen skupin s nastavením

Chová se stejně jako Opis jen skupin, před vlastním tiskem máte možnost měnit parametry tisku.


Definovaný opis s nastavením

Chová se stejně jako Definovaný opis, před vlastním tiskem máte možnost měnit parametry tisku.


Kontingenční tabulka s nastavením

Chová se stejně jako Kontingenční tabulka, před vlastním tiskem máte možnost měnit parametry tisku.


Opis přehledu 2

Pro rozšíření možností nastavení pro tiskový výstup opis přehledu byla do systému Helios Orange přidána nová funkce Opis přehledu 2, která využívá externí aplikaci, obdobně jako je to u programu Report Builder při úpravě tiskových formulářů. Popis funkcionality naleznete v samostatné kapitole Opis přehledu 2


Kontingenční tabulka 2

Rozšířena byla i možnost tisku kontingenční tabulky. Také popisu této funkcionality je věnována samostatná kapitola Kontingenční tabulka 2.


Zobrazení (Print Preview)

Po pokynu k tisku (vyberete jednu z možností volby Tisk místní nabídky) se zobrazí Print Preview, náhled před tiskem.

V panelu nástrojů najdete jednotlivé příkazy:

Tisk.jpg tlačítko pro tisk na tiskárnu. Vyvolá možnosti tiskárny před tiskem. Ovládání odpovídá operačnímu systému MS Windows. Možnosti tiskárny vyvolá též stisk kombinace kláves <Ctrl><P>.

Tisk - Spolecne kapitoly2.jpg tlačítka pro nastavení velikosti zobrazení ukázky před tiskem. První tlačítko zleva je pro zobrazení celé stránky, pak zobrazení celé šířky stránky a pak nastavení zobrazení 100 % velikosti. V poli s velikostí zobrazení v % si přímo nastavíte požadovanou velikost. Poklepejte na pole, vyplňte požadovanou hodnotu a klávesou <Enter> potvrďte změnu zobrazení.

Tisk - Spolecne kapitoly3.jpg tlačítka pro „listování“ ve vícestránkové sestavě. První zleva je tlačítko pro zobrazení první stránky, pak je tlačítko pro zobrazení předchozí stránky. Do pole s číslem stránky zadáváte přímo číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Poklepejte na pole, vyplňte požadovanou hodnotu a klávesou <Enter> potvrďte změnu zobrazované stránky. Nakonec jsou tlačítka pro zobrazení následující stránky a pro zobrazení poslední stránky.

Tisk - Spolecne kapitoly4.jpg stiskem tlačítka ukončíte práci s náhledem před tiskem a vrátíte se zpět do přehledu.

Komunikace

Po zobrazení náhledu tisku budete mít zpřístupněna další tlačítka:

Lista - Spolecne kapitoly.gif

 • E-mail... pro odeslání dokumentu pomocí elektronické pošty.
 • Fax... pro odeslání dokumentu faxem. Způsob odeslání je pro E-mail a Fax shodný.
 • Soubor... pro uložení do souboru.
 • Dokumenty... pro uložení do souboru a současně do dokumentů Helios Orange. Vytvořený dokument se automaticky uloží do databáze.


Vždy dojde k vygenerování zobrazeného dokumentu. Máte možnost zvolit výstupní formát.

Upozornění Výstupní formát použitelný pro Fax je vždy potřeba ověřit u dodavetele FAXového řešení.

FAX ze systému Helios probíhá přes e-mailový server tak, že se do adresy nastaví prefix FAX: a pak vlastní adresát faxu.
Faxový doplněk pro e-mailový server musí podporovat tento el. faxový formát a zároveň doplněk udává, jaké grafické formáty je schopen přes FAX odeslat. Nejčastěji se používají typy BMP a TIF.

Definice exportu tisku

Volbou Výběr typu souboru se otevře návazný číselník Definice exportu tisku, kde jsou vidět dostupné formáty, ze kterých můžete vybírat.

Každé tlačítko (E-Mail, Fax, Soubor, Dokumenty, Word) má maximálně 2 položky podmenu - jedna je přednastavený typ souboru pro danou akci (pokud je něco přednastaveno) a druhá položka je výběr z číselníku definic.

Tip Vytvářené soubory typu PDF lze elektronicky podepsat (připojit el. certifikát). Tato možnost se týká nabídek E-mail, Soubor, Dokument. Pro tyto účely je třeba v definici souboru PDF v číselníku zaškrtnout atribut Podepsat a zašifrovat. Nastavení vlastního podpisu najdete v článku Podepisování a šifrování PDF.


Odesílání dokumentů

Formulář pro odesílání dokumentů

Přepínáním mezi tlačítky Komu, Kopie, Skrytá určujete způsob odeslání zprávy, v poli Předmět vyplníte předmět zprávy (zpravidla lze předvyplnit). Vlastní dokument bude k e-mailu přiložen jako obrazová příloha.

Adresáta vybíráte ve spodní části obrazovky na záložkách:

 • Organizace - seznam všech dostupných organizací. Přehled je automaticky filtrován pouze na firmy uvedené na dokladu (Organizace, Místo určení, Příjemce). Pokud je označeno více záznamů k odeslání e-mailem, pak se přehled firem zafiltruje na všechny organizace z označených dokladů. Vypnout filtr a zobrazit úplný seznam firem lze pomocí akce Vypnout filtraci za organizace z dokladu <Ctrl+Shift+F>. Označením konkrétní organizace, se mění název třetí záložky a její obsah, jsou zde filtrovány pouze kontaktní osoby k aktuálně označené organizaci.
 • Kontaktní osoby - seznam všech dostupných kontaktních osob.
 • Organizace XX - Kontaktní osoby - seznam všech kontaktních osob z organizace označené na první záložce.
 • Zaměstnanci - seznam vlastních zaměstnanců.
 • Všechny kontakty (E-mail) - seznam všech dostupných kontaktů typu e-mail.

Samotný výběr provedete poklikáním na vybranou položku. Pak se do adresy doplní přednastavený kontakt typu e-mail k označené organizaci, kontaktní osobě, zaměstnanci nebo se přenese přímo označený e-mail. Stejnou akci provedete i kliknutím na tlačítko Výběr přednastaveného kontaktu... Prenos.jpg v nástrojové liště přehledu s kontakty. Pokud použijete tlačítko Výběr kontaktu Kontakty.jpg, pak se zobrazí přehled se všemi kontakty k označené osobě nebo organizaci a máte možnost vybrat jakýkoli z přehledu.

Adresu lze zadat i přímo z klávesnice. Vybrané povolené způsoby zadávání adres:

Název <aa@aaa.com>
Název
xx@xxx.com
<bb@bbb.com>
Název [FAX:12345]
FAX:12345
[FAX:12345]
[FAX:fx@fx.com]


Tlačítky Komu, Kopie a Skrytá se otevírá adresář e-mailového klienta, lze tedy adresáty vybrat odtud a ne z e-mailů zadaných v Helios Orange.

Upozornění Způsob přednastavení kontaktu je blíže popsán v kapitole Organizace.V horní části editoru máte možnost nastavit Důležitost, Potvrzení o přečtení a Potvrzení o doručení. Před těmito příznaky naleznete přepínač, který určuje, jestli se příznaky použijí či nikoliv. Nemá viditelný žádný název, pouze při najetí myší se zobrazí napověda "Použít příznaky". Implicitně je nezaškrtnut a tedy vyjmenované parametry nejde nastavit. V takovém případě je přebíráno nastavení z e-mailového klienta, kterého k odesílání pošty používáte.

Použití daných příznaků ale zavisí jak na použitém profilu, tak i na cílovém e-mailovém serveru. Jednotlivé typy profilů podporují tyto příznaky:

 • Rozšířené MAPI: všechny
 • Základní MAPI: pouze Potvrzení o přečtení
 • SMTP: Potvrzení o přečtení a Důležitost zprávy


Seznam příloh je vpravo od adresních řádků. Přílohy jsou zobrazeny s asociovanou ikonkou. Je možno přidávat další přílohy, mazat je a otevírat. Lze také otevřít adresář, ve kterém je označená příloha uložena. Kliknutím na pravé tlačítko myši v okně s přílohou naleznete tuto nabídku:

 • Přidat přílohu z disku
 • Přidat přílohu z dokumentů
 • Přidat přílohu z navázaných dokumentů
 • Odebrat přílohu
 • Otevřít přílohu
 • Otevřít umístění přílohy

Přílohy je tedy možno přidávat nejen z disku, ale i z přehledu Dokumentů. V případě e-mailu z přehledu, který má možnost navazování dokumentů je přístupná i akce přidání přílohy jen z navázaných dokumentů.

Je možno měnit velikost panelu pro zobrazení příloh, případně ho celý zavřít (kliknutím myší na oddělovač panelů).


V okně pro odeslání e-mailu v Heliosu je také možnost nastavit formát zprávy:

 • Prostý text (implicitní)
 • HTML.

Odeslání HTML funguje korektně pouze u Rozšířeného MAPI a SMTP. V případě Základního MAPI je HTML text připojen jako příloha. HTML zpráva se zadává přímo pomocí zdrojového kódu HTML, pro zadání není zapojen žádný HTML editor. Pro připravení textu je možno použít přehled Texty pro e-mail.


Příklad Jak vložit do e-mailu obrázek:
 1. připojit obrázek jako přílohu
 2. do HTML zadat <img src="cid:Nazev_Souboru_Bez_Pripony"/>

Příloha:

C:\Moje obrazky\Muj_Obrazek.jpg

Text:

<HTML><BODY>
<img src="cid:Muj_Obrazek"/>
</BODY></HTML>


Do pole Text můžete vložit doprovodný text zprávy. Kliknutím na tlačítko Text... je možno do těla zprávy přenést předdefinované texty z nového číselníku "Texty pro e-mail". Tento nový číselník naleznete v soudečku Pomocné číselníky.

Poklepáním myši na poli pro zadání textu zprávy (tzv. double click) se otevře okno pro editaci poznámek.


Zprávu je možno na jednotlivé adresy odeslat jednotlivě - vpravo nahoře naleznete přepínač Odeslat jednotlivě. Implicitně se odesílá 1 e-mail na všechny adresy (všichni vidí, komu byl poslán - samozřejmě s výjimkou adres v poli Skrytá). Pokud je zaškrtnuto "Odeslat jednotlivě", dojde k postupnému odeslání zprávy tolikrát, kolik je v adresních řádcích zadáno adres. Respektuje se i pozice, kde je adresa zadána (Komu, Kopie, Skrytá).


Byla přidána možnost Kontrola jmen. V závislosti na použitém e-mailovém klientovi tato akce provádí kontrolu adres vůči adresáři klienta.


Okno s editorem pro odesílání e-mailu si pamatuje svůj poslední rozměr z pozici. Pomocí rozdělovníku je možno upravit výšku panelu s přehledy organizací, kontaktních osob a kontaktů, případně celý panel skrýt.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export