Volby místní nabídky (číselník pokladen) - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Přednastavení/odnastavení pokladny

Pokud potvrdíte tuto volbu u pokladny, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem, pak se při vstupu do přehledu Pokladní doklady otevře vždy tato zvolená pokladna. Změnu nastavení je také možno provést pomocí volby menu Uživatelské konstatny - lokální. Klepnutím pravého tlačítka myši na pokladně, která je zvolena jako přednastavená a opětovné potvrzení této nabídky zruší nastavení nabízené pokladny a při vstupu do přehledu Pokladní doklady se otevře přehled všech pokladen k výběru.

Definice práv

Každý uživatel, který bude pracovat s pokladními doklady, musí mít v Definici práv nastavena práva na práci s Pokladnou v tlačítku Možnosti - Konfigurace/správa systému v Definici práv.
Přístupová práva k příslušným pokladnám nastavíte přímo v Číselníku pokladen a to pomocí nastavení práv jednotlivým rolím nebo konkrétním uživatelům . Na dané pokladně přes pravé tlačítko myši vyberte Definice práv. Zde můžete určit buď práva jednotlivým uživatelům (tlačítko Nový... na levé straně nástrojové lišty), nebo práva pro jednotlivé role (tlačítko Nová... umístěné na pravé straně nástrojové lišty).

Platí následující pravidla:

  • Dokud nejsou k druhu pokladny nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.
  • Jakmile jsou k druhu pokladny jen práva na plný přístup, mají k němu ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.
  • Uživatel v přehledech nevidí druhy pokladen, k nímž má zakázaný přístup.
  • Při posuzování práv má přednost uživatel před rolí.


Po potvrzení nabídky se zobrazí okno Práva přístupu, toto se vztahuje k pokladně, na které byl nastaven kurzor. V tomto okně jsou zobrazeni uživatelé, kteří mají definována práva k této pokladně.

Dokud nejsou k druhu pokladny nastavena žádná práva, mají k němu práva všichni uživatelé.

Po potvrzení ikony Nový se otevře přehled uživatelů, které můžete přenést do definice práv pokladny.

Po potvrzení ikony Oprava se otevře definice práv vybraného uživatele. Zde nastavujete práva přístupu, zaškrtáváte možnosti

  • Plný přístup
  • Jen ke čtení
  • Zakázaný přístup

Uživatel v přehledech nevidí druhy pokladen, k nímž má "Zakázaný přístup". Uživatel, který má nastavený přístup "Jen ke čtení", vidí pouze přehled pokladních dokladů takto nastavené poklady, nemá tedy do nich přístup (není možné doklad otevřít).

Upozornění UPOZORNĚNÍ Jakmile jsou k druhu pokladny práva jednoho uživatele na plný přístup, mají k němu ostatní uživatelé přístup "Jen ke čtení".

Zablokování/odblokování pokladny v období

Pro konkrétní účetní období je možné vybranou pokladnu zablokovat, popř. následně odblokovat. Akce způsobí to, že do příslušné pokladny v daném účetním období nebude možné pořizovat nové pokladní doklady, ani editovat (opravovat) ty stávající (pořízené do pokladny před jejím zablokováním).

Stav pokladny

Po potvrzení této nabídky se zobrazí tabulka se stavem aktuální pokladny. Rozmezí datumů se nabídne podle aktuálního období. Je zde přednastaven zjednodušený pohled, kdy jsou zobrazeny jen celkové částky v hlavní a cizí měně. Přepnutím tlačítkem Detail si zobrazíte podrobný pohled, který zobrazuje všechny částky (základ, daň, včetně daně, ostatní, zálohy).

Tip Skrytí či rozbalení části "Detail" není nutné provádět při každém zobrazení stavu pokladny. Editor si pamatuje poslední nastavení. Pokud si tedy část "Detail" zobrazíte, při dalším zobrazení stavu (jakékoliv) pokladny, bude tato část opět rozbalena (a naopak).

Pokud se označí více pokladen a zvolí se akce "Stav pokladny", zaktualizují se atributy Konečný stav ke dni, Konečný stav hlavní měny a Konečný stav cizí měny všech označených pokladen podle aktuálního období. Nicméně v takovém případě se však okno se Stavem pokladny nezobrazí.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Stav valutové pokladny sledujete pouze v řádku s konkrétní CM. Hodnoty v polích s CZK (hlavní měna) jsou pouze součtem přepočtených částek všech pokladních dokladů.
Tip Akce "Stav pokladny" ukládá hodnoty Datum do, Konečný stav hlavní měny a Konečný stav cizí měny do Definice platnosti pro různá období (Zůstatek pokladny ke dni, Zůstatek pokladny HM a Zůstatek pokladny CM) podle aktuálního období. Je tedy možné si tyto atributy zobrazit pomocí funkce Nastav do přehledu pokladen a hodnoty vytisknout či vyexportovat do MS Excel, atd.

Uzávěrky pokladny

Po potvrzení této nabídky se otevře okno s přehledem uzávěrek pro aktivní pokladnu.

Pro provedení uzávěrky je potřeba zadat datum a čas uzávěrky (po stisknutí ikony Nový). Po potvrzení bude nejprve zobrazen dotaz:


Dotaz nebo informativní hláška Nyní dojde k výpočtu uzávěrky.Operace může být časově náročná. Pokračovat?


Po potvrzení tlačítkem Ano bude provedena uzávěrka. V přehledu bude zobrazena nová uzávěrka, která je automaticky nastavena jako aktivní, je blokována editace pokladních dokladů, které do ní spadají. Do nové tabulky TabUzaverkyPokladny se zapíše věta, která obsahuje sumy příjmů a výdajů a zůstatky pokladny (v hlavní i cizích měnách).

Uzávěrku lze nastavit i do neaktivního stavu, pak lze měnit pokladní doklady, které do ní spadají. Měnit stav uzávěrky z "Aktivní" na "Neaktivní" lze hromadně nad označenými záznamy.
Při označování uzávěrek, které chcete převést do stavu "Neaktivní" je důležité dodržet časovou posloupnost uzávěrek. Tzn. vybrané řádky musí tvořit nepřerušenou řadu na sebe navazujících uzávěrek od nejnovější (nejmladší datum uzavření) aktivní uzávěrky po Vámi požadovanou aktivní uzávěrku.
Přepnutí uzávěrky do neaktivního stavu provedete potvrzením akce Neaktivní v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši) a potvrzením globálně platným heslem. Tuto uzávěrku lze ze seznamu zcela vymazat (ikona Zrušit na tlačítkové liště).
Pokud se tuto akci pokusíte provést na uzávěrce, po které následuje aktivní uzávěrka nebo vybrané uzávěrky nebudou tvořit souvislou řadu, budete upozorněni hlášením:

Varování nebo chybová hláška Existuje časově pozdější aktivní uzávěrka, operaci nelze provést.


Po znovu potvrzení nabídky Aktivní bude uzávěrka převedena zpět do aktivního stavu a dojde k novému výpočtu zůstatku pokladny. Změnit stav uzávěrky na "Aktivní" je možné opět hromadně nad označenými záznamy. Je však opět nutné dodržet časovou posloupnost uzávěrek. Vybrané řádky musí tedy tvořit nepřerušenou řadu na sebe navazujících uzávěrek od nejstarší (nejstarší datum uzavření) neaktivní uzávěrky po Vámi požadovanou neaktivní uzávěrku. Je-li nějaká předchozí uzávěrka v neaktivním stavu nebo vybrané řádky netvoří souvislou řadu, nelze nastavit aktivní uzávěrku.


K jednotlivým uzávěrkám lze zobrazit pokladní doklady, které do ní spadají (přehled dokladů od předchozí uzávěrky do aktuální - dle datumu případu).

K uzávěrce lze tisknout také formulář, kde se tisknu počáteční stav pokladny, doklady a konečný stav. Pokud je pokladna v cizí měně, tak počáteční stav je v CM.


Tip Při změně stavu uzávěrky (Aktivní/Neaktivní) se aktualizují údaje "Datum změny" a "Změnil".

Hromadná uzávěrka

Po potvrzení této nabídky (stisknutím ikony Nový) se otevře okno s datumem a časem, kdy má být hromadná uzávěrka provedena. Po potvrzení se provede na označených pokladnách uzávěrka k zadanému dni a hodině. Uzávěrky jednotlivých pokladen lze zobrazit volbou v místní nabídce (pravé tlačítko myši) Uzávěrka pokladny...

Hromadná změna číslování

Pokud chcete, aby se doklady číslovaly od nějakého konkrétního čísla, zadáte ho volbou místní nabídky Hromadná změna číslování.... Nastavení se provádí samostatně pro jednotlivá období (v různých obdobích mohou být tedy různá pořadová čísla pokladních dokladů). To umožňuje např. "zakódovat" do pořadového čísla pokladního dokladu rok. Číslo je možné zadat šestimístné.
Akci využijete rovněž ve chvíli, kdy potřebujete změnit číslování dokladů v pokladně, kde jsou již nějaké doklady zadány.
Vyvolání akce provedete přímo nad přehledem číselníku pokladen přes volbu místní nabídky Hromadná změna číslování.... Nastavení pořadového čísla je možné provést nad jednou konkrétní pokladnou nebo nad výběrem. V případě označení více pokladen je nutné, aby byl shodný "Způsob číslování" pokladních dokladů. Jestliže v pokladně existují doklady, je nutné akci potvrdit globálně platným heslem.
V případě nastavování číslování pokladních dokladů pro nové účetní období je nutné se nejprve přepnout do požadovaného období.

Upozornění Tato akce nepřečísluje doklady již zadané v pokladně.

Způsob číslování Kliknutím na toto pole vybíráte způsob číslování zadávaných dokladů do pokladny.

  • Bez rozlišení druhu dokladu - znamená, že příjmové i výdajové doklady mají jednu číselnou řadu. Pokud zvolíte tento způsob číslování, můžete nastavit číselnou řadu v údaji Společná řada.
  • Podle druhu dokladu - v této volbě mají příjmové doklady svoji číselnou řadu a výdajové doklady taktéž. Tato volba umožňuje nastavení číslování pro obě řady v údajích Řada výdaj a Řada příjem.

Změna číslování pokladny při přechodu na nový rok

Potřebujete - li provést při přechodu na nový rok změnu číslování pokladních dokladů, označíte si v přehledu číselníku pokladen vybrané pokladny, stiskněte pravé tlačítko myši a klikněte na volbu Hromadná změna číslování. Označené pokladny musí mít shodný způsob číslování pokladních dokladů (Bez rozlišení druhu dokladu, Podle druhu dokladu). Číslování pokladních dokladů se váže k příslušnému účetnímu období.

Tip Pořizujete-li pokladní doklady zpětně i do starého období, není nutné měnit číslo pokladního dokladu. Číslování pokračuje v číselné řadě zvoleného roku.

Hromadná dotace, Hromadný odvod

Tyto akce umožňují buď přidat (dotace) nebo odebrat (odvod) peníze hromadně pro několik různých pokladen. V případě odvodu se nabízí částky podle aktuálního stavu pokladen. Počítá se v měně, která je pro pokladnu nastavena. Ve vybraných pokladnách se potom vytvoří příjmový (dotace) nebo výdajový (odvod) položkový doklad s aktuálním dnem jako datem případu.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export