Důležité:


Volby místní nabídky, Systém - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

MS Office

Převedete záznamy z přehledu do různých formátů podle aktuálního nastavení přehledu.

Možnosti volby MS Office jsou:

 • MS Excel Ctrl+E - volba otevře na popředí nový sešit v MS Excel a do něj převede obsah přehledu
 • OpenOffice.org Calc - volba otevře nový sešit v OpenOffice.org Calc a do něj převede obsah přehledu
 • MS Word Ctrl+W - volba otevře na popředí nový dokument v MS Word a do něj převede obsah přehledu
 • Dokument ze vzoru Shift+Ctrl+W - volba umožní uložení přehledu ve formátu *.doc nebo *.docx na základě vzorového dokumentu
 • MS Excel ... - přehled se uloží do souboru ve formátu MS Excel *.xls
 • MS Excel (pouze skupiny) ... - do souboru ve formátu MS Excel (*.xls) se uloží sumační skupiny
 • MS Excel 2007 XLSX ... - přehled se uloží do souboru v novějším formátu *.xlsx (Excel 2007 a vyšší) - vhodné při větším počtu řádků než podporuje formát xls
 • MS Excel 2007 XLSX (pouze skupiny) ... - do souboru v novějším formátu *.xlsx se uloží sumační skupiny - vhodné při větším počtu řádků než podporuje formát xls
 • Text ... - přehled se uloží do souboru v textovém formátu *.txt
 • Text s nastavením ... - přehled se uloží do souboru v textovém formátu *.txt nebo *.csv s použitím oddělovačů nebo tabelátorů
 • HTML ... - přehled se uloží do souboru *.html
 • XML ... - přehled se uloží do souboru *.xml
Upozornění Doba trvání převodu přehledu do dokumentů MS Office je přímo úměrná počtu záznamů v přehledu

Systém

V základním menu místní nabídky volba Systém zpřístupňuje uživateli další podmenu, které obsahuje množství doplňujících systémových akcí společných pro všechny přehledy systému Helios Orange.


Informace o aktuálním záznamu Alt+B

Po potvrzení této nabídky se zobrazí formulář, kde jsou zapsány údaje pro záznam, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.
Jsou to:

 • Systémové informace - Veřejný název přehledu, Systémové číslo přehledu, Název aktuální tabulky, Unikátní klíč v tabulce
 • Informace o vzniku záznamu - Datum a autor pořízení, Datum a autor poslední změny.
 • Informace o přihlášení - Aktuální SQL Server, Aktuální firma a Přihlášený uživatel.

V dolní části formuláře najdete tlačítka:

 • Cizí klíče
 • Ext. doplňky
 • Sloupce - zobrazí seznam sloupců tabulky

Pokud v přehledu Konfigurace/správa sytému/Žurnál v menu místní nabídky potvrdíte Archivace změn, bude zde zobrazena další záložka Změny na které bude přístupná historie změn zápisů. Zde je uvedeno datum změny, autor, název atributu, původní hodnota a nová hodnota.

Upozornění Od verze 2.0.2018.0600 je v souvislosti se změnou funkcionality logování změn atributů přehled změn přesunut do samostatné akce Historie změn v přehledech.


Sumace hodnot vybraných záznamů Ctrl+X

Pomocí tlačítka <Shift> nebo <Ctrl> a tlačítka myši označíte zvolené záznamy. Po potvrzení nabídky Sumace hodnot vybraných záznamů bude zobrazen nový přehled, ve kterém budou sečteny hodnoty sloupců vybraných záznamů. Zobrazeny budou ty hodnoty, které lze sčítat, v přehledu bude tedy tolik sloupců, kolik je sumací (např. v účetnictví v deníku Částka MD, Částka Dal).


Tip V případě, že volbu Sumace hodnot vybraných záznamů použijete v seskupeném přehledu, bude sumační přehled obsahovat mezisoučty za jednotlivé skupiny a na konci celkový součet. Lze tak získat například přehled prodejů po jednotlivých odběratelích: přehled Vydané faktury si setřídíte a seskupíte podle odběratele a kombinací kláves Ctrl+X si zobrazíte součty za jednotlivé odběratele a celkový součet.


Upozornění V případě seskupeného přehledu odpovídá typ sumace nastavení u sumovaných sloupců - součet, minimum, maximum, průměr. V nadpisu sumovaného sloupce je uvedeno, který typ je použit: MIN pro minimum, MAX pro maximum, AVG pro průměr. V případě, že typ není uveden, jedná se o prostý součet.


Pokud ve zvoleném přehledu nejsou žádné údaje, které by bylo možné sčítat, objeví se informace o počtu zvolených záznamů, resp. počtu záznamů v jednotlivých skupinách.


Odeslat odkaz

Po potvrzení této nabídky se otevře editor pro posílání e-mailů z Helios Orange - viz kapitola Komunikace.
Po odeslání e-mailu obdrží adresát kromě Vámi zadaného textu do předmětu zprávy také hypertextový odkaz (link) na záznam, který je při odeslání aktuálně označen. Pokud je příjemce uživatel Helios Orange, pak pouhým poklepáním na odkaz se mu po přihlášení do systému otevře v editoru přímo odkazovaný záznam.


Tip V obsahu odesílaného souboru lze změnit volání systémové funkce.
Místo otevření v editoru je tedy možné zadat jinou akci, která se v případě poklepání na link spustí. Název funkce je možné zjistit v Definici uživatelského menu pomocí <ALT+B>, takto získané jméno funkce se doplní do odkazu místo "ActionEdit" a před řádkem ActionName= je třeba zrušit středník.

Např. odesíláte odkaz na dataskop. Standardně by se otevřel dataskop k editaci, ale vy potřebujete, aby příjemce odkazu dataskop needitoval, ale zobrazil. Řešením je, že do odkazu vložíte ActionName=A_Zobrazeni.


Označ / Odznač všechny

Příkaz pro označení všech záznamů v přehledu. Počet vybraných záznamů je zobrazen ve stavovém řádku přehledu, první pole zleva. Můžete pak kombinovat s označováním (odznačováním) záznamů pomocí <Shift> nebo <Ctrl> +Tlačítko myši.


Uživatelské označení, Vybrat uživatelsky označené

Pokud přehled umožňuje uživatelské označování, objeví se v kontextovém menu v podmenu Systém dvě nové akce:

 • Uživatelské označení <Insert> - klávesou <Insert> se zaškrtne/odškrtne atribut Uživatelské označení. Klávesa <Insert> funguje jako přepínač - prvním stisknutím se atribut zaškrtne, druhým odškrtne atd.
 • Vybrat uživatelsky označené <Ctrl+Insert> - záznamy v přehledu, které mají zaškrtnut atribut Uživatelské označení, se barevně zvýrazní


Povolit seskupování

E-help Elektronický průvodce k funkci Nastav naleznete zde (nutno spustit zvuk)


Volba Povolit seskupování umožňuje záznamy v přehledu sdružit do skupin podle vámi zvoleného kritéria nebo více kritérií. Možnost vytvářet skupiny si nastavíte v místní nabídce výběrem volby Povolit seskupování (volba je zaškrtnuta Check.jpg). V přehledu, nad záhlavím, se pak zobrazuje volné místo oblasti pro seskupování (je zde text „Sem přetáhněte záhlaví sloupců, podle kterých chcete přehled seskupit.“). Zobrazení potřebných sloupců si navolíte pomocí volby Nastav místní nabídky.

Přetažením jednotlivých záhlaví sloupců do oblasti pro seskupování vytvoříte jednu nebo i více skupin.

Přetahováním seskupovacích kritérií ve vodorovném směru měníte úrovně skupin mezi sebou. Záhlaví sloupce umístěné v oblasti zcela vlevo je skupinou na nejvyšší úrovni. Přetažením záhlaví sloupce zpět skupinu zrušíte.


Na součtovém poli seskupeného přehledu je možno pomocí kontextového menu (pravé tlačítko myši) určit způsob nápočtu:

 • Součet
 • Minimum
 • Maximum
 • Průměr
 • Četnost

Nastavený způsob nápočtu se ukládá při uložení filtru také.

Možnosti součtového pole v seskupeném přehledu


Tip V případě, že je přehled seskupen za sloupec, který obsahuje shodná textová data, nerozlišuje se velikost písma.
Např. "Homole" a "homole" spadají do jedné skupiny.


Pro lepší představu o vytváření mezisoučtů následuje příklad.


Příklad Příklad - nastavení mezisoučtů v přehledu Příjemky.

Zadání: Chcete vidět příjemky na sklad, seskupit je podle jednotlivých druhů dokladů (řad) a v rámci druhů dokladů pak podle dodavatelů.


Řešení:

 • Z hlavní nabídky systému zvolte modul Oběh zboží, přehled Příjemky.
 • V místní nabídce vyberte volbu Povolit seskupování.
 • Zkontrolujte, zda máte ve sloupcích přehledu zobrazovány, mimo jiné, údaje Řada dokladu (typ pohybového dokladu), Pořadové číslo dokladu, Číslo organizace, Název organizace. Pro lepší představu funkce seskupování nastavte i zobrazení sloupce - Kč celkem Druhové.
 • Uchopením a tažením přesuňte záhlaví sloupce Řada dokladů do oblasti pro seskupování. Označení se automaticky umístí v oblasti pro seskupování vlevo. Zároveň se změní zobrazení přehledu. Vidíte pouze mezisoučty. Na řádku mezisoučtu se zleva zobrazí tyto informace :
  • Tlačítko Zobrazit / Skrýt (+/-) položky mezisoučtu.
  • Označení „sloupce“, tzn. za jaký údaj je vytvořen mezisoučet.
  • Konkrétní hodnota, za kterou je vytvořen mezisoučet.
  • Počet záznamů obsažených v mezisoučtu.
  • Vlastní mezisoučet za skupinu na druhém řádku. Pokud jsou některé řádky ze skupiny označeny, pak jsou počítány jen za označené záznamy (když je označeno 2 a více), pokud není žádný záznam označen, sumace se počítají pro všechny záznamy.
 • Uchopením a tažením přesuňte záhlaví sloupce Název organizace do oblasti pro seskupování, a to napravo od záhlaví Řada dokladů. Vytvořili jste tak mezisoučty za druh pohybového dokladu a v rámci druhu pohybového dokladu mezisoučty za organizace (název organizace). Jestliže např. existují druhy dokladů pro příjem tuzemsko a příjem zahraničí, získali jste přehled dodavatelů tuzemských a zahraničních, v detailním pohledu (pomocí tlačítek Zobrazit / Skrýt) i s jednotlivými doklady za vybraného dodavatele.


S využitím tlačítek Zobrazit / Skrýt může výsledná podoba přehledu vypadat třeba takto :

Ukázka „setříděného“ přehledu s vytvořenými mezisoučty.

System - Spolecne kapitoly3.gif


Takto zobrazený přehled můžete i vytisknout. Volba Tisk, Opis přehledu místní nabídky vytiskne záznamy i s mezisoučty, volba Tisk, Opis jen skupin vytiskne pouze mezisoučty. Obdobně Opis přehledu 2 a Opis jen skupin 2.

Upozornění Pro správnou funkcionalitu opisu seskupeného přehledu je třeba, aby byl přehled setříděný podle těch sloupců, podle kterých ho seskupujete. Jinak se při tisku objeví následující hláška a opis nebude odpovídat zobrazení v přehledu
Dotaz nebo informativní hláška Nesouhlasí třídící s seskupovací kritéria !

V seskupeném přehledu není možné označit všechny záznamy standardně kombinací kláves Ctrl+A. Je nutné nejprve kombinací Shift+Ctrl+Num + rozbalit všechny skupiny a tento "rozbalený" přehled označit.

Volba Sumace hodnot vybraných záznamů Ctrl+X v seskupeném přehledu zobrazí přehled mezisoučtů za jednotlivé skupiny a na konci celkový součet.

Rozbalení / Sbalení celého přehledu

Příkazy, kterými plně rozbalíte nebo naopak plně zabalíte seskupený přehled dle předchozí kapitoly.


Zobrazit pouze skupiny Shift+Ctrl+Num *

Příkaz, kterým seskupený přehled převedete do sbaleného stavu, ale jen do té míry, aby všechna seskupení byla zobrazena. V úplném sbalení dle předchozího odstavce je zobrazeno jen první (nejvyšší) seskupení se svými mezisoučty, při tomto příkazu všechna seskupení v daném přehledu.


Master x Detail - vše rozbalit / vše sbalit

V případě zobrazeného MxD přehledu s vypnutým přehledovým módem jsou v podmenu Systém tyto dvě akce, které hromadně rozbalují všechny detaily nebo naopak všechny detaily hromadně sbalují.

Šířka sloupců

Příkazy, kterými zarovnáte najednou všechny zobrazované sloupce přehledu. Šířka sloupců přehledu se nastaví u všech sloupců buď tak, aby zobrazení údajů sloupcích bylo „nezkrácené“ - volba Šířka sloupců podle hodnot Ctrl+Num -, nebo takovým způsobem, aby zobrazení údajů v záhlaví i ve sloupcích bylo „nezkrácené“ (např. nezkrácené záhlaví Datum pořízení (DMR) na rozdíl od zkráceného Datum po…) - volba Šířka sloupců podle hodnot a názvů Ctrl+Num +. Všechny údaje jsou tak „čitelné“.


Nastav (zobrazení a tisk)

Volba Nastav umožňuje v jednotlivých přehledech vytvářet různé sestavy - pohledy na data.

Při různých činnostech potřebujete různé vlastnosti přehledu. Při vkládání nových záznamů, při opravách a hledání různých záznamů. Také při kontrolách a vyhodnocení nebo když potřebujete vytisknout seznam záznamů v přehledu.

Jednotlivá nastavení si můžete pojmenovat a uložit jako Sestavu pro pozdější použití.
Vlastnosti přehledu pak jednoduše nastavíte výběrem ze seznamu sestav

 • Nastavujete, které sloupce se budou zobrazovat, jaké bude pořadí zobrazovaných sloupců (viz kap. Zobrazení).
 • Nastavujete, jakým způsobem se záznamy v přehledu budou třídit (viz kap. Třídění).
 • Nastavujete, které záznamy se v přehledu zobrazí a které ne (viz kap. Podmínky - filtr).
 • Máte možnost jednotlivá nastavení uložit jako sestavu (viz kap. Sestavy).
 • Nastavujete, které připravené barvy a styly písma se mají v přehledu uplatnit (viz kap. Obarvování).
E-help Elektronické průvodce k funkci Nastav (nastav1-4) naleznete zde.


Ovládání volby Nastav

 • V přehledu klepnutím pravého tlačítka myši vyvolejte místní nabídku.
 • Z místní nabídky vyberte volbu Nastav.

V záhlaví dialogového okna vidíte název přehledu, kterému nastavujete vlastnosti. Mezi záložkami se přepínáte klepnutím myši na jméno záložky nebo kombinací kláves <Alt>+ČÍSLO (např.<Alt><3> na záložku Podmínky).

Tlačítkem Výchozí obnovíte základní nastavení všech záložek volby Nastav. Základní nastavení je nastavení od výrobce.

Tlačítkem OK potvrdíte nastavené vlastnosti přehledu. Jste zpět v přehledu a ten má vlastnosti, které jste vybrali. Tlačítkem Storno přerušíte nastavování vlastností přehledu a vrátíte se zpět beze změn.

Nastavení přehledu vyvoláte také klepnutím na ikonu Nastav.jpg v panelu nástrojů. Stejnou možnost máte poklepáním v poli se symbolem lupy ve stavovém řádku nebo stiskem klávesy <F4>. Klepnutím pravým tlačítkem myši v poli stavového řádku vyvoláte nabídku (menu) :

 • Seznam sestav - zobrazí se seznam uložených sestav, klepnutím vyberete požadovanou sestavu.
 • Nastavení filtru… <F4> - zobrazíte dialogové okno pro nastavení vlastností přehledu.
 • Filtr dočasně zakázán <Shift><Ctrl><F4> - přepínač pro právě aktivní filtr přehledu. Kliknutím lze filtr zakázat, opakovaným kliknutím opět povolit.

V přehledu můžete některé z jeho vlastností nastavit i přímo. Např. pořadí sloupců přehledu nebo způsob třídění záznamů v přehledu (viz kap. Zobrazení a Třídění).


Zobrazení

Na záložce Zobrazení nastavujete obsah a pořadí pro jednotlivé sloupce přehledu. Přesunujete položky mezi seznamy Zobrazitelné položky a Zobrazované položky. Nabídka položek, ze kterých vybíráte, se liší podle přehledu, kterému nastavujete vlastnosti. Seznam položek pro přehled organizací bude tedy jiný než seznam položek pro přehled Příjemky.

Seznam položek, ze kterých vybíráte (Zobrazitelné položky), je uspořádán do skupin. Pomocí tlačítek Zobrazit / Skrýt (+/-) pracujete s jednotlivými skupinami a z nich vybíráte konkrétní údaje. Pomocí pravého tlačítka myši si tyto položky můžete setřídit dle abecedy, dle typu nebo dle systémového pořadí. Často používané položky lze také přesunou pomocí pravého tlačítka na další podzáložku Oblíbené volbou Přidat k oblíbeným <Ctrl+O>.

V seznamu zobrazitelných položek je možno filtrovat. V menu na pravé tlačítko myši jsou 2 akce Filtrace... Ctrl+F a Vypnout filtr Shift+Ctrl+F. Po spuštění akce Filtrace... se objeví formulář pro zadání filtračních podmínek. Je možno zadat 3 různé skupiny podmínek:

 • řetězec znaků obsažený ve veřejném či systémovém názvu sloupce (není citlivé na velikost písmen)
 • typ sloupce (Obrázek, Barva, Zaškrtávátko, Řetězec znaků, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum)
 • druh sloupce (Standardní, Počítaný v databázi, Programátorsky definovaný, Uživatelsky definovaný, Externí)

Podmínky v rámci skupiny se skládají pomocí logického operátoru NEBO (OR). Skupiny se následně skládají dohromady pomocí logického operátoru A ZÁROVEŇ (AND). Pokud v dané skupině není zadána žádná podmínka, skupina se ignoruje.

Pokud je seznam sloupců zafiltrovaný, změní se barva pozadí na světle modrou (stejná barva jako má rychlý filtr v přehledech). V případě, že jsou zafiltrovány Oblíbené, nelze je nijak upravovat (přidávat do oblíbených, mazat, měnit pořadí).

V seznamu položek, které jsou již vybrány (Zobrazované položky), se zobrazuje ve sloupci Položka typ hodnoty (text, celé číslo apod.) a název položky. V dalším sloupci Vztah se zobrazuje, ke kterému přehledu je daná položka navázána.

Tip Vztah pro aktuálně vybíraný atribut je pro orientaci zobrazen také v záhlaví položek v levé části (nad záložkami). To se týká položek v Zobrazení, Třídění i Filtru.

Zařazení položky do seznamu zobrazovaných

 • Klepnutím v seznamu Zobrazitelné položky vyberte položku, kterou chcete přesunout.
 • Klepněte na tlačítko System - Spolecne kapitoly6.jpg

. Položka se přesune a přidá na konec seznamu Zobrazované položky.

 • Poklepáním na položku v seznamu Zobrazitelné položky přidáte položku rovnou.
 • Stejný postup (obráceným směrem) platí pro vyřazení položky ze seznamu Zobrazované položky.
 • Přímo v přehledu odstraníte zobrazení sloupce přetažením hlavičky sloupce pryč z řádku záhlaví. Seznam Zobrazované položky se mění podle přehledu.

Změna pořadí položek v seznamu Zobrazovaných položek

 • Klepnutím v seznamu Zobrazované položky vyberte položku, u které chcete změnit pořadí.
 • Klepnutím na jedno z tlačítek System - Spolecne kapitoly7.jpg, System - Spolecne kapitoly8.jpg nastavte potřebné pořadí položky v seznamu Zobrazované položky.
 • Uchopením a tažením patřičné položky v seznamu změníte její pořadí v seznamu.
 • Přímo v přehledu změníte pořadí sloupců (zobrazovaných položek) uchopením a tažením záhlaví sloupce na jiné místo v řádku záhlaví. Změníte tím zároveň i pořadí položek seznamu Zobrazované položky.

Specifické vlastnosti atributů typu datum

 • Atributy typu Datum (většinu z nich) je možné rozbalit (+) na podmožinu údajů, které se z konkrétního data dají zobrazit.
 • Datum - zobrazí celé datum, včetně času [1.1.2012 01:01:01]
  • Datum (D) - den v měsíci [1 - 31]
  • Datum (DMR) - celé datum, bez času [1.1.2012]
  • Datum (DvT) - den v týdnu [pondělí, úterý, středa ...]
  • Datum (M) - měsíc v roce [1 - 12]
  • Datum (Q) - kvartál v roce [1 - 4]
  • Datum (R) - rok [2012]
  • Datum (T) - týden v roce [počínaje od 1. ledna]
  • Datum (T-ISO) - týden v roce dle Normy ISO 8601 [1. týden se počítá od prvního čtvrtku v daném roce]
 • Tyto údaje lze úspěšně použít pro zobrazení i filtrování a třídění v nástroji Nastav.

Nastav datum.jpg

Třídění

Na záložce Třídění nastavujete třídící hlediska přehledu. Přesunujete položky mezi seznamy všech položek a oknem Třídit podle položek. Položky, ze kterých pro přesunování můžete vybírat, se liší podle přehledu, kterému nastavujete vlastnosti.

V levém okně jsou položky řazeny do tří podzáložek:

 • Zobrazované - na této záložce je přehled sloupců, které jsou zobrazované. Je tak možno rychle upravit třídění či podmínky pro tyto zobrazované sloupce; není nutné je znovu složitě hledat v seznamu všech položek. Sloupce jsou na nové záložce rozčleněny podle vazeb, do kterých jsou zařazeny. V rámci vazby jsou pak tříděny podle pořadí zobrazení.
 • Položky - seznam všech položek, které lze v daném přehledu použít k třídění
 • Oblíbenné - seznam položek, které si uživatel na záložce Položky označil a zvolil akci Přidat k oblíbeným. tímto způsobem můžete často používané položky přesunout na zvláštní záložku a výběr tak pro uživatele zjednodušit.

Na podzáložce položky si můžete seznam setřídit pomocí pravého tlačítka myši dle abecedy, dle typu nebo dle systémového pořadí.

Mezi seznamy přesunujete položky stejným způsobem jako na záložce Zobrazení (viz kap. Zobrazení).

Na záložce Třídění můžete změnit pořadí položek v seznamu tříděných položek stejným způsobem jako na záložce Zobrazení.

Nastavení „směru“ setřídění

 • Klepnutím v seznamu Třídit podle položek vyberte položku, u které chcete přepnout směr třídění.
 • Přepínacím tlačítkem System - Spolecne kapitoly9.jpg přepněte směr třídění vybrané položky.
 • Přepnutí směru třídění provedete i klepnutím pravým tlačítkem myši na položce v seznamu Třídit podle položek. Také lze použít i kombinace kláves <Alt><V> a <Alt><S>.

Nastavení třídění přímo v přehledu

 • Klepněte na hlavičku toho sloupce v řádku záhlaví, podle kterého chcete přehled setřídit. Hlavička sloupce, podle kterého je tříděno, je označena šipkou u popisu záhlaví sloupce.
 • Pro změnu směru setřídění (vzestupně, sestupně) klepněte znovu na hlavičku sloupce, podle kterého je už přehled setříděn. Opakovaným klepnutím na hlavičku sloupce přepínáte směr třídění.
 • Více třídících hledisek přehledu nastavíte klepnutím na hlavičku příslušného sloupce v kombinaci s klávesou <Shift>.
 • Tyto změny, které provádíte přímo v přehledu, nastavují zároveň i záložku Třídění.


Podmínky - filtr

Na záložce Podmínky - filtr nastavujete filtr pro záznamy přehledu. V přehledu se pak zobrazí pouze ty záznamy, které splní nastavené podmínky. Platnost nastavených podmínek (filtr zakázán, filtr povolen) můžete přepínat přímo v přehledu (viz kap. Ovládání volby Nastav).

Z přehledu v levé části okna vyberete symbol, pro který chcete nastavit podmínku. Vybraný symbol se zobrazí v poli Položka. Z pole se seznamem Podmínka vybíráte podmínku (např. se rovná, je menší než, obsahuje, je přesně apod.). Do pole Hodnoty zadáváte, pokud potřebujete, konkrétní hodnoty pro podmínku nastavenou k vybrané položce.

V levém okně jsou položky řazeny do tří podzáložek:

 • Zobrazované - na této záložce je přehled sloupců, které jsou zobrazované. Je tak možno rychle vybrat pro filtr již zobrazované sloupce; není nutné je znovu složitě hledat v seznamu všech položek. Sloupce jsou na nové záložce rozčleněny podle vazeb, do kterých jsou zařazeny. V rámci vazby jsou pak tříděny podle pořadí zobrazení.
 • Položky - seznam všech položek, které lze v daném přehledu použít k třídění
 • Oblíbenné - seznam položek, které si uživatel na záložce Položky označil a zvolil akci Přidat k oblíbeným. tímto způsobem můžete často používané položky přesunout na zvláštní záložku a výběr tak pro uživatele zjednodušit.

Na podzáložce položky si můžete seznam setřídit pomocí pravého tlačítka myši dle abecedy, dle typu nebo dle systémového pořadí.


Tlačítkem Přidat do seznamu nastavenou podmínku zařadíte do seznamu, tlačítkem Odebrat vyřadíte z přehledu podmínek tu, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.


Zadání nové podmínky

 • V levém panelu vyberte poklepáním pole, pro které chcete nastavit podmínku. Název položky se objeví v poli Položka v pravé části formuláře.
 • Z pole se seznamem Podmínka vyberte podmínku, která má platit pro nastavenou položku. Seznam použitelných operátorů v poli Podmínka závisí na typu údaje, pro který nastavujete podmínku. Typy mohou být následující:
  • Text – v levém panelu označen symbolem ABC
  • Celé číslo – symbol 123
  • Desetinné číslo – symbol 5,10
  • Datum – symbol hodin
  • Zaškrtávací pole – symbol čtverce. Nabývá hodnot 0 (pole není zaškrtnuto) nebo 1 (pole je zaškrtnuto)
 • V poli Podmínka se mohou vyskytnout následující operátory:
  • Není zadáno – podmínka je splněna pokud v poli není nic vyplněno
  • Je zadáno - podmínka je splněna pokud je v poli cokoli vyplněno
  • Numerické operátory =, >, <, <=, >=, <> - pro čísla, datumy a texty
  • Začíná na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka začíná zadaným textem
  • Obsahuje – pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka obsahuje zadaný text
  • Končí na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka končí zadaným textem
  • Nezačíná na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka nezačíná zadaným textem
  • Neobsahuje - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka neobsahuje zadaný text
  • Nekončí na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka nekončí zadaným textem
  • Je přesně – pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka přesně odpovídá zadanému textu
  • Není - pro položku typu Text, opak Je přesně
 • Do pole se seznamem Hodnoty vyberte hodnoty pro vyhodnocení podmínky. Možnosti zadání hodnoty - viz samostatný odstavec.
 • Pro rozmezí hodnot Od-Do je třeba zadat 2 podmínky, které musí být splněny současně. Například „A je v rozmezí od 1 do 5“ znamená totéž jako „A>=1 a zároveň A<=5“.
 • Stiskem tlačítka Přidat do seznamu vytvořenou podmínku uložíte do seznamu Seznam podmínek.


Zadání hodnoty

 • Pole Hodnota lze vyplnit přímo z klávesnice. Pokud například chcete odfiltrovat v chronologickém přehledu modulu účetnictví všechny záznamy s datem případu 31.12.2007, vyplníte do pole hodnota datum tak, jak ho vidíte v přehledu (DD.MM.RRRR).
 • V poli Hodnota je místní nabídka obsahující volbu Vložit parametr. Parametr použijete v případě, kdy je nepraktické zadávat hodnotu do filtru „napevno“ a potřebujete ji zadat podle momentální situace až při filtrování přehledu. Při použití filtru se pak objeví okno, ve kterém zadáte konkrétní hodnotu parametru pro vyhodnocení podmínky. Například potřebujete příklad z předchozího odstavce aplikovat na několik různých datumů. Není potřeba vytvářet vždy novou sestavu s novou konkrétní hodnotou v datumu, ale do hodnoty zadat parametr. Při použití sestavy s tímto filtrem pak vyplníte konkrétní v tu chvíli požadované datum.
 • V konkrétních případech lze v místní nabídce použít připravené proměnné.

Např. při použití datumu do filtru zde naleznete možnost zadat:

 • Dnes

Při použití celého čísla:

 • Aktuální měsíc
 • Aktuální rok

Při použití textového pole:

 • Přihlášený uživatel
 • V poli Hodnota je také místní nabídka obsahující volbu Vložit atribut. Atribut použijete v případě, že porovnáváte vybranou položku s jinou položkou ze systému a ne s pevnou předem známou hodnotou. Atribut lze zadat i z jiné než hlavní tabulky. Lze buď přímo vypsat ve tvaru Tabulka.Atribut (např. TabCisOrg.CisloOrg), popř. Vazba.Atribut (např. VDokZboCisOrg.CisloOrg), nebo vybrat požadovaný atribut v seznamu Filtrovatelné položky, označit ho a poté pomocí pravé myši na řádku filtrační podmínky zobrazit kontextové menu a vybrat Vložit atribut. Pro atribut typu Datum lze zadat do filtrační podmínky nejen přímo jiný atribut, ale i atribut+/-[číslo]. Je tak možno zadat např. Tabulka.Datum+2, což znamená dané datum plus 2 dny.
Upozornění Atribut lze do hodnoty vložit pouze v případě podmínek

=,<>,>,>=,<,<=

SQL podmínka

Na záložce jsou 2 záložky - Seznam podmínek a SQL podmínka. Pokud je na některé z nich něco zadáno, je to signalizováno hvězdičkou v názvu odpovídající záložky. Tedy pokud je např. zadána SQL podmínka, bude název záložky '* SQL podmínka'. SQL podmínku je možno editovat pouze v případě, že je součástí licence modul Nástroje přizpůsobení. K ostatním podmínkám se přidává jako AND.


Použití volby vložit atribut je popsáno v následujícím příkladu.


Příklad Příklad - zadání filtru s použitím "Vložit atribut"

Zadání: Ve stavu skladu chcete vidět jen ty položky, jejichž množství k dispozici je menší než minimum skladu. Toto minimum není jedna pevná hodnota společná všem skladovým kartám, ale je zadané na každé skladové kartě.


Řešení:

 • Z hlavní nabídky systému zvolte modul Oběh zboží, přehled Stav skladu.
 • Zkontrolujte, zda máte ve sloupcích přehledu zobrazován údaj Množství k dispozici a Minimum skladu pro kontrolu výsledku filtru.
 • V místní nabídce vyberte volbu Nastav.
 • Na záložce 3 - Podmínky - filtr přidejte do seznamu podmínek položku "Množství k dispozici" z filtrovatelných položek. Naleznete ji ve skupině označené žlutou obálkou Stav skladu.
 • Po kliknutí myši v seznamu podmínek do políčka ve sloupci podmínka pak vyberte možnost < je méně než.
 • Ve filtrovatelných položkách nalezněte "Minimum skladu" opět ze skupiny Stav skladu. Označte tuto položku poklikem myši.
 • V seznamu podmínek pak klikněte do políčka Hodnota pravou myší a z otevřené nabídky vyberte Vložit atribut. Do pole hodnota se tak uloží systémový název označené položky, v tomto případě TabStavSkladu.Minimum.
 • Filtr uložte tlačítkem OK ve spodní části okna nebo můžete celou sestavu s filtrem pojmenovat a uložit na záložce 4 - Uložená nastavení.


Operátor

Pokud použijete více než jednu podmínku, je třeba správně nastavit také operátory ve sloupci Operátor
Vybíráte z možností:

 • a zároveň (AND)
 • nebo (OR)

Operátor a zároveň použijete například v případě, kdy chcete v přehledu Organizace vyfiltrovat odběratele ze Slovenska. Na záložce Podmínky - filtr zadáte podmínky:

Organizace.Je Odběratel? = 1 a zároveň
Organizace.Země = SK

Operátor nebo použeje například v případě, kdy chcete v přehledu Účetní deník celkem vyfiltrovat doklady ze sborníků 010 a 011. Na záložce Podmínky - filtr zadáte podmínky:

Účetní deník celkem.Druh úč.dokladu = 010 nebo
Účetní deník celkem.Druh úč.dokladu = 011

Při vytváření složitějšího filtru mějte na paměti, že při vyhodnocování má operátor a zároveň přednost před operátorem nebo (stejně jako má při výpočtu násobení přednost před sčítáním). Proto máte možnost při vytváření podmínky použít i závorky, pomocí kterých určíte pořadí při vyhodnocování. Závorky píšete z klávesnice do sloupců pod znaky „(“ na začátku řádku a „)“ za sloupcem Hodnota.


Přidání / Zrušení podmínky do / ze seznamu podmínek

 • Na záložce Podmínky - filtr zadejte novou podmínku.
 • Klepnutím na tlačítko Přidat do seznamu podmínku uložte do seznamu Seznam podmínek.
 • Klepnutím vyberte položku v seznamu Seznam podmínek.
 • Klepnutím na tlačítko Odebrat vybranou položku zrušíte.


Oprava vytvořené podmínky v seznamu

 • Poklepáním na položku seznamu Seznam podmínek vyberete podmínku k opravě.
 • Změníte hodnoty v polích Položka, Podmínka nebo Hodnoty.
 • Stiskem tlačítka Přidat do seznamu opravenou podmínku uložíte zpět do seznamu Seznam podmínek.


Nastavení pro přehled, Omezené načítání dat

V případě, že je pole zaškrtnuto, budou se záznamy přehledu načítat postupně po částech, nikoliv všechny najednou. To může v případě pomalé odezvy při otevírání přehledu zobrazení urychlit.

Upozornění Zaškrtnutí volby Omezené načítání dat má negativní vliv na některé funkce, například nefunguje správně rychlé vyhledávání.


Nastavení pro sestavu, Nastavení omezeného načítání

Umožňuje nastavit omezené načítání dat pouze pro konkrétní sestavu jinak než pro přehled jako takový.
Vybíráte z možností

 • Podle nastavení přehledu (implicitní hodnota)
 • Vždy zapnuto
 • Vždy vypnuto


Max. počet vracených řádků

Zde je možno nastavit, kolik řádků maximálně bude v přehledu zobrazeno.

Upozornění Toto nastavení nesouvisí s omezených načítáním dat. Naopak, pokud je nastaven maximální počet vracených řádků, je omezené načítání dat vždy vypnuto.

Nastavení je signalizováno ve stavovém řádku vlevo od pole s informací o počtu načtených řádků. V případě, že je počet řádků větší jak nula, objeví se nový panel s ikonkou černého vykřičníku na žlutém podkladu zároveň s hodnotou, která je nastavena. Jestliže je např. max. počet nastaven na 100 a přehled obsahuje absolutně pouze 60 řádků, bude v novém panelu zobrazeno 100 a v informačním poli (info o počtu řádků a době načtení dotazu) bude 60.


Povoleno "špinavé čtení"

Pro danou sestavu lze zapnout tzv. špinavé čtení. Změnu je třeba potvrdit globálním heslem. "Špinavé čtení" může za určitých okolností urychlit odezvu přehledu. Nevýhodou je to, že jsou zobrazena i nepotvrzená data (v SQL dotazu nejsou aplikovány žádné zámky, načtena jsou tedy i aktuálně měněná data). Zapnutí je signalizováno fialovým kolečkem vlevo od názvu sestavy na stavovém řádku přehledu.

Upozornění Doporučujeme používat tuto funkci pouze výjimečně a po konzultaci s dodavatelem systému!
Tip Více o špinavém najdete v tomto článku Špinavé čtení (Dirty Read)


Vypnout paralelní zpracování

Pro danou sestavu lze vypnout tzv. paralelní zpracování dotazu na všech jádrech CPU dostupných pro SQL Server. Změnu je třeba potvrdit globálním heslem. Za určitých pomínek může toto nastavení urychlit zorazení přehledu.

Tip SQL Server pro zpracování dotazu používá několik paralelních vláken CPU (záleží na nastavení SQL Serveru). Takto zpracovávaný dotaz by měl doběhnout rychleji. Někdy může docházet k problémům se zamykáním dat. V takových případech je možné vyzkoušet paralelní zpracování vypnout.

Sestavy

Na záložce Sestavy si ukládáte nastavené vlastnosti přehledu pro pozdější použití. Vlastnosti přehledu pak jednoduše nastavíte výběrem ze seznamu uložených sestav. Pro usnadnění výběru si seznam sestav můžete setřídit klepnutím na záhlaví patřičného sloupce.


Uložení sestavy

Nastavili jste vlastnosti přehledu pomocí záložek Zobrazení, Třídění a Podmínky - filtr a chcete ho uložit. Chcete uložit aktuální nastavení přehledu.

 • Přepněte se na záložku Sestavy klepnutím na její záhlaví.
 • Do pole Název uloženého nastavení vypište krátký popis ukládané sestavy.
 • Klepnutím na tlačítko Uložit zapíšete aktuální nastavení vlastností přehledu (záložky Zobrazení, Třídění a Podmínky - filtr). Takto uloženou sestavu si můžou zobrazit všichni uživatelé.
 • Klepnutím na tlačítko Uložit jako soukromé, bude se vytvořená sestava nabízet pouze uživateli, který si jí vytvořil a uložil.
 • Pokud v okně se seznamem sestav nastavíte pomocí pravého tlačítka myši jako výchozí pro aktuálního/všechny uživatele, bude toto nastavení zobrazeno vám/všem uživatelům při prvním otevření konkrétního přehledu. Nastavení na uživatele nebo skupinu uživatelů lze kdykoli obdobným postupem zrušit.
 • Uložené sestavy je možné seskupovat do podmenu. Název podmenu pro danou sestavu se zadává přes tlačítko Další vlastnosti...


Zobrazení uložené sestavy

Uloženou sestavu můžete zobrazit dvěma způsoby:

1) Pokud potvrdíte nabídku Sestavy, zobrazí se seznam uložených nastavení a zde vyberete nastavení, které se má aplikovat na přehled.

Menu sestav je sestaveno podle následujících pravidel:

 • jako první jsou sestavy bez vyplněného názvu podmenu, ty jsou tříděny nejprve podle oblíbenosti (oblíbené jsou první), následně pak podle abecedy
 • po sestavách bez názvu podmenu následují jednotlivá podmenu generovaná podle abecedy. V rámci podmenu je dodrženo stejné třídění jako výše u sestav bez podmenu

2) Po potvrzení volby Nastav se přepnete na záložku Uložená nastavení. Vyberete nastavení, podle kterého se má zobrazit přehled a potvrzením tlačítka OK se nastaví přehled.


Vymazání sestavy

Přepnete se na záložku Sestavy, klepnete pravým tlačítkem na sestavu v seznamu uložených sestav a klepnutím na volbu Zrušit vybranou sestavu odstraníte. Sestavy lze mazat hromadně.


Přejmenování sestavy

Přepnete se na záložku Sestavy, klepnete pravým tlačítkem na sestavu v seznamu uložených sestav a klepnutím na volbu Přejmenovat máte možnost pro vybranou sestavu zadat nový název. Název musí být jedinečný.


Oprava

Volbou Oprava se otevře formulář, na kterém máte možnost definovat vlastnosti přehledu, jako implicitní poznámka k přehledu, zařazení sestavy do skupiny, záhlaví opisu, zápatí opisu a definice tisku.

Pokud na kartě 1 – Editace zatrhnete políčko Povolení použití filtru pro definovaný opis, bude takto uložené nastavení viditelné z vyšších úrovní programu Helios Orange. (Blíže v kapitole definované opisy.)


Definice tisku – umožňuje orientaci papíru tiskové sestavy. Na výběr je implicitní nastavení tiskárny ve Windows, tisk na výšku a tisk na šířku. Ve druhé sekci je možné povolit tisk nadpisů případně sumací v definovaném opisu. Ve třetí sekci je možné nastavit takové atributy tisku sestav, jako např. tisk bez diakritiky nebo povolení tisků filtrů, tzn. v sestavách se budou tisknout výpisy podmínek filtrace. V poslední čtvrté sekci je lze nastavit písmo, kterým bude sestava vytištěna.


Definice práv

Pomocí této nabídky máte možnost definovat práva na jednotlivá nastavení. Je hlídáno, aby všichni, kdo mají filtr jako výchozí, na něj měli i práva. V přehledu uživatel vždy vidí pouze filtry, na které má přidělená práva.


Přidat k oblíbeným

Sestavy si můžete nastavit jako oblíbené. V seznamu sestav pak budou takto označené sestavy zobrazeny jako první. Odebrat z oblíbených lze sestavy opět přes pravé tlačítko, volba Vyřadit z oblíbených. Tento proces je vratný a odebranou sestavu lze kdykoli do oblíbených vrátit.


Nastavit jako výchozí pro všechny uživatele

Po potvrzení nabídky přes pravé tlačítko myši bude sestava přiřazena všem uživatelům jako výchozí, bude to tedy ta, která se vždy zobrazí při prvním otevření přehledu po spuštění systému Helios Orange.


Nastavit jako výchozí pro aktuálního uživatele

Po potvrzení této nabídky přes pravé tlačítko, bude tato sestava přiřazena uživateli, který je právě přihlášen do systému Helios Orange jako základní, tedy ta, která se vždy zobrazí při otevření zvoleného přehledu po spuštění systému.


Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele

Po potvrzení této nabídky přes pravé tlačítko se otevře přehled uživatelů, pro které je tato sestava výchozí. Nového uživatele přidáte volbou místní nabídky Nový. Tato možnost se používá v případech, kdy správce systému nebo administrátor chce přidělit konkrétní nastavení vybraným uživatelům.


Mobil - Nastavit jako výchozí pro všechny uživatele
Mobil - Nastavit jako výchozí pro aktuálního uživatele
Mobil - Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele


Podobně jako nastavit jako výchozí slouží k nastavení pro klasický Helios Orange, volby Mobil - ... slouží k nastavení pro mobilní aplikaci Helios Zoom, konkrétně sestavu v Reportingu. Můžete tak mít jinou výchozí sestavu v Heliosu a jinou v Zoomu.

Upozornění Chcete-li upravit již existující sestavu, nezapomeňte změny uložit tlačítkem Uložit na kartě Sestavy. Tlačítko OK provedené změny neuloží!

V přehledu sestav lze standartně pracovat s Nastav a rychlým filtrem. Pouze zde nelze na tento přehled nastavovat práva. Lze si např. i zobrazit datum posledního použití a kdo z uživatelů sestavu použil.

Obarvování

Na záložce Obarvování nastavujete, které připravené uživatelské sloupce s definovaným obarvením nebo stylem písma řádků nebo sloupců se mají v dané sestavě uplatnit. Vyjímkou jsou sloupce se systémovým názvem _HeIQ_Barva a _HeIQ_StylPisma (tzv. automatické barvení/styl), které nelze na záložce Obarvování vybrat. Pokud existují, jsou automaticky uplatněny vždy. Tvorba uživatelských sloupců je podrobně popsána v kapitole Uživatelské sloupce.
Na této záložce přesunujete položky mezi seznamy Položky pro obarvování a Obarvovat podle položek. Barva pro řádek, popř. sloupec se skládá postupně ve stejném pořadí v jakém jsou "obarvovací" sloupce vybrány, přičemž automatické barvení/styl se uplatňují jako první, jestliže jsou tyto atributy definovány. Obarvovací pravidla lze vybrat i z jiných vazeb (je tak možno např. obarvit řádky přehledu faktur v závislosti na pravidlu pro číselník organizací).


Příklad Příklad - uplatnění barev v závislosti na pořadí

V tabulce TabDokladyZbozi máte definované dvě různé barvy pro podklad řádku. Obě tyto barvy chcete použít v přehledu Vydaných faktur.

 • barva Z (žlutá barva) - pro případ, že hodnota atributu Kč celkem po zaokrouhlení je větší než 10000
 • barva M (modrá barva) - pro případ, že číslo organizace odběratele je 255

Ve fakturách vydaných existuje doklad, který splňuje obě podmínky, tj. částka celkem po zaokrouhlení je 50.000,- Kč a odběratelem je organizace 255. Tento řádek v přehledu bude mít:

 • modrý podklad, pokud na záložce 5-obarvování bude v seznamu Obarvovat podle položek následující pořadí: barva Z, barva M
 • žlutý podklad, pokud na záložce 5-obarvování bude v seznamu Obarvovat podle položek následující pořadí: barva M, barva Z

Definované opisy

Pomocí volby Nastav můžete také snadno vytvářet tiskové přehledy, které v sobě budou obsahovat jak hlavičkové údaje dokladů, tak jejich položky, např. seznam všech příjemek včetně seznamu položek na nich obsažených a jejich sumací.

Pro vytvoření vnořeného filtru postupujte následovně:

 1. Pomocí volby Nastav definujte na položkách pohybového dokladu sloupce, které chcete zobrazit a tisknout, případně definujte filtr pro výběr konkrétních položek.
 2. Nastavení uložte.
 3. Na uložené sestavě klikněte pravým tlačítkem myši, volba Oprava.
 4. Zatrhněte políčko Povolení použití filtru pro definovaný opis.
 5. Z přehledu pohybových dokladů (např. příjemek) stiskněte ikonu pro tisk, z nabídky vyberte Definovaný opis.
  Definování vnořeného filtru
 6. V přehledu definovaných opisů zvolte Nový, pojmenujte opis. Na ikoně agendy dejte pravé tlačítko a opět volbu nový.
 7. Z přehledu vyberte pohybové doklady a příslušnou sestavu, přeneste jí pomocí tlačítka Přenos (<Ctrl><Enter> )
 8. V dialogu Definované opisy potvrďte tlačítkem OK. Přehled se uloží a můžete jej kdykoli následovně použít.
 9. Vyberte definovaný opis k zobrazení náhledu před tiskem.


Přiřazení vnořeného filtru

System - Spolecne kapitoly11.jpg


Sestavy

Nabídka Sestavy Sestavy.jpg zobrazí se seznam sestav, zde vybíráte sestavu, která se má aplikovat na přehled.

Obnovit

Stisknutím tlačítka Obnovit.jpg provedete aktualizaci záznamů v  přehledu o záznamy, které do databáze vložili ostatní uživatelé. Aktualizace přehledu proběhne také automaticky při každém otevření přehledu. Např., pokud jste v přehledu Výdejky a jiný uživatel vystaví novou výdejku, projeví se tato změna na vaší stanici provedením akce Obnovit. Pokud se mezitím přepnete do přehledu Stav skladu a poté znovu do přehledu Výdejky , obnovení proběhne automaticky a tlačítko Obnovit nemusíte použít.


Definice uživatelského menu

Funkcionalita umožňuje uživateli definovat si vlastní menu jen z těch funkcí místní nabídky, které aktuálně přihlášený uživatel nejčastěji využívá.


E-help Elektronického průvodce k nastavení uživatelského menu naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Po výběru funkce Definice uživatelského menu... se zobrazí tabulka Výběr typu nastavení. Zde označujete, zda položky menu budou nastaveny pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele. Defaultně je zaškrtnuta volba pro aktuálního uživatele.

Upozornění Při načítání uživatelského menu do přehledu má přednost definice pro daného uživatele. Nedochází ke slučování globální a uživatelské definice.

Dále se zobrazí tabulka vlastní definice. V levé části okna je celá aktuální místní nabídka, v pravé části pak menu vybrané uživatelem. Do části uživatelské dostanete požadovanou funkci dvojklikem na její zobrazení v levé části okna.

Ukázka definice uživatelského menu.

Definice uzivatelskeho menu--- - Spolecne kapitoly1.gif


Aktuálně přihlášený uživatel pak může svoje definované menu k danému přehledu zobrazit rozkliknutím šipky u ikony Akce v panelu nástrojů nebo stisknutím prostředního tlačítka myši, popřípadě stiskem rolovacího kolečka myši. V případě, že si nepřejete zobrazovat uživatelské menu na stisk tlačítka myši, máte možnost toto zobrazení vypnout. V uživatelských konstantách lokálních je přepínač "Zobrazit uživ. menu na stisk prostředního tlačítka myši". Pomocí něho je možno zapnout či vypnout zobrazení uživatelského menu na stisk prostředního tlačítka myši. Implicitně je zaškrtnuto.

V případě, že je pro daný přehled definováno uživatelské menu, zobrazí se také pod přehledem lišta s ikonami pro jednotlivé volby uživatelského menu. K ikonám ve spodní liště si může uživatel přiřadit svoje vlastní texty. Využije k tomu volbu Uživatelský název akce pro ikonky, kterou vyvolá pravým tlačítkem myši na příslušné akci v okně Definice uživatelského menu (viz předchozí obr.).

Zobrazení uživatelského menu.

Definice uzivatelskeho menu--- - Spolecne kapitoly2.gif


V Definici uživatelského menu je možné pomocí kombinace ALT+B zjistit systémový název funkce.
Této funkce lze využít při modifikaci odeslaného odkazu jako automatického spuštění Helios Orange se zobrazením přehledu např. Dataskopu.


Uživatelské nastavení ikon...

Akcím v jednotlivých přehledech je možno přiřadit také vlastní ikonku. Platnost přiřazených ikonek je buď pro všechny uživatele nebo pouze pro uživatele aktuálního.


E-help Elektronického průvodce k nastavení uživatelských ikon naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Ikony vybíráte z centrálního seznamu ikon, který naleznete v modulu Nástroje přizpůsobení. Z toho vyplývá, že možnost vlastního nastavení ikon mají jen uživatelé s licencí na rozšiřující modul Nástroje přizpůsobení.

Po výběru funkce Uživatelské nastavení ikon... se zobrazí tabulka Výběr typu nastavení. Zde označujete, zda ikony budou nastaveny pro aktuálního uživatele nebo pro všechny uživatele. Defaultně je zaškrtnuta volba pro aktuálního uživatele. Po potvrzení této volby je zobrazen kompletní přehled místní nabídky, položky obsažené v podmenu lze zobrazit nebo skrýt kliknutím na (+) nebo (-) před položkou. Pokud některé nabídce chcete přiřadit vlastní ikonu, v tomto přehledu ji označíte a kliknete na tlačítko Změna ikonky... Z otevřeného seznamu dostupných ikon vyberete požadovanou tlačítkem Přenos.

Vybraná ikona se od této chvíle bude zobrazovat vždy v miniaturizované podobě před popisem funkce v místní nabídce a pokud je definováno uživatelské menu, zobrazí se vybraná ikona v původní velikosti také v liště pod vlastním přehledem.

Podobným způsobem lze přiřadit vlastní ikonu i položkám a přehledům z Hlavní nabídky systému, tedy místo standardního "soudku" nebo "šuplíku" lze mít vlastní uživatelské ikony.


Definice automatů

Uživatelské sloupce

Tato akce zobrazí přehled uživatelských sloupců k tabulce daného přehledu. Zároveň lze z tohoto přehledu vytvářet nové uživatelské sloupce kliknutím na tlačítko Nový. Formulář pro zadání sloupce je předvyplněn jménem tabulky.


Historie změn

Pomocí akce Historie změn... (Shift+Ctrl+H), kterou najdete na v místní nabídce pod nabídkou Systém, je možné si zobrazit přehled změn logovaných atributů v příslušném přehledu nad vybraným záznamem.

V přehledu Historie změn je dostupná akce Archivace změn, pomocí níž je možno upravit nastavení pro tabulku aktuálního přehledu (pouze pro tuto jednu tabulku).


Smazaná data

Pomocí akce Smazaná data..., kterou najdete v místní nabídce pod nabídkou Systém, lze zobrazit všechny vytvořené logy k již neexistujícím (smazaným) záznamům v tabulce.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export