Důležité:


Volby místní nabídky, Karty majetku - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Pohyby

Další volbou místní nabídky přehledu Karty majetku je volba Pohyby. Potvrzením této funkce systém nabídne další upřesnění výběru:

- daňové - účetní - 3.pohyby - pohyby umístění - druhy pohybů

Přístup do přehledu konkrétních pohybů je dán nastavením na typu majetku nebo nastavením na kartě majetku:

Hzpohnastaveni.jpg

Popis jednotlivých pohybů je zadán u karet majetku nebo v číselníku druhy pohybů.


Hzpohybykm.jpg

Pozvrzením nabídky pohybů daňových, účetních, 3. pohybů nebo umístění zobrazíte přehled pohybů ke kartě, na které v přehledu stojíte. Jedná se o uživatelský číselník, ve kterém si definujete pohyby Daňové, Účetní, 3. pohyby a Umístění.

Po instalaci Heliosu, existují v tomto číselníku pohyby, které systém vytvoří pro možnost zadání pohybů ke kartám. Uživatel si vytváří vlastní druhy pohybů s předpisem pro účtování. Tento číselník můžete editovat na více místech modulu Majetek, poprvé jsme o něm hovořili v kapitole Typy majetku. Rozdíl mezi číselníkem, který se nachází v přehledu Karty majetku, tím, který se nachází v přehledu Typy majetku a číselníkem, který se nachází přímo ve stromové struktuře přehledu, je ten, že v přehledu Karty majetku můžete definovat druhy pohybů vždy pouze ke konkrétní kartě majetku (na které se nacházíte kurzorovým řádkem). V přehledu Typy majetku vytváříte pomocí volby Druhy pohybů pohyby ke konkrétnímu typu majetku. A v číselníku Druhy pohybů, který se nachází přímo ve stromové struktuře přehledů můžete definovat druhy pohybů libovolně.

Podrobný popis práce s tímto číselníkem naleznete v kapitole Druhy pohybů.


Příslušenství

Přehled Příslušenství k dané kartě majetku které se samostatně neodpisuje. Z hlediska systému Helios Orange označujeme příslušenstvím ten majetek, který se nějakým způsobem vztahuje ke kartě vlastního majetku. Např. k majetku „počítač“ náleží příslušenství „myš“, „klávesnice“ atd. V případě potřeby odepisování části majetku, které je součástí určitého celku majetku, je možné vytvořit novou kartu majetku a využít funkcionalitu Podřízené karty viz.následující body této oblasti.

Dokumenty

Touto volbou můžete připojit ke kartě majetku, na kterém je nastaven kurzorový řádek, libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor. Připojování provádíte formou odkazu. Podrobný popis práce s Dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky – Dokumenty.

Ke kartě můžete připojit dokumenty, které chcete vidět pouze u tohoto dokladu, ale i dokumenty, které chcete vidět v přehledu společných dokumentů. V tom případě ve formuláři dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnout do všeobecných dokumentů.


Doklady

Pomocí této akce máte možnost připojit doklady ke kartě majetku - slouží ke shromáždění dokladů z jednotlivých modulů systému Helios Orange, které se vztahují k určité kartě.

 • Účetní deník - v této nabídce můžete přiřazovat doklady z účetního deníku, po výběru se zobrazí přehled účetních dokladů z deníku a volbou Nový můžete přidávat další doklady
 • Doklady zboží - v této nabídce můžete přiřazovat doklady oběhu zboží, tj. Příjem na sklad, Storno příjmu, Výdej ze skladu, Storno výdeje, Výdej v evidenční ceně, Objednávku, Expediční příkaz, Rezervaci, Fakturu vydanou, Dobropis vydaný, Fakturu přijatou, Dobropis přijatý
 • Organizace - v této nabídce lze přiřadit vybrané organizace
 • Pokladna - při volbě této nabídky vybíráte z dokladů pořízených v pokladně.
Upozornění UPOZORNĚNÍ Pro tisk karty majetku s doklady musíte použít formulář Karta majetku s doklady!

K připojenému dokladu je možné připojit dokumenty (např.naskenované doklady, tabulku, obrázek či jiný soubor). Dokumenty připojte prostřednictvím místní nabídky přímo na řádku připojeného dokladu Dokumenty. Podrobný popis práce s Dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky – Dokumenty.


Podřízené karty

Funkce umožňuje v rámci jednoho majetku jiné účetní pohyby pro část hodnoty majetku. Například při potřebě

 • jiných účetních odpisů pro technické zhodnocení majetku
 • jiných účetních odpisů části majetku
 • jiných účetních odpisů příslušenství majetku s možností přesunu příslušenství k jiné kartě majetku

Podřízená karta je generována pouze pro účetní odpisy, karta majetku - Umístění - Ostatní údaje umístění - vyberte nadřízenou kartu. Nadřízená karta má celkovou čásku hodnoty majetku v Daňových pohybech a v Účetních pohybech potřebnou část hodnoty majetku. Podřízená karta nemá Daňové pohyby a v Účetních pohybech potřebnou část hodnoty majetku.

Tip Pro přehlednost je vhodné v nastavení přehledu karet přidat sloupečky týkající se PK = podřízených karet
 • PK Nadřízená karta
 • PK Podřízená karta
 • UP PK Cena stav
 • UP PK Opr.stav
 • UP PK ZC stav
 • Um NK-čm
 • Um Nadřízená karta-název
Tip Dále si můžete přidat atribut, podle kterého je možné karty identifikovat a seskupovat:

Atribut 'NK Typ a číslo majetku' je definovaný takto:

 • karta která nemá podřízené zobrazí svůj typ a číslo;
 • karta je podřízenou zobrazí typ a číslo své nadřízené karty;


Připojení podřízené karty v Protokolu zavedení

Připojení podřízené karty se provádí v Protokolu zavedení na záložce Umístění - Ostatní údaje umístění


Připojení podřízené karty v Kartě majetku

Připojení podřízené karty v Kartě majetku se provádí přidáním pohybu UmístěníPříklad Příklad napojení 2 podřízených karet
Příklad zobrazení 1 nadřízené karty a 2 připojených podřízených karet majetku.
Aktualizace

Aktualizace se používá v případě, že je třeba do karet propsat změny.

Příklad Příklady:
 • změna kontace na druhu pohybu vyžaduje aktualizaci účetních pohybů v případě, že se tato změna má propsat do již existujících karet majetku,
 • změna doby odepisování dle zadaných platných koeficientů a sazeb vyžaduje aktualizaci daňových pohybů,
 • přechod na hospodářský rok, který ovlivňuje výši daňových odpisů za aktuální období vyžaduje aktualizaci daňových pohybů.
Upozornění Aktualizace se neprojeví na pohybech majetku, které spadají do uzávěrky.


Volba Aktualizace je rozdělena na:

 • Aktualizace odpovědných osob – tato akce aktualizuje jména a příjmení zaměstnanců na pohybech Umístění.
 • Aktualizace útvarů – tato akce aktualizuje názvy útvarů na pohybech Umístění.
 • Aktualizace lokalit – tato akce aktualizuje názvy lokalit na pohybech Umístění.
 • Aktualizace vozidel – tato akce aktualizuje SPZ vozidel na pohybech Umístění.
 • Aktualizace daňových pohybů - tato akce aktualizuje daňové pohyby karty.
Upozornění Po spuštění aktualizace daňových pohybů s úplnou shodou se provede pouze přepočet po závoře daňových a účetních pohybů.

 • Aktualizace účetních pohybů - tato akce aktualizuje účetní pohyby karty (např. při změně kontace)
 • Aktualizace 3.pohybů - akce aktualizuje údaje na 3. pohybech karet
 • Aktualizace účtování - tato akce aktualizuje údaje o zaúčtování v pohybech karty majetku v případě nesouladu hodnot účtování v kartě majetku vůči hodnotám v modulu účetnictví (deník).Účtování

Volbou Účtování automaticky zaúčtujete účetní pohyby do modulu Účetnictví systému Helios Orange.

Účtování účetních pohybů lze v majetku realizovat z přehledu Karet majektu nebo z přehladu Účetní pohyby. Zaúčtování probíhá podle účetní kontace, nastavené na pohybu majektu. Účetní kontaci můžete zadat na 2 různých místech. Můžete ji vyplnit v číselníku Druhy pohybů, kde definujete vlastnosti jednotlivých daňových, účetních pohybů a pohybů umístění. Tedy konkrétnímu druhu účetního pohybu např. pohybu Zavedení majetku definujete účetní kontaci, podle které budou vytvořené pohyby zaúčtovány. Kontace definované jednotlivým druhům pohybů se automaticky přenášejí na jednotlivé vytvářené účetní pohyby. Pokud nezadáte účetní kontaci v definici druhu pohybu, můžete ji zadat přímo na konkrétní právě vystavovaný pohyb. Kontaci nelze přímo zadat pouze na ty druhy účetních pohybů, které systém vytváří automaticky. Jedná se např. o pohyb Odpis. Kontaci zde nezadáte přímo, ale musíte ji vyplnit v definici druhu pohybu Odpis. Pokud jste zapomněli kontaci pro odpis majetku vyplnit v definici druhu pohybu a pohyby Odpis máte již vygenerované, stačí na druh pohybu kontaci doplnit a a spustit nad kartou Aktualizace účetních odpisů. Akci Aktualizace účetních odpisů můžete spustit pro více karet najednou. Protože kontace pro účtování odpisů různých druhů majetku se liší, např. hmotný a nehmotný majetek atd., je možné definovat více druhů účetních pohybů typu Odpis. V definici zadáváte, pro který typ majetku je druh pohybu určen. Můžete např. definovat druh pohybu typu Odpis pro hmotný investiční majetek, pro nehmotný investiční majetek atd. Těmto jednotlivým druhům pohybů typu Odpis můžete zadat i různou účetní kontaci.

Zaúčtování z Karet majetku provedete tak, že si nejprve označíte karty majetku, jejichž účetní pohyby budete chtít účtovat. Způsoby označování karet naleznete ve společné kapitole Ovládání – Ovládání přehledu. Při označování můžete využít i možnosti filtrování přehledu pomocí volby Nastav. Po té potvrdíte volbu Účtování, kterou naleznete v místní nabídce přehledu Karty majetku. Systém vám nabídne okno pro zadání data platnosti pohybů, které chcete zaúčtovat. Zadané datum potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Po té systém otevře Přehled pohybů k účtování. Do tohoto přehledu zařadí všechny pohyby, které mají datum platnosti shodné nebo starší než datum, které jste zvolili pro zaúčtování. Samozřejmě vybere pouze pohyby nezaúčtované. V tomto přehledu můžete klávesou <F3> vyřadit ty pohyby, které nechcete v tuto chvíli účtovat. Po té v místní nabídce potvrdíte volbu Zaúčtování pohybů, která provede přípravu účetních dokladů. Vytvoření přípravy pro zaúčtování potvrdíte tlačítkem OK a systém vám zobrazí přehled Editace před zaúčtováním. Přehled již obsahuje účetní doklady a dává vám možnost provést změny v těchto účetních dokladech. V místní nabídce najdete volbu Zaúčtování dokladů, která provede definitivní zápis těchto dokladů do účetního deníku v modulu Účetnictví. Další možností účtování pohybů majetku je v nabídce Účetní pohyby majetku.

Zaúčtování z Účetnich pohybů zahájíte výběrem pohybů k účtování - vyberete druh pohybu Odpis,Zavedení, Vyřazení, Změna ceny s požadovaným rokem/měsícem platnosti. Výběr pohybů pro měsíční/roční účtování si můžete připravit pomocí volby Nastav vytvořením a uložením sestavy. Vybrané pohyby označíte a pomocí místní nabídky účtování zaúčtujete. Označený přehled doporučujeme vytisknou jako podklad pro účetní doklad.

Podmínkou pro správné zaúčtování pohybů je správná definice účetní kontace. Definici kontace provádíte ve společném číselníku Účetní kódy – kontace. Podrobný popis práce s tímto číselníkem naleznete v kapitole Pomocné číselníky – Účetní kódy – kontace. V této části příručky popíšeme pouze vlastnosti, které jsou specifické pro modul Majetek.

Účetní kontace vytváříte v přehledu Účetní kódy – kontace, který naleznete ve stromové struktuře přehledu pod nabídkou Číselníky. Definici jednotlivých kontací provádíte na formuláři, který otevřete volbou Nový.

Formulář Kontace

Karty majetku - Druhy pohybu - Majetek1.gif


Vyplníte pole Číslo kontace, Název. V poli Druh účetního dokladu zadáte Kód druhu účetního dokladu, do kterého chcete účetní doklady automaticky zaúčtovat. Dále vyplníte pole Druh pohybu. V případě definice kontace pro modul Majetek vyberete druh pohybu Majetek. Nyní máte nadefinované hlavičkové údaje kontace a je třeba vytvořit jednotlivé řádky kontace. Formulář Řádek kontace otevřete opět volbou Nový.

Formulář Řádek kontace

Karty majetku - Druhy pohybu - Majetek2.jpg


Kontace jednotlivých druhů pohybů (faktura vydaná, příjem na sklad, příjem do pokladny, odpis atd.) se od sebe odlišují především hodnotou zadanou v poli Druh řádku.

Pro účtování pořizovací ceny, odpisů a zůstatkové ceny se používá druh pohybu Majetek - účetní pohyby s těmito druhy řádků:

 • Cena – změna - u tohoto druhu řádku účtujete částku účetního pohybu zadanou v poli UP Změna ceny. Tento druh řádku se používá při zavedení majetku pro zaúčtování Vstupní ceny nebo při vyřazení majektu.
 • Zůstatek ceny – změna - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli UP Změna zůstatková ceny.Tento druh řádku se používá pro zaúčtování zůstatkové ceny při vyřazení majetku.
 • Oprávky – změna - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli UP Změna oprávek. Tento druh řádku se používá pro zaúčtování účetních odpisů.
 • Do limitu TZ - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli UP do limitu tech. zhodnocení. Tento pohyb se používá pro zaúčtování resp. odúčtování nákladů, které ještě nejsou technickým zhodnocením.

Pro účtování přemístění majetku mezi středisky se používá druh pohybu Majetek - umístění s těmito druhy pohybů:

 • Cena – stav – u tohoto druhu řádku účtujete částku účetního pohybu zadanou v poli UP Cena.
 • Oprávky – stav - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli UP Oprávky.
 • Zůstatek ceny – stav - u tohoto druhu řádku účtujete částku pohybu zadanou v poli UP Zůstatková cena.

Std Číslo standardu

V tomto poli zadáváte číslo standardů, do kterých účtování karet majetku patří. Toto pole otvírá číselník Standardů, který musí být nadefinován.

Dále vyplníte pole

Číslo účtu,

Cizí měna,

Záporně.

V poli Párovací znak můžete zvolit jednu ze 4 variant:

 • (není) – účetní doklad, který vznikne při zaúčtování pohybu, nebude mít žádný párovací znak. V případě, že na kontaci použijete účet (účtového rozvrhu), který má ve své definici nastavený parametr Zadávání párovacího znaku – Povinné, tak vám systém nedovolí doklad zaúčovat.
 • Číslo dokladu – jako párovací znak systém použije údaj, vyplněný na kartě majetku na záložce 1 – Základní údaje v poli Doklad.
 • Číslo karty – jako párovací znak systém použije číslo karty majetku.
 • Pár. znak na pohybu – jako párovací znak systém použije údaj vyplněný ve formuláři účetního pohybu v poli Párovací znak.

Druh data

Zde zadáváte údaj, který je třeba pro zobrazení hodnoty v saldu.

 • Není datum
 • Datum splatnosti
 • Datum úhrady
 • Automaticky

Text do účta

Zde volíte údaj, který se při zaúčtování do účetnictví zobrazí v účetním deníku v poli Text. můžete vybrat:

 • Datum účtování
 • Číslo karty
 • Číslo a název karty
 • Vlastní text
 • Uživatelský sloupec z karty majetku
 • Uživatelský sloupec z pohybu
 • Název druhu pohybu
 • Název dr.p. a č.karty

Vyplněný řádek účetní kontace uložíte klepnutím na tlačítko OK. Po doplnění dalších řádků kontace uložíte celou definici účetní kontace opět tlačítkem OK.Hromadné změny

Touto akcí lze nad označenými kartami provádět hromadné změny údajů v kartě majetku a v jednotlivých pohybech:

 • KM Euro
 • KM Vyřazení
 • KM Zpětné zařazení
 • KM Uzávěrka
 • KM Přetypování
 • KM Zastavení odpočtů
 • KM Změna SKP
 • KM Zrušení opisu pohybů
 • KM Změna CZ-CC a CZ-CPA
 • KM Operativní evidence
 • KM Technické zhodnocení
 • DP Hromadné změny
 • UP Hromadné změny
 • 3P Hromadné změny
 • Um Hromadné změny


Podrobný popis akcí naleznete v samostatném článku zde.

Změna k datu

Touto volbou místní nabídky přehledu Karty majetku měníte datum, ke kterému chcete vidět stav majetku. Potvrzením volby otevřete okno pro zadání data. Zadané datum potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Systém zobrazí v přehledu ty karty majetku, které mají datum zavedení stejné nebo starší než zadané datum. Pokud potvrdíte okno s datem tlačítkem Storno, nebude přehled filtrován a systém vám zobrazí všechny karty majetku.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Jestliže vytvoříte kartu majetku, která bude mít v poli Datum zavedení např. 01.06.2000 a při vstupu do přehledu Karty majetku zadáte datum 31.05.2000 jako datum, ke kterému chcete stav přehledu vidět, tak tuto kartu v přehledu neuvidíte. Musíte si zobrazit přehled k datu 01.06.2000 nebo mladším (02.06.2000 atd.).

Tato funkce vám umožňuje dívat se na stav majetku i zpětně k vybranému datu. Tedy můžete vidět stav majetku, jaký byl např. před ½ rokem nebo naopak stav majetku, jaký bude za ½ roku.

Náhled k určitému datu umožňuje používat různé sčítací sloupce, které v přehledu karet majetku zobrazují např. celkové odpisy uplatněné v účetním období apod.

Vyřazení / Zpětné zařazení

Tato akce provede vyřazení vybrané karty majetku (na které jste nastaveni kurzorovým řádkem) včetně příslušenství. Po potvrzení volby vám systém nabídne okno pro zadání data, ke kterému chcete provést vyřazení majetku. Zadané datum potvrdíte klepnutím na tlačítko OK. Poté systém automaticky vygeneruje účetní a daňový pohyb vyřazení (pokud se jedná o typ majetku s daňovými či účetními pohyby). Zároveň do karty majetku a karty příslušenství zapíše datum, kdy byl majetek a příslušenství vyřazeno.

Datum, ke kterému chcete majetek vyřadit, musí být vždy nejmladší v porovnání s datem platnosti kteréhokoli uživatelsky zadaného pohybu. Tedy nelze např. provést vyřazení karty majetku k 31.5. jestliže jste vytvořili např. technické zhodnocení s datem platnosti 15.6. V tomto případě vám systém oznámí chybu:

Datum vyřazení je menší než datum některého uživatelem zadaného daňového pohybu.

Hlášku potvrdíte tlačítkem OK a musíte nejprve smazat všechny pohyby, které mají datum platnosti vyšší (mladší) než datum, ke kterému chcete provést vyřazení majetku.

Vyřazený majetek můžete zpětně zařadit potvrzením volby Zpětné zařazení.Zastavení odpočtů

Po potvrzení akce nejprve vyberete datum z období, ve kterém se nemá uplatnit odpočet. Akce se provádí na aktuální nebo na vybraných kartách a automaticky provede v přehledu odpočtů úpravu odpočtů platných ve vybraném účetním období a vygeneruje neuplatněné odpočty do dalšího účetního období.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export