Volby místní nabídky, Faktury vydané - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Oprava

Tato funkce místní nabídky v přehledu vydaných faktur vyvolá formulář vydané faktury. Podle stavu dokladu (vystaven, realizován, zaúčtován) je nebo není možné provádět změny údajů. Např. po zaúčtování vydané faktury nelze opravovat položky, "finanční" hodnotu vydané faktury nelze změnit.

Zrušit

Zrušit, tzn. vymazat záznam vydané faktury z přehledu, je možné pouze u vystavené vydané faktury. Pokud je vydaná faktura realizována či zaúčtována, záznam vydané faktury nelze smazat.

V tom případě je třeba k vydané faktuře vystavit storno (dobropis). To znamená vystavit nový, opravný doklad. Z místní nabídky nebo panelu nástrojů v přehledu vydaných faktur zvolíte funkci Nový, vyberete příslušnou fakturační řadu a jako vstupní doklad pro vystavení použijete původní fakturu (záložka Doklady ve formuláři vydané faktury, funkce místní nabídky Převod dokladu, Vydané faktury). V případě částečného storna použijete převod položek z původního dokladu. Pak máte možnost zvolit, jaké položky se převedou z původního dokladu (záložka Položky ve formuláři vydané faktury, funkce místní nabídky Převod položek, Vydané faktury).

Při pokusu o zrušení vydané faktury, která je realizována nebo zaúčtována, systém upozorní hlášením

Nelze smazat doklad, který je realizován nebo účtován.

Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do přehledu. Pokud je vydaná faktura pouze vystavená, systém zobrazí dotaz

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?

Stiskem tlačítka Ano záznam zrušíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne nebo Storno akci přerušíte.

Tisk

Doklad, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem, vytisknete přímo stiskem klávesy <F8> (volba místní nabídky Tisk, Tisk…). Z přehledu druhů definovaných formulářů pro tisk dokladu vybíráte, jak se doklad vytiskne.

Seznam dokladů v přehledu (sborník vydaných faktur) vytisknete příkazem Tisk, Opis přehledu (kombinace kláves <Ctrl><P>). Příkaz vytiskne všechny doklady v přehledu. Požadovaný obsah sborníku docílíte kombinací funkcí místní nabídky Povolit seskupování a Nastav (viz kap. Volby místní nabídky). Jestliže zvolíte některý ze sloupců jako sumační, vytisknete funkcí Tisk, Opis přehledu jednotlivé doklady i mezisoučty. Pokud potřebujete, je možné také vytisknout funkcí místní nabídky Tisk, Opis jen skupin pouze mezisoučty. Nastavení přehledu si uložte pro pozdější použití při dalším tisku.

Účtování

Prvotní doklad, vydanou fakturu, je možné na základě kontace (souvztažnosti, účtovacího předpisu) zaúčtovat. To znamená, že v přehledu Účetnictví, Účetní deník vznikne příslušný účetní zápis.

Kontace pro zaúčtování vytváříte v přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace. Kontace může být přiřazena jednotlivé faktuře nebo číselné řadě faktur, skupina kontací může být přiřazena skupině zboží, kmenové kartě nebo skladové kartě (viz kapitoly Vlastnosti modulu a Účetní kódy - kontace).

S účtováním vydané faktury je spojeno několik voleb místní nabídky:

 • Účtování (<F6>)
 • Pohled do účetnictví
 • Odúčtování dokladu
 • Zrušení příznaku účtování

Účtování

Účtování podle kontace, kterou přiřazujete z přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace. Průběh účtování se zobrazuje v tzv. Procesním okně. Systém zkontroluje zadanou kontaci na faktuře. V případě, že kontace chybí, nabídne se výběr kontací odpovídajícího typu. Výběrem kontace postoupíte dále v procesu zaúčtování. Pokud má kontace nastaven parametr Editovat před zaúčtováním, otevře se okno s řádky účetního dokladu tak, jak budou vypadat v přehledu Účetní deník. Vybrané údaje můžete před konečným zaúčtováním upravit (párovací znak, zakázka, středisko…). Tato fáze zaúčtování je tzv. Předdeník.

Ukázka editace před zaúčtováním.

Faktury vydane - Oprava - Fakturace1.jpg


V něm je možné zápis podle potřeby upravit nebo doplnit. Zaúčtování je možné následujícími způsoby:

 1. Účtování <F6> - dokončí zaúčtování do modulu Účetnictví. Fáze rozpracovanosti vzniklého účetního zápisu závisí na nastavení parametru Přednastavená fáze rozpracovanosti ve formuláři Druh účetního dokladu.
 2. Účtování do exportního souboru - provede zaúčtování do textového souboru pro přenos do jiné databáze.
 3. Zaúčtování do exportního souboru ve formátu DOS - pro uživatele, kteří souběžně užívají systémy Helios Orange a DOSovou verzi programu. Jestliže potvrdíte přenos do deníku volbou místní nabídky Zaúčtování dokladů, provede se zápis do modulu Účetnictví.

Během účtování dokladu se můžete setkat s různými typy chybových hlášení. Takto je zobrazena závažná chyba, účtování se přeruší.

Ukázka hlášení, po kterém nelze pokračovat v účtování.

Faktury vydane - Oprava - Fakturace2.gif


Např. pokud se vyskytuje částka a účet pro základ DPH a pro částku DPH se nevyskytuje účet.

Takto je zobrazena chyba, která "nebrání" účtování. V Předdeníku systém doplní symbol "Err" (např.do pole Párovací znak apod.).

Ukázka hlášení, po kterém lze pokračovat a např. opravit chybný údaj v Předdeníku.

Faktury vydane - Oprava - Fakturace3.gif


Pokud je v dané etapě účtování vše v pořádku, objeví se příslušné hlášení.

Chybové hlášení obsahuje číslo řádku, případně popis chyby řádku kontace. Zkontrolujte a upravte řádek kontace a spusťte zaúčtování znova.

Ukázka hlášení při úspěšném účtování.

Faktury vydane - Oprava - Fakturace4.gif


Pohled do účetnictví

Zobrazí příslušný účetní zápis.

Odúčtování dokladu

Zruší automaticky, po zadání globálního přístupového hesla, účetní zápis. Také zruší příznak o zaúčtování vydané faktury. Fáze rozpracovanosti účetního dokladu musí mít hodnotu Pořízeno.


Zrušení příznaku účtování

Tato funkce umožňuje zrušit příznak zaúčtování faktury (nejedná se o odúčtování). Volbu lze použít pouze v případě, že u faktury je příznak zaúčtování, ale v účetnictví neexistuje odpovídající účetní záznam (taková situace může nastat jen ve vážných případech narušení konzistence dat v databázi). Potvrzením systémovým heslem se odstraní příznak zaúčtování a doklad lze znovu účtovat (vznikne nový účetní zápis). Pokud rušíte příznak zaúčtování u faktury s existujícím účetním zápisem, zobrazí systém hlášení a nepovolí příznak zrušit:

V účetnictví existuje účetní doklad k tomuto dokladu, použijte funkci odúčtování!

Návazné doklady

Přehled vazeb vzniklých položkovými a dokladovými přenosy.

Ukázka vazeb vzniklých z přenosů.

Navazne doklady - Fakturace1.gif


V zobrazeném přehledu například uvidíte, ze které výdejky a jak vznikla vydaná faktura a ze které rezervace vznikla výdejka.

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).

Přehled položek

Na seznam (přehled) položek vydané faktury, na které jste právě nastaveni kurzorovým řádkem, se dostanete výběrem funkce Přehled položek z místní nabídky. Otevře se nové okno s přehledem položek zařazených na faktuře (záhlaví - Položky-Faktura vydaná-"číslo faktury").

Jestliže chcete vidět i položky z jiných vydaných faktur, použijte kombinaci kláves <Ctrl><Kurzorová šipka doprava/doleva> k pohybu dolu a nahoru v původním okně, tedy v přehledu vydaných faktur. Okno s přehledem položek bude stále aktivní, systém zobrazí vždy položky k aktuální vydané faktuře.

Přehled položek k vydané faktuře.

Navazne doklady - Fakturace2.jpg


Přehled položek je "plnohodnotný". Máte stejné možnosti jako v ostatních přehledech. Využijte funkcí Nastav, Povolit seskupování, Tisk apod. pro práci v přehledu.

Kopie

Volba umožňuje rychlé vystavení dokladu vybráním vzorového dokladu z přehledu a jeho kopírováním do nově vznikajícího dokladu. Nový doklad bude identický s dokladem vzorovým vyjma údajů, které vložíte do formuláře Parametry kopie.

Kopírování dokladů - parametry kopie

Navazne doklady - Fakturace3.jpg

Realizační faktura

Volba umožňuje rychlé vystavení realizační faktury (daňového dokladu) ze zálohové faktury. Nastavte se na příslušnou zálohovou fakturu a potvrďte volbu Realizační faktura. Na realizační fakturu se přenesou všechny údaje ze zálohové faktury kromě údajů, které vložíte do formuláře Parametry realizační faktury. Číslo zálohové faktury se přenese na záložku 7-Doklady do pole Zálohová faktura, částka zálohové faktury do pole Záloha. To znamená, že částka k úhradě na realizační faktuře bude 0.

V číselníku Druhy dokladů pohybu zboží lze na číselné řadě faktur zaškrtnout, že se má vyrovnání zaplacených záloh spouštět automaticky.

Kontrola celistvosti číselné řady

Zkontroluje, zda je číselná řada vystavených dokladů souvislá, a vypíše čísla chybějících dokladů.


Realizace

Realizací zablokujete vystavenou fakturu proti změnám. Nejčastěji je to okamžik, kdy faktura "opouští" firmu a dostává se jako daňový doklad do rukou odběratele.

Jestliže jste nastaveni v přehledu na realizované faktuře, je možné realizaci zrušit. Vyberete volbu místní nabídky Zrušit příznak realizace a po zadání hesla (viz kap. Konfigurace/správa systému) systém vystavenou fakturu odblokuje.

Upozornění Pokud je faktura i zaúčtována, je nutné ji nejprve odúčtovat.

Generovat dobropis

Tato volba vám umožní ze zrealizované faktury automaticky vytvořit dobropis. Po potvrzení této nabídky se zobrazí seznam typů dokladů pro dobropis. Vybíráte, do které číselné řady se má dobropis vystavit. Původní faktura se převede dokladově na dobropis. To znamená, že v dobropise již nelze položky upravovat. Na vygenerovaném dobropisu, na záložce 5-Doklady, vidíte hlavičku původní faktury, ze které byl dobropis vytvořen. Pokud chcete dobropisovat pouze část faktury, je nutné dobropis vystavit ručně, volbou Nový v místní nabídce přehledu a výběrem dokladové řady pro dobropis.

Upozornění Volba se objeví pouze v případě, že faktura je realizovaná!

Rekapitulace DPH

Sumovaný přehled DPH za jednotlivé doklady. Přehled pracuje nad vybranými záznamy, lze jej dále seskupovat a sumovat.

Přehled rekapitulace DPH

Faktury vydane - Realizace - Fakturace1.jpg

Rekapitulace SD

Sumovaný přehled spotřební daně (SD) za označené doklady. Přehled pracuje nad vybranými záznamy, lze jej dále seskupovat a sumovat.

Nápočet nákladových cen

Tam, kde je to možné (tj. pokud faktura vznikla z výdejky), dohledá evidenční ceny za doklad a na položkách dokladu. Funguje nad vybranými záznamy. Vypočtený atribut je možno zobrazit pomocí volby Nastav.

Odeslaná pošta

K vydané faktuře lze připojit, event. vygenerovat, záznam odeslané pošty (přehled Evidence pošty, Odeslaná pošta). V místní nabídce najdete pod volbou Odeslaná pošta další volby:

Připojit k odeslané poště

Umožňuje připojit k vydané faktuře již existující záznam odeslané pošty. Po potvrzení volby se objeví ty záznamy odeslané pošty, které mají stejné pořadové číslo faktury a které dosud nejsou s žádnou fakturou svázány. Volbou Přenos připojíte odeslanou poštu k vydané faktuře

Odeslaná pošta

Pokud je k vydané faktuře připojena odeslaná pošta, otevře se touto volbou její záznam v editačním okně. Jinak je volba nepřístupná.

Odebrat z pošty

Umožňuje zrušit vazbu mezi vydanou fakturou a odeslanou poštou.

Generování pošty

Tato akce vygeneruje pro označené vydané faktury, které nemají navázanou odeslanou poštu, odpovídající záznam v evidenci odeslané pošty. Podmínkou je správné nastavení řady dokladů na schránce pošty. Při generování pošty se z faktury převezme její číslo (pokud již v poště existuje, najde se první volné) a číslo organizace (doplní se adresa).


Úhrady

Tato funkce umožňuje sledovat základní "saldokontní" údaje k vydané faktuře. Vydaná faktura nemusí být zaúčtována v modulu Účetnictví. Informace o tom, kdy a kolik bylo uhrazeno, kolik dní před nebo po splatnosti má vydaná faktura, tak sledujete přímo v přehledu vydaných faktur z údajů zadávaných přímo v přehledu. Zápisy do přehledu lze zadávat buď ručně, bez vazby na ostatní agendy nebo jsou generovány automaticky systémem v okamžiku zadání platebního příkazu nebo generování pokladního dokladu.

Přehled úhrad k vydané faktuře

Uhrady - Fakturace1.jpg


Úhrady faktur mohou vzniknout následujícími způsoby:

 • vystavením pokladního dokladu v modulu Fakturace nebo připojením pokladního dokladu k faktuře v přehledu faktur volbou Připojit odpovídající pokladní doklad
 • volbou Automatické přiřazení úhrad na bankovním výpisu v modulu Banka
 • vystavením Vzájemného zápočtu z modulu Fakturace
 • volbou Úhrady, Dorovnání úhrad v přehledu faktur
 • ručním zadání úhrady volbou Úhrady, Úhrady, Nový v přehledu faktur
Upozornění UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury v modulu Fakturace nevzniká importem nebo pořízením bankovního výpisu do modulu Banka, ani jeho zaúčtováním nebo pořízením do modulu Účetnictví.

Ruční zadání provádíte funkcí Úhrady, Úhrady, Nový. Otevřete se formulář pro zadání údajů:

Popis

Uživatelský popis

Párovat s bankou

U ručně zadané úhrady je možno pracovat s příznakem "Párovat s bankou". Tento příznak říká, jestli se má úhrada z bankovního výpisu pokusit spárovat s danou ruční úhradou. Příznak lze kdykoliv přepnout. Pokud máte u ruční úhrady zaškrtnuto a na fakturu přiřadíte úhradu z bankovního výpisu, do celkových úhrad se započítá jen jednou. Např. pro případ, kdy víte, že faktura bude uhrazena, ale bankovní výpis ještě nemáte k dispozici.

V přípravě

Zaškrtávací pole. Pokud je zaškrtnuto, načítá se úhrada do sloupce Saldo v přípravě, ale ne do sloupce Saldo které ovlivňuje, zda se úhrada bude nasčítávat do sloupce Saldo v přehledu Přijaté faktury. Pole je zaškrtnuto u automaticky vygenerované úhrady tapu Platební příkaz (tj. u té, která vznikne vystavením platebního příkazu).

Datum úhrady

Zadáváte datum, kdy byla zaplacena částka faktury. Tlačítkem Kalendar.jpg otevřete kalendář. Také můžete použít kombinaci <Ctrl><D>, vložíte dnešní datum.

Částka úhrady

Zadáváte částku úhrady přijaté faktury. Lze zadávat i částečnou úhradu.

Např. částku úhrady 12500,- Kč zaplatí odběratel dvěma částkami (nejprve 3000,- Kč, potom 9500,- Kč). Vyberete volbu Úhrady a do pole Částka úhrady vyplníte nejprve 3000,- Kč. Při zápisu druhé částečné úhrady je už ve formuláři přednabídnuta zbývající částka 9500,- Kč.

Celková částka

Zobrazuje částku k úhradě z faktury. Částka k úhradě = Částka celkem - Záloha. Informativní údaj pro Vaši orientaci.

Zadané údaje potvrdíte tlačítkem Ok nebo akci přerušíte tlačítkem Storno.

Formulář pro ruční zadání úhrady

Uhrady - Fakturace3.jpg

Příklad vytvoření "saldokonta" v přehledu vydaných faktur

Pomocí funkce Nastav z místní nabídky vytvoříte např. tento přehled :

 • R, Ú příznak o realizaci nebo zaúčtování vydané faktury
 • Ř, Poř.č. číslo vydané faktury (druh dokladu a pořadové číslo)
 • Název název odběratele
 • Kč Celkem kolik má odběratel zaplatit
 • Úhrada celkem kolik už odběratel zaplatil
 • Saldo kolik zbývá odběrateli zaplatit
 • Splatnost kdy má odběratel zaplatit vydanou fakturu
 • Datum úhrady kdy odběratel zaplatil (poslední částečnou úhradu…)
 • Prodlení počet dnů před/po (-/+) splatnosti faktury.

Ukázka "saldokontního pohledu" na vydané faktury v modulu Oběh zboží.

Uhrady - Fakturace5.jpg

S využitím dalších nástrojů přehledu jako je třídění, filtr, seskupování apod., je možné se "saldokontním" přehledem dále pracovat (prohlížet, tisknout, přenést do MS Excel).

Dorovnání úhrad

Tato akce se dotáže na Datum úhrady a Popis. Pak vytvoří v seznamu úhrad aktuální faktury nový záznam typu Dorovnání a dá na něj částku, kterou zbývá uhradit. Pokud je vše uhrazeno, nový záznam nevznikne. Na akci lze uživateli nastavit samostatné právo v definici práv.

Pokladní doklady

Tato volba místní nabídky umožňuje generovat pokladní doklady a zobrazit jejich seznam. Ke konkrétní řadě faktur můžete navázat přímo pokladnu, do které budou pokladní doklady generovány. Toto nastavení provedete v Druhu dokladu pohybu zboží viz zde Druhy dokladů pohybu zboží - Oběh zboží Pokud pokladnu k řadě nepřiřadíte, budete mít možnost pokladnu vybrat po spuštění funkce Generování pokladních dokladů.

Ve volbě Možnosti/Konfigurace Fakturace naleznete možnosti nastavení generování pokladního dokladu z faktur: Automaticky po realizaci (nebo Ručně z lokálního menu v přehledu faktur)

Generování pokladních dokladů

Generování pokladních dokladů spustíte z menu místní nabídky. Z procesního okna lze následně vytisknout seznam chybových hlášení a upozornění. Tlačítkem Pokladní doklady lze zobrazit přehled generovaných pokladních dokladů a tyto dále editovat. Tlačítkem Konec uzavřete procesní okno.

Tip Při generování pokladního dokladu z faktury se atribut Bezhotovostní (Forma úhrady) u všech vybraných faktur kontroluje i v případě, že je generování Pokladního dokladu spuštěno automaticky na základě nastavení v Konfiguraci (Fakturace - Nastavení - Generování pokladních dokladů). Pokud je Forma úhrady ve faktuře označena jako Bezhotovostní, vygenerování pokladního dokladu je podmíněno potvrzením dotazu "Chcete vygenerovat PD k bezhotovostní úhradě?".

Při generování Pokladního dokladu z Faktury se údaj Úhrada plní hodnotou částky v hlavní měně po zaokrouhlení, údaj Ostatní se plní hodnotou částky v hlavní měně před zaokrouhlením.

Upozornění Generování pokladních dokladů se spustí volbou Generování pokladních dokladů z menu místní nabídky. Tlačítko Konec pouze uzavře procesní okno, na vlastní proces generování pokladních dokladů nemá vliv. Pokud chcete akci zrušit, musíte pokladní doklady ručně odmazat z Přehledu pokladních dokladů.
Tip To, zda je možné pokladní doklady generovat i z nerealizovaných faktur můžete nastavit ve volbě Možnosti/Konfigurace, správa systému/Fakturace - Generování pokl. dokladů z nerealizovaných faktur

Přehled pokladních dokladů

Přehled pokladních dokladů slouží k zobrazení všech vystavených pokladních dokladů k dané faktuře. Pokladní doklady lze v tomto přehledu také vystavovat volbou Nový. Takto vytvořený pokladní doklad bude vyplněn údaji dostupnými ve faktuře, které lze dále editovat. V přehledu pokladních dokladů lze pokladní doklady také zaúčtovat, odúčtovat nebo mazat.

Přehled pokladních dokladů

Uhrady - Fakturace6.jpg


Připojit odpovídající pokladní doklad

V místní nabídce přehledu pokladních dokladů je volba Připojit odpovídající pokladní doklad, která umožňuje připojit k faktuře pokladní doklad, který byl pořízen v modulu Pokladna nezávisle na vydané faktuře. Po připojení dokladu se vygeneruje i odpovídající úhrada faktury do přehledu Úhrady. Opačnou akcí je volba Odebrat z faktury/dobropisu.

Pozn.: K faktuře je možné připojit i více pokladních dokladů.

Platební příkazy

Tato volba umožní vygenerovat platební příkaz. Z agendy vydaných faktur lze generovat platební příkazy k vydaným dobropisům a přeplaceným vydaným fakturám. Podrobnosti o práci s volbou platební příkazy jsou popsány v kapitole Faktury přijaté.

Zádržné

Zádržné je rozšířením modulu Fakturace a pošta, které u faktur umožňuje evidenci zádržného, uvolňování zádržného a účtování o zádržném. Volba místní nabídky Zádržné v přehledu Vydané faktury se v menu objeví pouze v případě, že máte k modulu Fakturace a pošta zakoupen rozšiřující modul Zádržné.

Zádržné k vybraným dokladům

Volba zobrazí přehled záznamů zádržného k označeným fakturám. V případě, že si zobrazujete přehled zádržného pouze k jediné faktuře, máte přístupné i volby Nový a Zrušit. Jinak je přístupná pouze volba Oprava

Nový

Volbou Nový zadáváte nový záznam zádržného k faktuře. Objeví se formulář, který vidíte na následujícím obrázku

Zádržné k faktuře

Uhrady - Fakturace7.jpg


Ve formuláři jsou pole

Částka

Částka zádržného

Sazba(%)

Sazba zádržného v procentech. Tlačítkem Přepočítat částku přepočtete procento na částku

Částka celkem bez DPH (Faktura), Celkem po zaokrouhlení (Faktura)

Údaje z faktury

Přepočítat částku

Ze sazby zádržného v procentech a částky z faktury vypočte částku zádržného. Pokud použijete tlačítko Přepočítat částku, které je vedle pole Částka celkem bez DPH (Faktura), použije se k výpočtu zádržného částka bez DPH. Pokud použijete tlačítko Přepočítat částku, které je vedle pole Celkem po zaokrouhlení (Faktura), použije se k výpočtu zádržného částka včetně DPH po zaokrouhlení.

Párovací znak

Je předvyplněno číslem faktury. V případě potřeby lze přepsat

Splatnost

Předpokládaný termín splnění podmínek pro uvolnění zádržného.

Uvolněno celkem

Částka, která se automaticky napočítává ze záznamů uvolněného zádržného v dolní části obrazovky.

Účetní kód - zádržné

Kontace pro zaúčtování zádržného. Vybíráte ze seznamu Účetní kódy - kontace.

Účetní kód - uvolnění

Kontace pro zaúčtování uvolnění zádržného. Vybíráte ze seznamu Účetní kódy - kontace.

V dolní části obrazovky vidíte přehled uvolněných částek zádržného. Zde lze tlačítkem Nový postupně zádržné uvolňovat.

Zádržné ke všem dokladům

Volba zobrazí přehled všech záznamů zádržného pro faktury ze všech období. V tomto přehledu lze záznamy pouze opravovat, volby Nový a Zrušit jsou přístupné pouze při zobrazení zádržného k jedné konkrétní faktuře.

Skonta

Skonta jsou rozšířením modulu Fakturace a pošta a umožňují zadávat a účtovat finanční slevy, které se mohou uplatnit, pokud je faktura uhrazena ještě před datem splatnosti. Podrobnosti k tomuto rozšíření se dozvíte v samostatné kapitole zde.

Celní případy

Volba umožňuje na základě vystavené faktury vygenerovat v modulu Celní případy JCD buď nové nebo podle uloženého vzoru.

Zprávy

Volba místní nabídky přehledu Vydané faktury, která umožňuje přenos dat (záznamů) buď mezi dvěma databázemi systému Helios Orange nebo při komunikaci s jinými programy v následujících formátech:

 • EDITEL
 • interní XML formát HELIOS-XML

Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených faktur exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor vydané faktury v interním formátu Helios-XML.
 • Formát EDITEL®-XML, registered format generuje zprávu INVOIC (EDI - Faktura)
 • Formáty EDITEL®-Inhouse (export) generuje zprávu INVOIC (EDI - Faktura)
 • Formát EDITEL®-Inhouse (export) O s kurzem 2007 generuje zprávu ve formátu Edi Inhouse. Tato zpráva má částky základů DPH i samotné částky DPH uvedené v hlavní měně (CZK) i u faktur vystavených v cizí měně.

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Vydané faktury (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu ze souboru. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Vydané faktury. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do vydané faktury.

 • Formát HELIOS-XML načte vydanou fakturu z XML souboru interního formátu systému Helios Orange. Ve zprávě se přenáší i informace o zaúčtování a realizaci jednotlivých dokladů. Proto lze v Definici zprávy na záložce 6 - Dodatky potlačit přenos informace o zaúčtování a určit, zda má proběhnout Import bez realizace nebo Import s realizací, případně zda se má před každým importem zobrazit Dotaz na realizaci při importu.

Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde

Obecné informace o definici zpráv naleznete zde

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export