Vlastnosti modulu - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


V této kapitole je souhrn základních vlastností a vazeb modulu Oběh zboží. Popisované základní vlastnosti jsou orientovány podle hlavní nabídky systému Helios Orange. Také záleží na tom, jaké máte nainstalované součásti modulu Oběh zboží (lze zjistit v panelu nabídek Možnosti, Konfigurace / správa systému, v dialogovém okně volba Globální konstanty, v pravé části pak Instalované moduly).

 • Sklady (základ) – kmenové karty (Zboží a služby), sklady (Stav skladu), příjem a výdej, čárové kódy, různé měrné jednotky
  • Výrobní čísla a šarže
  • Kompletace (kusovníkové vazby)
 • Nabídky, objednávky a rezervace (Expediční příkazy, Rezervace, Vydané objednávky, Došlé objednávky, ceníky, slevy, návazná označení zboží)

Konfigurace

Velmi důležitou vlastností každého modulu jsou jeho konstanty. Konstanty modulu Oběh zboží se dají rozdělit do dvou skupin - systémové (pro všechny uživatele společné) a uživatelské (k uživatelskému jménu). Nastavením konstant ovlivňujete řadu vlastností modulu. Např. jakou metodou evidence skladu (FIFO, průměry) bude pracovat skladová evidence nebo jaké sklady bude mít uživatel přednastavené pro práci v modulu apod. Popis konfigurace viz kap. Konfigurace/správa systému, sekce Oběh zboží.

Uživatelské konstanty - lokální

Nastavení pro daného uživatele (přihlašovací jméno). Přednastavení skladu.

Sklady

V modulu Oběh zboží pracujete podle potřeby s jedním nebo více sklady („hmotné“ položky - zboží). Také je možné mít přehled služeb („nehmotné“ položky - služby). Sklady zadáváte jako útvary do číselníku organizační struktury. Každý útvar v kterékoli úrovni můžete použít jako sklad.

Z hlediska skladové evidence nastavujete skladu (útvaru v organizační úrovni) jednu speciální vlastnost, a sice metodu evidence skladu. Volba slouží pro případy, kdy na vybraném skladu chcete mít jinou evidenci než máte nastavenu v globálních konstantách. Výchozí nastavení pro nový útvar je vždy hodnota Podle globální konfigurace. Možnosti, ze kterých volíte:

 • Služba
 • Podle globální konfigurace
 • FIFO
 • Průměry

Do přehledu skladu pak z kmenového seznamu karet „zboží“ zařazujete potřebné položky. Sklad, se kterým pracujete, si přednastavíte v konstantách nebo vyberete při spuštění modulu.

Pokud potřebujete přepnout do přehledu jiného skladu, poklepete na políčko stavového řádku, zobrazující aktuální vybraný sklad. Otevře se číselník organizační struktury, ze kterého si vyberete požadovaný sklad. Přehled Vydané faktury a přehled Zboží a služby jsou „společné“. Ostatní přehledy jsou pro každý sklad organizační struktury zvlášť.

Z hlediska modulu Oběh zboží je organizační struktura číselníkem skladů. Vlastně každý útvar (záznam v číselníku organizační struktury) může být skladem. To znamená, že může obsahovat skladové položky a také doklady, které se k danému skladu vztahují.

Při vkládání nového útvaru zadáváte do formuláře základní údaje Název a Číslo střediska. Nový útvar má z hlediska modulu Oběh zboží ještě jeden důležitý parametr. Najdete ho na záložce Další údaje.

Parametr nastavujete v poli se seznamem Druh skladu. Pokud nepotřebujete, aby konkrétní „sklad“ byl veden jinou metodou než je nastaveno v globálních konstantách pro ostatní sklady, ponecháte hodnotu Podle globální konfigurace.

Nastavení druhu skladu u útvaru organizační struktury.
OZ Organizacni struktura2.png


Hodnoty FIFO a Průměry tedy použijete pro evidenci skladu jinou metodou než je nastaveno v globální konfiguraci. Hodnota platí pro vybraný „sklad“.

Hodnota Služba je speciální nastavení „skladu“, kdy chcete mít samostatně fakturační položky. Tyto položky pak můžete zařazovat na pohybové i na ostatní doklady pomocí záložky Služby. Sklad služeb je nutné nastavit v globální konfiguraci pro modul Oběh zboží. Kmenová karta zboží musí mít na záložce Vlastnosti nastaveno v poli Druh skladu Služba.

Upozornění Tohoto nastavení lze využít zejména při "kompletaci" hmotných položek a služeb už při výdeji ze skladu. Např. protokol o zásahu servisního technika, dodací list včetně expedičních nákladů a dopravy apod.


Potřebné nastavení proveďte před zařazováním položek na sklad. Jestliže na skladu (organizační jednotce) jsou zařazeny položky, nastavení v poli Druh skladu již nelze provést. Další informace viz kap. Organizační struktura.

Zboží a služby

Sortiment položek, se kterými chcete pracovat ve skladové evidenci, fakturaci apod., zadáváte v číselníku Zboží a služby. Jde vlastně o jakýsi „katalog“ všech položek. Zadáváte údaje pro identifikaci položky, skupinu a registrační číslo. Také další údaje jako název a měrné jednotky, slevy, celní nomenklaturu, rozměry a další údaje. Jde tedy o tzv. kmenové karty.

Ukázka „kmenové“ karty (přehled Zboží a služby).
OZ KmenovaKarta2.png


V příslušném skladu, podle potřeby, zařazujete z číselníku Zboží a služby položky do skladu, tedy do přehledu Stav skladu. Pomocí dokladů, které v modulu Oběh zboží vystavujete, vznikne u položek na skladě množstevní a finanční stav, stav k dispozici. K jednotlivým položkám skladu nastavujete a zadáváte i další údaje, např. minimální a maximální stavy, množství inventury apod. Jedná se o tzv. skladové karty.

Ukázka „skladové“ karty (přehled Stav skladu).
OZ SkladovaKarta2.png


Každou položku, se kterou chcete pracovat, musíte nejprve zadat do číselníku Zboží a služby. Pak ji zařadíte do požadovaného skladu, do přehledu Stav skladu. Potom položku zařazujete na doklady podle potřeby. Vystavujete příjemky, výdejky, objednávky, faktury apod.

V mnoha případech je nutné rozlišovat vazby údajů ke kartám. Něco jiného znamená vazba ke kmenové kartě a něco jiného vazba ke skladové kartě.

Pro lepší představu dva příklady:

 • Ve formuláři kmenové i skladové karty najdete pole Sleva. Jestliže zadáte do kmenové karty hodnotu 20%, uplatní se tato sleva na všech skladech.

Jestliže zadáte slevu do karty skladové, platí tato hodnota pouze pro daný sklad. Na jiném skladě můžete definovat jinou hodnotu, opět se uplatní pouze pro daný sklad.

 • V konfiguraci modulu Oběhu zboží nastavujete platnost nabídkových (prodejních) cen. Jedna hodnota parametru je platnost Pro všechny sklady (vazba ke kmenové kartě). Znamená, že jednou zadaná nabídková cena v dané úrovni k dané skladové kartě bude platit na všech skladech, kam položku zařadíte.

Druhá hodnota parametru je platnost Pro každý sklad samostatně (vazba ke skladové kartě). Znamená, že zadaná hodnota nabídkové ceny v dané úrovni k dané skladové kartě platí pouze pro daný sklad. U stejné skladové karty, ale zařazené na jiném skladě, žádná nabídková cena nebude, dokud ji nezadáte.

Měrné jednotky

Ke kmenové kartě definujete různé měrné jednotky:

MJ vstup - tato měrná jednotka se bude nabízet při zadání položky na vydanou objednávku a příjemku.

MJ evidence - v této měrné jednotce se bude zobrazovat a počítat stav skladu.

MJ výstup - tato měrná jednotka se bude nabízet při zadání na "výstupních" dokladech (např. výdej, faktura vydaná apod.)

Pro použití měrných jednotek je nutné v číselníku měrných jednotek (Oběh zboží, Zboží a služby, Měrné jednotky) definovat vztahy mezi měrnými jednotkami. Na kmenové kartě můžete vybírat pouze ty měrné jednotky, které mají mezi sebou definovaný vztah.


Upozornění Nezapomínejte, že ke každé měrné jednotce se také „váže“ cena za měrnou jednotku (Kč/ks, Kč/kg apod.). Abyste byli schopni zadat položku na doklad (množství a cenu), musíte znát cenu za měrnou jednotku. Měla by tedy být na prvotním dokladu, podle kterého vystavujete příjemku atd.

Přepočet měrných jednotek neřeší vždy vše, rozsah hodnot ve vztahu mezi měrnými jednotkami má své hranice. Pro množství na skladě (v evidenční měrné jednotce) se počítá hodnota jednotkové ceny za měrnou jednotku. Program kontroluje nenulovou cenu při příjmu apod.

Např. cena celkem / množství = cena za jednotku => 2,50 / 1000 = 0,0025 Kč/množství, což má za následek hlášení programu, že cena je nulová a tudíž nelze realizovat příjmový doklad !

Také je třeba dávat pozor na nesoudělná čísla. Platí obdobně jak pro vztah mezi vstupem a evidencí tak i evidencí a výstupem. Zaškrtávací políčko Nedělitelná platí pouze pro modul Technická příprava výroby.

Např. platí 1role = 30 m. Pokud je role vstup a metr evidence, je přepočítávací poměr evidence/vstup => 30/1 = 30. Příjem 1000 rolí pak znamená "zvýšení" stavu skladu 1000 * 30 = 30000 metrů. Pokud je ale vztah obráceně, metr vstup a role evidence, je přepočítávací poměr evidence/vstup => 1/30 = 0,033333. Příjem 30000 metrů (1000 rolí) znamená "zvýšení" stavu skladu 30000 * 0,033333 = 999,99 rolí ! Po nějakém čase tedy bude chybět role na skladě, jinak řečeno nepůjde vydat 1000 rolí ...

Slevy

Dílčí slevy v systému Helios Orange jsou počítány vzhledem k jednotkové nabídkové ceně u položky (zboží).

Sumační slevy jsou počítány k základu každé sazby DPH za doklad. Zadávají se na záložce dokladu Součty za doklad. Nepromítají se zpět do cen jednotlivých položek dokladu a je nutné o nich účtovat.

Nastavení a základní pravidla:

 • V konstantách k modulu Oběh zboží nastavujete způsob uplatnění slev. Konstanty najdete v panelu nabídek, Možnosti, Konfigurace / Správa systému, v dialogovém okně konstant pak vyberete v levé části Systémové konstanty, Firemní, Oběh zboží, Slevy). Pořadí uplatnění jednotlivých slev (priority) odpovídají pořadí v jakém jsou zobrazeny v konstantách.

V okně pro nastavení slev je základní nastavení v poli Druh slev. Tady nastavujete Dílčí slevy- Žádné slevy (slevy nepoužívat). V poli Vlastnosti slev pak nastavujete Vlastnosti jsou dány u každého druhu slevy- Použít první zadanou slevu- Použít všechny zadané slevy.


V části okna Dílčí slevy potom k jednotlivým slevám nastavíte jednu z hodnot Vždy použít- Nepoužívat- Použít pokud není žádná předchozí.

 • Pokud je více slev u jedné položky, můžete nastavením konstanty Výpočet slev ovlivnit, zda se se slevy nejprve sečtou a pak uplatní najednou nebo zda se slevy mají počítat postupně.
 • Pro případ Použít první zadanou slevu je pořadí následující:
  1. Sleva k souvisejícímu označení zboží
  2. Sleva ke skupině zboží
  3. Sleva ke kmeni zboží
  4. Sleva ke stavu skladu
  5. Sleva na zboží
  6. Sleva k organizaci

Všechny slevy zadáváte jako hodnotu nezávislou na množství či ceně. Sleva na zboží a Sleva k organizaci je zadávána jako rabat, tzn. od určité hodnoty nastavujete procento slevy. Hodnotou může být množství nebo cena.

Ve formuláři pro zadávání položky na doklad, při pořizování ceny a množství, vidíte na druhé záložce i detail slev. Sleva ke kmeni zboží a ke zboží (číslo 3 a 5, viz výše) jsou uvedeny najednou v jedné položce. V tomto detailu máte ještě možnost ručním zadáním slevy změnit.

Upozornění Slevy se spočítají a zobrazují po zadání ceny a množství.


Ukázka zadávání položky na doklad.
OZ Polozka dokladu.png

Návazné skupiny zboží

Submodul Návazné skupiny zboží použijete pro definici jiného označení zboží (tzv. Návazné označení), pro definování jednoho z typů slev ke zboží (tzv. Sleva k souvisejícímu označení zboží).

Tímto nástrojem vytvoříte tzv. „zalistování“ (seznamy) např. pro odběratele. Vaše označení zboží se totiž odběratelům nehodí a chtějí svoje. Seznam dodávaného sortimentu tak můžete kompletně v rámci návazné skupiny zcela změnit, právě podle potřeb vašich odběratelů. Pro dané odběratele pak bude pro tisk definovaným formulářem pro doklady použito jiné označení, a to z návazné skupiny. Podobně vytvoříte tzv. „zalistování“ (seznamy) zboží a jejich slev pro odběratele. Opět může být pro každého odběratele seznam samostatný nebo lze skupinu přiřadit více odběratelům (např. skupině dealerů). Na rozdíl od slevy ke zboží (stejná sleva pro každého odběratele) nebo slevy k odběrateli (stejná sleva pro každé zboží) může být jedno zboží zařazeno do více návazných skupin. V každé návazné skupině může mít jinou slevu. Přiřazením skupin k odběratelům určujete, jakou slevu bude zboží mít pro toho kterého odběratele.

Vytvoříte si návaznou skupinu, dáte jí jméno. Do skupiny pak zařadíte položky z kmenového seznamu karet zboží (z přehledu Zboží a služby). K zařazeným položkám pak definujete návazné označení nebo slevy. Jiné návazné skupiny můžete vytvořit z hlediska označení zboží a jiné z hlediska slev. Návaznou skupinu pak přiřadíte k organizaci. Podle potřeby jako návaznou skupinu pro označení zboží nebo jako návaznou skupinu pro slevu zboží.

Při práci s návaznou skupinou určitě využijete hromadných operací, které máte k dispozici. Hromadně můžete zařadit více organizací ke skupině, hromadně nastavujete slevu ke zboží ve skupině apod.

Schéma vazeb číselníku Návazné skupiny zboží
Navazne skupiny - Obeh zbozi1.gif


1. K jednomu odběrateli lze přiřadit skupinu z číselníku Návazné skupiny zboží. Skupinu přidáte buď jako skupinu pro. návazné označení nebo jako skupinu pro slevu zboží. V přehledu Číselníky, Organizace, místní nabídka Oprava. Ve formuláři organizace, pole Návazná skupina - Název vyberete ze seznamu příslušnou návaznou skupinu.


Přiřazení návazné skupiny k organizaci - pro název

OZ NavaznaSkupina1.png


Přiřazení návazné skupiny k organizaci - pro slevu

OZ NavaznaSkupina2.png.


2. Jedna skupina z číselníku Návazné skupiny zboží může být přiřazena zároveň k více organizacím. V přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží, místní nabídka Organizace - Název nebo Organizace - Sleva. Přehled zobrazí organizace přiřazené k návazné skupině. Volba místní nabídky Nový. Označíte v přehledu Organizace jeden nebo více záznamů a volbou Přenos přiřadíte k příslušné návazné skupině.


Organizace k návazné skupině

OZ NavaznaSkupina3.png.


3. K návazné skupině zařazujete kmenové karty zboží z přehledu Zboží a služby. V přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží, místní nabídka Zboží a služby. Přehled zobrazí karty zboží zařazené do příslušné návazné skupiny. Volba místní nabídky Nový. V přehledu označíte jeden nebo více záznamů karet zboží a volbou Přenos je přiřadíte do příslušné návazné skupiny.


Přehled kmenových karet zařazených v návazné skupině

OZ NavaznaSkupina4.png.


4. Jedna kmenová karta zboží může být pochopitelně zařazena ve více návazných skupinách. V každé návazné skupině má samostatné označení a samostatnou slevu. V přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, místní nabídka Návazné skupiny. V přehledu vidíte návazné skupiny, ve kterých je daná karta zboží zařazena. Volba místní nabídky Nový. V přehledu vyberete návaznou skupinu a volbou Přenos ji přiřadíte ke kartě zboží.


Vztahy kmenové karty k návazným skupinám

OZ NavaznaSkupina5.png.

Výrobní čísla

Za pomoci submodulu Výrobní čísla vedete další evidenci skladu. Při každém pohybu na skladové položce (příjem a výdej ze skladu) zadáváte nejen množství a ceny. Ještě zadáváte další údaje. Zadáváte, jaká výrobní čísla jsou přijímána nebo vydávána ze skladu. K jednoznačné identifikaci (výrobnímu číslu) každého „kusu“ na skladě tak máte informace o tom kdy (datum vystavení), jakým druhem dokladu (řada dokladu a pořadové číslo dokladu), od koho (dodavatel) nebo pro koho (odběratel) bylo výrobní číslo přijato nebo vydáno ze skladu.

Stejným způsobem lze také sledovat evidenci výrobních dávek (šarží) ke skladovým položkám.

Ke každému výrobnímu číslu sledujete Stavy výrobních čísel a Pohyby výrobních čísel.

Stavy výrobních čísel

Přehled zobrazuje záznamy o tom, jaká výrobní čísla a s jakým stavem (množstvím) máte na skladě k dané skladové položce.

Ukázka přehledu Stav výrobních čísel.
OZ VyrCis1.png


Přehled Stavy výrobních čísel si zobrazíte:

 • K položce na skladě volbou Stav skladu, místní nabídka, Výrobní čísla, Přehled.
 • Z pohybového dokladu v režimu zadávání položek na doklad na záložce Položky nebo Sklad. Na položce skladu v přehledu volba místní nabídky Výrobní čísla, Přehled.
Upozornění Volba místní nabídky Výrobní čísla, Přehled je přístupná až po zadání ceny a množství k položce skladu.


Pohyby výrobních čísel

Přehled ukazuje, na kterých dokladech je dané výrobní číslo použito. Pohyby výrobního čísla nejlépe zobrazíte v přehledu Stav skladu, místní nabídka, Výrobní čísla, Přehled, kde v tomto přehledu Stav výrobních čísel použijete volbu místní nabídky Pohyb výrobních čísel.

Přehled pohybů výrobního čísla.
OZ VyrCis2.png

Příklad Příklad zadání výrobního čísla na příjmový doklad

Zadání

Naskladněte dvě výrobní čísla (SX001589 a SX002666) ke skladové položce. Jedná se o standardní nákup zboží od dodavatele.

Řešení

 • V přehledu Příjemky, místní nabídka, volba Nový. Z přehledu Druhy dokladů pohybu zboží vyberte typovou řadu příjemek a volbou místní nabídky Přenos se dostanete do formuláře nového příjmového dokladu. Na záložce Hlavička zadejte dodavatele. Přepněte se na záložku Sklad. Nastavte se kurzorovým řádkem na položku skladu, ke které budete zadávat výrobní čísla.
 • Nejprve musíte zadat množství a nákupní cenu zboží, které přijímáte na sklad. Poklepáním otevřete formulář a na záložce Základní údaje vyplníte pole Množství a hned pod ním nákupní cenu. Tlačítkem OK zapíšete údaje a vrátíte se zpět do přehledu.
 • Výrobní čísla zadáte volbou místní nabídky Výrobní čísla, Nové výrobní číslo. Otevře se přehled Pohyby výrobních čísel a formulář pro zadání nového pohybu (příjmu) výrobního čísla.

Zadání výrobního čísla při příjmu na sklad.
OZ VyrCis3.png

 • Do pole Výrobní číslo zadejte hodnotu SX001589. Do pole Množství zadejte hodnotu 1. Tlačítkem OK uložte. Vrátíte se do přehledu Pohyby výrobních čísel a uvidíte v něm právě pořízený zápis. Volbou Nový otevřete opět formulář. Do pole Výrobní číslo zadejte hodnotu SX002666. Do pole Množství zadejte hodnotu 1. Tlačítkem OK uložte. Vrátíte se do přehledu Pohyby výrobních čísel a uvidíte v něm oba dva právě pořízené pohyby (příjmy).
 • Zavřete přehled Pohyby výrobních čísel. Tlačítkem OK uložte celý doklad. Doklad realizujte (místní nabídka, Realizace).

V přehledu Stav skladu si lze na položce skladu volbou Výrobní čísla, Přehled zobrazit přehled Stav výrobních čísel a z místní nabídky volbou Pohyb výrobních čísel i záznamy o pohybech na právě vystavené a realizované příjemce.


Příklad Příklad zadání výrobního čísla na výdejový doklad


Zadání

Vyskladněte výrobní číslo SX001589 ze skladové položky předchozího příkladu. Jde o standardní vystavení dodacího listu odběrateli.

Řešení

 • V přehledu Výdejky, místní nabídka, volba Nový. Z přehledu Druhy dokladů pohybu zboží vyberte typovou řadu výdejek a volbou místní nabídky Přenos se dostanete do formuláře nového výdejového dokladu. Na záložce Hlavička zadejte odběratele. Přepněte se na záložku Sklad. Nastavte se kurzorovým řádkem na položku skladu, ke které budete zadávat výrobní čísla.
 • Nejprve musíte zadat množství a prodejní cenu zboží, které vydáváte ze skladu. Poklepáním otevřete formulář a na záložce Základní údaje vyplníte pole Množství a hned pod ním prodejní cenu. Tlačítkem OK zapíšete údaje a vrátíte se zpět do přehledu.
 • Výrobní číslo zadáte volbou místní nabídky Výrobní čísla, Přehled. Otevře se přehled Pohyby výrobních čísel, který zobrazuje výrobní čísla zadaná na tuto výdejku. Ještě je prázdný. Z místní nabídky vyberte volbu Nový. Otevře se přehled Stav výrobních čísel. Poklepáním na záznamu výrobního čísla SX001589 se otevře formulář pro zadání nového pohybu (výdeje) výrobního čísla.

Zadání výrobního čísla při výdeji ze skladu.
OZ VyrCis3.png

 • Do pole Množství zadejte hodnotu 1. Tlačítkem OK uložte. Vrátíte se do přehledu Pohyby výrobních čísel a uvidíte v něm právě zadaný výdej výrobního čísla.
 • Zavřete přehled Pohyby výrobních čísel. Tlačítkem OK uložte celý doklad. Doklad realizujte (místní nabídka, Realizace).

V přehledu Stav skladu si lze na položce skladu volbou Výrobní čísla, Přehled zobrazit přehled Stav výrobních čísel a z místní nabídky volbou Pohyb výrobních čísel i záznamy o pohybech.


Příklad Příklad - počáteční stav výrobních čísel

Zadání

Skladová evidence již má svoji historii, existují tedy i stavy skladů. Chcete začít evidovat výrobní čísla. Položka, ke které máte tři výrobní čísla (003/12/2000, 004/12/2000 a 095/06/2000), má stav skladu 3 ks. Nelze tedy výrobní čísla „naskladnit“ vystavením příjemky.

Řešení

V tomto případě je třeba udělat inventuru a provést Inventurní vyrovnání výrobních čésel a umístění. Podrobně viz kap. Inventura

Druhy dokladů

V modulu Oběh zboží používáte různé druhy (typy) dokladů. Najdete zde Vydané a došlé objednávky, Příjemky, Výdejky, Expediční příkazy a Rezervace, Nabídkové sestavy, Faktury a Dobropisy.

Každý druh dokladů má řadu vlastností:

 • Téměř každý doklad je vázán ke skladu. Pokud tedy např. v přehledu Výdejky vidíte vystavené doklady, jsou to doklady vybraného skladu. Označení skladu je zobrazeno ve stavovém řádku na spodním okraji okna aplikace. Faktury a Dobropisy jsou jediné doklady, které jsou společné. Nejsou tedy „rozděleny po skladech“. Vždy tedy vidíte v přehledu Vydané faktury všechny vystavené faktury a dobropisy.
 • Každý doklad je jednoznačně identifikován číslem typové řady (tři pozice) a pořadovým číslem (šest pozic). Pomocí typové řady dokladu nastavíte vlastně různé číselné řady (např. u faktur). U dokladů, vázaných ke skladu, jsou ještě číselné řady pro každý sklad zvlášť. Např. typ dokladu 100 Příjemka dodavatel. Pro Hlavní sklad (např. sklad v organizační struktuře) bude číselná řada 100/990001,2,3 atd. Pro Celní sklad (např. jiný sklad organizační struktury) bude číselná řada stejná, 100/990001,2,3 atd. Z uvedeného vyplývá, že každý doklad má devítimístné „číslo“.
 • Mění stav skladu, stav k dispozici, nemá vliv na stav skladu vůbec apod.
 • Doklad nabývá různých stavů. Je vystaven, realizován, popř. zaúčtován.

U každého dokladu jsou datumy, které odpovídají stavům dokladu (datum vystavení, datum realizace) nebo vyplývají z dokladu samotného (datum splatno a DUZP na vydané faktuře). Datumy u dokladu jsou důležité. Datum realizace pohybových dokladů (příjem, výdej) např. znamená „datum naskladnění/vyskladnění“ a systém podle něho počítá stav skladu k zadanému datu.

Podrobné informace o vlastnostech jednotlivých dokladů najdete vždy v kapitolách, které popisují jednotlivé přehledy patřičných dokladů. Zde je uveden jednoduchý přehled pro základní orientaci. Položky (zboží nebo služby) zařadíte na doklad přímo nebo převedete z jiného dokladu. Jakým způsobem převedete položky z jiného dokladu se dočtete dále (viz kap. Přenosy).

Vydaná objednávka

Dodavatelská objednávka. Položka zařazená na tento doklad se neprojeví ani na stavu skladu, ani na stavu k dispozici. V přehledu Stav skladu máte možnost zobrazit pro skladovou kartu Objednáno, sumu množství ze všech vystavených objednávek. Tato hodnota je snížena o "množství odebrané", které se naplní automaticky při realizaci objednávky. Realizací objednávky rozumíme akci přenos objednávky na příjemku. Pokud nastavíte příznak objednávky Splněno, objednávka se zablokuje proti změnám a zruší se zbytek objednaného množství.

Příjemka

Doklad pro příjem na sklad. Realizací dokladu se zvýší stav skladu (i stav k dispozici). Systém rozlišuje dva druhy pohybu - příjem a storno příjmu. Storno je opravný doklad pro realizovaný příjem. Příjem stav skladu zvyšuje, storno příjmu naopak snižuje. Všechny tyto doklady jsou pak v přehledu Příjemky. Rozlišení na jednotlivé typy (tři pozice předčíslí pořadového čísla) by mělo odpovídat jednotlivým „fyzickým“ druhům (důvodům) zvýšení stavu skladu. Také způsob účtování jednotlivých druhů (důvodů) pohybu může mít vliv na konečný počet druhů dokladů pro zvýšení stavu skladu.

Výdejka

Doklad pro výdej ze skladu. Vlastnosti jsou obdobné jako u příjmu. Realizací dokladu se sníží stav skladu (i stav k dispozici). Systém rozlišuje tři druhy pohybu - výdej, storno výdeje a výdej v evidenční ceně (druh se speciálními vlastnostmi).

Expediční příkazy a Rezervace

Takzvané rezervační doklady. Položka zařazená na doklad sníží stav k dispozici. Rozdíl mezi stavem skladu a stavem k dispozici pak naznačuje, že zboží již není „volné“. Toto můžete ještě posílit přednastavením řady rezervačních dokladů parametrem Hlídání dokladů (Ano/Ne). Jednoduše řečeno to znamená, že systém hlídá, aby na stavu skladu byl vždy dostatek rezervovaného množství a blokuje tak v některých případech výdej bez rezervace.

V přehledu Stav skladu máte možnost zobrazit pro skladovou kartu Rezervováno, sumu množství ze všech vystavených rezervačních dokladů. Tato hodnota je snížena o "množství odebrané", které se naplní automaticky při realizaci rezervačního dokladu. Realizací rozumíme akci přenos rezervačního dokladu na výdejku. Pokud nastavíte příznak expedičního příkazu Splněno, doklad se zablokuje proti změnám a zruší se zbytek rezervovaného množství.

Došlá objednávka

Doklad pro objednávku odběratele. V přehledu, který najdete pod přehledem Stav skladu, máte možnost sledovat zajištění došlé objednávky.

Nabídkové sestavy

Doklad, na kterém zařazení položky neovlivní ani stav skladu ani stav k dispozici. Doklad s poměrně volným použitím, záleží na okolnostech.

Faktury a Dobropisy

Máte možnost vystavovat daňové i nedaňové (zálohy, proforma faktury atd.) doklady. Nejčastěji je podkladem jiný doklad (dodací list, rezervace). Položky zařazené na fakturu přímo neovlivní stav skladu ani stav k dispozici.

Přenosy mezi doklady

Přenosem se rozumí situace, kdy k vystavení dokladu (zařazení položek na doklad) použijete jiný doklad. Modul Oběh zboží systému Helios Orange rozlišuje dva základní způsoby přenosu.

Dokladový

Převádíte najednou celý doklad. Přenesené položky nelze upravovat. Doklad lze takto přenést pouze jednou. Klasickým příkladem tohoto přenosu je vystavení faktury přenesením dodacího listu (výdejky).

Položkový

Při převodu volíte u každé položky, kterou systém nabízí, zda se převede nebo ne. Také volíte, jaká část se převede. Klasickým příkladem položkového přenosu je přenos položek z nabídkové sestavy do výdeje.

Omezení při přenosech:

 • Při přenosu není povolen přenos dokladu do sebe sama.
 • Doklad lze při způsobu „Doklady“ přenést pouze jednou.

Při přenosu dokladu lze přenést řadu údajů, jak z dokladu, tak i co se týká položek. Obecně má systém snahu přenést všechny údaje, pokud se na cílovém dokladu vůbec vyskytuje pole pro zadání potřebného údaje a pokud ještě není vyplněno.

Vstupní a výstupní doklady

Rozlišují se dvě skupiny dokladů. Vstupní doklady (příjemka, vydaná objednávka, faktura a dobropis přijatý) a výstupní doklady (výdejka, expediční příkaz, rezervace, došlá objednávka, nabídková sestava, faktura a dobropis vydaný). Při přenosu mezi těmito doklady se nepřenáší organizace ani místo určení.

Slevy se přenášejí takto:

Je-li cílový doklad příjmový, nepřevedou se standardní slevy, převedou se slevy termínované, slevy částkou a úpravy ceny.
Je-li cílový doklad příjmový a zároveň je zdrojovým dokladem výdejka v evidenční ceně, nepřevedou se vůbec žádné slevy. To je nutné, aby při meziskladových převodech nevznikly odlišné evidenční ceny.

Měna a kurz se posuzuje takto:

Při položkovém převodu položek dokladů oběhu zboží se provádí test na různé měny a kurzy zdrojového a cílového dokladu. Nelze přenést položky z dokladu v cizí měně s kurzem různým od 1 na doklad, který je v hlavní měně s kurzem 1 a již obsahuje nějaké položky.

Modelové případy:

 • Doklad v CZK, kurz 1, bez položek, převod z dokladu v EUR, kurz 25: společně s položkami se přenese měna EUR a kurz 25 na hlavičku
 • Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v EUR, kurz 30: přenesou se položky, přepočtou se v kurzu 25
 • Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v CZK, kurz 1: přenesou se položky, přepočtou se na EUR v kurzu 25
 • Doklad v EUR, kurz 25, bez položek či s položkami, převod z dokladu v USD, kurz 20: ohlášena chyba různých měn - nic se nepřevede

Při přenosu postupujete tak, že si vyberete přehled, ve kterém chcete nový doklad vystavit (cílový doklad). V tomto přehledu dáte pokyn k vystavení nového dokladu. Ve formuláři tohoto nového dokladu pak volíte, jakým způsobem přenesete údaje z jiného dokladu (zdrojový doklad).

 • Položkově - během přenosu se nabízejí jednotlivé položky zdrojového dokladu, po přenosu lze položky z cílového dokladu smazat nebo u položek na dokladu opravovat údaje. Položkově lze zdrojové doklady přenášet opakovaně.
 • Dokladově - během přenosu se žádné položky nenabízejí. Po přenosu nelze položky na novém dokladu upravovat. Původní doklad nepůjde zrušit, existuje vazba na nový doklad. Dokladově lze převádět doklad pouze jednou. Z jakého dokladu se dostaly položky zjistíte na dokladu, záložka Doklady.
Upozornění V místní nabídce přehledu dokladů použijte funkci Návazné doklady k zobrazení informací zda vůbec, z jakého dokladu a jakým druhem přenosu doklad vznikl.

Související náklady

Náklady související s pořízením zboží (doprava, clo apod.) můžete v systému evidovat dvěma způsoby, které lze v případě potřeby mezi sebou i kombinovat.

Související náklady

Zadávají se přímo na příjemku před její realizací na záložce 3-Položky, volbou místní nabídky Související náklady. Realizace příjemky přidá tyto související náklady do Stavu skladu.

Dodatečné související náklady

Zadávají se k příjemkce kdykoliv po její realizaci pomocí dokladu dodatečných souvisejících nákladů. Při realizaci dokladu dodatečných souvisejících nákladů se poměrnou částí zatíží i výdejky následující po příjemce, ke které jste dodatečné související náklady zadali. Případný zbytek dodatečných souvisejících nákladů se přidá do Stavu skladu. Ve Stavu skladu se pak už nerozlišuje, kterým z obou způsobů byly související náklady zadány.

Upozornění Způsob rozpouštění souvisejících nákladů ze Stavu skladu do výdejek (FIFO nebo Průměry) je dán nastavením konstanty Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Související náklady, Druh skladu SN. Konstanta je nezávislá na konstantě pro nastavení metody vedení skladu jako takového.


Příklady nastavení slev

Zadání:

Vytvořte dvě návazné skupiny slev "Dealer 1" a "Dealer 2". Obě budou vycházet z cenové úrovně "DEALEŘI" (úroveň 7). Každému ze šestice vybraných odběratelů nastavte tuto úroveň nabídkové ceny. Všechny slevy budou tedy vycházet z jedné, přesně definované úrovně nabídkové ceny. Do obou skupin Dealer 1 a Dealer 2 (slevy) zařaďte po třech odběratelích. Každé položce zboží z vybraných čtyř nadefinujte konkrétní nabídkovou cenu v úrovni 7 (DEALEŘI).

Do návazné skupiny slev zařaďte ze dvou skupin zboží po dvou položkách (skupiny zboží i položky budou pro obě návazné skupiny stejné). Skupině "Dealer 1" u všech položek nastavte slevu 15% (množstevní, od 1 ks). Skupině "Dealer 2" nastavte pro položky jedné skupiny zboží slevu 5% a pro položky druhé skupiny slevu 10%.

Pro skupinu Dealer 1 změňte hodnotu slevy na 13%. Pro skupinu Dealer 2 změňte slevy na 3% a 8,5%.

Řešení:

Jak vytvořit návaznou skupinu.

(Vytvořte dvě návazné skupiny slev "Dealer 1" a "Dealer 2")

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. V místní nabídce zvolte Nový...
 3. Do pole Název skupiny zadejte "Dealer 1".
 4. Bod 2. a 3. opakujte pro název "Dealer 2".

Jak vytvořit úroveň nabídkové ceny a zadat jí název.

(Obě budou vycházet z cenové úrovně "DEALEŘI" (úroveň 7))

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Číselník názvů nabídkových cen.
 2. V místní nabídce zvolte Nový...
 3. Do pole Cenová úroveň zadejte hodnotu 7.
 4. Do pole Název zadejte DEALEŘI.

Jak nastavit k odběrateli úroveň nabídkové ceny.

(Každému ze šestice vybraných odběratelů nastavte úroveň nabídkové ceny "DEALEŘI")

 1. Otevřete přehled Číselníky, Organizace.
 2. Zvolte funkci místní nabídky Oprava...
 3. Na záložce Slevy zadejte do pole Cenová úroveň požadovanou cenovou úroveň. Lze ji vybrat i z Číselníku názvů nabídkových cen.
 4. Bod 2. a 3. opakujte pro všech šest odběratelů.

Jak zařadit odběratele do návazné skupiny.

(Do obou skupin (slevy) zařaďte po třech odběratelích)

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznam Dealer 1 a z místní nabídky vyberte Organizace - Sleva...
 3. V zobrazeném přehledu organizací zařazených do návazné skupiny (v tuto chvíli prázdném) zvolte v místní nabídce Nový...
 4. V přehledu organizací, které ještě nepatří do žádné návazné skupiny, označte záznamy tří odběratelů, které chcete zařadit do skupiny Dealer 1.
 5. Volbou místní nabídky Přenos vybrané zařadíte organizace k návazné skupině. Zároveň se vrátíte zpět do přehledu organizací zařazených do návazné skupiny.
 6. Klávesou <Esc> se přepněte zpět do přehledu Návazné skupiny zboží.
 7. Body 2. až 6. proveďte i pro návaznou skupinu Dealer 2.

Jak zadat nabídkové ceny pro konkrétní položky zboží.

(Každé položce zboží z vybraných čtyř nadefinujte konkrétní nabídkovou cenu v úrovni 7(DEALEŘI))

 1. Najděte nastavení konstanty Platnost nabídkových cen. V pruhu nabídek, volba Možnosti, Konfigurace/Správa systému, Oběh zboží.
 2. Pokud je hodnota konstanty "Pro každý sklad samostatně", přejděte do přehledu Oběh zboží, Stav skladu.
 3. Pokud je hodnota konstanty "Pro všechny sklady" přejděte do přehledu Oběh zboží, Zboží a služby.
 4. U jedné z položek, které chcete zařadit do návazné skupiny, zvolte v místní nabídce Nabídkové ceny. V místní nabídce přehledu nabídkových cen zvolte Nový...
 5. Do pole Cenová úroveň vyplňte hodnotu 7. Také lze vybrat z Číselníku názvů nabídkových cen. Přenos zpět je např. kombinací <Ctrl><Enter>.
 6. Do pole Cena v Kč zadejte cenu. Z pole se seznamem Bez DPH vyberte hodnotu Ano. Ostatní pole Cena valuty a Měna nezadávejte.
 7. Body 4. až 6. opakujte i pro ostatní položky zboží.

Jak zařadit položky a nastavit slevu zboží do návazné skupiny Dealer 1.

(Do návazné skupiny slev zařaďte ze dvou skupin zboží po dvou položkách (skupiny zboží i položky budou pro obě návazné skupiny stejné). Skupině "Dealer 1" u všech položek nastavte slevu 15% (množstevní, od 1 ks). Skupině "Dealer 2" nastavte pro položky jedné skupiny zboží slevu 5% a pro položky druhé skupiny slevu 10%).

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznam Dealer 1 a z místní nabídky vyberte Zboží a služby...
 3. V zobrazeném přehledu položek zboží zařazených do návazné skupiny (v tuto chvíli prázdném) zvolte v místní nabídce Nový...
 4. V přehledu položek zboží (kmenové karty - přehled Zboží a služby), které ještě nepatří do žádné návazné skupiny, označte záznamy všech čtyř položek z obou skupin zboží, které chcete zařadit do skupiny Dealer 1.
 5. Volbou místní nabídky Přenos vybrané položky zboží zařadíte k návazné skupině.
 6. Zobrazí se formulář pro hromadné nastavení slevy. Pole Sleva vyplníte hodnotou 15. Pole Druh slevy nastavíte na hodnotu Množstevní. Do pole Od hodnoty zadáte 1. Potvrdíte tlačítkem OK. Jste zpět v přehledu položek zboží zařazených k návazné skupině.
 7. Volbou Nastav si můžete slevu i zobrazit.
 8. Klávesou <Esc> se přepněte zpět do přehledu Návazné skupiny zboží.
 9. Body 2. až 7. zopakujte postupně pro dvojici položek zboží (sleva 5%) a nakonec pro poslední dvojici zboží (sleva 10%), obě v návazné skupině Dealer 2.

Jak změnit hodnotu slevy k návazné skupině.

(Pro skupinu Dealer 1 změňte hodnotu slevy na 13%)

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznam Dealer 1. Protože sleva se mění u všech položek zboží v návazné skupině najednou, vyberte Nastavení slev ve skupině.
 3. Zadejte do pole Sleva hodnotu 13. Ostatní pole neměňte. Potvrdíte tlačítkem OK a jste zpět v přehledu Návazné skupiny zboží.

Jak změnit hodnotu slevy k návazné skupině.

(Pro skupinu Dealer 2 změňte slevy na 3% a 8,5%)

 1. Otevřete přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Návazné skupiny zboží.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na záznamu Dealer 2 a z místní nabídky vyberte Zboží a služby...
 3. V přehledu položek zboží zařazených do návazné skupiny označte dva záznamy (původní sleva 5%). Z místní nabídky vyberte funkci Oprava...

Potvrďte dotaz Přejete si opravovat všechny označené záznamy najednou ? tlačítkem Ano.

 1. Zadejte do pole Sleva hodnotu 3. Ostatní pole neměňte. Potvrdíte tlačítkem OK a jste zpět v přehledu položek zboží zařazených do návazné skupiny.
 2. Body 3. a 4. opakujte pro druhou dvojici položek zboží (původní sleva 10%).
 3. Klávesou <Esc> se přepněte zpět do přehledu Návazné skupiny zboží.


Množství odebrané

Funkcionalita automatického výpočtu odebraného množství zboží je k dispozici na položkách druhů dokladů: vydané objednávky (VObj), expediční příkazy (EP) a rezervace (Rez).

Odpovídající druhy dokladů zboží:
Je-li zdrojovým dokladem VObj, pak jsou jako návazné doklady započítány příjemky (Pri). Pro EP a Rez jsou započítány návazné výdejky a výdejky v evidenční ceně (Vyd).

V globální konfiguraci lze nastavit, zda mají být při výpočtu zohledněna také storna návazných dokladů, tedy storna příjmů (StoP) a storna výdejů (StoV). Nastavení se nachází v konfiguraci - oběh zboží - započítávat storna do odebraného množství. Je-li započítávání storen povoleno, pak je jejich množství započítáno se záporným znaménkem.

Upozornění Informace o tom, zda se má storno doklad započítat do odebraného množství, je uložena na hlavičce storno dokladu. Pokud je spuštěna Aktualizace odebraného množství, bere se informace o tom, zda se má storno započítat, ze storno dokladu, nikoliv z konstant.

Na hlavičce storno dokladu je možné nastavení změnit. V editoru hlavičky je akce "Zaokrouhlení a další údaje", kde je volba "Započítávat storna do odebraného množství".

Vypočtené odebrané množství je na zdrojové položce uloženo ve dvou sloupcích:

MnozOdebrane = Množství odebrané celkem

 • celkové vypočtené množství zboží, které je na odpovídajících návazných dokladech
 • může i přesáhnout hodnotu množství zdrojové položky

MnOdebrane = Množství odebrané

 • vypočtené množství zboží, které je na odpovídajících návazných dokladech, omezené nejvýše na hodnotu množství zdrojové položky
 • nikdy nepřesáhne hodnotu množství zdrojové položky

Na zdrojové položce dále existuje počítaný sloupec:
MnozstviZustatek = Množství zůstatek

 • rozdíl množství zdrojové položky a odebraného množství
 • není nikdy záporný
 • vyjadřuje, kolik zbývá dodat (VObj), či vydat (EP, Rez)

Celkové množství zboží na všech odpovídajících návazných dokladech je započítáno jako odebrané množství položky zdrojového dokladu. Mezi návazným dokladem a zdrojovým dokladem nemusí existovat přímá vazba, může se jednat o delší řetěz návazných dokladů, případně rozvětvený strom návazných dokladů. Zdrojový doklad (VObj, EP, nebo Rez) je pak kořenem podstromu návazných dokladů a do výpočtu jsou zahrnuty všechny doklady tohoto podstromu s následující výjimkou: Je-li zdrojovým dokladem VObj, uplatní se při výpočtu odebraného množství všechny návazné příjemky, které jsou se zdrojovou VObj propojeny větví položkových vazeb, ve které nefiguruje výdejka (vyloučení převodů mezi sklady). Je-li naopak zdrojovým dokladem EP či Rez, uplatní se všechny návazné výdejky, které jsou se zdrojovým dokladem propojeny větví položkových vazeb, kde nefiguruje příjemka (vyloučení převodů mezi sklady).

Obdobně jako funguje automatický výpočet odebraného množství na položkách dokladů, funguje i na úrovni jednotlivých pohybů výrobních čísel (VČ).


Kompletace

Pokud máte zakoupen submodul Kompletace modulu Oběh zboží, můžete využívat při vytváření dokladů kusovníky. Kusovník (kompletační položka) je sestava, která popisuje, z jakých dílů a materiálů se skládá konkrétní výrobek.

Tip U dvojice pohybových dokladů výdejka-příjemka je možné použít i tzv. křížový převod, kdy výdejkou vydáte jednotlivé díly a příjemkou přijmete na sklad hotový výrobek.

V Kompletaci se, narozdíl od výroby, pracuje pouze s jednoúrovňovým kusovníkem.

Nastavení se provádí v Konfiguraci / správa systému - Oběh zboží, Položky dokladů, kde je zapotřebí nastavit Sestavy dle kusovníku (popsáno zde: Konfigurace Sestavy dle kusovníku) a Po převodu převádět kompletační položky (ano/ne).

Parametry převodu definujete na jednotlivých druzích dokladů pohybu zboží na záložce 3 - Přednabízení. Nastavení je detailně popsáno v kapitole: Kompletace - Oběh zboží, Způsob převodu kompletačních položek.

Ocenění se provádí dvěma způsoby:

 • cena výrobků
 • suma z ceny dílů

Parametry nastavení a detailní vysvětlení najdete zde: Ocenění kompletačních položek při převodu.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export