Verze 2.0.2021.0300 - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Novinka V globálních i uživatelských konstantách pro Banku - Automatické přiřazení úhrad - doplněna konstanta "Přesná částka v leasingu". Konstanta je přístupná pouze při povoleném dohledávání úhrad v leasingu. Pokud je zatrženo "Přesná částka v leasingu", pak při akci Automatické přiřazení úhrad, pokud systém dohledá vazbu na leasing, kontroluje i částku a úhradu přiřadí k pohybu leasingu pouze v případě, že přesně odpovídá i částka úhrady.


Novinka Při generování zveřejněných bankovních spojení byl rozšířen Název bankovního spojení.


Novinka Při dotahování účtu na úhrady Leasingu doplněna podmínka - účet nesmí být zakázán pro párování plateb z banky.


Novinka Do Globálních konstant banky, Bankovní výpisy/Úhrady do oblasti Automatické přiřazení úhrad byly přidány konstanty:
 • Hledat bankovní spojení protistrany, výchozí stav je zaškrtnuto
 • Hledat bez bank. spojení je-li nalezeno více bank.spojení, výchozí stav je nezaškrtnuto

Akce Automatické přiřazení úhrad a Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení byly rozšířeny o tyto parametry.


Oprava Opraveno založení úhrad leasingu při dohledání sdruženého platebního příkazu.


Celní případy

Novinka Úprava importu xml zprávy CI_VOP : pokud nebude u deklarace vyplněn Datum ukončení - nebude změněn stav deklarace.

Pokud bude vyplněn - tak se stav deklarace přepne na Ukončeno,opraveno.


Novinka NCTS Přijatý - upraven export pro CZ007A a SKLA05 - pokud nebylo zadáno EORI tak nebyla země z adresy skladu exportována.

Upraveno.


Novinka Importy číselníků - na parametr -ZA proběhnou importy číselníků napozadí v tichosti, bez hlášky.


Novinka Převod dokladu ECS Vývoz na Ukončení před tranzitem : přidána podpora převodu více označených dokladů najednou.

Doklady budou převedeny 1:1.


Novinka Import zpráv od CÚ + interní Helios XML formát:

Pokud dojde k vytváření nové organizace (nebyl nalezen vhodný záznam dle TIN,EORI,Název,Ulice,....) do pole Poznámka bude uložen text : "Vygenerováno odpovědí CÚ".


Novinka Import zprávy CZ529A CR_PROV : pokud nebude zpět vrácena země v dopr.prostředku při odjezdu (elementy QSPV...), pak nebude hlášena změna dat.

Kontrola bude nadále probíhat na SPZ.
Pokud bude země zpět v xml vrácena, tak kontrola bude probíhat jako doposud (SPZ+Země).


Novinka Souhrnná deklarace - oprava podání - oprava typu D :

upravena kontrola vyplněnosti deklarace : nebude požadováno vyplnění nákl.kusů.


Novinka Souhrnná deklarace - import CZ387A - oprava importu - zpráva obsahuje pouze položky, které jsou opravované !.

Rovněž upraven import skupin TSD - Deklarant, GP, GC,.....


Novinka Souhrnná deklarace - u exportu DN_SD a DN_OSD nebude zaokrouhlována hrubá hmotnost.


Novinka Upraven import z zprávy CZ415A - množství bude importováno z elementu G/GMJ/GMJ02.


Novinka RM plugin pro načtení deklarací - pro akci Nová ze vzoru nebude kopírován hlavičkový kontejner.


Novinka Kurzovní lístek - právo na import celních kurzů:

Pokud uživatel neměl právo importovat celní kurzy, bylo možné nastavení práv obejít výběrem celních kurzů z combo-boxu v okně před importem a následně import provést.

Upraveno, pokud uživatel nemá právo importovat celní kurzy, varianty Celní kurzy a ČNB + Celní kurzy se v comboboxu nenabízí.


CRM

Oprava Akce Nový úkol z aktuálního úkolu spuštěná v přehledu úkolů aktivity přenášela položky z aktuálního úkolu do nového úkol s nevyplněným pořadím. Opraveno


Oprava Při výběru více položek pro přenos do poptávky vydané/firemní aktiivity současně se neaplikovala cenotvorba nastavená v návazných skupinách karet stanovená dle množství. Opraveno


Doprava

Novinka Po zaúčtování se objeví vygenerovaný účetní doklad, který lze upravit.

V přehledu SD byla přidána akce na zobrazení všech účetních dokladů souvisejících s daným obdobím SD.
Do vygenerovaných účetních záznamů se doplní středisko z vazby na vozidlo (pokud středisko není přímo součástí záznamu o SD) + vazba na řidiče z vozidla. Vazba na zakázku z vozidla již byla řešena v minulosti. Nákladový okruh zatím nedoplňujeme.


Novinka Úprava algoritmu výpočtu silniční daně podle EPO tak, aby šlo v tomto okamžiku podat DP bez zbytečných průtahů, ale s rizikem, že dojde v dalším období k dodatečným úpravám na straně EPO.


Doprava (SK)

Novinka Předpokládaná daň - při exportu dat na EPO systém započítal u vozidel, u kterých se během zdaňovacího období měnila sazba, do předpokládaných záloh pouze část daňové povinnosti (nedošlo k přepočtu na 12 měsíců) - opraveno.

Vyřazená vozidla - při exportu dat se do předpokládané zálohy nezapočtou vozidla, u kterých je vyplněno datum vyřazení v aktuálním zdaňovacím období.


EET

Novinka Nová verze komunikátoru EET (3.0.1.6) - řeší nahodilé chyby, k nimž docházelo zejména při zpracování odpovědi ze serveru Finanční správy, např.:
 • Chyba komunikace EET: Bezpečnostní kód poplatníka (bkp) je prázdný.
 • String or binary data would be truncated.
 • Chyba komunikace EET: Nepodařilo se přečíst údaje z knihovny "EETComunic.dll"! Knihovna může být zastaralá.
 • kód PKP obsahoval nesmyslná data v rozsahu přesahujícím předepsanou délku


eServer

Novinka eServer: Optimalizace, zamezení tzv. memoryleakům jak v HELIOSeServerService, tak i v HELIOSRuntime. Přechod z 32bitové na 64bitovou architekturu u HELIOSeServerService a HELIOSeServer. Z tohoto důvodu umístění podpůrných knihoven pro HTTPS komunikaci (libeay32.dll a ssleay32.dll) přímo do adresáře eServeru z důvodu nekompatibility s původními soubory v HELIOS Orange.


Novinka eServer: nový způsob odesílání push-notifikací na platformu Apple pomocí HTTP/2 protokolu.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Někteří zákazníci jsou upozorňováni správcem ISDS, že překračují stanovené provozní limity při komunikaci s ISDS a to v počtu stahování dodejek a doručenek.

Doposud Helios stahoval doručenky ke všem odeslaným zprávám. Nově se nebudou stahovat doručenky ke zprávám, které jsou ve stavech Doručena přihlášením nebo Nedoručitelná (StavISDS=6,8). Tyto zprávy již z procesního hlediska nemohou dále významně změnit svůj stav.
Postupně se většina odeslaných zpráv ze schránky dostane do některého z těchto dvou stavů a proto by vynechání stahování jejich doručenek mohlo významně přispět ke snížení trafficu mezi Heliosem a ISDS.


Novinka Evidence pošty, atribut Poslední přihlášení ve znění zákona byl prodloužen na 150 znaků.


Novinka Evidence pošty, editor došlé nebo odeslané pošty. Pole Popis je rozšířeno na 255 znaků.


Oprava Byla opravena akce Ověření datové schránky nad kontakty, která se projevovala hláškou Chyba - spojení nenavázáno.

Aby akce proběhla, je nutné, aby měl přihlášený uživatel nadefinovanou v Heliosu alespoň jednu datovou schránku a do této měl přístup i v ISDS.


Fakturace

Novinka Na hlavičce dokladů faktur byla zásadněji přepracovaná automatika dotahování datumů splatnosti a lhůty splatnosti. V souvislosti s tím, byly opraveny některé chyby, např. kdy se po doplnění Data doručení přepočítala splatnost, ač Datum doručení nebylo rozhodné pro stanovení splatnosti.

V rámci přepracování automatického dotahování data splatnosti a lhůty splatnosti jsme přidali pro lepší orientaci tři hvězdičky, které indikují z jaké hodnoty se data dopočítávají - u atributů je podrobněji vysvětleno v bublinkové nápovědě.

Upozornění: Pokud je přednastavena splatnost např. dle data vystavení a datum případu je přednastavené prázdné, tak se dopočte splatnost, ale pokud nastavíme "Splatnost neměnit", tak pokud před tím nevyplníme Datum případu, tak se vynuluje Lhůta splatnosti. Ke správnému napočtení dojde po vyplnění Data případu, což je povinné datum pro uložení dokladu.


Novinka Faktury vydané
 • Při nastavení bankovního spojení a měny na řadě, nebo na organizaci a současně na měně se přednostně dotahovalo na vydanou fakturu bankovní spojení ze měny. Opraveno - použije se bankovní spojení přednastavené na řadě, po výběru organizace se použije bankovní spojení nastavené na organizaci a dále se to řídí pravidly
  • Pokud je na vydané faktuře ponecháno bankovní spojení převzaté z organizace, nemění se při změně měny na faktuře dle nastavení na měně. Je-li zadáno jiné, nebo je vymazáno, použije se při změně měny na dokladu bankovní spojení z dané měny
  • Pokud je převzato bankovní spojení a měna z řady a měna na vydané faktuře se změní, použije se bankovní spojení z dané měny. Při vrácení původní měny převzaté z řady spolu s bankovním spojením se opět použije bankovní spojení nastavené na řadě


Novinka Při generování z příjemky do faktury je na příjemce zadán druhý párovací znak (na příjemce nastaveno pro 2PZ „Jako první párovací znak“), ale 2PZ se nepřenášel na fakturu – chyba. Bez ohledu na nastavení na řadě faktury se má 2PZ přenést. Opraveno.


Novinka Pro výpočet částky faktury na zápočet se zohledňuje i uvolněné zádržné, na které dosud nebyl vystaven platební příkaz.


Novinka Pro faktury přijaté a vydané včetně dobropisů u dokladů, kde je zatrženo opravný doklad a zároveň Země DIČ je SK, je přidán atribut "Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH" - zkrácený název "Poř.č.pův.KV", do kterého je možné zadat číslo původní faktury.


Novinka Upraven algoritmus výpočtu kurzových rozdílů k bilančnímu dni.

Při vyšším počtu kurzových rozdílů k bilančnímu dni u jednoho dokladu mohlo v určitých případech dojít k chybnému výpočtu výše KR k bilančnímu dni.


Oprava Při generování faktury přijaté s přednastaveným daňovým režimem z příjemky bez nastaveného daňového režimu se k položkám nedotahovaly přednastavené daňové klíče. Opraveno.


Oprava Generování faktury vydané nad položkami aktivity - pokud byla na položce zadána měna, tak se z ní převzalo bankovní spojení i v případě, že bylo bankovní spojení nastaveno na organizaci, převzaté na doklad z firemní aktivity. Opraveno.


Oprava Do realizační faktury se nepřenášel daňový klíč z položky původního dokladu při použití akce Generuj DDPP/Real... v případě, že původní doklad neměl vyplněný daňový režim, ale pouze daňový klíč na položce. Opraveno


Oprava Při kopírování faktury vydané, ani při generování akcí Generuj DDPP/Real. se nedotahovaly přednastavené daňové klíče na textových položkách. Opraveno


Oprava Načítání QR přijaté faktury - pokud bylo na faktuře PDP, končil pokus o účtování dokladu chybou: "Položka '#TabRekapitulaceDPH____00000000D648.QR_T' musí být zadána." Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se ve fakturách k datu se špatně zohledňovalo zadané datum ke dni do slupců Po splatnosti. Nově se vyhodnocuje vzhledem k datu Ke dni.


Firemní aktivity

Novinka Číselník Texty pro firemní aktivity - doplněn příznak "Přednastaveno pro kategorii", který lze zatrhnout, je-li zadána kategorie. Je-li zatržen, pak se při založení záznamu v dané kategorii text automaticky vyplní do pole předmět.


Novinka Nad přehled Položky byla doplněna nová akce "Aktualizovat položku podle aktuální cenotvorby", která pro aktuální položku/označené položky provede aktualizaci cen a slev s ohledem na právě platnou cenotvorbu a slevotvorbu.


Novinka Revize dohledání a výpočtu cen
 • Při nastavení globální konstanty Sklady, nákup a prodej - Ceny - Dohledat ceny dle: Místo určení se v případě, že je na aktivitě zadána organizace v poli Místo určení, aplikuje cenotvorba dle této organizace (dosud se toto nastavení ignorovalo)
 • Při změně sazby DPH na položce se částky přepočítávají s ohledem na Způsob zadávání ceny na položce (dosud se přepočet prováděl vždy z JC bez daní)


Oprava *Úkol ze vzoru s připojenou položkou - nepřenášely se všechny údaje (např. Měna). Opraveno
 • Připojení zakázky k aktivitě - nepřenášely se Místo určení příjemce (do Místo určení) a Příjemce zakázky (do Příjemce v případě, že se dle nastavení nepřenášel do Organizace). Opraveno


Intrastat

Novinka Do generování měsíčního hlášení z dokladů skladu byla doplněna automatická detekce anomálií v datech celního sazebníku (aktuální i loňský rok), na které jsme v minulosti narazili při hotline u zákazníků a dále byla provedena série opatření, která má do budoucna uživateli usnadnit nalezení podobných chyb v případě jejich opakování a nabídnout mu operativní možnost jejich efektivního vyřešení bez nutnosti kontaktování hotline.
 • Akce "Neexistující CN (předchozí rok)" nad doklady OZ (faktury, příjemky a výdejky) kontroluje Celní nomenklaturu (předchozí rok) v Celním sazebníku (předchozí rok). Původně se její existence ověřovala nesprávně v aktuálním celním sazebníku.
 • Po spuštění akce "Aktualizace CN pro předchozí rok" proběhne automaticky obnova přehledu, aby se automaticky zobrazil aktuální stav v DB (pokud má uživatel tyto CN z dodatku zobrazeny přehledu, což pro tento účel doporučujeme).
 • Do celního sazebníku doplněn atribut "Význam MJ pro Intrastat".
 • Do přehledu celního sazebníku doplněno zobrazení "MJ pro Intrastat".
 • Do přehledu celního sazebníku předchozího roku doplněno zobrazení "MJ pro Intrastat" + význam této MJ + význam celní MJ.

V případě detekce anomálií v celním sazebníku předchozího roku je při následném stažení číselníků a importu celního sazebníku znovu naimportován i celní sazebník předchozího roku (což se jinak automaticky děje pouze 1x ročně při prvním importu v novém roce).


Majetok (SK)

Novinka Přehled Detail nájomnej zmluvy je nově možno zobrazovat i z přehledu Karta majetku-Daňové pohyby.


Oprava Opravena chyba, kdy se část období chovalo chybně v případě více smluv v jednom období na stejné kartě majetku.


Mzdy (CZ)

Novinka Izolačka - Příspěvek v karanténě

Podrobné informace o funkcionalitě jsou popsány v naší Poradně na níže uvedeném odkazu:
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_-_Izola%C4%8Dka_-_Poradna_(CZ)


Novinka V distribuci je nová definice zprávy a tiskový formulář pro Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Od 1.3.2021 je nová definice podání zohledňující příspěvek k náhradě v době karantény a izolace.

Současně s tím je nad výpočtem mzdy k dispozici tiskový formulář platný od 1.3.2021.


Novinka Výplatní lístek - úprava z hlediska daní

Distribuční výplatní lístky byly upraveny tak, aby nezobrazovaly údaje týkající se superhrubé mzdy a solidádní daně.


Novinka Formuláře mzdových listů

Chybně se dotahovalo číslo občanského průkazu a v některých případech se nezobrazovaly data vynětí a důvody vynětí z evidenčního stavu.


Novinka Sestava - Dávky s notifikační zmínkou o karant. a izolaci.

V distribuci nad přehledem Evidence DNP je systémová sestava (S) Dávky s notifikační zmínkou o karant. a izol. Z přehledu vyfiltruje pouze ty evidence DNP, které obsahují v notifikacích zmínku o karanténě nebo izolaci.


Novinka Povinný podíl - formulář

Upraven formulář Oznamení o plnění povinného podílu pro rok 2021.Novinka Formuláře vyúčtování zálohové a srážkové daně

V ročních sestavách jsou v distribuci formuláře pro vyúčtování zálohové a srážkové daně. včetně příloh č. 1 o počtu zaměstnanců a přílohy č. 2, souhrnné údaje o cizincích.


Novinka Potvrzení o příjmu - formulář - úprava

Upraven formulář Potvrzení o příjmu pro rok 2021 v českém jazyce (v anglickém jazyce ještě není dostupný).


Novinka Dovolená - zahrnutí svátků pro výpočet nároku na dovolenou

Jestliže byl způsob výpočtu nároku na dovolenou určen jako Zdroj = Mzdy (tzn. není zatržen Automatický dopočet hodin) a v měsíci byl ve mzdě vygenerován svátek (ať již náhrada nebo tarif), nezapočetly se tyto hodiny svátků do "odpracovaných" hodin.
Upraveno.


Novinka Sestavy pro program Antivir A a B

Funkcionalita antiviru upravena tak, aby do sestavy nevstupovaly pracovní poměry, které trvají méně jak tři měsíce.

Do částky pro antivir vstupuje v případě karantény, izolace pouze náhrada, bez navýšení o příspěvek (izolačka).


Novinka Formulář - Oznámení exekutorovi o odchodu zaměstnance

Dotaz před tiskem formuláře byl doplněn o možnost netisknout sražené nebo deponované částky u jednotlivých exekucí.

Přednastavena je varianta tisku částky.


Novinka Roční zúčtování za rok 2020 - Dary

V nastavení daňových slev uplatňovaných v rámci ročního zúčtování dochází pro rok 2020 ke změně ohledně darů.
Nově lze odečíst až 30% základu daně (doposud se jednalo o 15 %)

Změnu nastavení provede automaticky změnový skript.


Novinka Zůstatky dovolené - Výpočet mzdy

V přehledu Výpočet mzdy byla upravena akce Zůstatky dovolené tak, aby se údaje týkající dovolené zobrazovaly na dvě desetinná místa, stejně jako ve Mzdových údajích.


Novinka Stravné - označení Uplatnit ve mzdě (Sraženo ze mzdy)

V některých případech se díky zaokrouhlení nezatrhl atribut Uplatnit ve mzdě, i když stravné bylo do mzdy přeneseno. Na výpočet toto nemělo žádný vliv.

Upraveno.


Oprava Oznámení exekutorovi při ukončení PP

V případě, že zaměstnanec je v insolvenci, netiskla se informace o čísle jednacím.

Opraveno


Oprava Chyba při generování platebního příkazu v případě přikázání jiné peněžité pohledávky

Při generování platebního příkazu mohlo dojít k zobrazení chyby String or binary data...Stalo se tak v případě, kdy MS pro srážku PJPP byla přejmenována a měla zadán dlouhý název (více jak 36 znaků).

Opraveno


Oprava Výpočet mzdy - přečerpaná dovolená, hláška rekapitulace o přečerpané dovolené

Pokud přečerpaná dovolená v editoru výpočtu mzdy přesáhne 100 hodin, objeví se hláška o překročení kapacity datového typu nvarchar.

Arithmetic overflow error converting expression to data typ nvarchar.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Finančný príspevok na stravné od 3/2021

Nové znenie § 152 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce od 1. 3. 2021 znie:

„Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3 prvej vety, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa odseku 3, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa odseku 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem sumy podľa prvej vety alebo druhej vety zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok podľa osobitného predpisu.“

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. po tomto update (ak aktuálnym mzdovým obdobím je rok 2021) sa automaticky vytvoria nové distribučné mzdové zložky:

 • 111 - Stravný príspevok do limitu
 • 112 - Stravný príspevok nad limit
 • 113 - Stravný príspevok zo SF

Ak nie sú v číselníku Mzdové zložky (tj. v číselniku pre používateľské MZ-ky) tieto čísla obsadené, tak sa vytvoria pod týmito istými číslami aj nové mzdové zložky používateľské. Inak si ich môže používateľ pomocou tlačidla Nový preniesť z číselníka distribučných MZ do číselníka používateľských MZ.

2. v prehľade Definícia stravného (pôvodný názov "Sady stravných lístkov") od mzdového obdobia 3/2021 vznikla nová akcia Nový príspevok, pomocou ktorej si môže používateľ vytvoriť definíciu stravného príspevku. Editor obsahuje nasledovné atribúty:

 • Kód
 • Názov

Mzdové zložky - príspevok na stravné
MZ príspevok do limitu - priradíte MZ-ku, ktorá bude použítá pri výpočte stravného príspevku do zákonného limitu
MZ príspevok nad limit - priradíte MZ-ku, ktorá bude použítá pri výpočte stravného príspevku nad zákonný limit
MZ príspevok sociálny fond - priradíte MZ-ku, ktorá bude použítá pri výpočte stravného príspevku zo SF

UPOZORNENIE:
Vyššie popísané mzdové zložky musia mať priradenú referenčnú MZ-ku (je to jedna z podmienok, aby sa ponúkli v prenosovom okne):

 • pre príspevok do limitu č. 111
 • pre príspevok nad limit č. 112
 • pre príspevok zo SF č. 113

Určenie fondu PD
Odpracované hodiny za deň - Minimum - pokiaľ zamestnanec odpracuje počet hodín uvedených v položke Minimum, je započítaný tento deň do nároku pre stravné

Odpracované hodiny za deň - hranica - pokiaľ zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi ďalšie stravné. Ak v dni zamestnanec odpracuje viac, ako je v položke uvedené, potom sa zvýši nárok na stravné o jeden

Denná hodnota stravného - dennú hodnotu stravného príspevku je možné rozdeliť na časť pripadajúcu zamestnávateľovi, časť pokrytú príspevkom z fondu. Hodnoty je možné zadať priamo čiastkou alebo percentami. Súčet hodnôt v prípade zadanej čiastky musí byť rovný hodnote v položke Stravné EUR. Pokiaľ sú použité hodnoty percent, musí byť súčet rovný 100%.

Preplatiť v mzde - môže byť nastavený na:

 • Vybrané mzdové obdobie
 • Predchádzajúce mzdové obdobie

Ak budete chcieť počítať stravný príspevok na základe dochádzky predchádzajúceho mesiaca, budete stravné spracovávať v aktuálnom období a v Definícii stravného bude nastavené:

Určenie fondu PD - Predchádzajúce obdobie Preplatiť v mzde - Vybrané mzdové obdobie


3. nad prehľadom Výpočet mzdy/Stravné pribudli nové atribúty:

 • Čiastka stravného do limitu
 • Čiastka stravného nad limit
 • Čiastka zo soc. fondu

4. v mzdových konštantách na záložke Ostatné vznikla nová konštanta Stravné - limit, v ktorej sa uvádza max. suma príspevku na stravné zamestnávateľa (aktuálne je to hodnota € 2,81).

PRÍKLAD:
Definícia stravného:
Denná hodnota: 3,39 €
- z toho príspevok - org. 3,00 €
- z toho fondy 0,39 €

Maximálny limit príspevku za zamestnávateľa do limitu je 2,81 €.

Počítame mzdy za 3/2021, nárok na stravné generovaný do 3/2021 je určený odpracovanou dobou v 3/2021 - tj. nárok na stravné je určený a stravné je generováne do aktuálneho mzdového obdobia 3/2021.

Máme 5.4.2021 a dávame zamestnancom do mzdy za 3/2021 stravné určené marcovou dochádzkou. Aktuálnym obdobím v systému je teda 3/2021 a bežným obdobím je 4/2021.

V Definícii stravného je atr. Určenie fondu PD aj v atr. Preplatiť v mzde hodnota "Predchádzajúce mzdové obdobie" a neprítomnosti sa dohľadávajú (vždy) v predchádzajúcom mzdovom období.

Hodnota celkového príspevku je nastavená na € 3,39 (príspevok ZĽ 3 + SF 0,39). Zamestnanec mal v marci 1 deň dovolenky.

Pre výpočet nároku na stravné sa pohybujeme v prehľade Výpočet mzdy/Stravné v bežnom období 4/2021. Vo Výpočte mzdy v aktuálnom období 3/2021 je vypočítana mzda a je zadaná dovolenka.

Zamestnanec má podľa osobného kalendára v období 3/2021 23 pracovných dní. Pretože v 1 deň má dovolenku a v tento deň a neodpracoval viac ako 4 hodiny, jedná se o deň neprítomnosti (tj deň bez nároku na stravné). Nárok na stravné za 3/2021 je 22 dní. Celková hodnota stravného je 22 x 3,39 € = 74,58 €.

Následne je nutné po spracovaní miezd v 3/2021 spustiť nad záznamami stravného nad prehľadom Stravné v 4/2021 akciu Uzatvorenie stravného pre označenych zamestnancov. Tým sa vypočítajú čiastky do limitu, zo SF a nad limit. Z toho do limitu pripadá 61,82 € (22 x 2,81) + z toho zo SF pripadá 8,58 (22 x 0,39) a nad limit je 4,18 €(22 x (3-2,81)).

V 3/2021 v prehľade Výpočet mzdy sa pri vypočítaných mzdách objaví príznak v stĺpčeku Výpočet "Zmena x MZ". Pre zaktualizovanie výpočtu mzdy je nutné spustiť akciu Prepočítaj chybné alebo Prepočítaj označené. Následne je možné skontrolovať výpočet mzdy, kde:

Do MZ 111 prenesenej do mzdy z paušálov sa dopočíta čiastka do limitu a v tomto kokrétnom prípade sa vygeneruje aj MZ 112 s čiastkou nad limit, ktorá podlieha všetkým odvodom a dani a MZ 113, ktorá vyplatí príspevok zo SF.

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:
https://help.helios.eu/wikisk/Stravn%C3%A9_-_Mzdy_(SK)#Import_nepr.C3.ADtomnost.C3.AD_.28XML.2C_TXT.2C_XLS.2FXLSX.29


Novinka ZMENA - ELDP rozdelenie riadku podľa fíktívneho dôchodkového veku

Od 1.1.2021 sa právna úprava veku odchodu do dôchodku zmenila. V zmysle novely č. 275/2020 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2021 sa upravuje dôchodkový vek tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne zo dňa 27.1.2021 na účely rozdelenia údajov v ELDP k dovŕšeniu dôchodkového veku je potrebné rozlišovať, či poistenec, ktorý žiada o dôchodok, má nárok na základe úprav odchodu do dôchodkového veku na jednorazový doplatok k dôchodku (jednorazová kompenzácia) alebo má nárok na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku. Ak má nárok na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku, je potrebné údaje v ELDP rozdeliť ku dňu dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku.

Príklad:
Poistenkyňa narodená 15.6.1958.
Počet vychovaných detí 1.
Dôchodkový vek podľa predpisov platných do 31.12.2020 je 62 rokov a 7 kalendárnych mesiacov, t.j. 15.1.2021
Dôchodkový vek podľa prepisov platných od 1.1.2021, je dňa 1.1.2021, t.j. v deň účinnosti novely zákona.

Určený jej bude aj fiktívny dôchodkový vek - 15.8.2020 (dátum narodenia + 62 rokov a 2 mesiace).

V tomto prípade bude potrebné údaje v ELDP rozdeliť ku dňu dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku, t.j. k 15.8.2020. Keďže podľa novej právnej úpravy by poistenkyňa dovŕšila dôchodkový vek pred 1.1.2021, jej dôchodkový vek bude daný zákonom na deň 1.1.2021 a údaje v ELDP sú rozdelené tým, že ide o iný kalendárny rok (osobitne sa uvedú údaje za rok 2020 a za rok 2021).

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne zo dňa 4.2.2021 informáciu o tom, na akú kompenzáciu si žiadateľ o dôchodok uplatní nárok, teda či na jednorazovú kompenzáciu alebo na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku, môže poskytnúť zamestnávateľovi len samotný zamestnanec – žiadateľ o dôchodok. Vo všeobecnosti však platí, že:

 • ak je dátum priznania starobného dôchodku najneskôr 1.1.2021, vzniká nárok na jednorazovú kompenzáciu,
 • ak je dátum priznania starobného dôchodku po 1.1.2021, vzniká nárok na percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku (v tomto prípade sa delí podľa fiktívneho DV)

V aplikačnej praxi môže prísť aj k situácii, že si ELDP s rozdelením údajov k fiktívnemu dôchodkovému veku vyžiada v rámci dôchodkového konania priamo Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa tak konštatuje, že nie je možné u zamestnancov, ktorí dovŕšili fiktívny dôchodkový vek pred 1.1.2021, vopred určiť k akému dátumu bude potrebné rozdeliť údaje v ELDP. Iných zamestnancov sa prakticky táto problematika netýka.

Na základe tohto usmernenie vznikol v editor ELDP v sekcii Parametre nový atribút Fiktívny DV. Je možné ho editovať len ak zamestnanec je ročník 1957-1965.

Po zadaní dátumu do atribút Fiktívny DV systém oznámi používateľovi:
"Došlo k zmene dátumu dosiahnutia fiktívneho dôchodkového veku.
Teraz dôjde k jeho uloženiu do databázy a prepočtu dôb poistenie.".

Na základe dátumu z atr. Fíktívny DV dôjde k rozdeleniu riadku ELDP.


Novinka ZMENA - Zmena ukončenia PP vs Hlásenie zmien ZP (odhláška)

Pokiaľ nastane situácia, že zamestnancovi bola už vygenerovaná (tj. nie vytvorená ručne) odhláška zo zdravotného poistenia a používateľ následne potrebuje zmeniť pôvodný dátum ukončenia pracovného pomeru (napr. z dôvodu predľženia doby určitej a pod.), pri ukladaní mzdovej karty je upozornený hláškou:

"Zmena dátumu ukončenia pracovného pomeru. Prehľad Hlásenia zmien ZP obsahuje odhlášku. Zmenu nie je možné vykonať."

V tomto prípade používateľ najprv zruší vygenerovanú odhlášku s pôvodným dátumom ukončenia PP, následne zadá nový dátum ukončenia PP (v prípade potreby ho vymaže) do mzdovej karty a generovanie zmien ZP spustí opätovne.

Týmto je zabezpečená nie len aktuálnosť hlásení zmien ZP voči aktuálnym údajom na mzdovej karte, ale v prípade dohodárov sú vo výpočet mzdy napočítané správne dni trvania zdravotného poistenia, ktoré sa napočítavajú na základe hlásením zmien ZP a sú súčasťou prílohy mesačného výkazu na ZP.


Novinka INFO - Identifikačné číslo pre daňové účely cudzincov ("IČDÚ")

Dňa 2.12.2020 bola schválená novela č. 416/2020 Z.z. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov. Jednou zo zmien je vedenie nového parametra s názvom "Identifikačné číslo na daňové účely".

S účinnosťou od 1.1.2021 podľa ust. § 39 ods. 2 písm. b) novely zákona: "Mzdový list musí na daňové účely obsahovať rodné číslo zamestnanca a u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené." Identifikačné číslo na daňové účely sa bude v zmysle ust. § 39 ods. 9 písm. b) uvádzať aj v Ročnom hlásení o dani.

Na základe tejto zmeny bol v systéme HELIOS Orange do distribučných tlačových formulárov pre Mzdový list do sekcie Pracovný pomer doplnený údaj IČDÚ. Jedná sa o tieto distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 1.1.2009 -403132 / Mzdový list / 1.1.2009 -400362 / Mzdový list / 1.1.2009

Tento údaj používateľ zadáva do Doplňujúcich údajov na záložku Ďalšie údaje do sekcie Cudzinec do časti Daňová rezidencia atr. Identifikácia.


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP počas karanténnej PN, ktorá v období dovŕšenia DV

V prípade, kedy zamestnanec bol na karaténnej PN a ZÁROVEŇ počas tejto doby dovŕšil dôchodkový vek, neboli správne uvedené v riadkoch ELDP, ktoré sa rozdelili dňom dovršenia dôchodkového veku, správne uvedené kalendárne dni vylúčenej doby tejto karanténnej PN.

Aktualizácia/Nápočet ELDP bol upravený.


Novinka ÚPRAVA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2020 - časť E, F

Poradenie načítania časti E a F bolo upravené tak, aby sa v prípade nenulového rozdielu, vypočítali správne (doteraz bol výsledok 0).


Novinka ÚPRAVA - DBUR - ročná max. čiastka - zaokrúhľovanie

Bolo upravené zaokrúhľovanie alikvótnej časti ročnej max. čiastky ročného odpočtu DBUR - daňový bonus za zaplatené úroky (v prípade kedy úročenie úveru netrvalo celý kalendárny rok) na matematicky (doteraz bolo na €C nahor).


Novinka ÚPRAVA - Preklad tlačidla "Áno"

Preklad tlačidla "Áno" bol upravený tak, aby bolo podčiarknuté písmenko "o" (doteraz to bolo písmenko "Á").


Nástroje přizpůsobení

Novinka V externích akcích je nyní možno definovat SQL skript, který je spuštěn před vlastním spuštěním dané akce. Pokud akce obsahuje dotaz na parametry, je skript spuštěn až po potvrzení parametrů. U typu Procedura je spuštěn až po vytvoření podpůrných dočasných tabulek #TabExtKomId, #TabExtKom, #TabExtKomSys a #TabExtKomPar.


Obecné

Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2020 vol 2.5


Novinka Do editoru definice uživatelského sloupce k políčku "maska" bylo přidáno tlačítko # pro automatické doplnění masky typu "peníze".

Totéž bylo přidáno i v rámci definice sloupců uživatelské tabulky a vícenásobných vztahů.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.2.1.02


Novinka U parametru typu Text v definici externí akce je nyní možno zaškrtnout "Zadání hesla". V takovém případě pak text zadávaný v parametru nebude vidět (bude nahrazen hvězdičkami).


Novinka Do parametrů externích akcí byl doplněn nový typ - Adresář. Chování je stejné jako u typu Soubor, jenom dialog pro výběr je upraven na výběr adresáře. Zároveň byla zvětšena délka sloupce pro přednastavení souboru/adresáře ze 100 znaků na 255.


Novinka Zprávy - přidána podpora windows proměnných do adresy umístění zpráv.

např. %USERPROFILE%\Documents\


Novinka Zprávy - Definice zpráv - upraven popis na zál.č.2 - [2] FTP - přihlašovací údaje (autor).

tak, aby bylo zjevné, že dané údaje jsou ukládány na právě přihlášeného uživatele.


Novinka Zprávy - upraveno stahování zpráv z FTP serveru.

Pokud nejsou žádné soubory k importu, a je proces spuštěn z Automatu tak neproběhne žáná hláška.


Novinka V rámci uživatelských editorů je možno definovat uložené procedury pro nový záznam, validaci a definici políček. Nově je před volání těchto procedur doplněno vytvoření dočasné tabulky #TempDefFormInfo(BrowseID INT, TabName NVARCHAR(128)). Je tak možno v rámci uložených procedur rozlišit o jaký přehled, popř. přímo tabulku se jedná (některé přehledy, popř. i tabulky mají společnou definici a je pak těžké rozhodnout, kde je procedura spuštěna). U nedatabázových editorů nemusí být tyto hodnoty vyplněny, protože tento typ editorů nemusí být napojen na přehled.


Novinka Bylo doplněno logování změn nastavení práv pro role. Logování ale probíhá pouze tehdy, pokud je zapnuto - viz přehled Žurnál - akce Archivace změn - Logovat změny práv.

V přehled rolí je nová akce "Log změn práv", kde lze změny zobrazit.


Novinka Bylo upraveno uložení a načtení pozice hlavního okna aplikace pro případ použití více monitorů.


Novinka Zprávy - stahování/import dat ze serveru přes SFTP (SSH2 FTP) - při mazání datového souboru po importu mohlo dojít k chybě Bad message.

Opraveno.

Zároveň upraven proces importu pro podporu automatu - pokud nebudou na serveru žádné soubory k importu - tak se o tom nezobrazí v automatu hláška.


Novinka Do volání akce "Odeslat dokument" bylo před volání slepé uložené procedury dbo.ep_OnBeforeEMail01 doplněna tvorba dočasné tabulky #TabOznaceneIDProTisk. Tabulka se generuje pouze v případě, že existují označené záznamy.


Novinka Do slepé uložené procedury dbo.ep_OnBeforeEMail01 se posílají dotažené kontakty. Ovšem pokud je zadáno více kontaktů, dostanou se do procedury jako oddělené CRLF. Pokud nedojde v proceduře ke změně, vrátí se ve stejném tvaru a dojde k jejich chybnému zpracování, jelikož jako návratová hodnota se předpokládají kontakty oddělené středníkem či čárkou.

Oprava - kontakty se do uložené procedury posílají oddělené středníkem.


Oprava V některých případech může při spuštění akce Definice uspořádání v rámci Uživatelských editorů dojít k chybě Access Violation Error. Opraveno.


Oprava Pokud se označí více jak cca 10000 záznamů a následně se pustí zobrazení kontingenční tabulky, došlo k chybě SQL Serveru "out of intenal resources". Opraveno.


Oprava El.podpis PDF : pokud šlo o terminálové připojení (vzdálená plocha) a ukládání PDF zpět na klientské PC, mohlo dojít k chybě:

Error: System Error. Code: 8.
ErrMsg: K provedení tohoto příkazu není dost paměťových prostředků

Opraveno.


Oprava F4 Nastav - právo na uložení sestavy.

Přestože byl nastavením práv zakázán výběr sestavy, šlo sestavu přeuložit pod stejným jménem.
Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Dílčí vylepšení v práci s cenotvorbou
 • Zadávání cen do cenových úrovní (ceníků)
  • do pole Měna pro ceny v CM nepovoleno zadat hlavní měnu
  • je-li zadána Cena valuty, musí být vyplněna i Měna
 • Nabídky/nabídkové ceníky
  • na řadě nabídek lze přednastavit Typ nabídky: Nabídka (výchozí nastavení)/Nabídkový ceník
 • Hromadné změny na položkách dokladů
  • doplněna možnost změnit JC bez daní
 • Akce Ceníky všech položek nad Kmenovými kartami
  • doplněna paměť na uživatele na výběr druhů zobrazovaných cen zadávaný v úvodním formuláři akce


Novinka iNUVIO:

Na skupině karet

 • byla doplněna na první záložku textová Poznámka
 • cenové úrovně a slevy přesunuty z první záložky na samostatnou záložku
 • na záložce Výroba lze nově nastavit druh výrobní karty, tj. zda se má právě založená kmenová karta převádět do výroby jako dílec, nebo materiál, nářadí a vedlejší produkt

2.0: Na skupině karet

 • byla doplněna na první záložku textová Poznámka
 • cenové úrovně a slevy přesunuty z první záložky na samostatnou záložku


Novinka Akce "Převod položek z příjemky" měla stejnou klávesovou zkratku jako akce "Zaokrouhlení a další údaje" (Ctrl + Alt + Z). Pro akci "Převod položek z příjemky" použita nová zkratka (Ctrl + Alt + X).


Novinka V různých místech Heliosu se vyskytovala akce "Najdi", která sice našla požadovaný doklad, ale už se nebylo možné vrátit zpět do zdrojového přehledu, což bylo uživatelsky nepřívětivé. Proto byla kromě této akce přidána i akce "Doklad", kde je možné zobrazit doklad a zároveň se i vrátit do zdrojového přehledu.


Novinka V profilu pro generování návazného dokladu u došlých objednávek byly rozšířeny možnosti převodu, které je možné nastavit v atributu "Způsob převodu".

Volby 2 + 3 byly přejmenovány a volby 4 + 5 jsou nově přidané.

0-Položky objednávky s přenosem kompletačních položek
1-Položky objednávky bez přenosu kompletačních položek
2-Kompletační položky s přenosem do kusovníku včetně ostatních položek
3-Kompletační položky bez přenosu do kusovníku včetně ostatních položek
4-Kompletační položky s přenosem do kusovníku bez ostatních položek
5-Kompletační položky bez přenosu do kusovníku bez ostatních položek


Oprava Zajištění položky došlé objednávky příjemkou k vydané objednávce s navýšeným množstvím - chyba ve výpočtu množství použitelného pro zajištění v případě, že je zajišťováno více položek z dané příjemky. Opraveno


Oprava Od verze x.0.2020.1200 změna umístění při přesunu zásoby bez VČ končila chybou: "Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !" a změna neproběhla. Opraveno


Oprava Při nastavení Globální konstanty - Oběh zboží - Ceny - Dohledat ceny dle: Místa určení
 • se v případě vícenásobného přenosu položek na expediční příkaz (a i další doklady realizované nad tabulkou TabDokladyZbozi) uplatňovala cenová úroveň nastavená na fakturační organizaci místo na organizaci zadané v místě určení
 • tlačítko Zdroj ceny v editoru položky zobrazovalo ceny platné pro fakturační organizaci

Opraveno


Oprava Po spuštění přehledu "Nesoulad stavu výrobních čísel" a následným spuštěním přehledu "Přebytek stavů výrobních čísel", tak se při opětovném spuštění přehledu "Nesoulad stavu výrobních čísel" zůstala filtrace jako u přehledu "Přebytku stavu výrobních čísel" – chyba – opraveno.


Oprava Při kopii dokladu se nepřenášel atribut "Režim kurzu DPH" ze zdrojového dokladu. Pokud tedy zdrojový doklad měl nastavenu hodnotu "Přímo na fakturách", tak na cílovém dokladu bylo defaultní "Pouze v účetním deníku", což působilo komplikace - opraveno.


Oprava Akce "Najdi skladovou kartu" nad přehledem položek nefungovala v případě, že nad stavem skladu bylo nastaveno omezené načítání dat - opraveno.


Oprava Došlé objednávky - akce Aktualizace dle aktuální cenotvorby v případě, že položka dokladu byl oceněna dle návazné skupiny karet, neaktualizovala sazby DPH a SD. Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka NOVINKA - Plán školení, lékařských prohlídek - dokumenty

Nad přehled Plán školení, lékařských prohlídek přibyla akce Dokumenty.


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Plán školení, lekárskych prehliadok - dokumenty

Nad prehľad Plán školení, lekárskych prehliadok pribudla akcia Dokumenty.


Pokladna

Novinka Byl upraven editor pokladního dokladu s hlavním záměrem zvýšit ergonomii při zadávání pokladních dokladů a především zjednodušit hlavičkové zadávání pokladních dokladů v cizí měně.

Došlo ke zrušení záložky 3 - Cizí měna. Tyto údaje se zadávají na záložce 1 - Hlavička v sekci pro zadávání částek, která byla o toto rozšířena. Způsob zadávání cizí měny na položku pokladního dokladu zůstává nezměněn.
Pole pro zálohy byla naopak ze záložky 1 - Hlavička přesunuta na novou samostatnou záložku 4 - Zálohy.


Novinka Do výběru textu do účta byla přidána volba "Popis z položky". Při tomto nastavení systém dotahuje popis z položky pokladního dokladu, stejně jako v případě nastavení volby "Poznámka z položky".


Novinka Podpora „hlavičkových“ pokladních dokladů. Rozšíření hlavičky o atributy Účet – pro každý druh sazby a částku Ostatní.

Při účtování pokladního dokladu bez položek je účet základu nebo účet ostatní částky dotažen z hlavičky pokladního dokladu dle sazby DPH. Není-li účet základu nebo účet ostatní částky vyplněn na hlavičce dokladu, je dotažen z řádku účetního kódu.


Oprava Pokud byla k položce pokladního dokladu připojena faktura/dobropis až po uložení pokladního dokladu, tak se v případě částečné úhrady chybně založila úhrada ve fakturaci. Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka K účtenkám v pokladním prodeji je možné připojovat dokumenty stejně jako v jiných přehledech. Do Nastav byl přidán sloupec informující o tom, zda je k prodejce nějaký dokument připojen.


Novinka Seznam prefixů EAN, pro které se hledají a zpracovávají váhové čárové kódy, byl rozšířen o prefix 27.


Novinka Přidána nová uživatelská procedura pro dohledání měrné jednotky v pokladním prodeji ep_PoklProdej_MJ2 s parametry

@IDKmenZbozi - id kmenové karty
@IDZboSklad - id skladové karty
@IDDoklad - id hlavičky prodejky
@MJ - měrná jednotka


Oprava Opraven problém se zablokovaným tlačítkem pro uložení při duplicitních doplňkových kódech.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Akce Generování opakovaných úkolů
 • Rutina generování byla zabalena do distribuční procedury hp_QMSGenerOpakUkolu a optimalizována z hlediska rychlosti
 • Umožněno zcela nahradit proceduru hp_QMSGenerOpakUkolu vlastní (slepou) procedurou ep_QMSGenerOpakUkolu
 • Dotaz, který se objevuje při ruční spuštění akce, se dá vypnout v Parametrech QMS na záložkách agend Správa měřidel a Údržba strojů a zařízení odtržením parametru Zadávat datum v akci Generování opakovaných úkolů


Novinka Do editoru úkolů agend
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

byl doplněn příznak Zaplánováno, kterým uživatel potvrzuje, že požadované termíny zahájení a splnění úkolu jsou platné. Příznak lze zatrhnout pouze v případě, že jsou oba termíny zadané. Je-li příznak zatržen, nelze termíny měnit. V případě, že jde o úkoly údržby týkající se strojů používaných v modulu Řízení výroby, se na časový interval definovaný oběma termíny při výpočtu kapacitního plánu nezaplánují žádné výrobní operace.


Novinka Integrace plánu údržby strojů do kapacitního plánování ve výrobě

V modulu QMS - Údržba strojů a zařízení je možné plánovat údržbu strojů, které mají vazbu na kapacitní plánování ve výrobě.
Potvrzené termíny plánované údržby se nacházejí v Přehledu úkolů údržby zařízení, které mají nastaven příznak "Zaplánováno".

V kalendáři příslušného stroje je zobrazen interval údržby šrafováním. Na kalendáři je možné pomocí akce v místní nabídce zobrazit Přehled úkolů údržby zařízení, kde jsou bližší informace o plánované údržbě.

Při výpočtu kapacitního plánování je čas stroje obsazen prioritně údržbou zařízení. Výrobní operace se tedy do tohoto intervalu neplánují.
V diagramu pracovišť je čas údržby stroje vizualizován šrafováním.
Uživatel má možnost zobrazit k danému stroji filtrovaný přehled Číselník strojů, kde jsou akce pro zobrazení:

 • přehledu Údržba strojů a zařízení se záznamem, kde stroj figuruje,
 • přehledu Úkoly údržby, kde jsou úkoly napojené na daný stroj


Řízení peněžních toků

Novinka Při vyhodnocení platební morálky organizace se nově nepříhlíží k saldokontním případům, které nemají datum splatnosti (žádný řádek deníku k saldopřípadu nemá Datum salda - Splatno).

Opravena chyba spouštění "Aktualizace peněžních toků" v peněžních tocích.


Splátkování a leasing

Novinka Při generování faktury z pohybu opakovaných plateb nebo leasingu se jako párovací znak a druhý párovací znak přenáší párovací znak a druhý párovací znak z pohyby. Oba lze na neuzavřeném pohybu editovat.


Novinka Při generování platebních příkazů se zobrazí přehled platebních příkazů, které se mají vygenerovat. V tomto přehledu lze případně některé platební příkazy zrušit. Poté se spustí vlastní akce na generování platebních příkazů příp platebních příkazů sdružených. Po provedení akce zůstane přehled otevřen s tím, že je k dispozici nový sloupec, ve kterém je zobrazena informace, zda se akce provedla nebo nikoli (a proč).


Novinka Modul Leasing - Splátky - Pohyby splátek (BID 20568). K detailu platebního příkazu tuzemského i zahraničního se zapisují údaje o úhradě leasingu.


Novinka Doplněno dohledávání úhrad v leasingu podle nastavení Přesná částka v globálním a uživatelském nastavení tak, aby byla dohledána pouze přesná částka zůstatku salda na pohybu. Netýká se případů, kdy byl z pohybů generován platební příkaz.


Novinka Název akce v opakovaných platbách v Pohybu detail je opraven na Přepočet shora.

Akce Přepočet shora funguje bez ohledu na to, ve kterém poli je nastaven kurzor. Pro spuštění akce Přepočet shora je k dispozici v editoru nové tlačítko Přepočet shora (napravo od částky celkem).


Novinka Do editoru Opakované platby, záložka 3 - Pohyby přidána nová akce Kopie, která zkopíruje pohyb o jednu periodu.


Novinka Vazba na externí akci je nově i na Skupině. Pokud je externí akce na skupině přiřazena, při generování nových předmětů, opakovaných plateb, splátek,... se přenese i tato externí akce.


Novinka Byla doplněna funkcionalita, kdy je nastavena evidence druhého párovacího znaku.

Na pohybech opakovaných plateb je pole "druhý párovací znak" vyplněno.
Při generování faktury vydané nebo přijaté z pohybu opakovaných plateb se do hlavičky generované faktury nově přenáší druhý párovací znak z pohybu.


Novinka V editoru všech předmětů (Leasing, splátky, ČR, opakované platby) je umožněno na záložce 1-Přemět měnit DIČ odběratele, dodavatele nebo dealera.


Novinka V přehledu Pohybů detail při výběru je opraven název pole na Název části předmětu. Záhlaví přehledu Pohyby detail je opraveno na Vyberte hodnotu pole pro "Část předmětu".


Oprava Opraveno chování při založení nového předmětu Splátky pokud vyplním Bankovní spojení vlastní tak se v editoru v čísle učtu zobazí edUcetVlastni, to samé u účtu Cizího - edUcetCizi


Účetnictví

Novinka Provedeny úpravy v kódech daňových režimů a daňových klíčů:

Daňové režimy: Kód "OUT-Dod-Zbo-Tistran-EU-0" změněn na "OUT-Dod-Zbo-Tristran-EU-0"
Kód "OUT-Dod-Zbo-Tistran-EU-0-SK" změněn na "OUT-Dod-Zbo-Tristran-EU-0-SK"
Daňové klíče :
Kód "OUT-DodZbo-Tistran-EU-0-Koef" změněn na "OUT-DodZbo-Tristran-EU-0-Koef"
Kód "OUT-DodZbo-Tistran-EU-0-Nekf" změněn na "OUT-DodZbo-Tristran-EU-0-Nekf"
Upraveny příslušná nastavení vazeb na výkazy DPH.

Vytvořeny nové vzorové soubory pro import daňových režimů a klíčů, verze 202102.
Na Store je k dispozici nový vzorový soubor, verze 202102.


Novinka Pro účetní kódy účtování faktur a dobropisů jsou u řádků "Záloha - částka celkem", "Záloha - základ DPH" a "Záloha - ostatní částky" umožněny nové volby Datum salda:

"Datum úhrady(datum přiřazené zálohy)" : systém dotáhne Datum přiřazené zálohy
"Datum úhrady(datum přijetí platby přiřazené zálohy) " : systém dotáhne Datum přijetí platby přiřazené zálohy
"Datum splatnosti zálohové faktury" : sytém dotáhne Splatnost navázané zálohové faktury
Účet pro dané řádky musí mít vazbu na saldokontní skupinu.


Novinka Na řadách dokladů (Sklady/Konstanty a číselníky/Řady dokladů) lze na záložce 7 - Nastavení DPH zapnout automatické ověřování DIČ DPH.

K automatickému ověřování DIČ DPH na VIES EU dochází, pokud je na řadě dokladů zatržen atribut Ověření DIČ - VIES EU.
Výsledek ověření (log) je zapsán do logů ověření k DIČ DPH. Pokud je v konfiguraci systému nastaveno vyžadování unikátního čísla konzultace při ověřování DIČ DPH, pak se k logu ověření ukládá i toto číslo.
Pokud je výsledkem ověření "Ano, zadané DIČ je platné", pak se nezobrazuje žádná hláška, pouze se zapíše log ověření. Pokud je výsledkem ověření "Ne, zadané DIČ není platné", pak se při uložení dokladu zobrazí toto upozornění.


Novinka V účetním kódu pro faktury a dobropisy vydané lze zadat nový řádek kontace "Záloha - zasílání zboží".

Zaúčtuje se záporně základ daně ze záloh.
Podmínka : musí být vyplněno vlastní DIČ DPH na vyúčtovací i zálohové faktuře a musí být stejné.


Novinka Pro stávající a nové zákazníky se systémová konstanta "Vyžádat unikátní číslo konzultace" nastaví na zaškrtnuto.


Oprava Byla opravena chyba ve skupinové registrace k DPH, slovenské DPH, Kontrolní výkaz DPH (SK).

Když se naimportovaly doklady od členů a následně spustila akce Aktualizace vlastních dokladů, v ojedinělých případech mohlo dojít k tomu, že se změnilo Pořadové číslo faktury pro KV DPH nebo Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH nebo IČ DPH.


Oprava Byla opravena chyba v kontrolním výkazu DPH, kdy se v případě skupinové registrace nedoplňovaly údaje do částí B.1. a C.2.


Oprava Byl opraven tiskový formulář Kontrolný výkaz 2021podle vzoru FS.


Oprava Bylo opraveno účtování výkazu DPH SK vzor EU 2021. Oprava se týká účtu dovozu zboží.


Oprava Při generování faktury vydané s přednastaveným daňovým režimem z výdejky bez nastaveného daňového režimu se v některých případech k položkám nedotahovaly přednastavené daňové klíče. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba při importu xml souboru skupinové registrace Kontrolního výkazu DPH SK a Souhrnného hlášení od člena do databáze zastupujícího člena v případě, že existuje u zastupujícího člena několik dodatečných KV/následných SH pro daný měsíc/čtvrtletí. Systém dohledá neuzavřený dodatečný Kontrolní výkaz DPH SK resp. neuzavřený následný výkaz Souhrnné hlášení.


Oprava Opravena akce "Přenes jen vazby na účty" na výkazy DPH vzor Vzor SK EU 2021, vybere se výkaz DPH Vzor SK EU 2012 a přenesou se účty prodle převodového můstku.

Opraveno i chování, když se výkaz DPH Vzor SK EU 2021 založí ručně nebo se automaticky vygeneruje, když se zadá první doklad s DPH roku 2021.

Opraveno
1. Účet z řádku 28 (SK EU 2012) se správně přenese na řádek 28 (SK EU 2021), ale chybně navíc i na řádky 26 a 29, kam nepatří.
2. Účet z řádku 36 (SK EU 2012) se chybně přenesl na řádek 37 (SK EU 2021), kam nepatří, nemá se přenést nikam.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Konsolidace - importy ze zdrojových databází hlídají, aby byla totožná verze Helios Orange zdrojové i cílové databáze. Nově se však nebude hlídat, když je verze Helios Orange zdrojové i cílové databáze stejná až na to, že je jedna databáze 2.0 a druhá databáze iNUVIO. (Z hlediska struktur a procedur konsolidací se neliší.)


Novinka Účetní standardy, operace standardizace:

V případě, že se bude ukládat nevyrovnaný doklad, budete upozorněni oznámením:
"Doklad není vyrovnaný!"
Jedná se o upozornění, nevyrovnaný doklad bude možno uložit.


Výroba

Novinka Na přehledu "Výrobní operace výrobního příkazu" je nově k dispozici funkce pro hromadnou změnu parametrů operací.

Lze měnit parametry výrobní operace, které slouží zejména pro nastavení způsobu výpočtu kapacitního plánování a kontrol při evidenci výrobní operace.
Změnu těchto parametrů je možné provést pro označené záznamy bez nutnosti zahájení odchylkového řízení.
Na akci lze nastavit oprávnění přes standardní definici práv.


Novinka Při generování přijaté faktury z kooperačních objednávek existuje funkce "Rozpustit cenu" pro označené záznamy.

Tato funkce umí upravit cenu označených položek poměrově podle kooperačního množství.

Nově je k dispozici i možnost rozpočítat cenu v poměru k původní ceně. Dotaz na způsob rozpočítání ceny se zobrazí při spuštění této funkce. Výchozí hodnota bude přednabídnuta dle posledního nastvení aktuálně přihlášeného uživatele.


Novinka Na řadě výrobních příkazů je parametr "Aktualizovat výrobní příkaz při zadání do výroby".

Jedná se o výčet s následujícími možnostmi:

 • Neaktualizovat
 • Kompletní aktualizace
 • Rozdílová aktualizace (nová volba)

Rozdílová aktualizace při zadání příkazu do výroby má smysl pouze v případě, kdy dochází ke změně stavu příkazu z "Předzpracováno" na "Zadáno".
Umožní například zachovat původní operace v kapacitním plánu a u operací nedojde ke změně čárových kódů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export