Verze 2.0.2021.0100 - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Novinka V případě, že se při účtování kartového centra přebírá do datumu případu datum transakce z položek kartového centra, je datum případu ukládáno bez času. Tím dojde k validnímu seskupení.

Platí pro všechny formáty kartového centra.


Intrastat

Novinka Příprava Intrastatu pro vyplňování země původu v souvislosti s brexitem v hlášeních Intrastat od ledna 2021 (tedy odeslání v únoru za leden).

Došlo ke zrušení kódu GB a nahrazení kódem XI pro Severní Irsko a XU pro zbytek Velké Británie bez Severního Irska.

Po importu aktualizovaného číselníku zemí bude HELIOS Orange připraven pro tvorbu hlášení 2021 týkajících se Velké Británie.

Ošetřené jsou mimo jiné tyto akce:

 • OK+Kontrola v MH
 • OK+Kontrola v JO
 • OK+Kontrola v Podkladech pro opravná hlášení
 • import MH ze schránky
 • import položek JO ze schránky
 • import MH ze souboru ve formátu CSV
 • nová z aktuální JO se změnou datumu
 • nová z aktuální JO bez změny datumu
 • generování MH z JO
 • generování MH z příjemek a výdejek
 • generování MH z faktur přijatých a vydaných

Při importech dat pro hlášení Intrastatu za rok 2021 dochází ke konverzi kódu GB na XU.


Majetek

Novinka Do přehledu Koeficienty, sazby a počty měsíců byly doplněny mimořádné odpisy platné od 1.1.2020 do 31.12.2021. pro 1. a 2. odpisovou skupinu obdobně, jako byly aplikovány mimořádné odpisy od 1.1.2009 do 30.6.2010 pro 1. a 2. odpisovou skupinu.

Pro druhou odpisovou skupinu se prvních 12 měsíců odepisuje 60%, druhých 12 měsíců se odepisuje 40%. Technické zhodnocení musí být na samostatné kartě majetku, odepisování nelze přerušit.

Podrobné informace k legislativním změnám v modulu Majetek najdete v Poradně:

https://help.helios.eu/wikics/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9_odpisy_a_legislativn%C3%AD_zm%C4%9Bny_v_majetku_2020_-_Poradna_(CZ)


Oprava Opravena chyba při zadávání záznamu do přehledu Majetek - Koeficienty, sazby a počty měsíců, kdy nebylo možné ručně založit záznam pro Mimořádný způsob odpisu.


Majetok (SK)

Novinka Přehled - soudeček - Nájemní smlouvy se zobrazí pouze tehdy, když je v konstantách majetku zaškrtnuto Pronájem majetku.

Do přehledu Detail nájemní smlouvy jsou přidány do Nastav vazby do přehledů: Nájemní smlouvy, Karty majetku a Účetní období.

V editoru Detail nájemní smlouvy jsou doplněny kontroly:

 • Datum Od < Datum Do
 • Datumy Od - Do jsou v intervalu datumů od - do navázaného účetního období
 • Datumy Od - Do se pro danou kartu majetku a nájemní smlouvu nepřekrývají

Datumy Od - Do se přednabízejí podle Datum od a Datum do přiřazeného období.
Pokud by byl přiřazen již pro danou kartu a smlouvu a období již jiný detail, tak se přednabídne první následující volný den.
Pokud by to nebylo jednoznačné, tak se nepřednabízne nic.

Přehled Detail nájomnej zmluvy lze zobrazovat i z přehledu Karta majetku-Daňové pohyby.


Novinka V odepisování pronajímaného majetku je ošetřeno:
 • žádný časový interval nemůže dojít k tomu, že je suma podílů pronájmu k jedné kartě majetku větší než 1.
 • v rámci karty majetku a smlouvy nemůže dojít k překryvu datumů od a do.


Mzdy (CZ)

Novinka Legislativní připravenost

Verze je připravena k tomu, abyste mohli vypočítat mzdu za leden 2021 podle platné legislativy 2021.


Novinka Kontroly před lednovými výplatami

Před výpočtem mzdy za leden 2021 probíhají následující kontroly:

 • Kontrola částky PHV - kontrola toho, zda průměrný hodinový výdělek není nižší než minimální nebo zaručená mzda. Pokud program najde pracovní poměry, kde je PHV nižší, při prvním vstupu do výpočtu vyvolá přepočet PHV a nově vypočítanou hodnotu vloži do Mzdových údajů.
 • Kontrola existence MS 111 a 112 pro Stravenkový paušál v Distribučním i uživatelském číselníku mzdových složek. Pokud neexistují, doplní se do obou číselníků.
 • Kontrola hodnot Mzdových konstant platných pro rok 2021. Pokud nejsou OK, nabídne se spuštění Aktualizace mzdových konstant. Do kontroly zahrnuty:
  • Minimální mzda hodinová a měsíční (první sazba)
  • Sleva na poplatníka (Částka)
  • Daňový bonus -(hranice)
  • Exekuce (ZNČ povinná a vyživovaná)
  • Zálohová daň (sazba a hranice 1 a 2 pro RZD)
  • Speciální daňové sazby (Hranice Do pro typ 1 a 2)

Pokud program zjistí, že některý z výše uvedených parametrů není nastaven správně, spustí se automaticky Aktualizace mzdových konstant.

Tím je zabezpečeno, že výplaty za leden 2021 proběhnou se správným nastevením.


Novinka Mzdové kalendáře pro rok 2021

Vzhledem ke změně výpočtu dovolené dochází také ke změnám v chování kalendářů.
Od roku 2021 již nebude možné nastavit v kalendáři atributy:

 • Čerpání dovolená
 • Proplácení dovolená

Tyto atributy budou nastaveny pouze pro čtení a budou nastaveny na proplácení Skutečným fondem (odpovídá legislativě pro rok 2021)
V editoru kalendáře zcela zmizí atribut - Vypni ZND - již nebude mít význam.


Novinka Čerpání zůstatků dovolené z roku 2020

Dovolenou, která byla převedena uzávěrkou z roku 2020, je nutné vyčerpat "starým" způsobem.

Helios převede jak zůstatky ve dnech (z prosince 2020), tak v hodinách (denní fond x počet dnů dovolené z roku 2020).

Následně program dočerpává starou dovolenou do výše zůstatků dnů z minulého roku (zohledňuje se u nepravidelných kalendářů nastavení atributu Čerpání dovolené a Proplácení dovolené).

Jestliže dojde k rozdílu v čerpání dovolené ve dnech a v hodinách, provádí program automaticky dorovnání při měsíční uzávěrce. Bližší informace ohledně "dorovnání" lze zjistit v Poradně.

Jakmile je stará dovolená dočerpána, postupuje program při proplácení a čerpání dovolené dle nové legislativy od roku 2021.


Novinka Přehled zůstatků dovolené

V nabídce Výpočet byla akce Zůstatky dovolené upravena tak, aby zůstatky a čerpání dovolené, která se týkají roku 2020 byly zobrazovány ve dnech (je zde i atribut MR zbývá v hodinách, aby bylo možné provést finální součet hodin, na které má zaměstnanec nárok).
Osatní atributy, které se týkají dovolené z roku 2021 budou zobrazovány v hodinách.


Novinka Maximální hranice pro daňový bonus

Od ledna 2021 není výše daňového bonusu ohraničena maximální částkou.
Daňový bonus tak lze čerpat "neomezeně".


Novinka Zvýšení slevy na poplatníka

Od ledna 2021 dochází ke zvýšení slevy na poplatníka na částku 27 840 Kč.


Novinka Částky výkonu rozhodnutí 2021

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 10 497 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 7 872,75 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 2 624, 25 Kč


Novinka NOVINKA - Nová vazba nad přehledem Doplňující údaje a Mzdové údaje

Byly doplněny následující vazby:

 • nad přehledem Doplňující údaje je nyní vazba na Mzdové údaje
 • nad přehledem Mzdové údaje je nyní vazba na Nejvyšší dosažené vzdělání

Uživatel si může vazby zobrazit do uvedených přehledů pomocí tlačítka Nastav.


Novinka Stravenkový paušál

Od ledna 2021 lze zaměstnanci poskytnout nejen stravenku, ale také stravenkový paušál.

Podrobnosti týkající se stravenkového paušálu jsou uveřejněny v Poradně v dokumentu u článku Mzdy - legislativní verze pro rok 2021, který se týká legislativy 2021.Mzdy (SK)

Novinka OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za JANUÁR 2021 podľa novej legislatívy.


Novinka ÚPRAVA - Dôchodkový vek od 1. 1. 2021 - výnimky

Od 1.1.2021 sa právna úprava veku odchodu do dôchodku mení a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom. Mení sa dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1.1.2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Zákonom sa stanovil spôsob kompenzácie dôchodkových nárokov poistencov, ktorí do dôchodku už odišli a na účely určenia dôchodkového veku im nebola zohľadnená výchova dieťaťa. Poistenci, ktorí pred 1.1.2021:

nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1.1.2021 a ani dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1.1.2021, na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa:

Príklad: Poistenka je narodená 15.5.1959. Počet vychovaných detí 2. Dôchodkový vek je 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov. Dôchodkový vek poistenka dovŕši 15.3.2021, teda už podľa právnych predpisov účinných od 1.1.2021.

nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1.1.2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1.1.2021 by dovŕšili pred 1.1.2021, tak dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021:

Príklad: Poistenkyňa narodená 15.6.1958. Počet vychovaných detí 1. Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31.2.2020 je 62 rokov a 7 kalendárnych mesiacov, t.j. 15.1.2021. Avšak podľa prepisov platných od 1.1.2021 je dôchodkový vek 1.1.2021. Fiktívny dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace je 15.8.2020. To znamená, že dôchodkový vek poistenkyňa dovŕši 1.1.2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1.1.2021, teda pred účinnosťou novely zákona, 15.8.2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1.1.2021.

dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1.1.2021 a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1.1.2021, tak tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Príklad: Poistenka narodená 10.1.1957. Počet vychovaných detí 1. Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31.12.2020 je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov, t.j. 10.7.2019. Fiktívny dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1.1.2021 je 62 rokov, t.j. 10.1.2019. Dôchodkový vek poistenka dovŕšila 10.7.2019. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných do 31.12.2020, dôchodkový vek zostáva zachovaný a 10.1.2019 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange upravený výpočet nároku na starobný dôchodok: 1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek (aj s výnimkami), na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky:

 • akcia Nárok podakcia Generuj nanovo a Aktualizuj vybrané boli upravené tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom
 • akcia Kalkulačka počíta nárok po novom aj s výnimkami


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz poistného a príspevkov od mzdového obdobia 1/2021

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) bol upravený formát správy pre generovanie správy VPP v zmysle xsd schémy mvpp221:

MVPP - XML

UPOZORNENIE:
IČPV je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "za obdobie").
Tlačový formulár nie je súčasťou verzie, po načítaní XML na portáli SP je možné výkaz vytlačiť priamo tam.


Novinka NOVINKA - Výkaz poistného a príspevkov od obdobia zúčtovania príjmov 1/2021

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) bol upravený formát správy pre generovanie správy VPP v zmysle xsd schémy vpp221:

VPP - XML

UPOZORNENIE:
IČPV je povinné za obdobie od 1/2021 (viď na titulnej strane pole "príjmy zúčtované v mesiaci"), ale len na riadkoch prílohy s obdobím od 1/2021.

Termín na odovzdanie VPP so zúčtovanými príjmami v 1/2021 je 8. 2. 2021.

Tlačový formulár nie je súčasťou verzie, po načítaní XML na portáli SP je možné výkaz vytlačiť priamo tam.


Novinka NOVINKA - Generovanie hlásení zmien ZP

1. Na základe Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostilivosťou č. 12/8/2014, ktoré je účinnné od 01.01.2021 bolo upravené generovanie hlásení zmien ZP od mzdového obdobia 1/2021, tak aby sa generovali v prípade Čisla zmeny = "1" (poistenec štátj) len v spojení s písmenami (kódom) C, O a W.

Zároveň bola odstránená od 1/2021 z akcie Zamestnanci podakcia Dôchodky.

Zamestnávateľ neplní oznamovaciu povinnosť za poistencov uvedených v zozname pod
Číslom zmeny "1" (poistenec štátu) v spojení s písmenami (kódom) A, B, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R,S, T, V a X

zdroj: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2020/12/MU-12-8-2014_F_514-Vysvetlivky-k-F-511-a-F-512_web.pdf


2. V mesiaci ukončenia PP zamestnanca, ktorý je súčasne vyradený z ES na Rodičovskú dovolenku/Všeobecný záujem sa generuje navyše hlásenie so začiatkom platnosti s Ćislom zmeny = "2" a s dátumom návratu do ES.

Upravené tak, aby sa v tomto prípade hlásenie navyše negenerovalo.

3. Pri ukladaní editora hlásenia zmien sa od mzdového obdobia 1/2021 kontroluje, či záznam neobsahuje neplatnú kombináciu čísla zmeny "1" a príslušného kódu. Táto kontrola je mäkká, tj upozorní a dovolí pokračovať.

Zároveň je odteraz možné uložiť záznam s dátumom zmeny 31. 12. predchádzajúceho roka, kde Číslo zmeny = "2" a Platnosť = Koniec platnosti. Jedná sa záznam, ktorý sa generuje v prípade zmeny zdravotnej poisťovni.

4. Akcia Zmena ZP bola rozšírená o generovanie hlásení z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovni aj pre "dohodárov".

5. od mzdového obdobia 1/2021 sa do prehľadu Hlásenia zmien ZP - väzby negeneruje väzba s kódom "G" (Väzba, výkon trestu odňatia sôobody) s distribučnou mzdovou zložkou 245.


Novinka NOVINKA - Zmena generovania RLFO - ZMENA od 1/2021

Nad prehľadom Registračné listy FO bola od mzdového obdobia 1/2021 vykonaná následná úprava generovania záznamov do RLFO pre druh evidencie ZMENA:

1./ od mzd. obdobia 1/2021 sa nasledovné zmeny negenerujú:

 • zmenu mena a priezviska zamestnanca
 • dátumu a miesta narodenia
 • predchádzajúce priezviská
 • rod. stav
 • zmena miesta trvalého/prechodného bydliska
 • zaciatok/koniec MD/RD

2./ od 1/2021 sa nasledovné zmeny generujú len, ak sa jedná o cudzinca bez pobytu v Slovenskej republike:

 • zmenu mena a priezviska zamestnanca
 • zmena trvalého/prechodného bydliska


Novinka ZRUŠENIE - Oslobodenie od dane a odvodov z tzv. 13./14. platu od 1. 1. 2021

Od 1.1.2021 sa príjem vyplatený v súlade s § 118 ods. 4 Zákonníka práce pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. letný plat) a príjem vyplatený pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. vianočný plat) považuje za zdaniteľný príjem. To znamená, že oslobodenie tohto peňažného príjmu od dane bolo zrušené. Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31.12.2020.

Nakoľko od 1.1.2021 sa letný a vianočný plat už nepovažuje za príjem, ktorý je oslobodený od dane, toto plnenie podlieha od roku 2021 aj odvodom na zdravotné a sociálne poistenie.

Z pohľadu systému HELIOS Orange boli vykonané nasledovné zmeny:

1. v číselníku Dane v editore symbolu ZD bola od mzdového obdobia 1/2021 hodnota atribútu "Mimoriadne odmeny" vynulovaná.

2. z editora Mzdového listu boli od 1/2021 odstranene atributy:
Mimoriadna dovolenka - letná dovolenka/vianočné sviatky
- z toho Oslobodené (za všetky PP)

3. ak používateľ použije vo výpočte mzdy od mzdového obdobia 1/2021 mzdovú zložku, ktorá má vo svojej definícii nastavený atribút "Typ mimoriadnej odmeny" na hodnotu "Odmena-letné dovolenky" alebo "Odmena-vianočné sviatky", tak systém HELIOS Orange zobrazí hlášku:

"Odmenu na letné dovolenky/Vianočné sviatky nie je možné vložiť do mzdy vo vybranom období."

V prípade, že zamestnávateľ chce vyplácať odmeny tohto typu môže použiť distribučné mzdové zložky na to určené:

 • 658 - Polročné odmeny
 • 659 - Ročné odmeny


Novinka ÚPRAVA - Import IČPV - iné druhy PP

Akcia "Import IČPV" podakcia "CSV súbor" bola rozšírená o import nasledovných druhov PP:

 • 6-členský pomer k družstvu
 • 7-príležitostné zamestnanie
 • 11-majiteľ firmy
 • 12-štatutárny zástupca firmy
 • 14-komandista, spoločník
 • 15-telepráca
 • 18-učni
 • 19-konateľ


Novinka NOVINKA - Registračný list zamestnávateľa od 1/2021

Sociálna poisťovňa zverejnila nový Registračný list zamestnávateľa platný od 1/2021, z toho dôvodu vznikol nový distribučný tlačový formulár nad prehľadom Registračný list zamestnávateľa (cesta: Mzdové údaje/Registračné list FO na páse kariet karta Akcie v skupine akcií Zamestnávateľ akcia Registračný list):

Sys.č. / Názov / Platnosť od -400425 / Registračný list zamestnávateľa / 1.1.2021


Novinka NOVINKA - Nová väzba nad prehľadom Doplňujúce údaje a Mzdové údaje

Boli doplnené nasledovné väzby:

 • nad prehľadom Doplňujúce údaje je odteraz väzba na Mzdové údaje
 • nad prehľadom Mzdové údaje je odteraz väzba na Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Používateľ si môže väzby zobraziť do týchto prehľadov pomocou tlačidla Nastav.

Obecné

Novinka Stahování verze - úprava identifikace agenta:

'Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)'

předchozí verze mohla být automaticky blokována firewallem/proxy.


Novinka Do informace o aktuálním záznamu byla doplněna hodnota sloupce GUID (v případě, že tento sloupce v tabulce existuje).


Novinka V náhledu tisku Opisu přehledu v titulku okna byl zrušen text "Náhled před tiskem - ".


Novinka Pro rychlé volby a přehledy zařazené do hlavní nabídky pomocí uživatelských soudečků bylo doplněno zapamatování si posledního vybraného záznamu a nastavení na něj při návratu.


Novinka Pokud je zobrazen přenosový přehled pro hodnoty vázané cizím klíčem (např. Organizace na Fakturách vydaných), pak je v titulku tohoto okna nově text 'Vyberte hodnotu pro pole "název_políčka"'.


Novinka Do vazební tabulky TabDokumVazba byly doplněny sloupce DatPorizeni a Autor.


Novinka Do informace o programu bylo doplněno telefonní číslo na Hotline.


Novinka Do definice sloupců Uživatelské tabulky a Vícenásobných vztahů byla doplněna možnost odkazu na existující sloupec tabulky HELIOSu. Políčko se jmenuje 'Atribut tabulky Heliosu' a vlastní odkaz se zadává ve formátu Tabulka.Atribut. V editoru jsou některá políčka označena hvězdičkou. Tato políčka budou převzata z odkazu, pokud nebudou mít vyplněnou vlastní hodnotu.


Novinka Opravy a úpravy v rámci vícenásobných vztahů:
 • povolen výběr atributů typu TEXT/NTEXT pro kompletní přehled (v editoru definice vztahu)
 • zaškrtávátko "Zobrazit v kompletním přehledu" v editoru pro zadání atributu vazby mělo obrácenou logiku povolení - bylo povoleno pro obrázky a zakázáno pro ostatní
 • řádky v kompletním přehledu byly chybně tříděny, nastavení třídění bylo posunuto
 • v kompletním přehledu se systém snažil třídit i netříditelné atributy (TEXT/NTEXT) a to následně generovalo chybu a tím i nemožnost zobrazení řádků vazby


Novinka Byl upraven vzhled editoru definice uživatelského editoru. Důvodem je větší prostor pro poznámku.


Novinka Bylo upraveno chování akcí přehledů s omezeným načítáním dat v rámci Automatu. Akce, které při svém spuštění zobrazují dotaz "V přehledu nejsou načteny všechny záznamy. Přejete si akci provést pro všechny záznamy?", nebudou při spuštění v automatu tento zobrazovat a automaticky načtou všechny záznamy.


Oprava Zobrazení uživatelských sloupců v rámci info políček v definici uživatelského editoru bylo omezeno na 30 znaků. Opraveno.


Oprava Kontrola, zda dokument není navázán k Řízené dokumentaci, prováděná při mazání dokumentu mohla neoprávněně signalizovat chybu:

"Dokument nelze smazat, je připojen k řízené dokumentaci." a dokument nešlo smazat. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Akce Dokumenty ke kmenové kartě nad položkou dokladu
 • V přehledu aktivovaném touto akcí byly zablokovány akce Nový, Oprava, Zrušit a odstraněny akce Připojit/Odpojit - tyto akce jsou možné a přípustné pouze nad kmenovou kartou
 • Akce byla doplněna i do Přehledu položek aktivovaného nad přehledem dokladů (F9)


Novinka Vytvořena nová uživatelská procedura

ep_DosleObj_VytvorSkupinyProGenerHromadNavazDok01 s parametrem @IDProfil INT


Novinka Byla provedena optimalizace rychlosti akce pro nápočet data posledního příjmu a výdeje (hp_OZAktualPosledniDatumPV).


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Generování školení a lékařských prohlídek -

U školení / lékařské prohlídky, která je vázaná periodou a věkem, v tuto chvíli chybět generujeme prohlídky právě v době věkové hranice.

Příklad:
Lékařská prohlídka periodická:
věk do 50 let po 72 měsících (6 letech)
věk od 51 let po 12 mesiachoch (1 roku)
Poslední účast byla ve věku 48 let
Následující plán je ve věku 51 let (dosud byl generován ve věku 54 let, tj. 6 let od poslední účasti).

Upraveno.


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generovanie školení a lekárskych prehliadok

Pri školení/lekárskej prehliadke, ktorá je viazaná na periodou a vekom, chybne generovalo plán v prípade prekročenia vekovej hranice.

Príklad:
Lekárska prehliadka periodická:
vek do 50 rokov po 72 mesiacoch (6 rokoch)
vek od 51 rokov po 12 mesiachoch (1 roku)
Posledná účasť bola vo veku 48 rokov
Nasledujúci plán je vo veku 51 rokov (doteraz bol generovaný vo veku 54 rokov, tj. 6 rokov od poslednej účasti, čo nebolo OK).

Upravené


Pokladna

Novinka Upravena podmínka kontroly DIČ DPH pro Kontrolní hlášení. Pokud je na pokladním dokladu nastaveno pro limit KH "Vždy nad limit", provede se kontrola DIČ DPH bez ohledu na částku pokladního dokladu.


Novinka Byla upravena funkčnost načítání atributů na Hlavičku pokladního dokladu při generování PD z modulu Fakturace.


Pokladní prodej

Novinka V pokladním prodeji došlo k úpravě načítání daňových klíčů i pro případ, že je sazba DPH vyplněna pouze ve starém atributu TabKmenZbozi.SazbaDPHVystup.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Parametry opakovaných úkolů - doplněna možnost připojit k záznamu dokumenty akcí "Dokumenty" nad přehledem. Zde připojené dokumenty lze zobrazit akcí "Dokumenty parametru opakovaného úkolu" i nad úkolem právě přiřazeným danému parametru, tj. aktuálně vygenerovaným/naplánovaným pro opakování.


Novinka Při dokončení opakovaného úkolu se pro Typ parametru opakovaného úkolu Počet užití v dokončeném úkolu zaznamenají do nově doplněných sloupců
 • Aktuální počet použití při provedení úkolu údržby/kalibrace
 • Celkový počet použití při provedení úkolu údržby/kalibrace

aktuální hodnoty z parametru opakovaného úkolu, k němuž byl úkol vystaven. Pomocí nové vazby

 • QMS Opakované úkoly údržby/kalibrace

v Nastav v přehledech úkolů lze získat údaje z parametru opakovaného úkolu, k němuž je daný úkol připojen (připojen je vždy pouze ten úkol, který byl vygenerován naposledy a nebyl ještě dokončen)


Splátkování a leasing

Novinka Upraven výpočet úmoru, nově se počítá z nezaokrouhlené částka celkem mínus úrok.


Oprava Byla opravena chyba v opakovaných platbách modulu Leasing.

Po vyplnění údajů na první záložce a přepsání čísla předmětu a uložení se záznam zablokoval.


Oprava Byla opravena chyba, když kontace na Druhu pohybu přednastavena není, tak se systém ptal na kontace, a když se žádná kontace nevybrala, přednabídla se kontace 0 (nula), tato kontace 0 však neexistovala a nešlo pohyb uložit.

Opraveno, když kontace na Druhu pohybu přednastavena není, ponechá se pohyb, kde číslo kontace nebude vyplněno.


Oprava Opraveno dotahování účtů v úhradách leasingu na bankovním výpisu

Účet se dotahuje v tomto pořadí:

 • účet s vazbou na saldokonto (s ohledem na datum párování)
 • účet nastavený pro párování s bankou (s ohledem na datum párování)
 • účet bez výše uvedených podmínek

Jestliže účet není dohledán, dohledává se znovu ve stejném pořadí bez ohledu na datum párování. Aby došlo k dotažení účtu za uvedených podmínek, musí být dohledaný účet právě jeden.


Účetnictví

Novinka Od 1.1.2021 vč. přestává být země GB součástí EU z hlediska společného systému DPH. Pro DIČ Severního Irska musí platit stejné principy, jako pro DIČ země v EU.

Země Severní Irsko může být nově zadána v číselníku zemí ( s nastavením EU-zaškrtnuto).

Jestliže země Severní Irsko není zadána v číselníku zemí, jsou do systému zavedena následující pravidla :

 • Nová DIČ pro Severní Irsko, začínající na XI, lze zadat v číselníku DIČ s kódem země GB
 • Pro výkaz Kontrolní hlášení v období do roku 2020 včetně platí :
  • cílem je, aby se do výkazu KH napočítaly i doklady obsahující DIČ GB se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • pro DIČ země GB začínající na GB není prováděna kontrola na to, zda jsou označena jako aktuální
  • doklady s DIČ země GB začínající na XI se do výkazu napočítají bez uvedení DIČ

Pro výkaz Kontrolní hlášení v období od roku 2021 platí :

  • cílem je, aby se do výkazu KH napočítaly i doklady obsahující DIČ XI se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • DIČ země GB začínající na XI musí být označena jako aktuální, aby se do výkazu napočítaly
  • doklady s DIČ země GB začínající na GB se do výkazu napočítají bez uvedení DIČ

Jestliže je v číselníku zemí zadána země Severní Irsko (kód země XI, EU zaškrtnuto), platí stejná pravidla, jako pro každou jinou zemi v EU.


Novinka K dispozici je nový vzor podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro formulář vzor 31. V distribuci nový soubor DPzPPO_CZ312020001.xml.


Novinka Od 1.1.2021 vč. přestává být země GB součástí EU z hlediska společného systému DPH, zaškrtávátko EU by nemělo být zaškrtnuto. Pro DIČ Severního Irska musí platit stejné principy, jako pro DIČ země v EU.

Země Severní Irsko může být nově zadána v číselníku zemí s nastavením EU-zaškrtnuto, kód země XI, kód země pro DPH XI.

Jestliže země Severní Irsko není zadána v číselníku zemí, jsou do systému zavedena následující pravidla:

 • Nová DIČ pro Severní Irsko začínající na XI lze zadat v číselníku DIČ s kódem země GB
 • Pro výkaz Souhrnné hlášení v období do roku 2020 včetně platí:
  • cílem je, aby se do výkazu SH napočítaly i doklady obsahující DIČ GB se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • pro DIČ země GB začínající na GB není prováděna kontrola na to, zda jsou označena jako aktuální
  • doklady s DIČ země GB začínající na XI se do výkazu nenapočítají
 • Pro výkaz Souhrnné hlášení v období od roku 2021 platí:
  • cílem je, aby se do výkazu SH napočítaly i doklady obsahující DIČ XI se zemí GB
  • pro zemi GB není prováděna kontrola na zaškrtnutí EU
  • pro DIČ země GB začínající na XI není prováděna kontrola na to, zda odpovídají první 2 písmena DIČ kódu země (GB)
  • DIČ země GB začínající na XI musí být označena jako aktuální, aby se do výkazu napočítaly
  • doklady s DIČ země GB začínající na GB se do výkazu nenapočítají

Jestliže je v číselníku zemí zadána země Severní Irsko s kódem země XI, EU zaškrtnuto, platí stejná pravidla jako pro každou jinou zemi v EU.


Novinka Uzavře-li se výkaz DPH, dojde k zaprotekování polí "Datum dodatečného", "Řádné přiznání", "Číslo úz.pracoviště" a "Územní pracoviště" v editoru.


Oprava Při tisku kontrolního výkazu DPH SK formulářem se nerespektoval zadaný tiskový formulář u výkazu a vždy se zobrazil přehled tiskových formulářů pro výběr formuláře.

Opraveno, při tisku kontrolního výkazu DPH SK se (bez dotazu) tiskne přednastavený tiskový formulář u výkazu. Není-li přednastaven, zobrazí se přehled tiskových formulářů pro výběr.


Oprava Byla opravena chyba při importu xml souboru skupinové registrace přiznání k DPH od člena do databáze zastupujícího člena v případě, že existuje u zastupujícího člena několik dodatečných období DPH pro daný měsíc/čtvrtletí. Systém dohledá neuzavřené dodatečné období DPH.


Oprava Opravena chyba ve výkazu Souhrnné hlášení.

Při použití akce "Řádky deníku aktuálního řádku SH" se v určitých případech mohou zobrazovat i řádky úč.deníku, které do přehledu nepatří (nemají vazbu na daný řádek SH, obsahují jiné DIČ). K této chybě dochází v případě, že účetní doklad obsahuje více řádků spadajících do SH s různým DIČ.


Oprava Byla opravena chyba ve verzi Helios Orange 2.0, kdy při uzavírání editoru účetního deníku mohl systém chybně hlásit informaci :

"Datum uskutečnění zdanitelného plnění ani datum doručení neleží v období DPH !"
nebo
"Datum uskutečnění zdanitelného plnění je různý od období DPH !"
i když bylo datum DUZP resp. datum doručení v pořádku. Týkalo se případů, kdy datum DUZP bylo totožné s posledním dnem období.


Zakázky

Novinka Řady zakázek - doplněna možnost zadávat do pole Číslo - prefix zástupné proměnné pro rok a měsíc vybrané z nabídky aktivované tlačítkem ...


Novinka Doplněna možnost nastavení archivace změn pro tabulku Měsíční plán - řádky (TabZakKalPlanR). Změny lze zobrazit v novém přehledu Měsíční plán - řádky ve skupině Přehledy pro označené zakázky. Přehled má číslo 2093, v případě tzv. režimu negativních práv (implicitně všechna práva zakázána) je třeba nastavit na něj práva.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export