Verze 2.0.2020.0105 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Doprava

Novinka Doplnění paragrafu f) při generování nové karty SD bude verifikováno i proti obsahu atributu Alternativní pohon (Hybrid, LPG/CNG). Druh pohonu Vodík naše legislativa zatíme nedefinuje.


Fakturace

Novinka Upraveno navazování záloh na realizační faktury pro případ více sazeb DPH na záloze. V některých případech se záloha nepřenesla. Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP za rok 2019 - nový výpočet

Vzhľadom k tomu, že existuje viac odporúčaní (z rôznych UPSVaR) ako počítať "časť B - Skutočný stav" tohto výkazu, tak sme sa priklonili k jemnejšiemu počítaniu počtu zamestnancov so ZP a to na kalendárne dni počas, ktorý bol občan so ZP v pracovnom pomeru a zároveň trvala jeho invalidita (doteraz sa tento počet zamestnancov počítal na kalendárne mesiace počas, ktorých bol v pracovnom pomere a zároveň trvala jeho invalidita).

Na základe vyššie uvedeného bol nad prehľadom Ročné zostavy upravený distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť od
-400374 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 1. 1. 2019

POSUN TERMÍNU:

Zároveň Vas informuje o posune termínu odovzdania tohto výkazu za rok 2019:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31. 3. 2020 najneskôr do 31. 5. 2020.

Zamestnávatelia preukazujú plnenie povinného podielu na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré emailom alebo telefonicky poskytnú všetky informácie.

zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/


Novinka NOVINKA - Evidencia občanov so zdravotným postihnutím za rok

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár, ktorý vracia zoznam občanov so zdravotným postihnutím za vybraný rok:

Sys. č. / Názov
-400375 / Evidencia občanov so ZP za rok

NOVINKA - Mesačný výkaz poistného a príspevkov od 4/2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre výkaz MVPP a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy:

- MVPP za obdobie 04/2020 bude v novej schéme (MVPP sa podáva štandardne v máji)
- MVPP za obdobie 03/2020 bude v súčasnej schéme (MVPP sa podáva štandardne v apríli, nasadenie do podateľni koncom apríla 2020)

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/podakcia Mesačný výkaz (MVPP): 1. bol upravený formát správ:
MVPP - XML

POZOR: Generovanie správy bolo upravené tak, aby rešpektovalo platnosť schémy podľa vybraného mzdového obdobia (tj ak budete generovať na tejto verzii správu pre MVPP na mzdovom období 3/2020 a nižšej, tak bude generovaná v pôvodnej verzii, tj. platnej do 31. 3. 2020, ak bude generovaná po 31. 3., tak bude generovaná už v novej verzii platnej od 1. 4. 2020).

UPOZORNENIE:
Sociálna poisťovňa aktuálne nemá ešte k dispozícii nové tlačivo pre MVPP.


Novinka NOVINKA - Výkaz poistného a príspevkov od 4/2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre výkaz VPP a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy:
- VPP za obdobie 04/2020 bude v novej schéme (nasadenie do podateľni koncom apríla 2020)
- VPP za obdobie 03/2020 bude v súčasnej schéme

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Odvody do poisťovní/akcia Sociálna poisťovňa/podakcia Výkaz (VPP):
1. bol upravený formát správ:
VPP - XML

POZOR: Generovanie správy bolo upravené tak, aby rešpektovalo platnosť schémy podľa vybraného mzdového obdobia (tj ak budete generovať na tejto verzii správu pre VPP na mzdovom období 3/2020 a nižšej, tak bude generovaná v pôvodnej verzii, tj. platnej do 31. 3. 2020, ak bude generovaná po 31. 3., tak bude generovaná už v novej verzii platnej od 1. 4. 2020).

UPOZORNENIE:
Sociálna poisťovňa aktuálne nemá ešte k dispozícii nové tlačivo pre VPP.


Novinka NOVINKA - Registračný list FO platný od 31. 3. 2020

Sociálne poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO a zároveň oznamuje dátum nasadenia novej schémy RLZEC v2019, ku ktorému dôjde zo dňa na deň o pol noci dňa 31.3.2020, 00:00:

- do 30.3.2020, 23:59 bude fungovať súčasne platná schéma

- od 31.3.2020, 00:00 bude fungovať nová schéma

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny nad prehľadom Registračné listy FO:

1. bol upravený formát správ:
Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML)

POZOR: Generovanie správy bolo upravené tak, aby rešpektovalo platnosť schémy podľa systémového dátumu (tj ak budete generovať na tejto verzii správu pre RLFO do 30. 3. vrátane, tak bude generovaná v pôvodnej verzii, tj. platnej do 30. 3. 2020, ak bude generovaná po 30. 3., tak bude generovaná už v novej verzii platnej od 31. 3. 2020).

2. vznikol nový distribučný tlačový formulár a doteraz používanému bola doplnená platnosť do:

Sys. číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-400421 / Registračný list FO / 31. 3. 2020
-400420 / Registračný list FO / 1. 7. 2018 / 30. 3. 2020


Novinka ZMENA - Základ dane pri letnej/vianočnej odmene

Ak je zamestnancovi vyplatený 13. alebo 14. plat (plnenie podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce) a sú splnené zákonné podmienky, časť letného resp. vianočného platu (max. do výšky 500 €) sa nezdaňuje. Poistné na sociálne poistenie (vianočný plat v roku 2018 a letný plat v roku 2019), je však potrebné zaplatiť aj z tej časti, ktorá sa nezdaňuje. V zmysle usmernenia MF SR a FR SR nemožno o poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti vianočného, či letného platu, ktorá sa nezdaňuje, znížiť základ dane.

Ako postupovať pri oprave dani za obdobie 11/2018 a 5/2019:

1. Oprava dane v súvislosti s výplatou vianočného platu z roku 2018

Ak zamestnávateľ neopravil preddavok na daň z roku 2018, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného vianočného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2019, stáva sa nedoplatok na preddavku na daň daňou. To znamená, že po vykonaní RZD za rok 2018, zamestnávateľ "pracuje už s daňou" a opraviť treba daň, a nie preddavok na daň. Podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota 5 rokov (lehota určená podľa daňového poriadku), t.j. opravu dane treba vykonať najneskôr do konca roka 2024. Nová lehota na opravu dane je účinná od 1.1.2020, a nakoľko nie je prechodné ustanovenie, že oprava dane sa podľa tejto novej lehoty vzťahuje aj na opravu nesprávne zrazenej dane za zdaňovacie obdobie roku 2018. To znamená, že zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane, ktorá sa týka roku 2018 a uviesť ju do riadku 03 mesačného prehľadu o dani za ten mesiac, kedy bola oprava dane vykonaná.

2. Oprava dane v súvislosti s výplatou letného platu z roku 2019

Zamestnávateľ môže opraviť preddavok na daň z roku 2019, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného letného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2020. V takomto prípade pôjde o opravu preddavku na daň, ktorá sa uvedie do riadku 01 mesačného prehľadu o dani.

Poznámka: Zamestnávateľ mohol opraviť preddavok na daň z roku 2019, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného letného platu, ktorý bol od dane oslobodený) aj počas bežného zdaňovacieho obdobia, t.j. počas roku 2019, pričom oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia, sa uvádza na r. 1 mesačného daňového prehľadu.

Ak zamestnávateľ neopraví/neopravil preddavok na daň z roku 2019, ktorý zrazil v nižšej sume ako mal (a to z dôvodu vyššie uplatneného poistného vypočítaného z časti vyplateného letného platu, ktorý bol od dane oslobodený) do 31.3.2020, stane sa nedoplatok na preddavku na daň daňou. To znamená, že po vykonaní RZD za rok 2019, zamestnávateľ "pracuje už s daňou" a opraviť treba daň, a nie preddavok na daň. Podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona, ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak neuplynula lehota 5 rokov (lehota určená podľa daňového poriadku), t.j. opravu dane treba vykonať najneskôr do konca roka 2025. To znamená, že zamestnávateľ je povinný vykonať opravu dane, ktorá sa týka roku 2019 a uviesť ju do riadku 03 mesačného prehľadu o dani.

Za predpokladu, že sa pri oprave použije postup daný v § 40 ods. 3. písm. a) zákona, tak používateľ postupuje nasledovne:

1. nad prehľadom Výpočet mzdy použije pomocný distribučný tlačový formulár, ktorý slúži na vyčíslenie rozdielu dane nad mzdovými obdobiami, v ktorých boli vyplatené tieto odmeny:

Sys.č. / Názov
-403172 / Podklad opravy dane - letná a vianočná odmena (pre verziu systému HELIOS Orange 2.0)
-403173 / Podklad opravy dane - letná a vianočná odmena (pre verziu systému HELIOS Orange edícia iNUVIO)

2. vyčíslený rozdiel zadá do aktuálneho mzdového obdobia (ktoré nasleduje po období vykonania RZD) do výpočtu mzdy na distribučnú mzdovú zložku 908 - Úprava dane - minuly rok.


Novinka ZMENA - Výpočet základu dane - letný a vianočný plat

Ak je zamestnancovi vyplatený letný alebo vianočný plat (plnenie podľa § 118 ods. 4 Zákonníka práce) a sú splnené zákonné podmienky, časť letného resp. vianočného platu (max. do výšky 500 €) sa nezdaňuje. Poistné na sociálne poistenie (vianočný plat v roku 2018, letný plat v roku 2019 a v roku 2020), je však potrebné zaplatiť aj z tej časti, ktorá sa nezdaňuje. V zmysle usmernenia MF SR a FR SR nemožno o poistné, ktoré bolo zaplatené z tej časti vianočného, či letného platu, ktorá sa nezdaňuje, znížiť základ dane, pričom sa MF SR a FR SR odvolávajú najmä na metodický pokyn FR SR z novembra 2017. Na uvedenú problematiku, aj vzhľadom na nejasnú legislatívu, sa názory rôznia.

Na základe tohto usmernenia bola vykonaná úprava výpočtu zákkladu dane v mesiacoch, v ktorých bol vyplatený vianočný/letný plat, ktorý sa nezdaňuje max. do výšky € 500,- a zároveň tento plat podlieha sociálnemu poistenie.

V praxi tzn., že ak by ste spustili prepočet mzdy za 11/2018, 5/2019 (samozrejme za splnenia podmienok, ktoré umožňujú prepočet už vypočítaných miezd v systéme HELIOS Orange) alebo spustíte výpočet mzdy za 5/2020 sa základ dane vypočíta v zmysle spomínaného usmernenia MF SR a FR SR.


Novinka NOVINKA - Ošetrovné počas obdobia uzavretia školských/predškolských zariadení

S prihliadnutím na vyhlásený mimoriadny stav v SR v súvislosti s nákazou koronavírusu COVID-19 a s uzavretím školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa, resp. po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, Sociálna poisťovňa bude priznávať ošetrovné pri potrebe osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku počas celého obdobia určeného orgánom, príslušným prijímať rozhodnutia súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom. Po uplynutí 10 dní potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku teda nedôjde k prerušeniu povinného sociálneho poistenia zamestnanca (od 11. dňa pôjde naďalej o vylúčenie povinnosti platiť poistné).

Na základe tohto rozhodnutia používateľ zadá do systému HELIOS Orange ošetrovné, ktoré súvisí s vyššie uvedeným rozhodnutím na štandardnú mzdovú zložku určenú pre ošetrovné (distribučná mzdová zložka 201 - Ošetrovné - dochádzka) a pri likvidácii tohto ošetrovného označí/zaškrtne atribút Karanténa.

UPOZORNENIE:
Samotná likvidácia ošetrovného, ktoré trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní automaticky vygeneruje do prehľadu Registračné listy FO druh evidencie Prerušenie, preruší riadok v ELDP a zapíše do Mzdového listu obdobie tohto prerušenia.

Z toho dôvodu, prosíme, všetky RLFO s Druhom evidencie = Prerušenie vygenerované z tohto dôvodu ignorujte, tj. neodosielajte do Sociálnej poisťovni.

V týchto dňoch sa pripravuje zmena legislatívy a zároveň aj my pripravujeme verziu systému HELIOS Orange (v priebehu 4/2020), pomocou ktorej pri ošetrovnom, ktoré bude mať zaškrtnutý atr. Karanténa, bude možné zaktualizovať kompletnú evidenciu prerušenia poistenia aj dodatočne.

INFORMÁCIE ku koronavírusu a prekážkam v práci nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Koronav%C3%ADrus_-_prek%C3%A1%C5%BEky_v_pr%C3%A1ci

Obecné

Oprava Pokud je vytvořen vícenásobný vztah s typem 1:1, pak při vytváření vazby z návazného přehledu pomocí akce Nový může dojít ke smazání záznamů z vazby. Opraveno.


Oprava Pokud je definovaný přehled pro uživatelskou tabulku zařazen do hlavní nabídky, nefungovalo správně připojování dokumentů. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export