Verze 2.0.2020.0101 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Doprava

Novinka Došlo k úpravě importního skriptu CCS - na základě OBU jednotek a univerzální karty lze spárovat mýtné úseky s vozidlem.


Novinka Byly uvolněny komponenty v editoru stazky (datumové a časové údaje počátku a konce jízdy) pro samostatný pohyb po uživatelském editoru.

V editoru úseku jízdy pole Konec výkonu nově reaguje na změnu Data výkonu.


Majetek

Oprava V případě, že se zadá do editoru daňového, účetního nebo třetího pohybu (ať už do vstupní ceny, zvýšení vstupní ceny, oprávek nebo zůstatkové ceny) částka větší než 2 147 483 647,50, zobrazí se chybová hláška "Stav vstupní ceny je záporný. Pohyb nemůže být uložen".

Opraveno.


Majetok (SK)

Oprava V majetku v Protokolech zavedení vytvořena nová karta majetku. Na kartě daňových odpisů zadaná skupina 0, rovnoměrné odepisování. Po vygenerování karty majetku se nevypočítají žádné odpisy. Pohyb Zařazení.

Dočasné řešení:

 1. Přehled Konstanty a číselníky, Koeficienty, sadzby a počty mesiacov, je tam 0.Skupina?
 2. Pokud ne, v přehledu Konstanty a číselníky, Koeficienty, sadzby a počty mesiacov, spustit akci Nahrazení standardním nastavením
 3. Kartu majetku zrušit a vygenerovat znovu.


Mzdy (CZ)

Oprava HZUPN - Hlášení zaměstnavatele o ukončení PN - odesílání na portál ČSSZ

V případě hlášení typu nenastoupení do zaměstnání po ukončení nemoci vracel portál chybu, že datum návratu není platné datum.
Opraveno


Novinka Evidence DNP - Stav Přílohy k žádosti a Stav Hlášení o ukončení

Z hlediska přehlednosti byla do přehledu Evidence DNP do Nastav doplněna vazba do ČSSZ - žádost o DNP a Hlášení o ukončení.
Díky tomu si můžete do přehledu Evidence DNP zobrazit Stav jak Přílohy, tak Hlášení o ukončení. Tzn. na první pohled v Evidenci DNP vidíte, v jakém stavu daná sociální událost je (Pořízená, Chyba, Zpracována na ČSSZ...).


Oprava Hlášení o ukončení - konec pracovního poměru

Jestliže zaměstnanec současně s nemocí ukončil i pracovní poměř a tudíž v Hlášení o ukončení nebyla vyplněna položka Návrat do zaměstnání datum, vracela ČSSZ tato hlášení jako chybná. Upravili jsme na naší straně.


Novinka eNeschopenka - generování Předzpracování pomocí akce DNP k proplacení

Funkcionalita DNP k proplacení byla rozšířena při generování záznamů pro Předzpracování o funkcionalitu, kdy dochází ke generování docházky i u nemocí, které mají zadáno pouze datum začátku nemoci. Takové záznamy se objeví v případě, pokud systémové datum přesahuje vybrané období a vybrané období je právě aktuální období. Datem konce docházky bude konec měsíce.
Týká se to pouze dávek typu NEMOC.
Takové záznamy poznáte, podle stavového sloupce Bez dokladu, který je nově v přehledu nepřítomností DNP k proplaceni za období... (akce DNP k proplacení).

Pro uživatele, kteří v roce vybraného období mají alespoň jeden dotaz na portál ČSSZ, probíhá při generování docházky měkká kontrola, zda byl na portál již zaslán a zpracován dotaz pokrývající poslední den vybraného (aktuálního) období.


Oprava NEMPRI - Příloha k žádosti o DNP - struktura XML

V případě, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu, tak v XML souboru se vyskytovala 0. Pokud není zaměstnání malý rozsah nemá být prvek v XML zprávě přítomen.
Upraveno


Oprava Příloha k žádosti o - Hodiny první den

V případě, že v editoru Evidence DNP byly vyplněny Hodiny v Začátku nemoci (tzn. odpracované hodiny první den) a docházelo k vytváření Přílohy k žádosti o pomocí akce Doplň nové z Evidence DNP, mohlo v některých případech docházet k tomu, že se údaj o hodinách první den přenášel do vygenerovaných Příloh k žádosti o i k jiným zaměstnancům.
Opraveno.


Novinka Evidence DNP, Přílohy k žádosti o, Doplň nové z Evidence DNP

V přehledu Evidence DNP se zobrazoval ve sloupci P správně vykřičník (!) v případě, že od počátku nemoci uplynulo 15 dnů, ale v akci Doplň nové z Evidence DNP se zobrazovaly údaje až tehdy, pokud od začátku nemoci uplynulo 16 dnů. Sjednoceno, aby na obou místech bylo dohledáváno 15 dnů.
Upraveno.


Oprava eNeschopenka - import notifikací pracovní úraz

Vyskytla se chyba v importu notifikací do Evidence DNP. Jedná se o případ, kdy se jedná o pracovní úraz. Záznam pracovního úrazu se objeví v evidenci jako klasická Nemoc.
Opraveno


Novinka Hlášení o ukončení - kdy posílat

Doposud se Hlášení o ukončení zobrazovalo v přehledu Evidnece DNP a v akci Hlášení o ukončení vždy, když došlo k ukončení nemoci a zobrazoval se u všech typů dávek.
Nově:

 • se v přehledu Evidence DNP zobrazuje vykřičník (!) jen tehdy, pokud se jedná o nemoc delší než 14 dnů (tedy o nemoc, která zajímá ČSSZ).
 • se v přehledu zobrazuje za výše uvedených podmínek vykřičník jen tehdy, pokud se jedná o dávku typu Nemoc

Taktéž v akci Hlášení o ukončení se zobrazuji pouze záznamy, jak je uvedeno výše.


Oprava Evidence DNP - zkrácené úvazky, přenos do Předzpracování

V případě, že se jednalo o zaměstnance, který měl ve Mzdových údajích nastaven zkrácený úvazek (tzn. Týdenní úvazek ve Mzdových údajích byl nižší než v hlavičce kalendáře), přenášel se do Předzpracování a následně do Výpočtu úvazek plný (tzn. např. při polovičním úvazku se přenášelo za jeden den 8 hodin, nikoliv 4).
Opraveno.


Oprava eNeschopenka - Importy XML notifikací z datových schránek

Opraveny nesrovnalosti v importech notifikací z datových schránek. Neprocházely importy notifikací druhu Pokračování a Ukončení nemoci.


Novinka eNeschopenka - změna a editace generovaných záznamů Evidence DNP

Aby bylo možné ručně upravit záznam v Evidenci DNP, který byl vygenerován z eNeschopenky (notifikací), vznikla skupina akcí Změna typu záznamu, která obsahuje:

 • Ruční zadání
 • Generováno z eNeschopenky

Ruční zadání - přepne vybraný záznam z typu Generováno z eNeschopenky na typ Ruční zadání. Týká se pouze druhů DNP Pracovní neschopnost. Po přepnutí lze pak tento záznam editovat stejně jako ručně zadaný záznam. Výjimkou jsou položky Trváni DNP (Lístky na peníze) vygenerované z notifikací, ty nelze editovat ani smazat.

Generováno z eNeschopenky - přepne vybraný záznam z typu Ruční zadání na typ Generováno z eNeschopenky. Týká se pouze druhů DNP Pracovní neschopnost. K přepnutí dojde pouze v případě, že záznam je ve shodě s notifikacemi podle příslušného čísla rozhodnutí.

Pozor!
Změnu lze provést vždy pouze na jednom vybraném záznamu.


Oprava Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti

V případě, že je prováděn export z Hlášení o ukončení na disk /nikoliv pomocí elektronického zasílání na VREP/ nedocházelo ke změně Stavu.
Upraveno.


Oprava Tiskový formulář Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti

Opraven překlep v části C.


Novinka Roční sestavy - Formuláře potvrzení o zdanitelných příjmech a potvrzení o srážkách srážkové daně

Před tiskem formuláře je možné zadat datum "Potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne", k následnému tisku na formulář.


Oprava Příloha k žádosti o DNP - odesílání více záznamů najednou

Při odeslání více záznamů Příloh k žádosti o DNP najednou došlo k chybě:
NEMPRI: 101 - Pořadové číslo dotazu 1 není unikátní
Opraveno


Novinka Příloha k žádosti o - editace Způsobu platby

Jestliže v editoru Přílohy k žádosti zvolíte akci Editovat načtené údaje, lze nově editovat také Způsob platby.


Oprava Tiskopis přílohy k žádosti o DNP včetně stavu exekučních srážek

Nezobrazoval se údaj o počtu vyživovaných osob a uplatněná nezabavitelná částka.
Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Dodatočne uplatnený DB v RZD

Ak chce používateľ vrámci ročného zúčtovania dane zamestnancovi vyplatiť daňový bonus na dieťa, ktoré nemalo počas kalednárneho roka, za ktorý sa vykonáva RZD, vyplatený daňový bonus vôbec, postupuje nasledovne:

1. do editora RZD zadá novú položku, do ktorej je potrebné vyplniť nasledovné atribúty :

 • Dátum od-do (napr. rozmedzie nároku, príp. celého roka) - je to len informatívny údaj, ale povinný
 • Názov - identifikácia položky (napr. Dodatočne uplatnený DB) - povinný
 • v sekcii Odpočítateľné položky a bonusy - zadáte:
  • symbol DB
  • dieťa pre daňový bonus - tu vyberiete dieťa (, ktorého sa dodatočné vyplatenie týka), cez tlačidlo "tri bodky" z Prehľadu detí zamestnanca:

a./ ak sa v tomto prehľade dieťa nenachádza, tak pomocou tlačidla Nový ho vytvoríte, pri vytváraní je nutné uviesť nárok na DB. Takto vytvorené dieťa sa automaticky zapíše do prehľadu Rodinní príslušníci v aktuálnom mzdovom období.
Ak mu chcete obmedziť platnosť dodatočne vyplácaného DB, je nutné uviesť jeho platnosť (napr. začalo chodiť na vysokú školu od 9/2019, tak sa uvedie Dátum od 1. 9. 2019) alebo od aktuálneho mzdového obdobia si neuplatňuje DB (uvediete Dátum do 31. 12. 2019). Platnosť je možné zadať len v editore rodinného príslušníka v aktuálnom mzdovom období.

POZOR:
Ak má zamestnanec v aktuálnom mzdovom období vypočítanú mzdu, nie je možné sem pridať nové dieťa.

b./ ak sa v tomto prehľade dieťa nachádza a zároveň nemá na sebe naviazaný nárok na DB je potrebné mu nárok na DB zadať. Opäť platí, že nárok sa automaticky zapíše do aktuálneho mzdového obdobia bez obmedzenia platnosti.

c./ ak sa v tomto prehľade dieťa nachádza a zároveň má na sebe naviazaný nárok na DB, ale ktorého platnosť spadá do obdobia pred rokom vykonávania RZD (napr. je to záznam z minulých rokov), tak je nutné vstúpiť do mzdových údajov zamestnanca za každé mzdové obdobie, za ktoré si dodatočne chce uplatňovať daňový bonus a na záložke Odvody podzáložke Dane nad sekciou 2 - Odpočty a bonusy spustiť nad príslušným nárokom akciu "Označ/odznač DB pre RZD". Nad touto sekciou je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť nový stĺpček "DB pre RZD spätne".

2. následne po uložení editora položky sa na záložke Základné údaje sekcia Ročné odpočty vytvorí záznam so symbolom DB. Po otvorení editora môže používateľ stlačiť tlačidlo Kontrola alebo OK a systém zobrazí hlášku pre prípadné dorovnanie nevyplateného nároku na DB. Hláška k prípadnému dorovnaniu sa zobrazí aj v prípade ukladania editora RZD. Po potvrdení dorovnania sa automaticky prenesie čiastka nevyplateného nároku na záložku Zúčtovanie dane do sekcie Úprava daňového bonusu. Pod sekciou Úprava daňového bonusu je tlačidlo Detail, ktorý zobrazí zoznam detí s nárokom na daňový bonus, ktoré je nutné skontrolovať a ich počet je potrebné doplniť do sekcie Úprava daňového bonusu - Deti. Okrem iných atribútov v detaile sú:

 • stĺpček Rozdiel - čiastka - suma, ktorá sa preniesla do sekcie Úprava daňového bonusu.
 • stĺpček Rozdiel - počet mesiacov dorovnania, ktorý je v prípade takto dodatočného vyplatenia DB nutné skontrolovať a zadať do sekcie Úprava daňového bonusu - Mesiace.


Novinka NOVINKA - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2020

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikla nová definícia správy platná od mzdového obdobia 1/2020:
Oznámenie o zr.dani (XML)


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - Zákazka/Nákladový okruh

Bol upravený tlačový zdroj xMzListZamMzd pre zobrazovanie kmeňovej zákazky a nákladového okruhu pracovného pomeru v tlačovom formulári pre Mzdový list. Doteraz sa v riadku Zákazka zobrazoval Nákladový okruh a opačne.


Novinka ÚPRAVA - Prepisovanie hodnoty v TabMzdOdpPol.Castka_2

Hodnota zadaná do TabMzdOdpPol.Castka_2 sa nepripusuje do nasledovných období.
Upravené


Novinka ZMENA - Hlásenie zmien ZP počas RD v mesiaci vyplatenia príjmu

Na základe nasledújúceho usmernenia MZ SR sa mení generovanie hlásení zmien ZP v prípade zamestnanca, ktorému je vyplatený príjem počas trvania vyradenia z ES na "rodičovskú dovolenku":
Zamestnankyňa počas RD sa v zmysle §11 ods. 3 nepovažuje za zamestnanca tzn. že zamestnávateľ ju na HOZ oznámi ako 2K 14.01.2015.
Od tohto dátumu je teda v ZP prihlásená len ako poistenec štátu z titulu poberania materského. Následne ak takejto žene zamestnávateľ vo februári 2015 vypláca nejakú odmenu z pracovnoprávneho vzťahu mal by ju podľa nášho názoru prihlásiť kódom 2Z a 2K na posledný deň mesiaca február nasledovne:
2Z 28.02.2015
2K 28.02.2015

Žena počas RD síce v zmysle zákona nie je považovaná za zamestnanca ale v prípade, že jej bude vyplatený počas RD príjem z pracovného pomeru tak sa zamestnanca považuje (a dochádza k odvodu poistného)."

Doteraz sa takýto zamestnanec prihlasoval a odhlasoval na posledný kalendárny deň mesiaca vyplatenia príjmu s kódom 2YZ a 2YK.


Obecné

Oprava Pokud byl v editoru přítomen externí sloupec typu VARBINARY(MAX) se zaškrtnutím, že se jedná o Obrázek, pak mohlo při opětovném otevření editoru dojít k chybě "Canvas doesn't allow drawing" nebo případně k chybě "Access Violation Error". Opraveno.


Novinka HELIOS Orange bude při startu/kontrole konzistence nastavovat
TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF
(pokud je CMTP level 150).


Novinka Umožněno automatické účtování dokladů pomocí procedury hp_AutomatUctovani.

Proceduru lze volat samostatně mimo HELIOS Orange (např. v JOBu) s nasměrováním do příslušné databáze.
Procedura předpokládá existenci slepé procedury ep_Ucto12.

Do jádra systému byla přidána procedura hp_AutomatUctovani.

Vstupní parametry :

@NultaDB NVARCHAR(128), sys.nazev nulté databaze
@Mode TINYINT, lze využít např. pro určení, která účtování se mají provést

Procedura hp_AutomatUctovani provádí :

* vytvoření dočasné tabulky #TabDenikUcto
* určení Id uživatele (za použití názvu nulté databáze) pro blokaci účtovaných dokladů
* nastavení parametru @JEmhUcto vždy na 1
* volání výkonné procedury účtování ep_Ucto12
* zrušení dočasné tabulky #TabDenikUcto


Výkonná procedura ep_Ucto12

Vstupní parametry :

@Uzivatel SMALLINT, Id uživatele pro blokování účtovaných dokladů
@JEmhUcto BIT, vždy = 1
@Mode TINYINT, lze využít např. pro určení, která účtování se mají provést


Procedura ep_Ucto12 prování výkonný kód účtování :

 • musí určit, který druh dokladů a které doklady mají být účtovány
 • spouští konkrétní proceduru účtování dle druhu dokladu
 • procedur účtování může být v proceduře ep_Ucto12 více, mezi jednotlivými bloky musí být vyprázdnění #TabDenikUcto
 • dle parametru @Mode lze určovat, která účtování budou provedena

Proceduru ep_Ucto12 je nutno naprogramovat podle konkrétních požadavků zákazníka.
Procedura ep_Ucto12 se NIKDY NEVOLÁ SAMOSTATNĚ, ale vždy prostřednictvím procedury hp_AutomatUctovani !!!

Podmínky spouštění a úspěšného zaúčtování :

 • do volání hp_AutomatUctovani posílat systémový název nulté databáze (ikdyž účtování probíhá v nulté databázi), ve výjimečných případech, kdy je zajištěno, že v době spuštění hp_AutomatUctovani nebude v Heliosu jiný uživatel, lze volat hp_AutomatUctovani s @NultaDB = NULL - v tomto případě nedojde k zablokování účtovaných dokladů po čas účtování
 • všechny použité účetní kódy musí mít nastaveno "Přededitace = NE" !!! jinak se účtování neprovede

Pokladní prodej

Novinka Obnovena možnost zadat číslo dokladu a datum v dialogu pro výběr účtenky aktivovaném po spuštění akce Položková vratka.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Interní neshody

Při pořizování neshody přímo v interních neshodách nebylo možné v editoru na záložce Detaily zadat Vadné množství, pokud nebyla doplněna vazba na položku příjemky, kdy je v editoru k dispozici i pole Reklamované množství a po jeho vyplnění se zpřístupní pole Vadné množství se stejnou hodnotou, kterou lze snížit. Opraveno - pole Vadné množství lze zadávat i v případě, že není v editoru Reklamované množství.
Akce "Zrušit výběr pro dílec" nad přehledem "Evidence operací" aktivovaným pro výběr operace zjištění neshody chybně zcela zrušila programový filtr, takže se začaly nabízet i záznamy evidence operací, kde nebyly vykázány žádné zmetky.
Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Při kopii dokladu nebo generování návazného dokladu se ve fakturaci popř. i jinde objevovala chybová hláška "Datum pořízení neodpovídá žádnému období" a kopie/návazný doklad nevznikne. Děje se jen po aktualizaci a opakovaně. Pokud HELIOS zavřu a spustím znovu, tak už se hláška nezobrazuje a vše funguje.

Opraveno


Oprava Při kopii dokladu nezafungovalo upozornění na blokovanou řadu dokladu a ke kopii došlo. Pro blokovanou řadu dokladu ke kopii dojít nemá.

Opraveno.


Splátkování a leasing

Novinka Do přehledu Pohyby detail jsou doplněny interní vazby na položky resp. textové položky vygenerované faktury. Při generování fajtury se tyto interní vazby doplní.

Pouze pro nově generované faktury.


Účetnictví

Novinka Účtování faktur a dobropisů. Při dohledávání údajů ze zálohových faktur systém zohledňuje i Datum splatnosti na zálohách a správně naplní datum párování na účetních řádcích.


Novinka Účtování mezd, pohybů majetku a dalších prvotních dokladů.

V případě přenosu dokladu z přededitace do účetního deníku byl významně urychlen přenos v případě, že se nejedná o doklady s DPH. Např. účtování mezd, majetku a pod.


Účtovnictvo (SK)

Novinka Bylo upraveno generování XML pro výkazy SH SK od roku 2020.


Novinka Účtování mezd, pohybů majetku a dalších prvotních dokladů.

V případě přenosu dokladu z přededitace do účetního deníku byl významně urychlen přenos v případě, že se nejedná o doklady s DPH. Např. účtování mezd, majetku a pod.


Oprava Slovenské přiznání k DPH. Byla opravena chyba, kdy se špatně spočítala hodnota na řádku 28.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export