Verze 2.0.2019.0410 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Pokud se v lokálních konstantách banky nastavilo zobrazení přehledu Pohledávky/Závazky na hodnotu vč. uhrazených nebo všechny, zobrazila se při spuštění akce Přenos faktur v přehledu úhrad k položce bankovního výpisu chybová hláška. Opraveno.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - dle pravidla C055 budou ke každé položce exportovány kontejnery, pokud je na hlavičce deklarace zadáno Kontejnery=Ano.

Pokud u některé položky není zadáno, bude se exportovat od pol.č.1.


Novinka ICS Dovoz / NCP - dle pravidla PR446 budou ke každé položce exportovány kontejnery, pokud je na hlavičce deklarace zadáno Kontejner=Ano.

Pokud u některé položky není zadáno, bude se exportovat od pol.č.1.


Novinka NCTS Přijatý - hlavička deklarace / zál. č.4 : Doč. sklad : rozšířen typ o položku: "Schválené místo jiné než dočasný sklad (čl.115/2 DA)"

položka "Jiné" přejmenována na "Schválené místo pro předložení zboží (čl. 115/1 DA)".

Do xml exportu dávky CZ007A DN_UKO bude exportován jako element SKL02 hodnota JineNezSklad. viz dokumentace KEL NCTS 2.55 ID zmeny 317.


Novinka NCTS Vydaný- úprava generování zprávy DN_STO Žádost o storno.

Element QSTO14 bude exportován pouze pro stav dokladu Přijato.


EET

Oprava U faktur zadaných do systému mínusem se chybně interpretovalo znaménko u položky Realizovaná úhrada v HM při generování pokladního dokladu, následně pak od verze x.0.2019.0401 docházelo k chybné registraci celkové tržby EET. Opraveno.

Postup opravy chybně zaregistrované tržby EET po nahrání nové verze Helios Orange (větší než x.0.2019.0405):

  • Spustit nad chybně zaregistrovaným pokladním dokladem akci: Kopie dokladu – EET Storno minusem,
  • K příslušné faktuře vygenerovat znovu pokladní doklad.


Oprava Od verze x.0.2018.0900 byla v tržbách EET generovaných k finanční vratce pouze hodnota celkové tržby EET a chyběly dílčí částky základu a daně. Opraveno.


Oprava Od verze x.0.2019.0401 při vyžádané (nepovinné) registraci EET u plateb kartou akcemi:
  • Karta EET - Nový
  • Úhrada EET kartou

odcházela tržba EET chybně s hodnotou Celkové částky tržby rovnou 0. V případě, že máte k fakturám takto chybně registrované úhrady kartou, po updatu programu:

  • Chybně zaregistrované úhrady stornujte akcí Storno úhrady (EET)
  • Znovu vystavte úhradu některou z výše uvedených akcí


Fakturace

Novinka Byl upraven způsob výpočtu kurzu zálohových faktur.

Při nastavení Způsob přepočtu zálohových faktur = Kurzem zálohy se daňový kurz realizační faktury faktury nastaví podle kurzu přiřazené zálohy. Daňový kurz na přiřazené záloze zůstane stejný jako na záloze.


Novinka Ve fakturaci zatržítko "Přiřazena v zálohách" bylo přejmenováno na "Přiřazena v zálohách (Real.)" tento atribut zohledňuje, zda je navazující doklad označen jako "Realizační". Nově bylo přidáno zatržítko "Přiřazena v zálohách", kde tento atribut nezohledňuje, zda je navazující doklad označen, jako realizační. Obě zatržítka zobrazují, zda je doklad přiřazen v zálohách. Nově vytvořený nebere ohled na zatržítko realizační na cílovém dokladu.

Označení "Realizační" zajišťuje, že je-li zadána nenulová sazba DPH, bude pro tuto zálohu uplatněna daň.


Oprava U verze x.0.2019.0405 nefungoval správně editor "Zaokrouhlení a další údaje...". Pro pole "Zaokrouhlení dokladu" editor při znovuotevření editoru nedržel uživatelem poslední zadanou hodnotu, ale přepsal ji na hodnotu nastavenou na měně. Opraveno, editor si pamatuje poslední zadanou hodnotu.


Oprava Opravena chyba na fakturách, viz záložka 5, Záloha - Nový bez vazby

platby -> (2) Položky - Sazba DPH - Cena s DPH - Přepočet DPH
v položákách se zadá sazba DPH, pak Cena s DPH a klikne se na Přepočet DPH.

Zobrazí se hláška SQL:102,15 Incorrect syntax near ´,´, v detailu: SQL:102,15,line2 Incorrect syntax near ´,´


Manažerské rozhraní

Oprava Ve verzi 2.0.2019.0405 se v Manažerském rozhraní při klinutí na Odhlášení v Excelu vypnul Excel bez uložení.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Exekuce - zabavitelná hranice srážek - Platnost od 1.6.2019

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. dochází k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31.5.2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.

Upozornění V některých případech může nastat problém v datování změn, ke kterému mohlo dojít chybnou nebo pozdní instalací upgrade. Jedna z možností je, že při instalaci upgrade byl již některý ze zaměstnanců, zařazen ve Výpočtu mzdy, tudíž mohlo dojít k tomu, že k datování změn dle pravidel došlo až od následujícího mzdového období. Ve výpočtu exekuce pak není uplatněna správná částka. Nad přehledem Mzdové období můžete provést ověření nastavení datování změny zvolením akce Kontroly, Kontrola datování změn. Pokud bude u položek Oprava_2019_06_Mesic a Oprava_2019_06_Rok uvedeno jiné období než 6/2019, je třeba spustit skript ExekuceZivMinimum.hql a provést Přepočet mezd. Pokud si nebudete vědět se spuštěním skriptu rady, kontaktujte, prosím, naši hotline.


Novinka Zrušení karenční doby - Platnost 1.7.2019

Ve verzi proběhla příprava zrušení karenční doby, kde se proplácí i první 3 pracovní dny nemoci. Aktualizací dojde k úpravě konstant, kde se do prvního pásma představující první tři dny upraví procento proplácení a to pro náhrady za nemoc, pracovní úraz a ostatní úraz.

Společně s tím je upraveno i procento odvodu sociálního pojištění za organizaci na hodnotu 24,8%

Tyto úpravy se provedou postupně od mzdového období 7/2019.


Novinka Navýšení hranice pro odvod srážkové daně - Platnost od 1.5.2019

Byla navýšena hranice pro srážení srážkové daně v případě, že zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani. Hranice byla navýšena z 2500 korun na 3000 korun. Hranice 10000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je zachována.

Ve mzdových konstantách na záložce daň v sekci Speciální daně se upraví hranice pro srážkovou daň s hranicí 2500 na hranici 3000 a tento řádek označí jako systémová daň 2 (SD2). V ojedinělých případech může nastat, že automatika aktualizace nepozná, který řádek má zaktualizovat (více daní se stejnou hranicí). Proto vznikla skupina akcí nad přehledem Mzdové konstanty s názvem "Nastavení SDS". Akce jsou aktivní od roku 2019 a pouze v aktuálním období. Skupina obsahuje celkem 4 akce pro přiřazení příznaku Systémová SDS typu 2 (S2) - a to do sady SDS 2, 3, 4 nebo 5. Akce příslušnou sadu SDS označí příznakem "S2" a naplní hodnotami platnými pro dané období. Ostatní sady SDS mimo tu první označí jako uživatelské (U). Akce zahlásí chybu, pokud je cílová sada prázdná, nebo pokud je v aktuálním období vypočtená mzda s nastavením daně SDS 2, 3, 4 nebo 5.


Novinka ÚPRAVA - Nová mzdová složka a položka Příjem do vyúčtování

Nyní, pokud uživatel přenáší z číselníku Mzdové složky - distribuční příjmovou do číselníku Mzdové složky mzdovou složku, která nemá ve své definici zatrženu položku Příjem do vyúčtování, tak při ukládání nové mzdové složky nehlásí hlášku: "Není nastaven atribut Příjem do vyúčtování na příjmové mzdové složce. Pokračovat?".

Pokud by uživatel před uložením zatrhl položku Příjem do vyúčtování na takové MS, tak by jeho nastavení bylo respektováno.

Pokud by, ale uživatel přenášel z číselníku Mzdové složky - distribuční příjmovou do číselníku Mzdové složky mzdovou složku, která MÁ ve své definici zatrženu položku Příjem do vyúčtování a uživatel by zrušil zaškrtnutí položky Příjem do vyúčtování, tak se zobrazí hláška: "Není nastaven atribut Příjem do vyúčtování na příjmové mzdové složce. Pokračovat?".


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvor. PP zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403169 / Potvrdenie o uzatv. PP zamestnanca bez trv. pobytu / 1.1.2018


Novinka ÚPRAVA - Distribučná MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu

V číselníku Mzdové zložky - distribučné bola vykonaná úprava nastavenia na distribučnej MZ 083 - Suma navýšenia nepeňažného príjmu, kde atr. Príjem do vyúčtovania - NIE.

UPOZORNENIE:

Aktualizácia číselníka Mzdové zložky - distribučné sa automaticky spustí po vykonaní Mesačnej uzávierky. Ručne je ju možné spustiť priamo nad číselníkom Mzdové zložky pomocou akcie Aktualizácia podľa legislatívy/Len distribučný.

Spustite prosím, nad ňou akciu Porovnaj/Mzdové zložky v prípade potreby zosúladte ich nastavenie s distribučným.


Novinka ÚPRAVA - Nová mzdová zložka vs atr. Príjem do vyúčtovania

Odteraz ak používateľ prenáša z číselníka Mzdové zložky - distribučné príjmovú do číselníka Mzdové zložky mzdovú zložku, ktorá NEmá vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Príjem do vyúčtovania, tak pri ukladaní novej mzdovej zložky nehlási hlášku: "Nie je nastavený atribút Príjem do vyúčtovania na príjmovej mzdovej zložke. Pokračovať?".

Ak by používateľ pred uložením zašrktol atr. Príjem do vyúčtovania na takejto MZ-ke, tak by jeho nastavenie bolo rešpektované.

Ak by, ale používateľ prenášal z číselníka Mzdové zložky - distribučné príjmovú do číselníka Mzdové zložky mzdovú zložku, ktorá MÁ vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Príjem do vyúčtovania a používateľ by zrušil zaškrtnutie atr. Príjem do vyúčtovania, tak sa zobrazí hláška: "Nie je nastavený atribút Príjem do vyúčtovania na príjmovej mzdovej zložke. Pokračovať?".


Novinka ÚPRAVA - Štatistická zostava ÚNP 1-01 - položka "nahrMzd_PlacSv"

Pri generovaní štatistickej zostavy ÚNP 1-01 sa nenapočítavala hodnota do položky "nahrMzd_PlacSv - z toho náhrady za platené sviatky" a pri exporte do XML sa nenačíta hodnota do elementu NP.

Upravené


Obecné

Novinka Byla zapojena nová verze eDocEngine 5.0.0.492, která řeší
  • chybný export obrázků do PDF
  • neuvolňování paměti při exportu do PDF


Oběh zboží

Oprava Od verze x.0.20019.0400 a vyšší se v některých případech zobrazoval stav došlých objednávek jako "Částečně realizováno" na místo "K expedici". Šlo o případy, kdy na došlé objednávce byla jak položka, která je realizovaná, tak i položka, která je k expedici. Historicky se v těchto případech zobrazoval stav k expedici a chceme u toho i zůstat. U těchto kombinací částečně realizováno a k expedici nebo kryto mají mít přednost stavy k expedici nebo kryto oproti částečně realizováno.

Opraveno.


Oprava U výkazu lihu nezafungoval import v případě nastavení v globální konfiguraci "I organizace bez IČO". Zobrazovala se hláška, že položka musí mít alespoň jeden pohyb lihu.

Zároveň docházelo k tomu, že v některých případech se zněkolikanásobil výskyt záznamu organizace v přehledu a mělo to vliv i do položek. Exportované XML bylo v pořádku. Opraveno.


Pokladna

Oprava Opravena chyba v záznamu úhrady při generování pokladního dokladu z faktury na zápornou částku a faktury v cizí měně.


Účetnictví

Novinka Byly upraveny texty pro tiskový formulář Přiznání k DPH vzor č.21 + je k dispozici nový distribuční tiskový formulář -1538 Přiznání k DPH vzor č.21 (od 1.4.2019).

Na období DPH od 04/2019 resp. 2. Q. 2019 prosím nastavte tento nový tiskový formulář.


Oprava Byla opravena chyba při zadávání vzájemného zápočtu pod saldokontem pomocí akce Nový a myší se vybralo z kalendáře Datum potvrzení, tak se nepřednastavilo uživatelské období (období stavu).


Oprava Byla opravena chyba při generování upomínek ze saldokonta i fakturace, která se projevila chybovou hláškou "Položka Paušální náhrada musí být zadána".
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export