Důležité:


Verze 2.0.2019.0103 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Banka

Novinka Při pořízení bankovního výpisu systém nyní dohledává předchozí bankovní výpis i podle IBAN. Číslo účtu se předvyplní tak, jak je uloženo v dohledaném výpise.


Novinka Upraven import výpisu kartového centra, formát KB CSV.

Do importu položek Kartového centra přidán import čísla příjemce.
V importu položek Kartového centra změněn import do pole "Reference", importuje se hodnota UID.


Novinka Formáty KB CSV a Citibank SK doplněny pro zobrazení záložky 6-Kartové centrum.

Odstraněna chyba v importu Citibank SK (String would be truncated).


Oprava Při implicitním zákazu vypisování výsledků přípravy zaúčtování byl nastaven fokus na tlačítko Konec a zůstal tam i po doběhnutí celého procesu. Opraveno.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - úprava zadávání kvót na položkách dokladu - zál.č.3 Ostatní údaje - na 3 des.místa.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora způsobu platby "B" - Změna legislativy a zavedení platebních terminálů umožní zaplatit částku celního dluhu platební kartou.

Upravena kontrola PR334:

1. Upraveno znění pravidla PR334:
JESTLIŽE je navrženo nezajišťováni celního dluhu při platbě v hotovosti (9NPH),

PAK musí být použit Způsob platby "A = Při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy" nebo "B = Platba platební kartou"

JINAK nesmí být použit Způsob platby "A = Při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy" ani "B = Platba platební kartou".


Novinka Stahování číselníků - upraven proces stahování, pokud dojde k chybě inicializaci web services, proces bude přerušen s odpovídající chybovou hláškou..


Doprava

Oprava V Doprava/Jizdy/Stazky bylo prohozeno Jméno a Příjmení.

Opraveno


Oprava Chyba v generování XML pro silniční daň SK. Špatně se doplňovaly údaje o vzniku a ukončení DP.

Opraveno


eServer

Novinka Doplněny metody pro postupné načítání dat pomocí tmp tabulek.


Fakturace

Novinka V přehledu faktur (pod faktury k datu, jedná se o pohled na faktury/dobropisy přijaté i vydané) byla opravena chyba, kdy se ve sloupci Saldo v přípravě chybně zobrazovala chybná částka pro faktury přijaté a dobropisy vydané. Úhrady se v tomto případě chybně přičítaly místo odečítaly. Při úplné úhradě bylo tedy místo 0 dvojnásobné saldo.


Oprava Byla odstraněna chyba při navazování záloh v Přijatých fakturách. Přehled Faktury přijaté, akce Návazné doklady - Zálohové faktury - Nový. Po stisku tlačítka Nový se zobrazila hláška "Field 'FakturacniZam' not found".


Mzdy (CZ)

Novinka Tiskové formuláře Hlášení změn na ZP

Při tisku formulářů Hlášení na ZP je možné před tiskem doplnit datum vyplnění. Pokud se nechá prázdné, doplní se aktuální datum.


Novinka Poštovní poukázky - nové sazby

Byly zaktualizovány konstanty týkající se poštovních poukázek a jejich sazeb.

Pošta od 1.2.2019 změnila ceník pro poštovní poukázky typu B

Poštovní poukázka B
1 Kč až 5 000 Kč: 27 Kč
5 001 Kč až 50 000 Kč: 37 Kč
Za každých dalších započatých 10 000 Kč: 7 Kč

Dodejka: 15 Kč
Dodání do vlastních rukou: 10 Kč
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta: 10 Kč
Termínovaná výplata: 5 Kč


Novinka Mzdový list - položky příjmy nezapočitatelné do SP, příjmy nezapočitatelné do ZP

V případě, že byla použita ve výpočtu mzdová složka pro příspěvek na ubytování. Mohlo dojít k tomu, že se nesprávně odečetla částka, která nepodléhá odvodům SP a ZP.

Příklad:
Příspěvek na mzdové složce 086 byl 5000. Správná hodnota nezapočitatelné částky je 3500 (5000 - 1500). Na mzdovém listě v položce příjmy nezapočitatelné do SP a ZP byly -1 500 (0 - 1 500). 1500 je částka, ze které se odvádějí odvody.

Chyba je opravena. V případě, že příspěvek poskytujete a chyba se objevila, pro správný tisk mzdových listů 2018 je potřeba provést přepočet mzdových listů. Ta se provede tak, že se ve výpočtu mzdy 12/2018 označí všechny vypočítané mzdy a spustí se Akce, Servisní akce, Mzdový list - přepočet.


Novinka Nastavení mzdové složky Otcovská

Od roku 2019 dochází ke změně nastavení mzdové složky 219.
Nově je tato mzdová složka nastavena tak, že je na ní zatrženo Započítat dny do výkonu práce, naopak není zatrženo Započítat do omluvené absence.
Změna nastavení se projeví i v případě, že je tato mzdová složka použita ve výpočtu.
Aby se dny výkonu práce správně zohlednily, je nutné ve vybraném období provést Přepočet mezd!


Oprava Potvrzení o srážkové dani

V případě, že se jednalo o svázané pracovní poměry, které byly zdaňovány srážkovou daní, nebyl na Potvrzení o srážkové dani správně uveden Úhrn přijmu.
Opraveno.


Oprava Potvrzení pro úřad práce

Při tisku Potrzení pro úřad práce se při výpočtu čisté mzdy nezohledňovala solidární daň.

Opraveno.


Oprava Formulář ZPS - Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

Pokud některý ze zaměstnanců končil v průběhu prosince, nebyl započten do počtu fyzických osob v oddíle F.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch..... za mesiac roku 2019 - tlač

Nad prehľadom Odvody dane vznikli nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č./Názov/Platnosť
-403497/MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)/01.01.2019
-403168/MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)/01.01.2019


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - Organizácia PSČ

Do dialógu pred exportom Hlásenia zmien ZP sa načíta do sekcie Organizácia do atr. PSČ, PSČ s medzerou, čo spôsobí, že sa pri exporte do TXT/XML tento údaj oreže o posledný znak.

Upravené


Novinka OPRAVA - Štatistická zostava - ÚNP 1-01 - generovanie

Pri generovaní Štatistickej zostavy ÚNP 1-01 po spustení akcie Generuj zostavu systém zobrazí hlášku:

"A cursor with the name "cZamestnanci" already exists. Akcia nebude vykonaná."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - VPP - počet dní vs súbeh s materskou

Pri súbehu pracovných pomerov s trvaním materskej dovolenky na ďalšom PP s Nepravidelným príjmom sa vo výkaze VPP do atr. PocDni načítavala hodnota 0 a nie vypočítaný počet dní poistenia.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Parametre výstupov - sekcia Daňový úrad

Nad prehľadom Odvody dane akcia Parametre výstupov sa odteraz nezobrazuje sekcia Daňový úrad nasledovne:

1. Ak sa jedná o Druh hlásenia "mesačné" od mzdového obdobia 1/2019
2. Ak sa jedná o Druh hlásenia "ročné" od mzdového obdobia 1/2018


Novinka ÚPRAVA - Úhrn príjmou vs Odmena pri príležitosti vianočných sviatkov 2018

Bol upravený Úhrn príjmov pre daň tak, aby sa v prípade vyplatenia Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov znížil o sumu, o ktorú je tento príjem od dane oslobodený (doteraz sa o túto sumu znižoval až čiastkový základ dane).

Zároveň boli upravené distribučné tlačové formuláre - riadok 01:

Sys.č. / Název / Platnost od / Platnost do -403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018 / 31.12.2018 -403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2019

UPOZORNENIE:

Ak boli v mzdovom období 11/2018 vyplatené Odmeny pri príležitosti vianočných sviatkov je potrebné vykonať nasledovné:

1. nad prehľadom Mzdové obdobie spustiť akciu Odomknutie mzdového obdobia 11/2018
2. nad prehľadom Účtovanie miezd spustiť akciu Odúčtovanie a následne zrušiť kontácie za 11/2018
3. nad prehľadom Mzdové údaje spustiť nad zamestnancami s touto odmenou akciu Uzávierka zamestnancov/Zruš uzávierku
4. nad prehľadom Výpočet mzdy nad zamestnancami s touto odmenou spustiť akciu Prepočet miezd, následne si porovnať minimálne rekapituláciu s pôvodnou
5. nad prehľadom Odvody dane spustiť akciu Nápočet daňového prehľadu/Obdobie 11/2018, pozor zmení sa položka Úhrn príjmov, tj. je potrebné odoslať opravný Mesačný prehľad
6. nad prehľadom Mzdové obdobie spustiť akciu Opakovaná uzávierka s nastavením Konfigurácie zamestnanca - Prepočet mzdových listov a Ročné zúčtovanie dane.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.


Novinka ÚPRAVA - Aktualizácia ročných konštánt - ŽM

Akcia Aktualizácia ročných konštánt bola upravená tak, že odteraz nad mzdovým obdobím 12/2018 zaktualizuje atribút Životné minimum na hodnotu "199,48" (doteraz aktualizovala na hodnotu "198,09").

UPOZORNENIE:
Používatelia, ktorí nespustili túto akciu majú hodnotu životného minima správnu (tj bola nastavená aktualizáciou mesačných mzdových konštánt).


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - tlačový zdroj xMzListDane_2

V tlačových formulároch pre Mzdový list je použitý tlačový zdroj xMzListDane_2, ktorý odteraz rešpektuje používateľom zvolené rozmedzie období (doteraz vracal vždy údaje za celý kalendárny rok).


Novinka OPRAVA - Editor položky definície PP - akcia Nastav/Zruš

Ak používateľ spustil v editore položky definície platobného príkazu nad zoznamom mzdových zložiek akciu Nastav/Zruš, systém hlásil:

"Cursofetch: The nubmer of variables declared in the INTO list must match that of selected columns."

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Výpočet ročného zúčtovania dane - základ dane vs kúpeľná starostlivosť

Ak je do ročného zúčtovania dane vložená odpočítateľná položka so symbolom KS alebo KSRD, tak sa nesprávne napočítaval atribút Základ dane (Zdaniteľná mzda bola OK).

Upravené

UPOZORNENIE:
Ak používateľ použil v niektorom ročnom zúčtovaní daní práve vyššie uvedené ročné odpočítateľné položky musí spustiť nad nimi akciu Nápočet ročného zúčtovania dane/pre označených zamestnancov.


Novinka NOVINKA - Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo/Názov/Platnosť od/Platnosť do
-403498/ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)/1.1.2018
-403499/ROČNÉ hlásenie (IV. časť)/1.1.2018
-403500/ROČNÉ hlásenie (V. časť)/1.1.2018


Obecné

Novinka Do uživatelských konstant lokálních bylo doplněno zaškrtávátko "Implicitně skrýt vypisování v procesních oknech". Implicitní hodnota je 1, tedy vypisování je skryto, procesy pak proběhnou znatelně rychleji.


Novinka Výpočet sumace označených záznamů (Ctrl+X) spuštěný nad seskupeným přehledem může trvat hodně dlouho, u velkých přehledů nemusí ani doběhnout. Opraveno, optimalizována doba trvání.


Novinka Seskupení velkých přehledů trvá dlouhou a nemusí doběhnout. Upraveno.


Novinka V některých případech není funkční odesílání emailu pomocí SMTP. Upraveno.

Správné kombinace protokolu a portu jsou tyto:
žádné SSL ani TLS - port 25
SSL - port 465
TLS - port 587


Novinka Proklik na webovou stránku o verzi iNUVIO fungoval na celé hlavní ploše programu nikoliv pouze na obrázku. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Na zrealizované příjemce bylo v určitých případech u souvisejících nákladů aktivní tlačítko "Rozpusť", což je nežádoucí. Opraveno.


Oprava Pokud byl na řadě došlé objednávky přednastaven profil pro generování návazných dokladů a byl zde nastaven profil, který má nastaven i návazný profil, tak se návazný profil při použití akce "Generuj návazný doklad" nepoužil. Pokud takový profil na řadě nebyl přednastaven, tak to fungovalo správně. Popř. pokud byly použity jiné akce pro generování návazných dokladů. Opraveno.


Oprava Od verze 2018.1200 pokud se položkově převedlo z výdejky na příjemku a bylo třeba na příjemce zrealizovat za jinou cenu, než byla evidenční cena výdejky, tak se i přesto že uživatel zadal na příjemce jinou cenu, realizovalo za evidenční cenu na výdejce. Evidenční cena se z výdejky přenesla na příjemku do pole CCevid. požadovaná, která na příjemce standardně není vidět. Toto pole má však vyšší prioritu, než je cena zadaná na dokladu. Opraveno - přenos ceny do CCevid. požadovaná se děje jen v případě převodek, kde je to žádoucí.


Oprava Akce Hromadné změny nad textovými položkami dokladů nefungovala správně pro údaj Nákladový okruh. Do vazby na číselník Nákladové okruhy se zapisovalo hodnota Číslo z číselníku místo ID záznamu. Opraveno.


Oprava Ve specifickém případě, kdy položka výdejky-převodky měla sklad B a na hlavičce dokladu byl sklad A a převádělo se do skladu A, se položka převedla na sklad A, ale její výrobní číslo zůstalo na skladu B. Opraveno.


Pokladna

Novinka Upraveno chování kurzoru na hlavičce pokladního dokladu při přechodu z atributu Základ DPH na atribut Částka DPH.


Novinka Kontace pokladny, zaškrtávátko "Rozpad částky k úhradě po položkách" v editoru hlavičky účetního kódu je uvolněno bez kontroly na instalovaný modul Příspěvkové organizace, tj. Rozpad částky k úhradě po položkách při účtování mohou používat všichni.


Novinka Při pořízení nového dokladu upraveno předvyplnění data Pořízeno, je-li přebráno z posledního pokladního dokladu v řadě, zvýší se o 1 sekundu.


Oprava Opraveno předvyplnění data Pořízení aktuálním datumem podle nastavení na řadě pokladny.


Oprava Při Generování pokladního dokladu z nezaokrouhlené částky faktury (faktura i pokladna v hlavní měně) se do úhrad zapisovala částka z faktury, nikoliv zaokrouhlená částka úhrady na pokladním dokladu. Opraveno.


Účetnictví

Novinka V XML exportovaného souboru byla opravena verze písemnosti na aktuální verzi písemnosti "01.02"


Novinka Byla upravena výška polí v editoru Kontrolní výkaz DPH SK. U některých polí byla výška malá.


Novinka Úhrady faktur - účtování:

1. Datum případu se při účtování úhrad přenáší z datumu úhrady
2. Při dohledávání účtu z řádku kontace se nově přihlíží i k nastavení "Záporně". V prvním kroku se systém snaží dohledat účet z řádku kontace s příslušnou stranou a "Záporně" = NE. Nenajde-li žádný účet, dohledává se účet z řádku kontace s opačnou stranou a "Záporně" = ANO.


Výkazy a finanční analýza

Novinka eReporty

Umožněno ukládat vazby na uživatele do aktuální databáze


Oprava Po průchodu přehledem Hodnoty výkazu se objevila chyba.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export