Verze 2.0.2019.0100 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Kartové centrum

Upraveno datové omezení atributu Formát importu v tabulce Kartového centra v souvislosti s novým formátem "Obecný formát (plugin)".


Oprava Opraveno dotahování návazných údajů (útvar, zakázka apod.) v případě, že je účetní účet nalezen v účetním deníku (na řádcích účtování prvotního dokladu - faktury).

Oprava provedena pro přípravu účtování na řádku bankovního výpisu i na řádku případné navázané úhrady.


Celní případy

Novinka Stahování celních číselníků - při stahování přes celní webovou službu se může stát, že celní web přesměrovává požadavek z http na https službu a na klientovi se zobrazí chyba ohledně upozornění na přesměrování.

Upraveno, bude ignorováno.


Oprava ICS Dovoz - v editoru položek se mohla při pohybu v nadřazeném přehledu (Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn) zobrazovat zavádějící hláška o změně dat, i když k žádné změně nedošlo.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - oprava kontroly pro zadání čisté hmotnosti, pro hodnoty menší než 1 kg bylo hlášeno, že není zadáno.

Opraveno.


Celní sklad

Novinka Při generování všech typů dokladů ICS (ICS dovoz, NCP a Záznamy deklaranta) z celního skladu se do o.17a vyplní hodnota PONZ.


Doprava

Novinka Kód PDP se doplní při generování faktury z fakturované položky podle kmenové karty.


Novinka Upraveno filtrování podle atributu TabDokladyZbozi.StavPrevodu pro akci Generování vydaných faktur.


eServer

Novinka V editoru nastavení databáze je možné nastavit zda jí má eServer Notificator kontrolovat a odesílat v ní vzniklé push-notifikace a emaily.

Nová volba má název "Odesílání push-notifikací a emailů".


Fakturace

Oprava Byla opravena chyba při výpočtu kurzových rozdílů v úhradách faktur v cizí měně.

Konstanta Částečné kurzové rozdíly: 0=Pouze celkové kurzové rozdíly, konstanta Generovat kurzové rozdíly při úhradě: Akcí Doplnit kurzové rozdíly nebo Automaticky při úhradě.
Akce pro úhrady Dorovnání (z přehledu úhrad i faktur) vygenerovala dorovnání, ale kurzový rozdíl byl na úhradě Dorovnání v tomto případě chybně vždy 0.


Oprava Na zrealizované faktuře (přijaté i vydané) bylo možné editovat na záložce 5 - Sum. slevy, zálohy a rekap. DPH níže uvedená zatržítka:
  • Zálohová faktura
  • Realizační
  • Záloha do výše realizace
  • Záloha do výše realizace (DPH-koef.)

Na první záložce 1 – Hlavička bylo možné editovat zatržítko Fakturační zaměstnanec (pokud je tedy na řadě nastaveno organizace i fakturační zaměstnanec). Opraveno - editace nemá být povolena.


Majetek

Oprava Byla opravena chyba, kdy se při zakládání nového daňového pohybu zobrazila hláška: Položka 'Řádek daňového přiznání' musí být zadána !


Mzdy (CZ)

Novinka Zvýšení nezabavitelných částek pro výpočet exekucí - oprava

Od ledna 2019 dochází ke zvýšení částky životního minima na částku 9 643 Kč

Na osobu povinného se částka zvyšuje na 6428,67

Na vyživovanou osobu se částka zvyšuje na 1607,17

Částky byly v minulé verzi chybně implementovány z důvodu zaokrouhlení.


Novinka Roční sestavy - formulář ZPS - Plnění povinného podílu

V přehledu ročních sestav je v distribuci formulář pro podání Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením... ve zkratce ZPS - Plnění povinného podílu.

- Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí roku 2018 činí 31 225 Kč.
- Odvod do státního rozpočtu za jednoho přepočteného zaměstnance činí ročně 2,5 násobek této částky, tj. 78 062,50 Kč.
- Přepočet odebraných výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek se provede tak, že se cena všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek (vše bez DPH) vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2018, tj. částkou 218 575 Kč.
- Povinný podíl je 4%


Novinka Obor vzdělání pro šetření ISPV

V editoru vzdělání byl na položku obor vzdělání aplikován chybný mechanizmus kontroly struktury kódu.

Opraveno


Novinka Tiskový zdroj - V přehledu mzdové údaje

Při tvorbě definic tiskových formulářů lze v přehledu mzdových údajů použít nový tiskový zdroj, který zobrazuje změny základní mzdy, historicky i do budoucna (Změny částky základní mzdy).


Novinka Zahraniční pojistné – cizinci z EU, EHP a Švýcarské konfederace

Dle sněmovního tisku číslo 80 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=80 dochází mj. ke změně týkající se výpočtu základu daně u cizinců, kteří nemají povinnost platit pojistné v České republice.
Doposud platilo, že u těchto zaměstnanců jste ve Mzdových údajích zatrhli atribut Zahraniční pojistné a program navýšil základ daně o fiktivních 34 %.

Nově bude nutno rozlišovat dvě skupiny cizinců:

1. Cizinci ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
U těchto zaměstnanců bude nutné počítat základ daně tak, že bude navýšen nikoliv o fiktivních 34 %, ale o částku skutečně zaplaceného pojistného v zahraničí

2. Cizinci mimo uvedené oblasti v bodě 1
U těchto zaměstnanců se základ daně bude počíat stejně jako doposud, tzn. po zatržení atributu Zahraniční pojistné se základ daně navýší o fiktivních 34 %.
Úprava programu tak, aby bylo možné provádět elegantně výpočet cizinců popsaných v bodě 1, bude součástí lednové verze (cca polovina ledna 2019).


Pokud se bude jednat o cizince, kteří spadají do první skupiny (EU, EHS, Švýcarská konfederace), budete nově postupovat následujícím způsobem:

- v číselníku distribučních mzdových složek vznikla uzávěrkou prosince 2018 nová mzdová složka číslo 150 - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma, do svého číselníku Mzdové složky ji založíte kopií MS 150
- na tuto mzdovou složku zadáte výše pojistného, které bylo zaplaceno v zahraničí
- takto zadaná částka:
a) navýší základ daně
b)nebude načtena do Úhrnu příjmu
c) zohlední se ve formuláři Potvrzení o příjmu
d) zohlední se v pojištění v Ročním zúčtování
e) zohlední se v tiskových formulářích Mzdového listu - vznikl nový řádek ve mzdovém listě - Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma

Poznámka: Takto zadanou částku na mzdovou složku 150 lze vidět i v novém atributu ve Výpočtu (záložka Daň, Super hrubá mzda, Výpočet SHM, nový atribut Zahr. pojištění firma).


Upozornění Pokud se Vám mzdová složka 150 Zahraniční pojistné (EU, EHP) - firma do číselníku distribučních mzdových složek nezaložila, spusťte v přehledu Konstanty a číselníky, Mzdové složky pře pravé tlačítko akci Aktualizace číselníků MS dle legislativy - Pouze distribuční. Tím se MS 150 vytvoří v číselníku distribučních mzdových složek. Do číselníku Mzdové složky ji pak již založíte volbou Nový a výběrem MS 150 volbou Přenos. Mzdovou složku musíte schválit zatržením atributu Schv..


Novinka Roční sestavy - Formuláře mzdových listů pro rok 2019

V přehledu roční sestavy byly vytvořeny nové definice mzdových listů, které obsahují novou položku týkající se zahraničního pojistného EU/EHP pro daň.

Mzdový list - na šířku (od roku 2019)s generátorem
Mzdový list - na šířku (od roku 2019)
Mzdový list - na šířku (od r. 2019)- mzdové složky


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA – Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2018 – riadok 13

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2018. V súlade s prechodným ustanovením § 52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov sa oslobodenie od dane z príjmov vzťahuje na nepeňažný príspevok na ubytovanie poskytnutý zamestnancom od zamestnávateľa po 31. 12. 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2018 v roku 2019. Uvedené má dopad na zmenu už platného tlačiva Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018, na ktorom sa pre rok 2018 zaviedol nový riadok 13. Na tomto riadku sa uvedie úhrnná suma nepeňažného plnenia poskytnutá za účelom zabezpečenia ubytovania, ktoré bolo v zdaňovacom období 2018 poskytnuté zamestnancovi a zamestnávateľ v priebehu roka 2018 z tohto nepeňažného plnenia zrážal preddavok na daň, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane (§ 5 ods. 7 písm. p) a § 52zu ods. 1 zákona o dani z príjmov). Jedná sa o plnenie v úhrnnej sume najviac € 60,- mesačne, ktorá sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v roku 2018.

Na základe toho boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:
1. nad prehľadom Ročné zostavy nad mzdovým obdobím 12/2018 vznikla akcia Potvrdenie o príjme - ubytovanie. Po spustení tejto akcie sa otvorí prehľad Potvrdenie o príjme - detail za obdobie, kde používateľ môže pomocou tlačidla Nový pridať jednotlivým zamestnancom hodnotu, ktorú potrebuje dostať do riadku 13 vyššie uvedeného potvrdenia (tj kumulovane za celý kalendárny rok 2018).

2. bol upravený distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od/Platnosť do
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018/ 31.12.2018

UPOZORNENIE:
Ak zamestnávateľa vystavil zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018, v ktorom nevyplnil údaj na riadku 13, je povinný vystaviť zamestnancovi za rok 2018 OPRAVNÉ potvrdenie. Ak ide o zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nepeňažné plnenie na ubytovanie neposkytoval, na daňové účely sa akceptuje aj Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2018, ktorý riadok 13 neobsahuje.


Novinka NOVINKA - Oznámenie kategóre práce 2

V zmysle usmernenia ÚVZ SR k vypĺňaniu a k odoslaniu elektronického formulára OZNÁMENIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. V editore Doplňujúce údaje vznikla nová záložka Zdrav. riziká, ktorá obsahuje 2 sekcie:
A. Kategórie - sem bol presunutý atribút Kategória zdravotných rizík zo záložky Osobné údaje

B. Faktory pracovného prostredia, kde sú vymenované sledované faktory ÚVZ SR

UPOZORNENIE:
Tieto atribúty je možné vypĺňať štandardne, t.j. v aktuálnom alebo v odomknutom mzdovom období.

2. nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikol atribút "Zoskupenie faktorov", tento atribút zobrazí zoskupenie za profesiu a rizikové faktory pracovného prostredia.

POMOCNÍK pre vyplnenie elektronického oznámenia na webe ÚVZSR pre Kategóriu zdravotných rizík 2:

1. nad prehľad Doplňujúce údaje je možné si pomocou tlačidla Nastav zobraziť atribúty:
Zoznam profesií - názov
SK ISCO
Zdr. riziká
jednotlivé Faktory prostredia
Zoskupenie faktorov

2. tento prehľad je možné si zoskupiť (kl. skratka Ctrl + G) podľa Zoznam profesií - názov, Zdr. rizíká a Zoskupenie faktorov.

V takto vytvorenom prehľade používateľ zistí počty zamestnancov v konkrétnej profesii vrámci kategórie 2 a zároveň v rámci kombinácií Faktorov prostredia a zároveň aj to, či má v tejto kombinácii aj výskyt kategórie 3 alebo 4.

UPOZORNENIE:
Všetky zamestnanci v kategórii 2-4 musia mať priradenú Profesiu, ktorá má na sebe naviazané SK ISCO.

3. tieto počty používateľ zadáva priamo do elektronického formulára na stránke www.uvzsr.sk, pomocou tlačidla Skontrolovať zistí, či tam nie sú chyby a po prekontrolovaní klikne na tlačidlo Uložiť.
Výsledný súbor s názvom ElektronickeOznamenieKategorie2.xml odošle ako prílohu k emailu na adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Poznámka:
Vzhľadom k tomu, že UVZSR vydalo tieto pokyny neskoro, samotné generovanie tohto súboru bude súčasťou nasledujúcej verzie.

Použité skratky:

ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


Novinka NOVINKA - Mzdové údaje - tlačový zdroj pre Zmeny základnej mzdy

Odteraz je možné nad prehľadom Mzdové údaje použiť tlačový zdroj, ktorý zobrazuje zmeny základnej mzdy (historicky aj do budúcnosti).


Novinka NOVINKA - Informačné karty - príloha 8 a 9 platné od 1.1.2019

Nad prehľadom Doplňujúce údaje vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403166 / Informačná karta č. 8 / 1.1.2019
-403167 / Informačná karta č. 9 / 1.1.2019


Novinka NOVINKA - Hlásenia zmien ZP platné od 1/2019 - tlač

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP vznikli nové tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403412 / Oznámenie platit. ZP VšZP / 1.1.2019
-403413 / Oznámenie platit. ZP Dôvera / 1.1.2019
-403411 / Oznámenie platit. ZP Union / 1.1.2019

Obecné

Novinka Všechna procesní okna (např. průběh mazání, průběh účtování, realizace apod.) mají teď implicitně vypnuto průběžné vypisování výsledků. Provedení akce s procesním oknem se tak výrazně zrychlí. Vypisování lze v průběhu uživatelsky zapnout či zase vypnout. Na konci se výsledek zobrazí automaticky.


Novinka Doplněna vazba pro F4 Nastav mezi Dataskopem a jeho parametry.


Novinka Do nově vzniklé tabulky TabHeliosPatches je možno uložit definice procedur, funkcí a triggerů. Tabulka je umístěna POUZE v systémové databázi! Jedná se o náhradu každý den spouštěných HQL skriptů, které opravují nějakou chybu v SQL definicích procedur či funkcí či triggerů. U každého skriptu je třeba určit verzi programu, pro kterou je platný. Skripty s jinou verzí se neuplatní. Pokud je k dané verzi více skriptů pro stejný objekt, pak se uplatní ten poslední (s vyšším ID). Skript se uplatní až při následné kontrole konzistence (vždy první spuštění v daný den).

Pro zjednodušení zápisu skriptu do databáze je připravena uložená procedura
dbo.hp_AplikujZaplatu s parametry @Verze NVARCHAR(12), @Popis NVARCHAR(255), @Skript NVARCHAR(MAX).
Stačí vytvořit HQL skript, který zavolá tuto proceduru a spustit ho v systémové (nulté) databázi.
Např. EXEC dbo.hp_AplikujZaplatu N'030020181200', N'muj popis - neni povinny', N'CREATE PROC dbo.hp_............'
Uložená procedura provede následující:

  • zapíše skript do tabulky TabHeliosPatches v systémové databázi
  • projde všechny online databáze dané instalace a provede
    • pokud sedí verze DB a programu, tak ALTER (procedury, funkce nebo triggeru)
    • zapíše do TabHeliosPatches, pokud tato existuje

Toto snižuje časovou náročnost aplikování úpravy hlavně u vícedatových instalací.

POZOR!
Pokud se jedná např. o účetní firmu, kde některé databáze jsou systémovými databázemi jiných licencí HELIOSu, může dojít k nekonzistenci úpravy v případě, že je umožněn přístup nové licenci po aplikování úpravy. Nová licence si totiž vytvoří svoji tabulku TabHeliosPatches, která ale neobsahuje danou úpravyu a ta se tak při kontrole konzistence neuplatní a provede se návrat na původní verzi upraveného objektu.
V tomto případě je nutné spustit v systémové databázi účetní firmy (nikoliv v systémové nové licence!!) uloženou proceduru dbo.hp_RozkopirujZaplaty, tedy EXEC dbo.hp_RozkopirujZaplaty.

Tabulka:
TabHeliosPatches
Sloupce:
Popis NVARCHAR(255) - libovolný popis, může být prázdný
Verze NVARCHAR(12) - verze programu (např. 030020180979)
Skript NTEXT - vlastní skript

Skript musí začínat jednou ze 3 možností (skripty začínající jinak se neuplatní):
CREATE PROC
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER

POZOR!
U skriptu pro tvorbu triggeru se nesmí použít prefix dbo. před názvem triggeru či tabulky!!
Správně: CREATE TRIGGER ht_..... ON Tab... FOR


Novinka Do rozhraní pluginu byla doplněna funkce JePluginInstalovan().


Oprava Logování změn v určitých případech vůbec nelogovalo smazání záznamu. Opraveno.


Oprava Pokud je v Dataskopu ve sdruženém pohledu použito zobrazení čísla verze a dojde k úpravě vzhledu sdruženého pohledu, mohla se při zobrazení objevit chyba Access Violation Error. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Fakturace na zaměstnance. Pokud se neshodovalo systémové ID a osobní číslo zaměstnance, dělo se to, že do fakturačního zaměstnance se doplnil správný zaměstnanec, ale do účetních vazeb se doplnil jiný. Ve většině případech je ID a osobní číslo stejné, problém se tedy ve většině instalací neprojevoval.


Novinka Pro přehled došlých objednávek byla přidána akce, pomocí které je možné spustit přehled výrobních čísel pro aktuální doklad, popř. pro označené doklady. Zatím tam není přednastavená výchozí sestava - doplníme později.


Novinka U verze 1200 byla chyba v akci inventurního vyrovnání VČ a umístění. Resp. chyba vzniká už při generování inventurních dokladů, kde se nenapočítá sloupec TabInvItem.RozdilVC, z kterého následně vychází akce inventurní vyrovnání VČ a umístění, díky čemuž se z hlediska množství VČ buď nesprávně vygenerují množství na inventurních dokladech nebo pak v rámci inventurního vyrovnání k inventurnímu vyrovnání nedojde.


Novinka Doplněno právo na akci Kopie v přehledu Kmenové karty. Umožňuje zablokovat akci pro kopírování kmenových karet ve všech přehledech, kde je k dispozici.


Novinka Pro založení nového výrobního čísla přes "Nové v.č." nebylo možné samostatně zadávat práva. Doplněno.


Novinka Akce Stav zásob dle umístění a VČ nad přehledem Stav skladu upravena tak, aby zobrazovala infromace ne jenom pro aktuální skladovou kartu, ale i pro více označených skladových karet.


Oprava Od verze 1200 se po spuštění akce Generuj návazný doklad pokud na řadě není vyplněn žádný profil nezobrazí výběr profilů. Dříve se zobrazovalo. Opraveno.

Pokladna

Novinka Od data platnosti podle novely zákona o DPH je upraven algoritmus výpočtu DPH z částky včetně DPH.

Pouze pro doklady se zemí DPH = CZ.
Částka DPH = Částka včetně DPH - Částka včetně DPH / Koeficient.
Koeficient nabývá hodnot pro:
Sazba DPH / Koeficient
21 % / 1,21
15 % / 1,15
10 % / 1,10


Oprava Když nebylo na příslušné řadě pokladny zaškrnuto pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem, tak se od verze x.0.2018.1200 resp. nepředvyplňovalo pole datum Pořízeno. Pokud se datum Pořízeno nedoplnilo ručně, při ukládání dokladu se objevila hláška "Could not convert variant of type (Null) into type (Date)" a doklad nešlo uložit.

Opraveno, datum Pořízeno se vždy předvyplní podle původních pravidel:
- pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem je zaškrtnuto: předvyplní se aktuálním datumem.
- pole Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem není zaškrtnuto: předvyplní se datumem Pořízeno posledního dokladu.
Navíc, pokud není datum Pořízeno na pokladním dokladu zadáno (datum Pořízeno ručně vymazáno), tak se zobrazí hláška Datum Pořízeno musí být zadáno! a je nutno datum Pořízeno doplnit.


Oprava Opravena dostupnost Generování dokladu kurzového rozdílu při použití akce Změna pokladny.


Pokladní prodej

Novinka Na řadu účtenek byl doplněn parametr Způsob zadání zboží, který umožuje nastavit výchozí nastavení pro účtenky v dané řadě jinak, než je nastaveno v Globálních konstantách Pokladního prodeje.


Novinka Akce Odvod hotovosti - do dialogu, kde se zobrazují a případně upravují částky odváděné z pokladny pokladního prodeje, byla doplněna záložka Poznámka. Zadaný text se uloží do pole Poznámka v následně vygenerovaném dokladu typu Odvod hotovosti/karet.


Přepravní služby

Novinka Upraveno ve spediční objednávce a pozici.


QMS Systém řízení kvality

Novinka V editoru Reklamace přijaté umožněno zadávat vazbu Související QMS.


Správa osobních údajů

Oprava Opraveny tiskové zdroje pro formuláře:

Výpis evidence osobních údajů
Výpis evidence osobních údajů + záznamy zpracování.


Účetnictví

Novinka Číslo jednací výzvy 99999999/99/9999-99999-999999 v případě použití volby "rychlá odpověď na výzvu" nově dodržuje pravidlo, že první osmičíslí 99999999 může mít 1 až 8 cifer.


Novinka Je umožněno odebrání navázaného dokumentu z libovolného řádku dokladu účetního deníku. Nezálaží na tom, na kterém řádku bylo provedeno navázání dokladu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v účetním deníku při akci Nový doklad, použije se tlačítko samovyměření, HELIOS Orange ohlásí chybu:

"Format UPDATE %s SET %s ... invalid or incompatible with argument"
Chyba se projevovala pouze v případě, že nebyl zadán účet.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export