Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0600 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Při import formátu KB do kartového centra se jako datum transakce do položek zapisuje datum transakce z vět typu 004-Detail transakce pozice 44-51.


Novinka Byl upraven import nového formátu ČS Flat.

Systém automaticky rozezná starý a nový formát importu.
Týká se i nového formátu ČS Flat DCC.


Novinka Ve formátech zpráv Kartového centra je možné zvolit nový druh zprávy - Citibank SK.

Po zvolení tohoto formátu lze importovat výpisy kartového centra Citibank SK.
Pro tento nový formát lze pořídit i definici kartového centra.
Účtování - účtuje se takto:

 • druhy vět nákup (Purchase), výběr hotovosti (Cash Advance) a splátka (Payments) se účtují řádkem kontace "Zúčtování s bankou".
 • druhy vět vratka (Miscellaneous Credits) a poplatky (Miscellaneous Debits) se účtují řádkem kontace "Poplatek banky".

Pozn. v kurzovním lístku musí být zadán příslušný kurz cizí měny !


Oprava Opravena chyba při zobrazení sloupce "Transakce - Měna(Z)" v přehledu řádků bankovních výpisů.


Oprava Pokud se v účelech platby vyskytovaly některé znaky a zde se hledal variabilní symbol, nedoběhlo automatické přiřazení úhrad spuštěné nad bankovním výpisem. Opravena chyba při úpravě variabilního symbolu.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - výpočet cla - nová skupina cla 'J' - [např. z US 25%].


Novinka Nové funkcionality:

Generování Záznamů deklaranta - dostupné z celních příjemek i z celní výdejek.
Generování Dodatečných ICS dovoz (DCP) - dostupné z celních příjemek.


Doprava

Oprava V případě, že je vytvořen ceník s číslem 0, nešlo z modulu doprava vytvořit nový ceník.

Opraveno


Fakturace

Novinka Doplněno nastavení veřejnosti sloupce "Druhý párovací znak" pro tabulky:
 • doklady zboží
 • editace před zaúčtováním
 • řádky tuzemských platebních příkazů

Editor vzoru platebních/inkasních příkazů:

 • odstraněno nefunkční pole PZ2


Oprava Od verze .0413 do verze .0507 se v případě otevření dokladu do opravy nedržel uživatelem zadaný daňový kurz a doplnil se automaticky dohledávaný, dle zadané konfigurace, aniž by o tom byl uživatel informován.

Platí pro faktury přijaté i vydané, kdy je na dokladech "Režim kurzu DPH pro faktury" nastaven na "Přímo na fakturách" a zároveň "Zdroj kurzu DPH" je zvolen "Daňový kurz" a zároveň je uživatelem vybrán jiný kurz, než je kurz automaticky dohledávaný. V takovém případě se uživatelem preferovaný kurz na doklad uloží, ale pokud dojde kdykoliv potom znovu k otevření dokladu do opravy, tak se kurz DPH bez informování uživatele opět změní na automaticky dohledávaný.

V uvedeném případě doporučujeme zkontrolovat daňový kurz faktur/dobropisů přijatých i vydaných, kdy je na dokladech "Režim kurzu DPH pro faktury" nastaven na "Přímo na fakturách" a zároveň "Zdroj kurzu DPH" je zvolen "Daňový kurz" a zároveň je uživatelem vybrán jiný kurz, než je kurz automaticky dohledávaný. Pokud by se zjistil jiný daňový kurz než požadovaný, je třeba fakturu/dobropis otevřít a nastavit požadovaný daňový kurz.


Firemní aktivity

Novinka V číselníku Kontaktní osoby byl rozšířen atribut Pohlaví o "neuvedeno" a tato hodnota byla nastavená jako výchozí. Rovněž u atributu Rodinný stav byla změněna výchozí hodnota na "nezjištěno".


Oprava Pro zobrazování kalendáře ve Firemních aktivitách byl dodavatelem komponenty bez varování zapnut jiný design. Důsledkem byla změna informací zobrazovaných k událostem v bublinové nápovědě. Např. se přestalo vypisovat Místo konání, což bylo součástí řešení pro původní design. Opraveno návratem k původnímu designu.


Kapacitní plánování

Novinka V kapacitním plánu - v přehledu " Zaplánované materiály na výrobní příkaz" je možné spustit funkci - Dispozice na skladech.

Funkce pro označené skladové karty zobrazí přehled očekávaných pohybů na skladě. Pomocí tohoto přehledu je možné sledovat, jak se bude vyvíjet stav skladu v čase.


Novinka V diagramech kapacitního plánu (na výrobních příkazech) je možné spustit funkci "Aktualizace plánovaných termínů na výrobních příkazech".

Funkce aktualizuje plánované termíny označených výrobních příkazů dle aktuálního kapacitního plánu.


Novinka Kapacitní plánování zohledňuje při přepočtu kapacitního plánu nový parametr pro maximální počet souběhů při paralelním zpracování dávek.

Jedná se o maximální počet využitých strojů v rámci jedné výrobní operace.
Parametr lze nastavit přímo na operaci technologického postupu, případně na pracovišti. Globálně lze parametr nastavit i na hlavičce kapacitního plánu.


Novinka V diagramech kapacitního plánu je v menu "Plánování" možné nastavit Parametry přeplánování.

Tyto parametry se uplatní při přeplánování následujících, případně předchozích operací kapacitního plánu a při přeplánování následujících dávek zdroje.

Předchozí operace se nyní plánují zpětně od posouvané operace, následující operace se plánují vždy dopředně, bez ohledu na způsob nastavení na hlavičce kapacitního plánu.

V parametrech lze zapnout vlastnost Plánování do neomezených kapacit při nedodržení limitních termínů.
Současně lze změnit nastavení způsobu plánování dispozic materiálů na skladě - plánovat s omezenými/neomezenými skladovými dispozicemi.


Novinka Funkce Přeplánování výrobních příkazů v Ganttových diagramech kapacitního plánu nově respektuje uzamčené transportní dávky.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nový parametr: "Při změně pracoviště/kooperace provést změnu alternativy operace".

Pokud je daný příznak nastaven, provede se při přesunu na jiný stroj i změna alternativy operace a současně se upraví doba trvání operace dle nové alternativy. Není podporována změna z alternativy jednicové operace na kooperační a naopak.


Novinka V masce pro zobrazení v diagramech jsou nové zástupné znaky pro zobrazení priority z výrobních příkazů a priority zakázky.


Novinka Při přepočtu kapacitního plánu a při přidání nových výrobních příkazů do kapacitního plánu je možné zvolit i způsob plánování dostupnosti materiálů.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nová vlastnost "Aktualizovat časy dávek podle aktuálních norem".

Tento parametr se uplatní ve funkci "Aktualizace kapacitního plánu". Pokud je nastaven, přepočítá se doba trvání operace dle aktuální normy operace výrobního příkazu.
Při změně času dojde k posunu termínu ukončení operace. Funkce nezpůsobí posun ostatních souvisejících operací.
Změna času operace se neprovádí na uzamčených operacích.


Novinka V Ganttově diagramu úkolů kapacitního plánu došlo ke změně způsobu zobrazení požadovaného termínu ukončení.

V menu Nastavení je možné vybrat následující možnosti:

 • Požadavek oběhu zboží (termín z došlé objednávky nebo expedičního příkazu)
 • Termín z výrobního plánu
 • Termín z finálního výrobního příkazu

Výše uvedené termíny je možné vizualizovat i současně.
Maska pro zobrazení byla rozšířena o možnost zobrazení těchto termínů.

Z hlavičky kapacitního plánu bylo toto nastvení odebráno.


Oprava V případě, že byla příjemka materiálů vytvořena z objednávky, která měla vazbu na výrobu, nebyla tato položka započtena do bilance dispozice na skladě.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Archivace změn pro mzdy

Nad mzdovými tabulkami přibyla možnost sledovat změny, vložení a mazání jednotlivých atributů.

Je možné v jednotlivých mzdových tabulkách zvolit Systém, Archivaci změn, Historie změn, Akce Archivace změn určit, které atributy u konkrétní tabulky budou logovány a jaké akce se u nich budou logovat.

Jestliže na konkrétní položce následně zvolíte kombinaci kláves CTRL + SHIFT+ H, vidíte přehled změn, které na dané položce proběhly.
Zatržení jednotlivých sloupců znamená:

 • I - vložení
 • U - změna
 • D - mazání

Změny lze v tuto chvíli sledovat nad následujícími tabulkami:

Mzdové údaje

 • Paušály a srážky
 • Rodinní příslušníci
 • Daňové slevy a odpočtu
 • Doplňující údaje
 • Důchody
 • Evidence praxe
 • Měsíční exporty za organizaci (jen CZ)
 • Definice platebních příkazů
 • Mzdové konstanty
 • Číselník Náhrady za pracovní nezchopnost (jen CZ)
 • Číselník mzdových složek
 • Druhy pracovních poměrů
 • Fondy a pojistovny
 • Číselník úkolových sazeb
 • Číselník zaručených mezd (jen CZ)
 • Číselník daňových odpočtů, slev a bonusů
 • Daňové odpočty, slevy a bonusy ve MU
 • Druhy vynětí z ES (číselník)
 • Tarifní třídy a stupně (číselník)
 • Pobočky (jen CZ leg)
 • Sady stravenek
 • Zdravotní pojišťovny - číselník (jen CZ leg)
 • Personální složky - definice
 • Personální složky zaměstnanců


Novinka Cizí měna - srážková mzdová složka

Bylo povoleno zadávání cizí měny u srážkových mzdových složek, které mají vstupní formulář Částka.


Novinka Počáteční hodnoty (PH) - Dny výkonu práce

V editoru počátečních hodnot došlo k následujícím úpravám:

 • editace počtátečních hodnot nově zakázána v uzavřených letech
 • editace povolena pouze z editorů MU (Mzdových údajů) a DU (Doplňujících údajů)
 • nová kontrola 5 položek ovlivňujících dovolenou : přitvrzena kontrola existence MS dovolené (i proplácení a přečerpání) na celý rok, ne jen vybrané období - tzn., aby bylo možné editova položky editovatt, nesmí existovat ve výpočtu v celém kalendářním roce MS nevybrané a přečerpané dovolené)
 • pokud je tato kontrola OK, následuje dotaz s informací o přepočtu parametrů dovolené a uložení do Mzdových údajů
 • název nového políčka "Dny VP" rozšířeno o text "(fúze)", aby bylo zřejmé, že atribut se uplatní pouze v případě fúzí
 • zapojení Dnů výkonu práce z Počátečních hodnot do výpočtu nároku na dovolenou v případě 1.ostrého období by mělo fungovat od ledna 2019 - tam už se pomocný text zobrazovat nebude


Novinka Doklad o čtvrtletním příjmu - více pracovních poměrů

Doposud nebylo možné vytisknout výše uvedený doklad (v Ročních sestavách) kumulovaně za více pracovních poměrů jednoho zaměstnance.
Nyní program při tisku formuláře provádí sumaci dle rodného čísla zaměstnance.


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Upraven nápočet hodnoty čistého příjmu ve výše uvedeném formuláři.

Změna se týká nápočtu hodnot ročního zúčtování do tohoto formuláře.

1. Pokud zaměstnanec neměl v rámci ročního zúčtování daňový bonus, přičte se hodnota kompenzace ročního zúčtování celá (hodnota mzdové složky 097)

2. Pokud zaměstnanec měl v rámci ročního zúčtování daňový bonus, načítá se do formuláře pouze zúčtování daní.


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu - Počáteční hodnoty

Jestliže firma začíná zpracovávat mzdy na Heliosu Orange (případně je provedená fúze) a roční zúčtování proběhlo v jiném SW, musí pro to, aby byl správně vytisknut výše uvedený doklad provést následující:

1. Do výpočtu mzdy ručně vloží mzdovou složku 097 a na tuto zadá záporně výsledek ročního zúčtování, které bylo vypočítano v jiném sw
2. Vstoupí do Počátečních hodnot ve Mzdových údajích a zadá Celkem RZD (Roční zúčtování daně) z MR (tatáž hodnota, která je vložena do výpočtu na MS 097) a dále DB v RZD z MR - zadá daňový bonus z ročního zúčtování (pokud byl uplatněn).
Zadá se zde údaj z formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění - řádek 31b - vždy se stejný znaménkem jako bylo uvedeno na formuláři.

Uvedené údaje mají vliv nejen na tento formulář, ale i na výpočet čisté mzdy pro exekuce.

Program při tisku formuláře kontroluje, zda u zaměstnance existuje PŘENESENÉ roční zúčtování z minulého roku, pokud ne, zjišťuje, zda je ve výpočtu MS 097. Pokud tuto mzdovou složku ve výpočtu najde, dohledává výše uvedené hodnoty v Počátečních hodnotách.
Při výpočtu hodnot na formulář Doklad o výši čtvrtletního příjmu se z čisté mzdy odečítá hodnota zadaného daňového bonusu v Počátečních hodnotách.


Novinka Statistická sestava ISP (2014), oprava prvku AA0750 Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě a AA01587 Počet hodin nemoci bez nemocenského

Opraveno načítání hodnot v prvku AA0750, kam se načítal počet hodin nemoci bez nemocenské místo částky náhrady za nemoc. Zároveň byl i upraven prvek AA1587, kam se hodnota hodin bez nemocenské měla načítat.


Novinka Potvrzení o příjmu - invalidita

Na formuláři Potvrzení o příjmu se nově zobrazují nejen měsíce invalidity, ale i názvy jednotlivých stupňů invalidity.

Pro každý stupeň invalidity existuje jeden řádek, v případě, kdy dojde ke změně invalidity u jednoho zaměstnance v rámci roku, jsou údaje zaznamenány na různé řádky.


Novinka Rodinný stav - Nezjištěno

Nově lze zadat do položky Rodinný stav - Nezjištěno.

Při zakládání nové karty zaměstnance v modulu Mzdy se stále jako základní hodnota nabízí Svobodný.


Novinka Typ daně - ukončení slev a bonusů

Nebylo možné zadat jiný typ daně než Základní, pokud byly přiřazeny daňové slevy nebo daňová zvýhodnění, i když obě slevy měly ukončenou platnost.
Nově program kontroluje, zda je na slevě, zvýhodnění zadán Datum do.
Pokud sleva, zvýhodnění je z hlediska konkrétního měsíce ukončená, lze zadat i jiný typ daně než Základní.

Tzn. jestliže např. zaměstnanci vyplácíte po konci PP doplatky, (již má nastaven Typ daně 3), lze nově provést.
Pokud měníte u zaměstnance stav, z "Podepsal prohlášení" na "Nepodepsal prohlášení", lze po ukončení platnosti dříve uplatňovaných slev provést.


Novinka Oznámení na ČSSZ - změny

1. V přehledu Oznámení na ČSSZ vytvořeny akce pro nastavení a zrušení příznaku Vytištěno. Obě akce pod jsou v submenu Realizace tiskem.

2. v editoru Oznámení na ČSSZ je rozšírena podmínka pro zákaz editace všech polí. K podmínce zohledňující Stav (Přijato, Zpracováno, Odesláno) přibyla podmínka zohledňující příznak Vytištěno. Aby bylo možné pole editovat, nezmí být záznam Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Rozšíření podmínky se týká rovněz restrikce při rušení záznamu z přehledu Oznámení na ČSSZ. Záznam lze zrušit pouze v případě, že záznam není Vytištěn ani Odeslán (Přijato, Zpracováno, Odesláno).
Výjimku z blokování editace tvoří skupina editačních prvků Elektronické podání, které mají vlastní režim. Po otevření editoru jsou needitovatelné, ale editaci lze povolit akcí editoru Editace EP.


Novinka Doplňující údaje - Tiskopisy cizinci

Byly upraveny tiskopisy pro komunikaci ohledně zaměstnání cizinců. Jedná se o dokumenty:

Informace o nástupu-vyslání cizince, občana EU - V editoru před tiskem je nutné zaškrtnutím X (velké x) zvolit správnou kombinaci vyplněných částí (písmen). Dále doplnit název, sídlo, ... organizace, která zaměstnance poskytuje.

Informace o ukončení-vyslání cizince, občana EU - V editoru před tiskem je nutné zaškrtnutím X (velké x) zvolit správnou kombinaci vyplněných písmen.

Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení
Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR


Oprava Tiskové formuláře příloha k žádosti o DNP - NEMPRI 2018

V tiskových formuláříchú platných od června 2018 se chybně zaškrtávaly jednotlivé druhy dávek.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Editovateľnosť RLFO

Odteraz nie je možné editovať záznamy v prehľade Registračné listy FO:

 • ak sú už vyexportované (t.j. stlpček eRLFO je zaškrtnutý)
 • ak majú Pôvod = "Automatom"
 • ak majú Pôvod = "Automatom" alebo "Automatom - upravené" je zakázané meniť atribút Druh evidencie (používateľ ich môže zmazať a vytvoriť nanovo ručne)

Vznikla nová akcia priamo v editore záznamu RLFO "Povoliť editáciu", ktorou je možné povoliť editáciu záznamov, kde je ar. Pôvod = Automatom.
Pri ukladaní opravovaného záznamu sa nastavuje atribút Pôvod na hodnotu "Automatom - upravené" len pri záznamoch s Pôvodom = "Automatom" (doteraz sa nastavoval aj pri záznamoch s Pôvodom = "Ručne").


Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - procesné okno

Ak sa spustí výpočet mzdy samostatne za jedného zamestnanca, ktorý má zadanú mimoriadnu odmenu v Predspracovaní/Paušáloch, ktorej výška nedosahuje minimálnu povolenú čiastka, tak procesné okno výpočtu mzdy nezostane otvorené a hneď sa zavre.

Upravené tak, aby aj pri tomto chybovom stave výpočtu mzdy zostalo procesné okno otvorené.


Novinka NOVINKA - Cudzia mena - zrážková mzdová zložka

Bolo povolené zadávanie cudzej meny na zrážkových mzdových zložkách, ktoré majú vstupný formulár Čiastka.


Novinka NOVINKA - Rodinný stav - Nezistený

Odteraz je možné zadať do položky Rodinný stav = Nezistený.

Pri zakladaní novej karty zamestnanca sa stále ako základná hodnota ponúka hodnota "Slobodný".


Novinka NOVINKA - Registračné listy FO od 1. 7. 2018

Sociálna poisťovňa vydala novú XSD schému pre RLFO platnú pre rok 2018, s tým, že prijímanie RLFO v tejto novej štuktúre bude možné nasledovne:
do 26.6.2018, 23:59 platí súčasný stav
od 27.6.2018, 00:00:01 budú prijímané RLFO už len vo verzii 2018, ktorá je súčasťou tejto verzie systému HELIOS Orange.

XSD schéma obsahuje rozšírený číselník zamestnancov o nové typy v súvislosti s uplatňovaním odvodového zvýhodnenia DVP a DPČ - dôchodcovia, ktoré je možné si uplatniť od 1. 7. 2018.

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v editore Mzdových údajov na záložke Odvody podzáložke Poistenie sekcia Odvodové zvýhodnenie sa pri Druhu PP:
Dohoda o pracovnej činnosti
Dohoda o vykonaní práce - interne
Dohoda o vykonaní práce - externe

zobrazí od mzdového obdobia 7/2018 nové odvodové zvýhodnenie "Dôchodcovia - DVP, DPČ", zaškrtnutím tohto atribútu sa bude pri generovaní RLFO nastavovať položka Typ zamestnanca.

2. v editore Mzdové konštanty na záložke DNP a poistenie:

 • sekcia [2] Poistenie časť Hranice príjmov vznikol nový atribút Dôchodcovia DVP, DPČ, ktorý je prednaplnený hodnotou "200"
 • sekcia [3] Vzory poistenia zamestnanca boli zo systémového vzoru DOH_PSD "DVP, DPČ - poberateľ PSD s pravidelným príjmom" odstránené položky Nem.poist. - zamestnanec a Nem.poist. - firma.

3. nad prehľadom Registračné listy FO a Výpočet mzdy bol stĺpček Typ zamestnanca rozšírený o nové kódy:
31 – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1V)
33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD1B)
41 – DoVP nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD1NV)
44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD1NB)
51 – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenia) (ZECD2V)
55 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem (ZECD2B)
66 - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem (ZECD2NB)
61 – DoPČ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie) (ZECD2NV)
19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD1DPP)
20 – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD1DPN)
21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem (ZECD2DPP)
22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem (ZECD2DPN)

nad prehľadom Registračné listy FO bol Formát správ Registračný list fyzickej osoby - hromadné podanie (XML) upravený v zmysle verzie XSD 2018.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch pre r. 2018

MF SR vydalo nové Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch platné od zdaňovacieho obdobia 2018. Na základe toho vznikol v systéme HELIOS Orange nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnost od
-403308 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 1.1.2018

UPOZORNENIE:

Od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje pre výpočet podpory v nezamestnanosti a údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (do 10. 2. po skončení zdaňovacieho obdobia alebo do 10. 3. po skončení zdaňovacieho obdobia, za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie).


Novinka NOVINKA - Oznámenie a čestné prehlásenie dôchodcovia (dohody)

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol pre účely uplatnenia odvodového zvýhodnenia na platenie dôchodkového poistenia pre dôchodcov pracujúcich na základe Dohody o vykonaní práce alebo Dohody o pracovnej činnosti nový distribučnú tlačový formulár platný od 1. 7. 2018:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-400372 / Oznámenie a čestné vyhlásenie dôchodcovia (dohody) / 1.7.2018

Tlačový formulár funguje nad označenými záznamami.

Postup pre hromadnú tlač:

1. základným predpokladom hromadnej tlače je mať uplatnenie tohto odvodového zvýhodnenia označené priamo v Mzdových údajoch na záložke Odvody podzáložke Poistenie v sekcii [2] Odvodové zvýhodnenie atr. Dôchodci DVP, DPČ.

2. následne používateľ nad prehľadom Ročné zostavy si pomocou tlačidla Nastav zobrazí nasledovné stĺpčeky:

Dôchodcovia DVP, DPČ
Stav pracovného pomeru
Druh pracovného pomeru
2. zaflltruje si na nasledovné hodnoty:

Dôchodcovia DVP, DPČ - odvodové zvýhodnenie = 1
Stav pracovného pomeru = V stave
Druh pracovného pomeru = Dohoda o pracovnej činnosti alebo Dohoda vykonaní práce - interne alebo Dohoda o vykonaní práce - externe.

3. týmto získa zoznam dohodárov - dôchodcov, ktorí musia podpísať oznámenie a čestné prehlásenie nad vybraným mzdovým obdobím


Novinka ZMENY - Počiatočné hodnoty (PH) - Dni výkonu práce

V editore počiatočných hodnôt došlo k nasledujúcim úpravám:

 • editácia počiatočných hodnôt odteraz zakázaná v uzavrených rokoch
 • editácia povolená len z editora MÚ (Mzdových údajov) a DÚ (Doplňujúcich údajov)
 • nová kontrola 5 položiek ovplyvňujúcich dovolenku : pritvrdená kontrola existencie MZ dovolenka (aj preplácanie a prečerpanie) na celý rok, nie len vybrané obdobie - tzn., aby bolo možné editovať položky, nesmie existovať vo výpočte v celom kalendárnom roku MZ nevybranej a prečerpanej dovolenky)
 • pokiaľ je táto kontrola OK, nasleduje dotaz s informáciou o prepočte parametrov dovolenky a uložení do Mzdových údajov
 • názov nového políčka "Dni VP" rozšírené o text "(fúzia)", aby bolo zrejmé, že atribút sa uplatní len v prípade fúzie
 • zapojenie Dní výkonu práce z Počiatočných hodnôt do výpočtu nároku na dovolenku v prípade 1.ostrého obdobia by malo fungovať od januára 2019 - tam už sa pomocný text zobrazovať nebude


Novinka Archivácia zmien pre mzdy

Nad mzdovými tabuľkami pribudla možnosť sledovať zmeny, vloženie a mazanie jednotlivých atribútov.

Je možné v jednotlivých mzdových tabuľkách zvoliť Systém, Archivácia zmien, História zmien, Akcia Archivácia zmien určiť, ktoré atribúty u konkrétnej tabuľky budú logované a aké akcie sa pri nich budú logovaľ.
Zaškrtnutie jednotlivých stĺpcov znamená:

 • I - vloženie
 • U - zmena
 • D - mazanie

Zmeny je možné v tejto chvíli sledovať nad nasledujúcimi tabuľkami:

 • Mzdové údaje
 • Paušály a zrážky
 • Rodinní príslušníci
 • Daňové zľav a odpočty
 • Doplňujúce údaje
 • Dôchodky
 • Evidencia praxe
 • Definícia platobných príkazov
 • Mzdové konštanty
 • Číselník mzdových zložiek
 • Druhy pracovných pomerov
 • Fondy a poisťovne
 • Číselník úkolových sadzieb
 • Číselník daňových odpočtov a bonusov
 • Daňové odpočty a bonusy v MÚ
 • Druhy vyňatí z ES (čísleník)
 • Tarifné triedy a stupne (čísleník)
 • Sady stravných lístkov
 • Personálne zložky - definícia
 • Personálne zložky zamestnancov

Obecné

Novinka Bylo doplněno chybějící testování konkurenčních uživatelů při spouštění automatu:
 • spuštění automatu z přehledu automatů


Novinka Byl upraven systém logování změn atributů. Nyní již není nastaveno na pevno, ale je možno si uživatelsky nastavit, které atributy budou sledovány. Nastavení provedete přes Možnosti, Konfigurace/správa systému v nabídce Žurnál přes akci Archivace změn. V okně Informace o aktuálním záznamu (Alt + B) byla odstraněna záložka Změny, provedené změny vybraných atributů si můžete zobrazit v příslušném přehledu přes akci Systém - Historie změn.


Novinka Do Automatu do definice přehledu byla doplněna možnost nastavení reakce na stav, kdy uživatel nemá na přehled práva, popř. je např. překročen počet konkurenčních uživatelů.

Možnosti jsou:

 • Zobrazit dotaz
 • Přeskočit přehled
 • Přerušit automat
 • Ukončit program


Novinka Pokud se při tvorbě filtrační podmínky pro definovaný přehled použije jiná velikost písmen v systémovém názvu přehledu, pak při jeho zobrazení nastane chyba "Duplicate not allowed" (např. tvorba podmínky pro zobrazení přehledu pomocí externí akce).


Novinka Doplněna možnost nastavení na konkrétní záznam v přehledu po spuštění externí akce typu procedura.

V rámci spuštěné procedury je třeba vytvořit odpovídající záznam v #TabExtKomPar s popisem NEWID:
INSERT #TabExtKomPar(Popis, Cislo)VALUES(N'NEWID', @NewID)

Pokud záznam nebude nalezen, nic se nestane - žádné chybové hlášení, zůstane označen původní záznam.


Novinka Bylo upraveno označování řádků pomocí Ctrl + klik. Pokud není žádný řádek označen (vpravo dole ve stavovém řádku přehledu není zobrazen počet označených), pak pokud se pomocí Ctrl + klik označí nějaký řádek, zároveň s ním se označí i poslední aktivní.


Novinka V případě, že se uživateli při přihlašování do databáze zobrazí hláška, že byl překročen maximální počet uživatelů, pak dokud tuto hlášku nezavře nebo dokud jiný uživatel neukončí všechny spuštěné HELIOS Orange na svém počítači, tak si uživatel, který je již v HELIOS Orange přihlášen, nemůže pustit na svém počítači nové okno.


Novinka Pro lepší detekci změny dokumentu byl pro spouštění MS Word doplněn parametr /w, pro spouštění MS Excel pak parametr /x. Tyto parametry zajišťují spuštění nové instance daného programu a HELIOS Orange tak může lépe detekovat ukončení editace daného dokumentu.


Novinka Do SELECTu přehledu do sekce ORDER BY byly za čísla sloupců doplněny komentáře obsahující systémové názvy sloupců odpovídajících číslu.


Novinka *Procedura podmíněného spuštění akce automatu může vracet jako výsledek hodnotu 3, což znamená Přerušit automat, popř. hodnotu 4, což znamená Ukončit program (1 = přeskočit akci, 2 = spustit akci, 3 = přerušit automat, 4 = ukončit program). Pokud je s hodnotou 3 vrácen i text, je tento zobrazen jako důvod přerušení.
 • Historie spuštění automatu byla doplněna o 2 sloupce - Datum a čas ukončení a Výsledek. Výsledek může být (není), OK nebo Přerušeno. (není) je implicitní a je vyplněno u staré historie.


Novinka V definici dokumentu ze vzoru je nyní možno ve specifikaci cesty pro uložení výsledného souboru použít i systémové proměnné (např. %TEMP%).


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.3.0.8


Novinka Pro tabulku TabZpravy byla zapnuta možnost uložit dokumenty jako FileStream.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2017 vol 2.8


Novinka Doplněna možnost přiřadit definici Automatu vlastní ikonku.


Oprava Přejmenování externího sloupce se neprojeví v editoru, ale pouze v přehledu. Opraveno.


Oprava Pokud se dá v přehledu nad záznamem Alt+B pro zobrazení informací a následně v editoru použijí šipky pro přechod na další záznam a tento další záznam je blokován (žlutý řádek), objevila se chyba Access Violation. Opraveno.


Oprava Mohlo se stát, že se akce spouštěná z nástrojové lišty nebo ribbonu spustila vícekrát. Nastávalo v případě, že vlastní spuštění chvíli trvalo a uživatel dal na tlačítku např. dvojklik. Opraveno.


Oprava Pokud je název definovaného přehledu zadán pomocí externí hlášky (přes GUID), nebyla tato externí hláška přeložena při výběru přehledů v editoru uživatelských soudečků, popř. ve výběru tabulek v editoru definovaných vazeb. Opraveno.


Oprava Pokud je fokus v editační poli gridu (např. zaškrtávátko v přehledu sloupců v archivaci změn), pak při následném kliknutí na standardní tlačítko pro zavření okna vpravo nahoře, dojde k zobrazení chybové hlášky "Cannot focus a disabled or invisible window". Opraveno.


Oprava Zprávy - upload dat na FTP Server. Na procesním oknu se nenastavila celková velikost nahrávaného souboru.

Opraveno.

Oběh zboží

Novinka Stejně jako se kopírují externí atributy hlavičky a položky z DOBJ např. do výdejky, bylo přidáno kopírování externích atributů i směrem do DOBJ, tedy např. z nabídky do došlé objednávky. Platí i pro textové položky.


Novinka Organizace - doplněna možnost nastavit Způsob dopravy, který se vyplní při zadání organizace do hlavičky dokladů skladů, nákup a prodeje. Přednost má hodnota nastavená v organizaci zadané do pole Místo určení. Organizace s neprázdnou hodnotou má přednost před nastavením na řadě dokladů. Při generování dokladů má přednost neprázdné nastavení na zdrojovém dokladu před nastavením na organizaci Místo určení, Organizaci i na řadě cílového dokladu. Při položkovém převodu se jednou dotažený, nebo ručně zadaný způsob dopravy na cílovém dokladu nemění. Kopie dokladů přebírá hodnotu vždy ze zdrojového dokladu, a to i když není zadaná.

Poznámka: V souvislosti s tímto rozšířením možností nastavení Způsobu dopravy se tedy sjednotilo přebírání nastavení při generování dokladů, tj. ctí se vždy neprázdná hodnota na zdrojovém dokladu. Dosud se s výjimkou generování z došlých objednávek respektovalo nastavení na řadě cílového dokladu.


Novinka Ve funkci pro generování objednávek je ve formuláři k dispozici tlačítko "Aktualizace rozpadu plánované výroby".

Uživatel může stisknutím této funkce provést aktualizaci rozpadu plánované výroby nad výrobním plánem.


Oprava Při kopírování kmenové karty se v případě duplicity generovaného čárového kódu zobrazovala chyba "Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !" s odkazem na TabSazbyDPHZbo. Kopie karty se ale vytvořila, aniž by byl uživatel informován, že se kvůli duplicitě nekopíroval čárový kód.

V takovém případě se kopie provést neměla a mělo dojít k odmazání všech vytvářených náležitostí cílové karty a to včetně sazeb DPH, což v těchto případech havarovalo a díky tomu v rámci kopie nedošlo k požadovanému smazání cílové karty.
Opraveno. Kopie se v tomto případě nevytvoří a uživatel je informován, že to bylo z důvodu duplicity generování čárového kódu.


Pokladna

Oprava Opraven přenos DIČ organizace na pokladní doklad. Po přiřazení organizace na pokladní doklad (na hlavičce nebo položce) se aktuální DIČ Organizace přenese nezávisle na ISO kódu země. Když je na organizaci více DIČ, přenáší se přednastavené DIČ na organizaci.


Oprava Je opravena chyba, kdy nebylo možno na položce pokladního dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti vybrat příslušný daňový klíč RCH-.......


Oprava Na pokladních dokladech v cizí měně byl opraven automaticky přepočet hodnot v hlavní měně, pokud je na řadě nastaven Automatický přepočet měn a Automatické dopočítávání DPH.


Oprava Bylo opraveno zobrazení editoru při kopii dokladu v Pokladně v pokladních dokladech. Úplně vlevo nahoře v editoru se zbytečně zobrazovalo pole s kalkulačkou.


Oprava Opraveno předvyplnění hodnot (např. útvaru, zakázky atd...) podle nastavení na řadě Přenos mezi řádky. Nyní se přenášejí hodnoty z poslední položky pokladního dokladu.


Oprava Opravena chyba v modulu Pokladna, pokladní doklady, akce Výčetka platidel u cizoměnové pokladny. Nyní se přednastavuje měna podle nastavení na řadě pokladny včetně zůstatku pokladny v CM.


Přepravní služby

Novinka Pro přehled Vydané faktury doplněny tiskové zdroje
 • QRKodFaktury
 • QRKodPlatbyAFaktury

stejné jako v modulu Fakturace.


Novinka Do zásilky byl přidán přehled položek zásilky. Tento přehled umožňuje podrobněji popsat obsah zásilky s nebo bez vazby na nákladové kusy zásilky a popsat podrobněji i ADR. Položky byly přidány především z důvodů komunikace EDI.


Novinka V číselné řadě zásilek lze zadat (implicitní) preferovaný kalkulační vzorec, který se spustí funkcí Automatická kalkulace nad zásilkou nebo kalkulacemi (obsluha nemusí kalkulační vzorec vybírat).

Funkcionalita se uplatní až u nových zásilek založených v nové verzi HELIOS Orange


Novinka V kalkulačních vzorcích pro automatickou kalkulaci v přepravních službách byla doplněna možnost definovat příplatky a/nebo slevy.


Novinka POZOR ! Pokud je PS/Konfigurace zaškrtnuto „Respektovat bank.spojení a lhůtu splatnosti v pořadí : u organizace, řady dokladů, nastavení parametrů“, lhůta splatnosti se hledá v pořadí - organizace, řada dokladů, parametry, 14dní. Pokud není zaškrtnuto, nic se nemění a lhůta se hledá v pořadí - organizace, parametry, 14dní.


Novinka Do editoru zásilky typu Sea byla dplněna možnost zadávat poplatky pro tisk BL.


Správa osobních údajů

Novinka Požadavky - Vyhledání osobních údajů: doplněno zobrazení adresy z číselníku Organizace a z archivních záznamů.


Účetnictví

Novinka Číselník "Příjmy a výdaje" je přesunut do "Číselníky" - "Další". Možnost jeho zobrazení není vázána na žadný modul.


Novinka Při kontrole účetních dokladů, kurz DPH, je dohledáván kurz pro kontrolu z kurzovního lístku, jen dle datumu DUZP (nikoli podle datumu doručení). Hláška "Kurz DPH nedohledán v kurzovním lístku" se zobrazí, pokud není kurz nalezen nebo pokud je kurz v účetním deníku a kurzovním lístku jiný.


Novinka Upraveno zobrazení akcí "Jazykové varianty" a přednastavení pro stupně upomínek při zobrazení přehledu "Stupně upomínek" v Účetnictví a ve Fakturaci.

Upraveno zobrazení akcí "Jazykové varianty" a "Přednastavit pro parametry pro penalizační faktury" při zobrazení přehledu "Parametry penalizační faktury" ve Fakturaci.


Oprava Opraveny názvy akcí ve spodní části přiznání k DPH. Dtto zobrazení tlačítek akcí Přenes, Koeficient a Vypořádací koeficient, která nebyla vidět vůbec.


Oprava Opravena chyba, kdy se pro vysoká čísla (řád miliard...) při:
 • aktualizaci salda ke dni
 • aktualizaci salda k období stavu
 • aktualizaci fakturačního salda ke dni
 • aktualizaci fakturačního salda k období stavu

zobrazila hláška: SQL[8115,16] Arithmetic owerflow error converting numeric to data type numeric.


Oprava Opravena chyba při účtování cizoměnové pokladny, kdy se mohla zobrazit hláška:

Cannot insert the value NULL into column 'PorCisKV',
table 'tempdb.dbo.#TabDenikUcto_______________________________________________________________________________________________________000000002871'; column does not allow nulls. INSERT fails.


Oprava Opravena chyba při skupinové registraci k DPH, kontrolní hlášení, pokud u zastupujícího člena je datum do účetního období až v následujícím roce než je datum do na kontrolním hlášení (tj. je fiskální rok).

Chyba se projevovala hláškou:
Pro rok 2018 a měsíc 5 neexistuje účetní období u zastupujícího člena. Účetní období je nutno u zastupujícího člena založit.


Výkazy a finanční analýza

Oprava PKP I - do XML načítal minulé období ze sloupce 4 - btto místo ze sloupce 6 netto. Opraveno

Licence pouze pro PKP
Nebylo možné přepínat skupinu výkazů. V definicích výkazů byla vidět pole Období pro výkazy a Standard. Opraveno


Oprava Byla opravena chyba ve výkazech, pokud částky přesáhnou řád desítek miliard a je požadováno zobrazení na 2 desetinná místa, tak se při aktualizaci výkazu zobrazí chyba: Error converting numeric to data type numeric.


Výroba

Novinka V editoru kooperační objednávky - na přehledu položek je nově akce pro označené záznamy "Optimalizace ceny na kalkulační dávku".

Akci je možné spustit pro označené položky (musí jich být více než jedna).
Funkce provede korekci ceny za dávku dle součtu množství za všechny shodné položky.


Novinka V parametrech vyráběného dílce je možné přednastavit řadu výrobního plánu.

Z toho důvodu došlo i ke změně chování editoru při založení nové položky do výrobního plánu. Nejdříve se zobrazí dotaz na výběr vyráběného dílce a teprve následně se zobrazí editor.
Došlo k sjednocení chování se zakládáním nových výrobních příkazů.


Novinka Ve výrobních plánech je možné spustit funkci "Aktualizace potvrzeného termínu objednávky". Funkce převezme datum z výrobního plánu, připočte lhůtu naskladnění a výsledné datum uloží do zdrojového dokladu oběhu zboží (došlé objednávky, expedičního příkazu) jako potvrzené datum dodání.


Novinka Změna ve způsobu účtování odvedení vedlejších produktů

Prohyb pro odvedení vedlejších produktů z výroby na sklad byl dosud chybně účtován jako záporný přírůstek nedokončené výroby.
Od aktuální verze je druh pohybu "Odvedení vedlejšího produktu z nedokončené výroby" účtován jako úbytek nedokončené výroby.
Stejně tak se zobrazuje i v sestavách Obraty stavů nedokončené výroby.

POZOR!Používá-li zákazník vedlejší produkty v kombinaci s jejich účtováním, musí si zkontrolovat a přenastavit kontace pro účtování nedokončené výroby!
Pokud tak neučiní, může dojít chybnému účtování vedlejších produktů.


Novinka Došlo ke změně způsobu logování změny vybraných atributů ve výrobě.

Systém HELIOS již automaticky přestává logovat vybrané atributy následujících přehledů:

 • Řady výrobních příkazů
 • Výrobní příkazy
 • Schvalovací řízení

Jádro systému HELIOS nyní umožňuje logování libovolných atributů v každém přehledu.

Způsob logování můžete nastavit v menu Systém - Archivace změn.


Oprava Funkce pro zobrazení dokumentu z výrobní dokumentace TPV v některých případech zahásila chybu a nebylo možné dokument zobrazit.

Opraveno.


Oprava Za určitých podmínek byla detekována chyba při výpočtu nových plánovaných termínů ve funkci "Změna plánovaného ukončení výroby" nad výrobním plánem/ příkazem.

Opraveno.


Oprava V editoru technologického postupu docházelo při ruční změně typové operace k chybnému předvyplnění některých atributů.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export