Verze 2.0.2018.0500 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Pro novější formát Kartové centrum - ČS Flat DCC bylo do definice zprávy doplněno zobrazení záložky č. 6 - Kartové centrum.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - Datum propuštění bude zpřístupněn pro DCP.


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu: Datum propuštění deklarace H36 ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

dle nové podmínky QP20HD:
Jestliže je vývozní prohlášení podáváno v havarijním postupu (tj. příznak havarijního postupu=1) nebo je podáváno dodatečně (tj. Příznak dodatečného VCP=1)
PAK tento element MUSÍ být použit
JINAK tento element NESMÍ být použit


EET

Oprava Od verze 2.0.2018.0400 se při úhradě faktury pokladním dokladem chybně přebíralo číslo provozovny z řady faktury místo z řady pokladny. Opraveno.


EServer

Oprava eServer (Zoom): Opravena chyba předfiltrace, pokud je v sestavě nastaveno Podmínky - filtr.


Fakturace

Novinka V případě, kdy se připojuje ke konečné faktuře zálohová faktura, se mohla zobrazit hláška "Některé faktury nebyly přeneseny kvůli chybnému režimu DPH". Hlášení je upraveno na text: "Některé faktury nebyly přeneseny kvůli různému Režimu kurzu DPH pro faktury na zálohové a realizační faktuře."


Intrastat

Novinka V souvislosti s GDPR odstraněny tyto kontroly kontaktní osoby v akci OK + Kontrola na MH:
 • Zástupce nemá vyplněnu kontaktní osobu.
 • Kontaktní osoba zástupce nemá zadáno telefonní spojení.
 • Zpravodajská jednotka nemá vyplněnu kontaktní osobu.
 • Kontaktní osoba zpravodajské jednotky nemá zadáno telefonní spojení.


Mzdy (CZ)

Novinka Kódy změn ZP - aktuální číselník kódů změn

Byl zaktualizován číselník kódů změn na zdravotní pojištění dle platné legislativy.

Pokud se jedná o nově vygenerovanou databázi, aktuální kódy se vygenerují automaticky.
Pokud se jedná o již existující databázi a chcete kódy zaktualizovat, je nutné spustit akci Aktualizace dle legislativy - tímto dojde k zaktualizování číselníku.


Mzdy (SK)

Novinka Mzdy_sk - Definícia štatistických zostáv - nočný príplatok - rizikové práce od 5/2018

V číselníku Mzdové zložky - distribučné vznikla nová MZ-ka:

Číslo MZ / Názov MZ
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce

Ak si používateľ túto MZ-ku preniesol do číselníka Mzdové zložky, tak je potrebné ju doplniť aj do definície štatistických zostáv. Ak si používateľ vytvoril novú používateľskú MZ-ku pod:
rovnakým číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla, tak ich doplnenie do príslušných položiek štatistickej zostavy môže zrealizovať spustením akcie Doplň distribnučné MZ (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky spustiť akciu Doplň distribučné MZ)

rôznym číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikla, tak ich doplní do príslušných položiek štatistickej zostavy ručne (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky tlačiť tlačidlo Pridať)

TIP:
Nové MZ-ku je potrebné doplniť do položiek štatistických zostáv, v ktorých definícii sa nachádza distribučná MZ 452.


Novinka NOVINKA - Mesačný výkaz ZP platný od 5/2018

MZ SR vydalo novú formu, vzory a štruktúru listenných výkazov preddavkov na poistné a výkazov a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné platné od 1. 6. 2018.

Na základe tejto úpravy vznikli v systemé HELIOS Orange nasledovné úpravy:

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia eZdravotná poisťovňa bol upravený:

1. Formát správy:
Mesačný výkaz pre ZP (TXT)
Mesačný výkaz pre ZP - opravný (TXT)
Mesačný výkaz pre ZP - aditívny (TXT)


2. vznikol nový distribučný tlačový formulár:
Sys. č. / Názov -400369 / VšZP - m. výkaz

UPOZORNENIE:
Ak potrebujete poslať do 31. 5. 2018 mesačné výkazy za mzdové obdobia, ktoré spadajú pred mzdové obdobie 5/2018 vykonajte tak ešte pred updatom na túto verziu. Elektronické podateľne budú pravdepodobne pripravené prijímať výkaz v novej štruktúre od 1. 6. 2018 vrátane.

ZP Union a ZP Dôvera neuverejnili do dňa 22. 5. 2018 nové tlačivá. Akonáhle budú zverejnené budú súčasťou najbližšej verzie systému HELIOS Orange.


Novinka NOVINKA - Peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce § 118 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a) obdobia letných dovoleniek,
b) vianočných sviatkov.

V zmysle novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa v § 13 za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
(18) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,50a) viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako ustanovuje osobitný predpis,50a) v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia.


4. Za § 38el sa vkladá § 38em, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 38em
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018

(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov,66) najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov67) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.

(2) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa odseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods. 18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu,68) viacerými zamestnávateľmi.

(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1.

V zmysle novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení sa vkladá § 293ec, ktorý znie:

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018

(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,125) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,126) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.

Na základe týchto zmien vznikli v HELIOS Orange nasledovné zmeny (prvé 2 boli avizované v zmenách predchádzajúcej verzie):

1. vznikli nové distribučné mzdové zložky:

Číslo / Názov mzdovej zložky
656 / Odmena - letné dovolenky
657 / Odmena - vianočné sviatky

2. nové kontroly vo výpočte mzdy:

 • na minimálnu vyplatenú výšku odmeny aj s informáciou o minimálnej povolenej čiastke
 • na minimálnu dobu trvania pracovného pomeru
 • na mzdové obdobie, v ktorom je možnén odmenu vyplatiť
 • pri vyplácaní Odmeny - vianočné sviatky sa zisťuje, či bola v máji aktuálneho roka vyplatená Odmena - letné dovolenky

, tj. akonáhle nebude čo i len jedna z týchto podmienok splnená bude to vyhodnotené ako chybný stav výpočtu mzdy. Podrobnejší popis, o ktorú nesplnenú podmienku sa jedná, používateľ zistí v stĺpčeku Info, ktorý si môže priamo do prehľadu Výpočet mzdy zobraziť pomocou tlačidla Nastav.

3. algoritmus výpočtu mzdy bol upravený v prípade vyplatenia:

A. distribučnej MZ 656 - Odmena - letné dovolenky nasledovne:

po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.

do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nové stĺpčeky:

Plnenie oslobodené od zdravotného poistenia (skrátený názov Oslob.plnenie ZP)
Plnenie oslobodené od sociálneho poistenia (skrátený názov Oslob.plnenie SP)
Plnenie oslobodené od dane (skrátený názov Oslob.plnenie daň)

V týchto stĺpčekoch sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia zdr. poistnenia alebo sociálneho poistenia alebo dane.

UPOZORNENIE:
V mzdovom období 5/2018 (kedy je možné prvýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní len vo VZ pre zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa. V prípade súbežných PP sa suma plnenia zobrazí na hlavnom pracovnom pomere.


B. distribučnej MZ 676 - Odmena - vianočné sviatky nasledovne:

po zadaní tejto odmeny do výpočtu mzdy sa uplatní čiastka Plnenia bez poistného/dane, maximálne do výšky uvedenej v číselníku Dane pri symbole ZD v atribúte Mimoriadne odmeny.

do editora Výpočet mzdy je možné si zobraziť pomocou tl. Nastav nový stĺpček "Plnenie bez poistného/dane (skrátený názov Oslob.plnenie)". V tomto stĺpčeku sa zobrazí aktuálne uplatnená suma plnenia oslobodená od platenia poistného/dane.

UPOZORNENIE:
V mzdovom období 11/2018 (kedy je možné prvýkrát použiť túto MZ-ku) sa suma plnenia automaticky uplatní vo VZ pre zdravotné poistenie zamestnanca a zamestnávateľa a základe dane.

4. v editore Mzdového listu sa v prípade vyplatenia Mimoriadnych odmien zobrazia na záložke Mzda a daň nové riadky: Mimor. odmena - letná dovolenka z toho: Oslobodené (za všetky PP)

alebo

Mimor. odmena - vianočné sviatky z toho: Oslobodené (za všetky PP)


5. tlačivo pre Mzdový list bol rozšírený o riadky PEŇAŽNÉ PLENENIE OSLOBODENÉ OD DANE.

UPOZORNENIE:
Prvýkrát sa hodnota zobrazí od mesiaca kedy sa uplatní toto plnenie v dani, tj v 11/2018.

Obecné

Novinka Byl upraven systém logování změn atributů. Nyní již není nastaveno na pevno, ale je možno si uživatelsky nastavit.


Novinka Do přehledu nastavení práv uživatelů a rolí byl doplněn sloupec Oblast, který blíže specifikuje přehledy Ostatní.


Novinka Rozhraní pluginu IHelios bylo rozšířeno o funkci CreateHeliosTempTable.

Jako parametr se jí předává název dočasné tabulky, vrací True nebo False podle toho, jestli tabulku vytvořila či nikoliv (True - tabulka byla vytvořena, False - tabulka již existuje, nebyla vytvořena). Pokud nastane nějaká chyba - chybný název tabulky (např. nezačíná #, popř. začíná ##) nebo Helios nenašel definici struktury, dojde k vygenerování výjimky.
Např.
try
MamDelatDrop := CreateHeliosTempTable('#TabRekapitulaceDPH');
except
... byla chyba, tabulka neexistuje ...
end;


Novinka Na záložce Rychlý filtr v uživatelském lokálním nastavení lze zaškrtnout možnost pro umožnění pohybu po polích rychlého filtru s použitím tabelátoru. Výchozí nastavení je nezaškrtnuto.


Novinka Akce Hromadná změna pro číselník Organizace rozšířena o možnost měnit atribut Zdroj osobních údajů.


Novinka Pro jednotlivé definice zpráv je nyní možno definovat práva. Pokud na definici nemá uživatel práva, pak definici zprávy nevidí a nevidí ani zprávy na tuto definici navázané.


Novinka Doporučení pro správce:

Pro SQL 2016 nainstalovat Service Pack 2 dostupný od 24.4.2018


Novinka Do definice formátu zprávy HELIOS-XML byl doplněn atribut Zaměstnanec s kontakty, umožňující exportovat záznamy bez těchto údajů.


Oprava Pokud je u nastavení sloupce uživatelské tabulky zvolen "Přenosový editor" a je zaškrtnuto "Kontrola existence zadané hodnoty", pak se případně zadaná podmínka pro přenosový přehled v editoru neuplatní. Opraveno.


Oprava Pokud byl v přehledu sloupec ze dvou tabulek stejného jména, např. v přehledu položek sloupec Mnozstvi z položek dokladu a ze stavu skladu, tak po přesunu sloupce v přehledu a po kliknutí na něj k setřídění docházelo k chybě typu "Field 'xxxxxxxx' not found“. Jakákoliv další manipulace s obsahem přehledu pak končila fatální chybou:"Access violation at address 4615D558 in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 00000048." Opraveno.


Oprava Opravena funkcionalita tlačítka Ověření DIČ…, ve firemních konstantách, neotevřel se prohlížeč s odkazem na webovou stránku VIES – ověření DIČ.


Oběh zboží

Novinka Před smazáním položky došlé objednávky, která má navázán již např. doklad výdejky, byl přidán dotaz, zda takovou položku opravdu smazat. Dříve se položka smazala bez dotazu.


Oprava Akce "Najdi doklad" v mnoha případech nenacházela správný doklad a zároveň v souvislosti s tím mohlo docházet k zamrznutí stromu přehledu. Chyba se objevila v Heliosu u verze cca 2 měsíce zpět. Opraveno.


Oprava Pokud existuje cenová úroveň s hodnotou TabCisNC.CenovaUroven = 0, způsobuje to při importu XML kmenových karet chybu v INSERTU incorect syntax near ")".

V nově vygenerované DB jsou cenové úrovně číslovány od 1, lze to ale upravit na 0. Problém je už ve vyexportovaném XML. Opraveno.


Oprava V profilech pro generování návazných dokladů byly z pole "Druh pohybu" odstraněny hodnoty vstupních dokladů. Tyto hodnoty nebylo možné použít (uložit), pro uživatele to byl jen matoucí údaj. Opraveno.


Pokladna

Oprava Od verze 2.0.2018.0402 byla tržba EET k vydanému dobropisu hrazenému pokladním dokladem zasílána chybně s kladným znaménkem. Opraveno.

V případě, že jste takto chybně zaregistrovali vydané dobropisy a potřebujete chybně zaregistrované tržby EET napravit, kontaktujte prosím hotline Helios Orange, kde s Vámi dohodnou vhodný postup při kontrole a opravě prostřednictvím připravených skriptů.


Oprava Pokladní doklad, kterým se provede úhrada faktury hotově. Doklad není generován z fakturace. Je hrazeno několik faktur a jedna z nich je částečná úhrada. Po přiřazení faktury k položce pokladního dokladu se jako úhrada k faktuře vygeneruje zbytek nedoplatku faktury a nikoli částka odpovídající pokladnímu dokladu. Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Od verze 2.0.2018.0400 pokud byla přednastavena Cenová úroveň v globálních konstantách Pokladního prodeje, použila se, i když byla jiná cenová úroveň

nastavena na řadě účtenky. Vráceno původní chování, tj. je-li cenová úroveň na řadě účtenek, striktně se hledá cena pouze v této cenové úrovni a nastavení v globálních konstantách se ignoruje i v případě, že není cena v cenové úrovni nastavené na řadě k dispozici.


Pokladničný predaj (SK)

Oprava Při pokusu o uložení záznamu finanční vratky v databázi s legislativou SK došlo na verzích od 2.0.2018.0001 k chybě Access violation. Doklad zůstal v chybové stavu a blokovaný. Opraveno


Přepravní služby

Novinka Před spuštěním procesu fakturace se testuje přítomnost uživatelské procedury HPI_FakKontrola_ZAK. Pokud je detekován RAISERROR, zobrazí se chybová hláška a proces fakturace se nespustí.


Oprava Při posunu z pozice na pozici v otevřeném editoru systém hlásil chybu.

Opraveno


Správa osobních údajů

Novinka Automatické promítnutí požadavku na omezení zpracování do záznamů subjektů údajů. Jedná se o evidence Zaměstnanci, Uchazeč o zaměstnáníi, Kontaktní osoby, Organizace a Rodinní příslušníci.


Novinka Doplněna funkcionalita Hromadně pro email v přehledu Souhlasy se zpracováním a v evidenci Kontaktních osob.


Účetnictví

Novinka Je opraveno účtování DPH (na přiznání k DPH) pro případ, kdy se jedná o "roční" zúčtování zálohového koeficientu. V některých případech došlo k účtování částek s opačným znaménkem.


Novinka Je upraveno zobrazování editoru účetního deníku:
 • nastavení pro zobrazení pole pro zadávaný základ daně
 • zobrazení dolního posuvníku editoru deníku.


Novinka Kontace pro faktury a dobropisy přijaté i vydané. Pro položkové řádky kontace "Základ DPH", "Částka DPH" a "Ostatní částky" je volba "Text do účta" rozšířena o variantu "Popis z položky". Při této volbě je při účtování dokladu na úč.doklad do pole "Text" přenášen "Popis" z textové položky resp. "Popis 1" ze skladové položky.


Novinka Pole pro zadání časové periody odebráno z editoru kontrol ekonomiky a z Nastav v přehledu kontrol ekonomiky.


Novinka Byla doplněna funkcionalita souhrnného hlášení v souvislosti se změnou periodicity povinnosti odevzdávat souhrnné hlášení:

Akce Nový:
Při pořizování nového výkazu Souhrnného hlášení lze nově vybrat, zda bude měsíční nebo čtvrtletní (pro změnu je potřeba přednastavený měsíc/čtvtrletí nastavit na "Není", platí jen pro "Řádné" SH). Byly doplněny kontroly na duplicitu zadávaného SH - měsíční (nesmí být založeno SH se stejným rokem a měsícem nebo stejným rokem a čtvrtletím, které obsahuje daný měsíc), čtvrtletní (nesmí být založeno SH se stejným rokem a čtvrtletím nebo stejným rokem a měsícem, který obsahuje dané čtvrtletí).

Akce Oprava:
Akce na změnu čtvrtletního SH na měsíční.
Nově je přidána akce na opačný postup - změna měsíčního SH na čtvrtletní.
Obě akce lze použít jen v případě, že v dané měněné periodě neexistuje uzavřené SH nebo následné SH.
Je-li tedy požadována oprava měsíčního SH na čtvrtletní, je nutno použít akci "Změna na čtvrtletní souhrnné hlášení".


Novinka Je upravena funkcionalita akce Ověření DIČ - VIES (EK) a zaškrtávátka Aktuální DIČ plátce DPH a Aktuální DIČ neplátce DPH:

Je-li výsledek kontroly "Ne, zadané DIČ není platné" a:

 • dané DIČ nebylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno jen výše uvedené hlášení "Ne, zadané DIČ není platné".
 • dané DIČ bylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno "Ne, zadané DIČ není platné, zrušen příznak Aktuální DIČ".

Je-li výsledek kontroly "Ano, zadané DIČ je platné" a:

 • dané DIČ bylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno jen výše uvedené hlášení "Ano, zadané DIČ je platné".
 • dané DIČ nebylo nastaveno jako Aktuální DIČ, je zobrazeno "Ano, zadané DIČ je platné, nastaven příznak Aktuální DIČ".
 • dané DIČ nebylo nastaveno jako Aktuální DIČ, ale bylo nastaveno jako Aktuální DIČ neplátce DPH, je zobrazeno "Ano, zadané DIČ je platné, nastaven příznak Aktuální DIČ, zrušen příznak Aktuální DIČ neplátce DPH".


Novinka Práva na zařazení účtu a odebrání účtu z vazby na saldokontní skupinu a saldokontní skupinu fakturačního salda se nově nastavuje v právech na přehledu "Ostatní přehledy", "Účetnictví", "Účtový rozvrh - vazba na saldokontní skupiny", číslo přehledu 1898.

Právo na "Nový" - právo na zařazení účtu na sal.skupinu.
Právo na "Zrušit" - právo na zrušení vazby účtu na sal.skupinu.


Novinka Pro výkazy: Výkaz DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní výkaz DPH SK a Kontrolní hlášení DPH CZ byly sjednoceny kontroly a hlášení.

Pozn. RRRR...rok, MM...měsíc, Q...čtvrtletí

Kontrola na existenci účetního období, hláška:
Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q neexistuje účetní období u zastupujícího člena. Účetní období je nutno u zastupujícího člena založit.

Kontrola na otevření účetního období, hláška:
Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q je účetní období u zastupujícího člena uzavřeno.

Kontrola na existenci výkazu, hláška:
'Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q neexistuje výkaz u zastupujícího člena. Výkaz je nutno u zastupujícího člena založit.'

Kontrola na otevření výkazu, hláška:
Pro rok RRRR a měsíc MM/čtvrtletí Q je výkaz u zastupujícího člena uzavřen.


Novinka V editoru Účtového rozvrhu a editoru akce Uzavření a otevření účetních knih v přehledu Období je uvolněno nastavení uzávěrky po organizacích bez nutnosti licence na submoduly Pomocný analytický přehled nebo Výkazy PKP.


Novinka Při použití daňových klíčů nebylo možno zaúčtovat daň.doklad s místem plnění v jiné zemi při použití řádku kontace Zasílání zboží. Funkcionalita byla doplněna.

Pro řádek kontace faktury vydané "Zasílání zboží" se načte daňový klíč z kontace (nikoli tedy z položky faktury) a v případě, že splňuje podmínky:

 • Směr plnění = Výstup
 • obsahuje nulovou sazbu DPH pro vlastní zemi
 • je zadán účet pro nulovou sazbu pro vlastní zemi na straně Dal,

potom je na účetní řádek dosazena jako země DPH vlastní země, přiřazeno příslušné období DPH pro vlastní zemi a spočítán Základ daně.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se opravný doklad samovyměření do přeúčtování napočítá v chybné částce. Proto bylo upraveno účtování výkazu DPH. Pro řádek 26 výkazu DPH se účtují jen účty se směrem plnění Výstup.


Oprava Byla opravena chyba, kdy při účtování dodatečných souvisejících nákladů mohlo dojít k chybě, která se projevila hlášením: "Položka #TabDenikUcto...PZ2 musí být zadána" a účtování se neprovedlo.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Helios Controlling, přehled Finanční analýza. Akcí Zobrazit se zobrazí přehled Hodnoty (BID 20601).

Když se v přehledu Hodnoty označí 2 nebo více řádků a následně se použije rychlý filtr, zobrazila se hláška HELIOS Orange ... chyba:
Field 'Sloupec12' not found. A pak Access violation...

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export