Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0411 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celní případy

Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D017_element:

Jestliže je kategorie předchozího dokladu Původní celní prohlášení (Y) a zároveň hodnota elementu H86=1 a zároveň druh dokladu je jiný než CLE,
PAK element musí být uveden.
JINAK element nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D019:

JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení (Y) a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta (CLE) a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem (51, 53, 54, 71, 78, 91, 92) nebo režim AZS/N (41) nebo dočasný vývoz (21, 22)
PAK
JESTLIŽE není "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
nebo je "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z) a zároveň není použit ZJP MŘ s upuštěním od povinnosti předkládat zboží (H86 = 1) s oběma druhy přepravy (na hranici/při příjezdu) pevnými dopravními zařízeními,
PAK element musí být použit
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PO261:

Jestliže je Kategorie předchozího dokladu hodnota Z (Předchozí doklad)
nebo jestliže je Kategorie předchozího dokladu hodnota Y a zároveň je druh předchozícho dokladu CLE,
PAK element Číslo položky předchozího dokladu může být použit,
JINAK musí být použit.


Novinka PO249: JESTLIŽE Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu má hodnoty B01, 01B, B04, nebo 06B a Kategorie předchozího dokladu je Původní celní prohlášení (GPA03=Y) a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta (CLE),

PAK skupina VYVEZENÉ ZBOŽÍ musí být uvedena,
JINAK skupina VYVEZENÉ ZBOŽÍ nesmí být uvedena.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR272: JESTLIŽE je "Druh prohlášení - střední část" následného dokladu je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z) a není použit ZJP MŘ s upuštěním od povinnosti předkládat zboží (H86 = 1) s oběma druhy přepravy (na hranici/při příjezdu) jinými než pevná dopravní zařízení,

PAK Kategorie předchozího dokladu musí mít hodnotu "Původní celní prohlášení" (GPA03=Y).


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR296: Jestliže je použit zvláštní režim, pak nelze použít "Druh prohlášení - střední část" pro zjednodušené nebo doplňkové celní prohlášení (C, F, Y).


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly: PR529:

JESTLIŽE je předchozí režim 00 (neexistuje žádný předchozí režim) a Druh prohlášení - střední část je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení,
a zároveň je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1)
a je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a druhem dokladu CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly : PR530:

JESTLIŽE je předchozí režim RHÚ (41, 5Y, 7Y, 9Y) a Druh prohlášení - střední část je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení,
a zároveň je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1)
a je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a druhem dokladu CLE a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a jiným druhem dokladu než CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR531:

JESTLIŽE je předchozí režim 21, 22, 23 a Druh prohlášení - střední část je doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z)
a zároveň oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) jsou jiné než pevná dopravní zařízení,
a zároveň je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1)
a je použit ZJP MŘ,
PAK musí být uvedena alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií X a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a druhem dokladu CLE a zároveň alespoň jedna skupina Předchozí doklady s kategorií Y a jiným druhem dokladu než CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR533:

Jestliže je zboží nepředloženo na základě povolení (H86 = 1), pak lze použít druh dokladu CLE, jinak nelze použít druh dokladu CLE.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly: QP92_H62: JESTLIŽE je zboží předloženo (H86 = 0),

PAK
Musí být uveden právě jeden z datových elementů:

 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu,

JINAK nesmí být uveden žádný z těchto elementů.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly QP92_H63 navěšené na H63 ve zprávách CZ415A, CZ417A

QP92_H63:
JESTLIŽE je zboží předloženo (H86 = 0),
PAK
Musí být uveden právě jeden z datových elementů:

 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu,

JINAK nesmí být uveden žádný z těchto elementů.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly: QP92_H78:

JESTLIŽE je zboží předloženo (H86 = 0),
PAK
Musí být uveden právě jeden z datových elementů:

 • Kód schváleného umístění zboží při příjezdu
 • Pracoviště celního úřadu při příjezdu
 • Sjednané umístění zboží při příjezdu,

JINAK nesmí být uveden žádný z těchto elementů.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PR520:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení a zároveň je druh prohlášení střední část Z
nebo je použit zjednodušený postup místního řízení a zároveň jsou oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) pevná dopravní zařízení a zároveň je druh prohlášení střední část C),
PAK zboží může být nepředloženo na základě povolení,
JINAK zboží musí být předloženo na základě povolení.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly QP002_GPA:

JESTLIŽE je kategorie předchozího dokladu X nebo je kategorie předchozího dokladu Y a zároveň je druh předchozího dokladu jiný než zápis do záznamů deklaranta (CLE)
PAK hodnota v Označení předchozího dokladu musí splňovat pravidla pro konstrukci MRN - kontrolní součet, délka 18 znaků.


Novinka NCTS Přijatý - pro havarijní postupy nebudou kopírovány položky.


Novinka NCTS Přijatý - na hlavičku deklarace byl přidán atribut Číslo přepravního povolení.

Nebude kopírován při akci Nová z aktuální/Ze vzoru.
Bude exportován ve zprávě CZ007A v elementu H811.


Novinka Nový druh dokladu: Záznamy deklaranta.


Fakturace

Oprava Rekapitulace DPH na tiskovém formuláři faktury nebyla v některých případech správně.

Konkrétně jde o případy, kdy doklad faktury byl generován z došlé objednávky nebo byl někde v předchozím řetězci dokladů (např. DOBJ->Výdejka->Faktura). Aby k chybě došlo, musela být na dokladu došlé objednávky zároveň textová i běžná položka, a to v různých sazbách DPH.
Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Příloha k žádosti o dávku - 30 kalendářních dnů

Legislativa:

(Zákon 187/2006, par. 18 a 19).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187#cast3-hlava2

1. Rozhodné období

Legislativa:
Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Helios Orange:
Při určování rozhodného období Helios Orange kontroluje, zda v předchozích 12 měsících existuje vyměřovací základ a alespoň 30 kalendářních dnů. Pokud nikoliv, dohledává rozhodné období v předchozích kalendářních obdobích.
Pokud ani v předchozích kalendářních obdobích nenajde Helios vyměřovací základ a alespoň 30 kalendářních dnů, ve formuláři Přílohy k žádosti nebudou zobrazeny Měsíc, Rok, Vyměřovací základ, Vyloučené doby.

2. Pravděpodobný výdělek

Jestliže nastane sociální událost v měsíci nástupu nebo není splněná podmínka (vyměřovací základ a 30 kalendářních dnů), musí být na formuláři Příloha k žádosti vyplněn Pravděpodobný výdělek.
V tomto případě se neplní Měsíc, Rok, Vyměřovací základ, Vyloučené doby.

POZOR!!!!!

Pravděpodobný výdělek se do formuláře neplní automaticky, je nutné ho vyplnit ručně!!!
Vstoupíte do editoru ČSSZ - žádost o dávku a na první záložce doplníte Pravděpodobný výdělek (vyplňujete zde plnou hodnotu Pravděpodobného výdělku, "třicetinu" z něj vytvoří až příslušná ČSSZ)


Novinka Pracovní konta - Konto pracovní doby - vyrovnání

Výpočet sazby pro vyrovnání konta pracovní doby se upravila tak, že v případě měsíčních mezd se vezme základní mzda z karty zaměstnance a vydělí se měsíčním fondem z osobního kalendáře. Touto sazbou na hodinu se pak vynásobí počet evidovaných odpracovaných hodin v kontu. Tuto částku uvidíte v měsíčním přehledu konto pracovní doby ve sloupci Nároková mzda. V případě hodinové mzdy se vezme hodinová mzda z karty zaměstnance.

Upraveno


Oprava Tiskový formulář - Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1)

V přehledu ročních sestav v tiskovém formuláři Doklad o výši čtvrtletního příjmu (pouze část D1) se chybně odečítal rozdíl na daňovém bonusu v měsících, kde nebyl přenesen přeplatek RZD.

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Peň. plnenie pri príležitosti obdobia let. dovoleniek a vianoč. sviatkov od 1. 5. 2018 - I. časť

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce sa od 1. 5. 2018 dopĺňa:

1. § 118 o odsek 4, ktorý znie:

(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a) obdobia letných dovoleniek,
b) vianočných sviatkov.

v § 130 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

2. V zmysle novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa od 1. 5. 2018 v § 5 odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov 24d) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov 24e) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca 24f) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,

o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov 24g) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov 24e) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca 24f) a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n); do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.

3. v zmysle novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1. 5. 2018 upravuje:

§20 ods. 1 Vykazovanie poistného, ktorý znie:

(1) Zamestnávateľ je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov, za ktorých odvádza poistné a za zamestnávateľa (ďalej len „mesačný výkaz“). V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok, výšku príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, asumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu,50a) vymeriavací základ preddavkupodľa § 13 a preddavok na poistné podľa § 16. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

Za §38el sa vkladá §38em, ktorý vrátane nadpisu znie:
38em Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1) Vymeriavací základ podľa §13 ods.1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov,ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov.

(2) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitných predpisov viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov,v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľaodseku 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods.18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie viacerými zamestnávateľmi.

(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitných predpisov,66) v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa odseku 1.

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2018 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vytvorí nasledovné nové distribučné MZ-ky:

Číslo / Názov mzdovej zložky / Názov skupiny MZ / Vstupný formulár
656 / Odmena - letné dovolenky / Prémie a odmeny / Částka
657 / Odmena - vianočné sviatky / Prémie a odmeny / Částka

V definícii týchto MZ-iek vznikol na záložke Konštatny nový parameter "Typ mimoriadnej odmeny", ktorý môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:

 • Odmena - letná dovolenka
 • Odmena - vianočné sviatky

UPOZORNENIE:
Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné nové distribučné mzdové zložky preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame im ponechať rovnaké číslo ako má distribučná MZ-ka.

POZNÁMKA:
V Definícii týchto MZ-iek je atribút "EUR do priem. na dovol." nastavený na hodnotu "Áno", zamestnávateľ môže rozhodnúť o zmene tohto nastavenia.

2. v číselníku Dane pri symbole ZD na záložke Daň v sekcii Ročná daň v časti Príjmy oslobodené od dane vznikla nová konštanta "Mimoriadne odmeny", ktorá aktuálne nadobúda hodnotu 500.

3. vo Výpočte mzdy pribudli nasledovné nové tvrdé kontroly:

 • na minimálnu vyplatenú výšku odmeny aj s informáciou o minimálnej povolenej čiastke
 • na minimálnu dobu trvania pracovného pomeru
 • na mzdové obdobie, v ktorom je možnén odmenu vyplatiť
 • pri vyplácaní Odmeny - vianočné sviatky sa zisťuje, či bola v máji aktuálneho roka vyplatená Odmena - letné dovolenky

, tj. akonáhle nebude čo i len jedna z týchto podmienok splnená bude to vyhodnotené ako chybný stav výpočtu mzdy. Podrobnejší popis, o ktorú nesplnenú podmienku sa jedná, používateľ zistí v stĺpčeku Info, ktorý si môže priamo do prehľadu Výpočet mzdy zobraziť pomocou tlačidla Nastav.

UPOZORNENIE:
Zapracovanie algoritmu výpočtu vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, základu dane a Mesačného výkazu na zdravotné poistenie bude súčasťou verzie systému HELIOS Orange, ktorej distribúcia je naplánovaná na cca 20. 5. 2018.

4. Doplnenie definície štatistických zostáv - ak si používateľ vytvoril nové používateľské MZ-ky pod:

 • rovnakým číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikli, tak ich doplnenie do príslušných položiek štatistickej zostavy môže zrealizovať spustením akcie Doplň distribnučné MZ (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky spustiť akciu Doplň distribučné MZ)
 • rôznym číslom ako má distribučná MZ-ka, z ktorej vznikli, tak ich doplní do príslušných položiek štatistickej zostavy ručne (cesta: Štatistické zostavy/tlačidlo Oprava/záložka Položky/nad riadkom s typom = Sumácia zo MZ spustiť akciu Mzdové zložky a nad editorom definície konkrétnej položky tlačiť tlačidlo Pridať)

TIP:
Nové MZ-ky je potrebné doplniť do položiek, v ktorých definícii sa nachádza distribučná MZ 651.


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch od 5/2018

Na základe novely zákona č. 311/2001 Zákonník práce sa od 1. 5. 2018 VYPÚŠŤA z § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní z ods. 2 písmeno d.), ktoré znelo:
"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä...
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti,..."

Z uvedeného vyplýva, že od 1.5.2018 je zrušená povinnosť uvádzať na potvrdení o zamestnaní údaje o skutočnostiach, rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov. Túto povinnosť si zamestnávateľ musí splniť v lehotách, určených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 39 ods. 5, ktorý znie:

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doručiť zamestnancovi najneskôr do
a) 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
b) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018

Na základe týchto zmien bola v systéme HELIOS Orange nastavená nová platnosť pre nasledovný distribučný tlačový formulár:
Sys.č. / Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Platnosť do
-403304 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 23.04.2018 / 01.01.2017 / 30.04.2018

T.j. odteraz bude používateľ vystavovať Potvrdenie o zúčtovaných príjmoch až po skončení zdaňovacieho obdobia a to za celé zdaňovacie obdobie (t.j. za rodné číslo za všetky pracovné pomery spolu).


Novinka NOVINKA - Pravdepodobný zárobok od 1. 5. 2018

V zmysle novely zákona č. 311/2001Z.z. Zákonníka práce § 134 ods. 3 od 1. 5. 2018 znie:

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Na základe tejto zmeny bola v systemé HELIOS Orange pre účely zistenia potreby výpočtu pravdepodobného priemerného hodinového zárobku upravená kontrola na zisťovanie počtu odpracovaných dní/hodín pri mesačnej uzávierke na konci štvrťroka, v ktorom nebolo odpracovaných aspoň 21 dní alebo 168 hodín (do 30. 4. 2018 sa kontrolovalo 22 dní alebo 170 hodín).

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018


Novinka NOVINKA - Príplatky od 5/2018

V zmysle novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce platnej od 1. 5. 2018 sú zmeny v nasledovných ustanoveniach týkajúcich sa príplatkov zamestnancov a dohodárov:

 • § 120 Minimálne mzdové nároky
 • § 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok
 • § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

a vznikli aj nové:

 • § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
 • § 122b Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu
 • § 123 ods. 2 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podrobnejší popis o legislatívnych zmenách platných od 1. 5. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2018

Na základe týchto zmien boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. Mesačná uzávierka za mzdové obdobie 4/2018 automaticky spustí akciu Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučný. Táto aktualizácia vykoná nasledovné zmeny:

Číslo / Názov MZ / Percento / Základ pre výpoč. / Základ poist. / Základ pre výpoč. MM MZ

080 / Príplatok za sviatok / 100 / bez zmeny / bez zmeny / bez zmeny
442 / Sťažené prac. podm. / bez zmeny / bez zmeny / Plné poist. vrátane dohôd / bez zmeny
450 / Príplatok za sobotu / 25 / Minimálna mzda / Plné poist. vrátane dohôd / nevstupuje
455 / Príplatok za nedeľu / bez zmeny / Minimálna mzda / Plné poist. vrátane dohôd / nevstupuje
452 / Príplatok za nočnú / 30 / bez zmeny / Plné poist. vrátane dohôd / bez zmeny

UPOZORNENIE:
Následne by používateľ mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

a zároveň aktualizácia vytvorí nasledovné nové distribučné MZ-ky:

Číslo MZ / Názov MZ / Percento / Základ pre výpočet
457 / Príplatok za nočnú - rizikové práce / 35 / Minimálna mzda

UPOZORNENIE:
Do používateľského číselníka Mzdové zložky je možné nové distribučné mzdové zložky preniesť priamo nad číselníkom Mzdové zložky po stlačení tlačidla Nový a po následnom výbere príslušnej distribučnej MZ-ky tlačidlo Prenos. Ak je to možné odporúčame ich uložiť pod rovnakým číslom.

POZNÁMKA:
Distribučné mzdové zložky majú nastavenú najnižšiu zákonnú sadzbu príplatkov. Zákonník práce, ale umožňuje na základe splnenia zákonných podmienok zamestnávateľa ešte nižšiu sumu mzdových zvýhodnení (t.j. ak existuje u zamestnávateľa derogačná klauza dohodnutá v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve zamestnanca). V takomto prípade používateľ sadzbu na svojich používateľských príplatkových MZ-kách si upraví ručne podľa potreby, jedná sa o tieto distribučné mzdové zložky:

Číslo MZ / Názov MZ / % najmenej / % derogačná klauzula
450 / Príplatok za sobotu / 25 / 20
452 / Príplatok za nočnú / 30 / 25
455 / Príplatok za nedeľu / 50 / 40

2. Nad výpočtom mzdy je nová kontrola, ktorá kontroluje nastavenie zmenených hodnôt. Ak zistí v číselníku Mzdové zložky oproti číselníku Mzdové zložky - distribučné rozdiel (kontroluje to len na distribučnú MZ 080 - Príplatok za sviatok), tak sa používateľovi zobrazí hláška:
"Od 5/2018 došlo k legislatívnej zmene nastavenia MZ pre príplatky. Vykonajte porovnanie Vami používaných MZ s distribučnými a následné nahratie rozdielov. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí Áno, tak bude môcť pokračovať vo výpočte mzdy s nenastavenými používateľskými mzdovými zložkami.

Ak používateľ zvolí Nie, tak by mal vstúpiť do číselníka Mzdové zložky, kde si porovná pomocou akcie Porovnanie svoje príplatkové mzdové zložky s distribučnými. Systém mu zobrazí rozdiely v nastavení mzdových zložiek. Používateľ si označí tie rozdiely, ktoré chce preniesť z distribučného nastavenia do svojich používateľských mzdových zložiek.

UPOZORNENIE:
Ak ste už mesačnú uzávierku za mzdové obdobie 4/2018 spustili na skoršej verzii systému HELIOS Orange, akcia Aktualizácia číselníkov MZ podľa legislatívy - len distribučné sa spustí automaticky akonáhle sa pokúsite výpočítať mzdy za mzdové obdobie 5/2018.

3. Vzhľadom k tomu, že nasledovné príplatky patria za vykonanú prácu aj dohodárom:

 • Príplatok za nočnú prácu
 • Príplatok za prácu v sobotu
 • Príplatok za prácu v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok
 • Príplatok za sťažený výkon práce

boli distribučné MZ-ky, ktoré sa používajú pre "nedohodárov" nastavené tak, aby sa dali použiť aj pre dohodárov okrem MZ 080 pre príplatok za sviatok, keďže u dohodárov sa nezisťuje priemerný zárobok a preto sa mzdového zvýhodnenie za prácu vo sviatok u dohodárov zvýši najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

UPOZORNENIE:
Ak používateľ použije príplatkové MZ-ky pre "nedohodárov", tak vo výstupoch (štatistické zisťovania, generátorové zostavy a pod.) budú tieto príplatky započítané do spoločného riadku/stĺpca spolu s príplatkami "nedohodárov". V rôznych prehľadoch je možné samozrejme použiť filter na Druh PP, čím sa prehľad zafiltruje za príslušný Druh PP.

Ak používateľ potrebuje úplne oddeliť sledovanie príplatkov pre "dohodárov" je potrebné pre tento účel vytvoriť kópiu jednej z distribučných MZ-iek pre dohody (700 - 702), v ktorej zmeníte:
Vstupný formulár = Hodiny x Sadzba
Hodinová sadzba = 1. stupeň hodinovej minimálnej mzdy

Obecné

Oprava Možnosti - Uživatelské konstanty lokální

Nešlo smazat přiřazený certifikát pro el.podpis PDF a dokumentů. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V přehledu Zajištění došlé objednávky č. 1033 byla doplněna vazba Dodavatel podle zajištění došlé objednávky, kde je možné trvale zobrazit dodavatele. Tato nová vazba byla přidána proto, jelikož existuje vazba Dodavatel z přípravy zajištění, kde se dodavatel nezobrazí trvale (za určitých okolností se nezobrazí nebo se po určité době vymaže, důvodem je vazba na dočasnou tabulku). Řešit to trvalým způsobem v původní vazbě nebylo možné, proto byla přidána vazba nová, která se chová následovně:

Pokud existuje již zajištění došlé objednávky vydanou objednávkou, zobrazí se číslo organizace z hlavičky vygenerovaného dokladu.
Pokud neexistuje, hledá se číslo organizace z přípravy zajištění (existuje v případě, že uživatel v zajištění přes editaci otevřel přípravu, případně tam doplnil změny, a dále existuje v průběhu generování zajištění. Pak je záznam z přípravy zajištění smazán).
Pokud neexistuje ani záznam v přípravě zajištění, vybere se záznam navázaný z kmene jako Aktuální dodavatel.
Poznámka – Došlá objednávka může být teoreticky zajištěna více doklady, pokud bude existovat více vydaných objednávek na různé dodavatele, zobrazí se pouze jeden z nich.


Novinka Externí atributy hlavičky a položky došlé objednávky v řešení se nově přenášejí do návazných dokladů, které jsou z došlé objednávky vygenerovány. Externí atribut musí mít zatržen parametr kopie a musí být založen jak ve zdrojové tabulce, tak i v té cílové.
 • TabDosleObjH02 -> TabDokladyZbozi
 • TabDosleObjR02 -> TabPohybyZbozi

Příští verze bude řešit kopii externích atributů i směrem do dokladu došlé objednávky.

 • TabDokladyZbozi -> TabDosleObjH02
 • TabPohybyZbozi -> TabDosleObjR02


Novinka Na profil generování návazných dokladů pro došlé objednávky přibyl atribut Ignoruj vybrané parametry. Atribut je aktivní v případě, že je zatržen již existující atribut Hromadné generování.

Díky novému atributu je možné z více došlých objednávek generovat jeden návazný doklad, a to i v případech, že se na vybraných došlých objednávkách neshodují hlavičkové atributy: Zaměstnanec, Vozidlo, Kontaktní zaměstnanec, Kontaktní osoba, Způsob dopravy, Popis dodávky a Forma úhrady.


Novinka Úprava u atributu Množství na DO k vyřízení:

Zobrazuje množství zboží na došlých objednávkách k řešení, pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná. Pro sklad, ze kterého byla pořízena položka na doklad, navíc platí, že jsou do tohoto množství připočteny i kusy, které nejsou zajištěny žádným skladem (nerozhodne-li uživatel změnou zajištění jinak, bude primárně zajišťováno toto množství ze skladu, ze kterého byla položka zařazena na doklad).


Novinka V položkách došlých objednávek byl doplněn sloupec Akce, který zobrazuje název akce z tabulky TabAkce, což je přehled č. 324 zobrazitelný ve stromu přehledů jako podpřehled Kmenových karet.


Oprava Při importu XML zprávy do dokladu Oběhu zboží se mohla objevovat chyba importu v souvislosti s desetinnou čárkou. Opraveno.


Oprava Pokud je na dokladu zařazena jedna nebo více položek, nebyl v přehledu skladu při editaci kurzor na první položce zařazené na dokladu, ale byl na první položce přehledu Sklad. Opraveno.


Oprava Pokud se u dokladů zadává v okénku Množství pod přehledem Položky, nedochází k obnově v přehledech a zadaná hodnota se naopak obnoví zpět na původní hodnotu. Pokud se následně udělá obnova přehledu Položky a obnova přehledu Sklad, objeví se na všech 3 místech správně nově zadaná hodnota. Takto se to chová bez ohledu na to, zda jsou přehledy Položky a Sklad na jedné záložce, nebo na dvou samostatných záložkách.

Na došlých objednávkách funguje políčko Množství pod přehledem Položky korektně, ale nefunguje správně políčko Množství pod přehledem Sklad v případě, že jsou přehledy rozdělené na 2 záložky. Zde nesprávně dojde k zavření editoru po zadání hodnoty a stisku klávesy Enter.
Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava Při generování účtenky profilem z došlých objednávek se k položkám účtenky nedotahovaly daňové klíče. Opraveno.


Splátkování a leasing

Novinka Leasing, editor "Skupina", atribut "Popis" - zvětšeno textové pole.


Správa osobních údajů

Novinka V novém rozšiřujícím modulu Správa osobních údajů najdete následující funkcionality.

Práva na atributy osobních údajů
Omezení přístupu k osobním údajům zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu – Práva na sloupce (citlivé informace). Rozšířeno o Kategorie atributů – zjednodušuje orientaci a nastavení atributů podobného charakteru stejným způsobem.

Zdroje osobních údajů
Evidence odkud byly osobní údaje získány a nástroje hromadných změn těchto informací. Jsou dostupné na záznamech zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, kontaktních osob a organizací.

Souhlasy se zpracováním
Evidence souhlasů s popisem účelu, pro který je souhlas udělen, stavem a dobou trvání. Jsou dostupné na záznamech zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, kontaktních osob a organizací. Souhlasů se zpracováním byly rozšířený o vazby na účely zpracování a kategorie atributů. Byly doplněny o hromadné akce:

 • Generování souhlasů a změna stavu
 • Import souhlasů ze souboru XML a XLS

Účely zpracování
Základní agenda modulu, která mapuje jednotlivé procesy z pohledu práce s osobními údaji. Zde se mimo jiné určují zákonností zpracování a doba úschovy záznamů. Při nastavení bude potřeba do evidence zadat všechny identifikované procesy, které pracují s osobními údaji a provést potřebná nastavení jejich vlastností.

Kategorie atributů
Pro zjednodušení orientace v osobních údajích byla přidána evidence Kategorie atributů, která umožňuje upřesnit charakter osobních údajů a definovat určité vlastnosti. Tento údaj přímo neovlivňuje práci s osobními údaji, ale zjednoduší orientaci a může být například použit při nastavování práv pro zafiltrování atributů podobného charakteru a jejich nastavení stejným způsobem. Předdefinované kategorie osobních údajů lze měnit podle potřeb a rovněž lze přidávat uživatelské databázové položky ze zakázkových řešení, popř. externí atributy.

Třídy dat
Jedná se o logické celky dat, které představuji oblastí zpracování osobních údajů. Číselník lze dle potřeb uživatelský rozšiřovat.

Podrobnější informace včetně popisu funkcionalit, které připravujeme, najdete v poradně: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/GDPR_-_Poradna_(CZ)


Účetnictví

Novinka Do Konfigurace -Globální konstanty - Účetnictví záložka Účetnictví - další je přidáno zaškrtávátko Neexportovat údaje o zaměstnanci a kontaktní osobě. Výchozí hodnota: nezaškrtnuto.

Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, nejsou při účtování do TXT formátů (Účto TXT a Účto TXT UNICODE) exportovány údaje o zaměstnanci (číslo zaměstnance) a kontaktní osobě (jméno a příjmení). Při účtování do formátu Účto DOS tyto údaje nebyly a nejsou přenášeny nikdy.
Totéž platí i pro export účetních dokladů do TXT formátů (Účto TXT a Účto TXT UNICODE).
Skupinová registrace KH DPH - zde se v souborech XML uvádí číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby (pro části A.3 KH DPH).
Přenos těchto údajů se opět řídí nastavením výše zmíněné globální konstanty.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Finanční analýza, období zobrazení.

Je opraveno pořadí v editoru Období zobrazení, pořadí polí zleva: Datum Od, Datum Do.


Novinka Rozpočet - editor řádků rozpočtu – je změněno pořadí 2 polí editoru, pořadí je nově:
 • Rozpočet
 • Návrh rozpočtu
 • Návrh rozpočtu + 1 rok
 • Návrh rozpočtu + 2 roky


Oprava Opravena chyba v přehledu Výkazy a reporty, akce Vazby řádků výkazů, submenu Kopie vazeb řádků výkazů, editor Zdrojový výkaz. Vyplníl se zdrojový výkaz, tlačítko OK zůstalo zašedlé, neaktivní.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export