Verze 2.0.2018.0400 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Pokud je vystaven sdružený zahraniční platební příkaz, při akci automatické přiřazení úhrad se hledá zahraniční platební příkaz podle údaje v poli Variabilní symbol, pokud se nedohledá, tak i podle údaje v poli Účel platby 1.

Podle detailů na řádcích dohledaného zahraničního platebního příkazu se přiřadí faktury.


Novinka Vylepšení dohledávání cizoměnových plateb.

Funkcionalita je přístupna na novou konstantu (Konfigurace, Banka, Bankovní výpisy, Úhrady): "Hledat variabliní symbol i v účelech platby 2-4", zaškrtávátko, výchozí neoznačeno.
V poli Účel platby se akce Automatické přiřazení úhrad pokusí dohledat variabilní symbol (VS). VS se dohledává přes pole Účel platby 1, Účel platby 2, Účel platby 3, Účel platby 4.
Algoritmus dohledání: Spojí se texty v atributech Účel platby 1, Účel platby 2, Účel platby 3, Účel platby 4 do jednoho řetězce. Texty z polí se oddělí čárkou. Např.: Účel platby 1= "123, 456" a Účel platby 2 "789, 012". Účel platby 3 a 4 budou prázdné -> výsledný řetězec: "123,456,789,012". Odstraní se všechny mezery a jiné znaky než číslice a čárka. Získá se seznam VS:
123
456
789
012
Pokud se nenalezne zahraniční platební příkaz stávajícím mechanismem, pokračuje se v dohledání faktur/dobropisů pro všechny VS dle seznamu, pro každou dohledanou fakturu/dobropis 1 úhrada.


Novinka Je upravena konfigurace bankovního spojení (BS), zda dohledávat striktně podle organizace (resp. zaměstnance) z bankovního spojení nebo ne. Je možno samostatně nastavit pro debet (Debet, Storno Debet) a kredit (Kredit, Storno Kredit). Týká se akce automatické přiřazení úhrad i příprava účtování.

Do bankovních spojení s vazbou na organizaci nebo nebo zaměstnance jsou přidány na novou záložku 3 - Přiřazení úhrad 2 nové atributy - komba "Dohledávat podle org./zam debet" a "Dohledávat podle org./zam kredit".
Volby:

 • Pouze podle organizace/zaměstnance
 • Podle org./zam., případně bez vazby (výchozí nastavení)
 • Vždy bez ohledu na org./zam.

Význam voleb:
Pouze podle organizace/zaměstnance - hledají se pouze faktury/dobropisy (pohyby leasingu), kde je organizace/zaměstnanec s vazbou na dané bankovní spojení. V žádném případě se nehledají doklady s jinou organizací/zaměstnancem.

Podle org./zam., případně bez vazby (výchozí nastavení) - odpovídá stávajícímu mechanismu. V prvním kole dle organizací, v druhém kole bez organizací. (Viz i rozdílný algoritmus Automatické přiřazení úhrad x Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení - toto je zachováno.) Poznámka - je zachována i stávající metodika, když se najde bankovní spojení k organizaci A, ale faktura je vystavena na organizaci B., tak se fa nepřiřadí.

Vždy bez ohledu na org./zam. - hledat vždy hned bez ohledu na organizaci/zaměstnance na faktuře. Poznámka - když se najde bankovní spojení k organizaci A, ale fa je vystavena na organizaci B., tak se faktura přiřadí.

Poznámka: Pokud bude existovat více stejných BS, ale bude na nich nastaveno různé Dohledávat podle org./zam debet resp. Dohledávat podle org./zam kredit (podle směru), tak se posuzuje podle nastavení s vyšším číslem:
0=Pouze podle organizace/zaměstnance
1=Podle org./zam., případně bez vazby
2=Vždy bez ohledu na org./zam.

Je možnost toto nastavení měnit hromadně na označených BS akcí Hromadné změny...


Novinka Pokud existuje více stejných bankovních spojení, po jejich dohledání se dohledává faktura pro všechny tyto BS. Když se jednoznačně dohledá podle variabil.symbolu a dalších kritérií, přiřadí se i příslušné BS. Teprve pokud nebude jednoznačné, vypíše se hláška o duplicitě do procesního okna.


Novinka Zobrazování přehledů Pohledávky resp. Závazky z řádku nebo úhrady bankovního výpisu je možno přednastavit. Viz Uživatelské konstanty lokální, Banka, záložka Banka, oblast Bankovní výpisy, nová konstanta, pole s výběrem Zobrazení přehledů Pohledávky nebo Závazky s volbami:
 • Pohledávky nebo závazky - odpovídá stávajícímu zobrazení
 • Pohledávky nebo závazky vč.uhrazených - jsou zobrazeny navíc i neuhrazené
 • Všechny pohledávky a závazky - jsou zobrazeny všechny


Novinka Kartové centrum:

1) V přehledu Kartové centrum lze nově zobrazit pomocí nové akce "Položky kartového centra" položky kartového centra. Buď pouze výpisu, na kterém je kursor, nebo označených výpisů společně.
2) V přehledu Kartové centrum lze změnit novou akcí "Hromadná změna kontace" hromadně číslo kontace na označených výpisech. Zobrazí se přehled kontací zafiltrovaný na druh pohybu=Kartové centrum. Kontaci lze měnit jen na výpisech, které nejsou dosud zaúčtovány.
3) Na řádcích kontace pro Kartové centrum lze zadávat na druhé záložce nově i organizaci. Tato organizace je při účtování přenesena na účetní doklady.
4) Na hlavičce koncí pro kartové centrum lze nově zadat údaj "Nesekupovat stejné řádky".
Po přechodu na novou verzi je tento údaj zaškrtnutý, tzn. že účtování probíhá stejně jako dříve - neseskupeně. Je-li zaškrtávátko nezaškrtnuto, dochází při účtování k seskupování stejných řádků.
K seskupení nedojde v těchto případech:

 • jedná-li se o řádky kurzového rozdílu
 • na řádku kontace je zároveň zvoleno "Sdružování řádků"


Novinka Výsledky (chybových) hlášek akcí příprava účtování a autom. přiřazení úhrad na bankovním výpisu jsou nově (kromě procesního okna, které zůstalo beze změny) zapisovány i do řádků bankovního výpisu.

Důvod je, aby byla hláška k dispozici při hledání chyb i po zavření procesního okna na příslušném řádku bankovního výpisu.

Názvy nových sloupců:

 • Stav přípravy účtování (ikona - barevné kolečko)
 • Výsledek přípravy účtování (text)
 • Stav autom. přiřazení úhrad (ikona - barevné kolečko)
 • Výsledek autom. přiřazení úhrad (text)

Stavy - ikona - barevné kolečko:

 • Neprovedeno - šedé kolečko
 • OK - zelené kolečko
 • Chyba - červené kolečko
 • Upozornění - žluté kolečko
 • Informace - modré kolečko

Stav Neprovedeno je výchozí stav, dosud není provedena žádná akce příprava účtování resp. autom. přiřazení úhrad (nebo je akce zrušena). Ostatní stavy odpovídají stavu v procesním okně.
Ve Výsledku ... je stejný text, jako je text v hláškách procesního okna. Pokud není provedena žádná akce příprava účtování resp. autom. přiřazení úhrad (nebo je akce zrušena) je údaj ve sloupci Výsledek... prázdný.
Opětovným spuštěním akcí příprava účtování a autom. přiřazení úhrad na bankovním výpisu se stav a výsledek přepíše aktuálními údaji podle výsledku akcí.


Oprava Při zadání další položky do již existujícího bankovního příkazu pomocí volby Nový z faktur se nepřenese variabilní symbol hrazené faktury do řádku - opraveno.


Oprava Pokud na řádku bankovního výpisu je vyplněna organizace, nefungovala akce Automatické přiřazení úhrad - debet bez bankovního spojení - opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy nešlo připojit fakturu k zaúčtovanému řádku bankovního výpisu, pokud již existoval záznám v úhradách.


Oprava Při exportu platebních příkazů pomocí zpráv byla generována SQL chyba - do skriptu byla doplněna jiná tabulka. Tato chyba nastala pokud se zobrazí přehled hlaviček platebních příkazů z procesního okna generování platebních příkazů z faktur přijatých a z přehledu se pak zvolil export do banky (generování zpráv).

Opraveno.


Oprava Akce Hromadné změny na řádku bankovního výpisu, pole Příjmy a výdaje. Byla opravena chyba, kdy se touto akcí dostal zápis údaje (ID) Příjmy a výdaje z jiného roku, než aktuálního. To mělo za následek chybné sestavení Výkazu peněžních příjmů a výdajů.


Oprava V globálních konstantách na záložce Banka - Bankovní výpisy a první podzáložka Příprava a kurz je zaškrtnuto políčko Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy. Avšak účty, které jsou u vlastní organizace vyplněny chybně nenaimportuje, ale naopak se chybně natáhly všechny ostatní výpisy.

Funkcionalita byla opravena, při uvedeném nastavení se importují pouze účty k vlastní organizaci.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - upravena kontrola vyplněnosti ek.MJ a ek.Množství : bude brán ohled na kontrolu QP339 pro režimy 21xx a 22xx.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz : upraven detail hlášky pro kontrolu fakt.částek na položkách oproti hlavičce dokladu.


Novinka Nákl. kusy na položkách dokladu - umožněn import z clipboardu/excelu.

Nad seznamem pr.tl.myši/Ctrl+Alr+V.


Novinka Nastavení parametrů : povoleno vymazat data pro tisk razítka:

zál.č.7 Celní orgán - tisk razítka.


Novinka Upraveno zobrazování záložky RHU pouze na druh deklarace ICS/NCP.


Novinka Při vyplňování dop.kódu v editoru položek bude při odchodu z políčka kontrolována existence DK.


Oprava Při zadaném oddělovači datumu na 2znaky, např. '. ' se mohlo stát, že se zobrazila chybová hláška: Nesprávný datum.

Opraveno.


Oprava Generování ICS Dovoz z NCP : při fakturované částce větší než 2,147 mld došlo k chybě arithmetic overflow.

Opraveno.


Celní sklad

Novinka Při nastavení Druh celního výdeje na některou z následujících variant
 • 2 - FIFO + evid.číslo
 • 3 - FIFO + evid.číslo + lhůta
 • 4 - FIFO + evid.číslo + lhůta + clo

kdy se vydává z již propuštěných JSD s přiděleným číslem a datem se nově respektuje i časová složka propuštění JSD.
Pro celní výdej tedy jsou povoleny položky příjemek s datumem a časem předcházejícím datu a času vzniku výdejky.
Pokud na výdejce časová složka chybí, uvažuje se jako výdejka s maximálním možným časem daného dne (dle možností SQL typu DATETIME).


Doprava

Novinka Doprava - Stazky - nový přehled Bilance souprav.


Novinka Úprava - pokud se cestovní náhrada (CN) generuje ze stazek a pokud jsou označené stazky pro jediné vozidlo, přenese se vazba na vozidlo i do CN. V případě, že označené stazky obsahují různá vozidla, vazba se nepřenáší.


Novinka Pokud se ze stazek generují cestovní náhrady, lze tímto datumem ovlivnit konec úseku pro výpočet diet. Jedná se např. o případy, kdy stazka trvá přes víkend, ale diety se ukončují posledním pracovním dnem.


EET

Novinka Od 1.3. došlo na základě nálezu Ústavního soudu ke zrušení povinnosti registrovat platby kartou. V souvislosti s tím lze nyní na způsobu úhrady pokladního prodeje určeném pro platbu kartou nastavit příznak
 • EET nepovinná

Pokud jsou při placení dané účtenky použity pouze takto označené způsoby úhrad, je účtenka vyjmuta z registrace EET (na hlavičce i na položkách se zruší příslušná nastavení EET). Při kombinaci se způsobem platby takto neoznačeným je celá částka dokladu zahrnuta do EET. V tomto případě je u úhrad účtenek s příznakem "EET nepovinná" nastaven příznak "EETnepovinná zahrnuta do EET".


Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury se v procesním okně objeví tlačítko EET. Byla doplněna kontrola na režim EET - v přípravném režimu není zatržítko EET zatržené ani přístupné.


Novinka EET - částky základu a daně v tržbě
 • Při existenci více stejných hodnot sazeb DPH v číselníku Sazby DPH pro různý druh sazby, které nebyly ukončeny prostřednictvím atributu Datum ukončení, se částky základu a DPH objevily ve více druzích sazby. Opraveno.
 • Poznámka: Pokud má být již neplatná sazba v tržbě EET zařazena do odpovídajícího druhu základu a DPH, nesmí být v okamžiku generování tržby ukončena, tj. hodnota atributu Datum ukončení u dané hodnoty sazby v číselníku Sazby DPH nesmí být v minulosti, nebo nesmí být vyplněna. V opačném případě zůstanou příslušné částky zahrnuty pouze do celkové tržby.


Fakturace

Novinka Hromadný tisk pro email: akce předělána do procesního okna.

Pokud nenastane chyba, okno se automaticky zavře, jinak zůstává zobrazen proces s výsledky odesílání dokumentů.


Oprava V úhradách EET k vydaným fakturám, které byly částečně hrazeny zálohovou fakturou a obsahovaly částky s druhem EET
 • Použité zboží
 • Cestovní služba
 • Částka určená pro následné čerpání nebo zúčtování

nedocházelo v záznamu EET Tržby k odpovídajícími ponížení dílčích částek

 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použ. zboží se základní sazbou (pouzit_zboz1)
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použ. zboží s 1. sníž. sazbou (pouzit_zboz2)
 • Celková částka v režimu DPH pro prodej použ. zboží s 2. sníž. sazbou(pouzit_zboz3)
 • Celková částka v režimu DPH pro cest. službu (cest_sluz)
 • Celková částka plateb určená k následným čerpáním nebo zúčtování (urceno_cerp_zuct)

o částky hrazené na zálohové faktuře. Opraveno.


Oprava U faktur při změně datumů vystavení a DUZP má dojít k probliknutí procesního okna v případě, že se nezměnila sazba DPH. U posledních verzí se však probliknutí změnilo na okno vyžadující potvrzení, což bylo v některých případech zdržující. Opraveno.


Oprava Při pokusu zobrazit sloupce Prodlení zaplacených faktur, Prodlení nezaplacených faktur nebo Prodlení faktur v přehledu faktur ke dni se zobrazila chybová hláška:

[SQL:103,15] The identifier that starts with '((CASE WHEN TabFakturyDenPreh.DruhPohybuZbo IN (13,19) THEN 1 ELSE -1 END) * ISNULL((SELECT SUM(ISNULL(u.RealUhradaVHMvcKR, ISNU' is too long. Maximum length is 128. Chyba byla opravena.


Oprava Byla provedena oprava nastavení párovacího znaku pro účtování faktur přijatých a vydaných, řádky kontace "Záloha - základ DPH" a "Záloha - částka DPH", párovací znak nastaven jako "Číslo zálohového dokladu". V tomto případě se párovací znak do deníku nastaví stejně jako pro řádek kontace "Záloha - částka celkem", tj. jako párovací znak zálohové faktury (interní číslo faktury).


Oprava Opravena chyba, když se zadala na fakturu položka zálohy, generoval se záznam do doplňkových položek faktury, ovšem zadaný "Popis" na hlavičce zálohy nebyl ještě uložen v databázi.

Upraveno - hodnota "Popis" na hlavičce zálohy se ukládá do databáze ihned po jejím zadání.
Tím dojde ke správnému naplnění záznamu v doplňkových položkách a účtování správně dotáhne "Popis" jako párovací znak.
Pozn. původní postup nápravy - odtržení příznaku "Realizační" a jeho opětné zatržení způsobil to, že se záznamy v doplňkových položkách vygenerovaly znovu a tudíž již obsahovaly hodnotu "Popis".


HELIOS Intelligence

Novinka Pokud se v definici uzlu stromu dataskopu zvolí typ Sdružený pohled, pak se zobrazí skupina Definice sdruženého přehledu, ale nevygeneruje se v ní přehled. Je třeba skupinu zavřít a znovu otevřít, popř. nejdříve uložit záznam a pak znovu otevřít. Opraveno.


Oprava Opravena aktualizace pokročilého grafu zobrazeného v rámci sdruženého pohledu Dataskopu v případě, že je napojen na master sestavu.


Intrastat

Oprava Oprava při zadání méně než 8 znaků celního zařazení pro předchozí rok. Při neexistenci celní nomenklatury mohla vyskočet chyba : The multi-part identifier "TabCelSazOld.CN4" could not be bound.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Přehled Vývoj PHV (označené)

Do přehledů "Vývoj PHV - připrava průměrů" a "Vývoju PHV - platné průměry" (akce nad přehledem MÚ - Vývoj PHV (označené)) byl přidán nový programátorsky definovaný atribut "PHV ze Mzdových údajů ve vybraném období".
Umožní porovnat PHV z vybraného období ve mzdách s PHV vypočteného za čtvrtletí ve zmíněných přehledech.

Pro lepší srozumitelnost byly vazby na MÚ a Výpočet mzdy v těchto přehledech přejmenovány.
V názvu vazby je doplněn dovětek - 3.měsíc čtvrtletí. Znamená to, že MÚ a Výpočet mzdy v akci přehledu Nastav jsou navázány k záznamu Vývoje průměru zaměstnance za poslední měsíc daného kvartálu.
Nelze tedy porovnávat PHV z těchto vazeb s PHV vypočteným za zobrazované čtvrtletí. Důvodem je, že PHV ve MU posledního měsíce kvartálu byl spočten z údajů v kvatrálu předchozího. Proto bylo nutné pro tento účel vytvořit nový atriibut popsaný v prvním odstavci.


Novinka Statistický výkaz P1-04 - počet desetinných míst v exportu XML

U údajů o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení, fyzické osoby) se provádí export do XML s přesností na 4 desetinná místa.
Ostatní hodnoty se exportují s přesností na 3 desetinná místa.


Novinka Archivace změn - export

Nad přehledem Archivace změn byla opět přidaná možnost exportu do MS Office.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Archivácia zmien - export

Nad prehľad Archivácia zmien bola opäť pridaná možnosť exportu do MS Office.


Novinka ÚPRAVA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP - riadok A3

Riadok A3 - 3,2% - ný podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím sa odteraz nuluje, ak v riadku A1 - Priemerný ES vo FO za kalendárny rok dosiahol hodnotu nižšiu ako 20.


Novinka NOVINKA - Editor Mzdového listu vs Oslobodené od dane

Do editora Mzdového listu na záložku 2 - Mzda a Daň (cesta: Ročné zostavy akcia Mzdový list) pribudli v zmysle § 39 ods.2 písm.f) bod 3 zákona o dani z príjmov pod položku Oslobodené nové položky:

 • z toho: Stravné - príspevok organizácia
 • z toho: Stravné - príspevok z fondu

Zároveň položky zaradené aj do distribučného tlačovíého formulára mzdového listu.


Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdového listu vs RZZP

Do editora Mzdového listu na záložku 2 - Mzda a Daň (cesta: Ročné zostavy akcia Mzdový list) pribudli položky RZZP za zamestnanca (preplatok aj nedoplatok). Zároveň o hodnotu Nedoplatku RZZP za zamestnanca bol upraveny aj atribút Čiastkový základ dane. Zároveň boli tieto úpravy zohľadnené aj v distribučnom tlačovom formulári mzdového listu.


Novinka NOVINKA - DoBPŠ vs Učni

Odteraz je možné previazať aj druh PP Dohoda o brigádnickej práci študentov s druhom PP Učni (t.j. odborná prax sa vykonáva na základe zmluvy o vykonávaní praktického vyučovania v zmysle zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave), t.j. na druh PP Učni je možné naviazať ako Hlavný PP druh PP DoBPŠ pre účely spoločného základu dane.


Novinka NOVINKA - Prehľad Vývoj PHZ (označené)

Do prehľadov "Vývoj PHZ - príprava priemerov" a "Vývoj PHZ - platné priemery" (akcia nad prehľadom MÚ - Vývoj PHZ (označené)) bol pridaný nový programátorsky definovaný atribút "PHZ zo Mzdových údajov vo vybranom období".
Umožní porovnať PHZ z vybraného obdobia v mzdách s PHZ vypočítaného za šťvrťrok v spomenutých prehľadoch.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť boli väzby na MÚ a Výpočet mzdy v týchto prehľadoch premenované.
V názve väzby je doplnený dovetok - 3.mesiac štvrťroku. Znamená to, že MÚ a Výpočet mzdy v akcii prehľadu Nastav sú naviazané k záznamu Vývoja priemeru zamestnanca za posledný mesiac daného kvartálu.
Nie je možné teda porovnávať PHZ z týchto väzieb s PHZ vypočítaným za zobrazovaný štvrťrok. Dôvodom je, že PHZ v MÚ posledného mesiaca kvartálu bol vypočítaný z údajov v predchádzajúceho kvartálu. Preto bolo nutné pre tento účel vytvoriť nový atribút popísaný v prvom odstavci.


Obecné

Novinka Bylo doplněno ukládání šířek přehledů položek a skladu upravených pomocí rozdělovníku (splitter) v editoru dokladů oběhu zboží.


Novinka Pokud je editor záznamu příliš velký - nevejde se tak celý na výšku na monitor - dochází k zobrazení posuvníku pro posouvání obsahu editoru. Nově je tato funkcionalita upravena tak, že posuvník se zobrazí pouze v záložkách, které přesahují rozměr monitoru.


Novinka V souvislosti s komplexním řešením problematiky ochrany osobních údajů (GDPR) došlo k náhradě přehledu 5 "Dokumenty" v hlavní nabídce Heliosu přehledem 1873 "Dokumenty všeobecné".
 • Přehled 5 "Dokumenty" je nadále využíván v ostatních místech Helios, kde se jeho prostřednictvím zobrazují připojené dokumenty a dokumenty, které lze připojit.
 • Přehled "Dokumenty všeobecné" je trvale filtrován pouze na dokumenty s nastaveným příznakem Zahrnuto do všeobecných dokumentů. Úplný přehled dokumentů poskytuje akce Všechny dokumenty nad tímto přehledem. Na tuto akci lze omezit přístupová práva.
 • Sestavy přiřazené původnímu přehledu "Dokumenty" byly automaticky vygenerovány i k novému přehledu, včetně nastavení práv na nich a příznaků typu "výchozí".
 • Práva na práci s přehledem "Dokumenty" nebylo možno přenést. Práva na nový přehled "Dokumenty všeobecné" je proto nezbytné znovu zadat.
 • Uživatelské akce navázané na přehled "Dokumenty" nejsou dostupné v novém přehledu, v případě potřeby je možno tyto akce přiřadit.


Novinka V číselníku zemí byl prodloužen Název v cizím jazyce na 100 znaků.


Novinka Nová verze EasyMAPI 7.3.0.1


Novinka Akce "Vložit atribut" pro vložení atributu do hodnoty podmínky v F4 - Nastav nemusela zafungovat korektně. Opraveno.


Novinka Pro řízení přístupu k osobním údajům je k dispozici přepracovaná a rozšířená agenda nastavení přístupových práv na atributy pro uživatele a nově i pro role. Omezení dostupnosti osobních údajů se projeví zejména v editorech, přehledech, při tisku a exportu.

Pokud uživatel nemá práva na atribut:

 • přehled - hodnota sloupce je obsažena, sloupec je ale schován
 • v Nastav (F4) - signalizováno ikonkou zámku
 • tisk - do hodnoty se dává NULL a zobrazuje hlášku, že jsou použité zakázané sloupce
 • editor - políčka jsou odstraněna
 • framy - návazné údaje (Příjmení, Jméno, Název org. apod.) jsou nahrazeny hvězdičkami
 • info políčka jsou odstraněna
 • vyžadované (zobrazení ve speciální skupině) zobrazí chybu, ale zobrazena nejsou
 • externí sloupce (včetně samostatného editoru) jsou odstraněny
 • procesní okna - informační sloupce jsou prázdné
 • dokument ze vzoru - vrací prázdné hodnoty
 • specifikátory (např. tiskový formulář / název souboru pro e-mail) - vrací prázdné hodnoty
 • grafy, kont. tabulka, master x detail - vrací NULL nebo schová sloupec
 • eServer - sloupce v přehledu nejsou na klienta vůbec odeslány

Role

 • nově lze nastavit práva i na role,
 • posuzuje se společně s právem uživatele (pokud je uživatel v roli, berou se obě definice - jak pro roli, tak i pro uživatele), pokud je v jedné definici sloupec zakázán, je zakázán.

Stávající práva na sloupce jsou v některých případech použity i pro jiné sloupce. Změnový skript provede rozkopírování.


Novinka Je sjednocena terminologie "Středisko" na "Útvar" a "Zakázka" na "Číslo zakázky". Týká se jen agend jádra HELIOS Orange, v modulech technická příprava výroby a řízení výroby zůstává původní terminologie.


Novinka Zapojena nová verze komponent od Developer Express (komponenty grid, graf, kontingenční tabulka, editační prvky, toolbary...).

Verze 2017 vol 2.5


Oprava Kopie záznamu v číselníku Organizace v některých případech, kdy existovaly navázané kontakty, končila chybou:

Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression.
Opraveno.


Oprava Pokud se v definovaném přehledu vyskytne sloupec typu DATE, nelze na něj filtrovat. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V globální konfiguraci a v lokálních uživatelských konstantách je možné nastavit, aby se přehled Sklad zobrazoval na dokladech na samostatné záložce.


Novinka Přidán splitter (posouvání) mezi přehledy textové a klasické položky.


Oprava V dokladech nefungoval správně fokus na položku v kombinaci s rychlým filtrem popř. v kombinaci se spuštěnou externí akcí.

Dále u došlých objednávek kurzor správně nefungoval při listování mezi doklady.
Opraveno.


Oprava Pokud bylo pro zadání položky na doklad použito pole Množství pod přehledem stavu skladu, tak kurzor nezůstal na zadávané položce. Opraveno.


Oprava Opraven fokus položka dokladu x službová položka.


Oprava Byla opravena chyba ve vyhodnocení výsledku importu, která měla za následek, že se importované soubory nerušily, přestože bylo odpovídající nastavení zaškrtnuto.


Oprava Pokud je na dokladu zařazena jedna nebo více položek, nebyl v přehledu skladu při editaci kurzor na první položce zařazené na dokladu, ale byl na první položce přehledu sklad. Opraveno.


Oprava Množství, které odpovídá zbývajícímu požadavku k řešení došlé objednávky bylo dosud i vstupem pro výpočet porovnání plánovaných a skutečných nákladů a kalkulací. Pokud došlo k vygenerování výrobního plánu, nebylo možné tyto funkce korektně spouštět, protože se výpočet provedl pro nulový počet kusů.

Nyní se tedy v těchto funkcích připočítá i zaplánované množství.


Oprava Na zrealizované výdejce i příjemce bylo možné přidávat i mazat výrobní čísla. Opraveno.


Oprava Načtení EDI zpráv z přehledu zpráv akcí Převod končilo chybou i v případě, že převod proběhl v pořádku. Chyba byla odstraněna.


Oprava Položkový převod s editací - tlačítka "Převod bez editace" a "Ukončit" zmizela. Opraveno.


Oprava Při položkovém převodu mezi doklady (např. ve faktuře vydané převod položek z expedičního příkazu) se u druhého a dalšího převodu obracelo znaménko v přebírané hodnotě do pole "Úprava cen (%)" bez ohledu na to, jaká úprava cen byla zvolena v přehledu "Stanovení úpravy ceny při převodu", který se zobrazuje, pokud je ve zdrojovém a cílovém dokladu rozdílná hodnota "Úprava cen (%)". Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Generátor personálních sestav - práva

V generátoru personálních sestav lze nově definovat práva na jednotlivé personální sestavy.
Přibyla zde nová akce Definice práv.


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Generátor personálnych zostáv - práva

V Generátore personálnych zostáv je možné odteraz definovať práva na jednotlivé personálne zostavy.
Pribudla tu nová akcia Definícia práv.


Pokladna

Novinka Pokud se do hlavičky Pokladního dokladu zadá z klávesnice text, který se v Pomocných textech vyskytuje právě jednou, dotáhne se i identifikace Pomocného textu, a následně se vše chová tak, jako kdyby se Popis vybral z přehledu Pomocných textů pomocí tlačítka (...) u Popisu.


Novinka Na položku pokladního dokladu se spolu s popisem přenáší i hodnota Druh EET z Pomocných textů.


Novinka Nově je umožněno při kopírování pokladního dokladu zvolit, zda zachovat kurz původního dokladu nebo vybrat jiný (aktuální) kurz.


Novinka Na položku Pokladního dokladu byl doplněn přenos útvaru spolu s vozidlem, pokud je to nastaveno na řadě pokladen.


Novinka Doplněn přenos útvaru z vozidla na položkách.


Novinka Byl odstraněn nadbytečný dotaz na výběr pokladny z číselníku při zobrazení zdrojového dokladu v úhradách.


Novinka V akci "Pokladní doklady - přehled" nad fakturami, pokud je přehled prázdný, je opět přístupná akce "Nový".


Oprava Byl odstraněn problém, kdy se při použití tlačítka "Def OK" zobrazoval řádek s posledním nově uloženým dokladem v přehledu duplicitně.


Oprava Opravena chyba při úhradě cizoměnové faktury pokladním dokladem, kdy se pro komunikaci EET částka celkem použila (místo zaokrouhlené) nezaokrouhlená částa v cizí měně * kurz.


Oprava Pokladna, pokladní doklad, položky.

Položka se zkopíruje. Nedojde však k přepočtu Částek (podle sazeb DPH) resp. Ostatní částky. V případě zaškrtnuté konstanty Automatický přepočet úhrady se nepřepočte ani Částka k úhradě. Opraveno.


Oprava Tlačítko "OK-EET" na pokladním dokladu mohlo být přístupné i v některých případech, kdy tržba EET již existovala. Chyba byla opravena.


Oprava Byla opravena chyba, kdy při změně sazby DPH na položce nedocházelo k přepočtu částek na položce i na dokladu.


Oprava Při vytváření nové zálohové položky v pokladním dokladu s tuzemskou měnou mohlo docházet při výběru ze salda k plnění hodnoty částky měny cizí hodnotou částky v tuzemské měně ze salda. Chyba byla opravena.


Oprava V hlavičce pokladního dokladu při editaci se kurzor do pole Částka DPH přesouval do polohy "před částku", což bylo při pořizování zdrojem chyb. Nyní se kurzor přesouvá identicky jako v ostatních editačních oknech.


Oprava V některých případech se při nastavení tisku pro tlačítko Def.OK na pokladním dokladu spouštěl tisk dvakrát po sobě. Chyba byla odstraněna.


Oprava V některých případech se spolu s tlačítkem "OK" v editoru zneviditelňovalo i tlačítko "Def OK". Tato chyba byla odstraněna.


Oprava Akce Ocenění položky na položce pokladního dokladu byla opravena a je nyní funkční.


Oprava Akce Přepočet stavu pokladny mohla hlásit chybu "CisloOrgxx" not found. Chyba byla odstraněna.


Oprava Na přehledu pokladních dokladů nebyla přístupná akce "Faktury a dobropisy" nad výdajovým pokladním dokladem. Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy se nepřenášel útvar ze zaměstnance na hlavičce a položkách pokladního dokladu.


Oprava Odstraněna chyba, kdy pokud nebyla přiřazena pokladna k řadě faktur, musela se vybrat před generováním, a poté znovu při zobrazení nebo před tiskem.


Oprava Oprava chyb v pokladně:

1.Záporná faktura, např vydaná. Vygeneruje se příjmový doklad, kladný. Opraveno, v uvedeném případě se vygeneruje výdajový doklad, kladný. 2.Přehled pokladních dokladů - tlačítko Nový není přístupné. Opraveno, tlačítko Nový je přístupné.


Oprava Při kopírování řádků v pokladním dokladu, se řády nesčítaly a nepromítly se do „hlavičky pokl.dokladu“. Opraveno.


Pokladní prodej

Novinka Pro dotykové ovládání byl přidán horizontální a vertikální splitter, aby bylo možné posouvat pravolevý/vrchní a spodní poměr stran dotykového editoru.

V dotykovém ovládání při výběru položek ze stavu skladu byl na výšku rozšířen řádek přehledu, aby bylo možné položku snadněji vybrat dotykem. V přehledu položek účtenky je také možné toto rozšíření na výšku nově zapnout a to vpravo mezi tlačítky pro posun kurzoru.


Oprava Nejednoznačná definice počítaného sloupce Množství druhové na položce účtenky vedla při použití se sloupcem Množství skladem k chybě:
 • Ambiguous column name 'Mnozstvi'.

Opraveno.


Oprava Byla provedena oprava účtování pro případ, že na položkách není zadaný daňový klíč (DK).

Příklad:
Účtenka má 1 položku, sazba DPH = (není), bez daňového klíče.
Účtuje se kontací, která obsahuje řádek Základ DPH (vč. DK), řádek Částka DPH (vč. DK), řádek Ostatní částky a Částka celkem (hlavička).
Původně se při účtování zobrazila chybně hláška: Nenalezen účet DPH pro řádek (1) Základ DPH!


Oprava V účtence docházelo k uplatnění režimu PDP i bez zadaného DIČ DPH - opraveno.


Oprava V dotykovém režimu "rychlé zadání množství" do pole pro identifikaci zboží (*číslo<Enter>,+číslo<Enter>,-číslo<Enter>) nefungovalo zcela správně. Nedocházelo např. k uplatnění množstevní slevy. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Nový modul pro sledování železničních zásilek


Novinka U dalších dispozic v zásilce byla přidána vazba na poznámky k organizacím (zákazník a dopravce)


Novinka Do tabulky Přepravní služby - zásilka přidány atributy Autor a Datum vzniku


QMS Systém řízení kvality

Novinka Nad přehledy
 • Evidence výrobních operací
 • Evidence kooperací

byla do skupiny akcí Generování návazných dokladů doplněna akce Generuj reklamaci na materiál - umožňuje vygenerovat reklamaci na jeden z materiálů vstupujících do vyráběného dílce z dané evidence
a do skupiny akcí Přehledy akce Reklamace na materiál - zobrazuje reklamace vygenerované k dané evidenci


Novinka Pokud nový záznam agend QMS nebyl nejprve uložen a použila se akce Generování úkolů s opakováním nad přehledem úkolů k daném záznamu, úkoly se nepřiřadily k tomuto záznamu, ale k atkuálnímu záznamu agendy v okamžiku založení nového záznamu. Opraveno.


Správa osobních údajů

Novinka GDPR - Souhlasy se zpracováním osobních údajů

nová funkcionalita pro zpracování souhlasů se zpracováním osobních údajů. Podrobný popis najdete v článku v Poradně https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/GDPR_-_Poradna_(CZ)


Správa osobních údajů (SK)

Novinka GDPR-SK - Súhlasy so spracovaním osobných údajov

Vznikla nová funkcionalita pre spracovanie súhlasov so spracovaním osobných údajov. Podrobný popis nájdete v článku v Poradni SK https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/GDPR


Účetnictví

Novinka Při použití daňových klíčů (DK) nebylo možno DK použitý na řádku 26 zařadit i na řádek 28 (samovyměření - oprava). Opraveno.

Vytvořen nový soubor daňových režimů a klíčů k importu : DANKLICE_201801.TXT.
Upraveny podmínky navazování daňových klíčů na řádek 26 resp. řádek 28 výkazu DPH SK 2012. Na uvedené řádky lze navázat i ty daňové klíče, které jsou již navázány na řádku opačném.
Automatické přiřazení daňových klíčů do výkazu DPH SK 2012 jsou na řádek 28 přiřazeny i daňové klíče RCH - Reverse Charge, samovyměření.


Novinka V přehledu Generátor účetních sestav byla doplněna akce "Nastavení práv". Pomocí této akce lze definovat uživatele nebo role, které mají právo na danou sestavu.

Funkcionalita (stejná jako např. u generátoru mzdových sestav):

 • není-li zadaný žádný uživatel / role, mají právo všichni uživatelé / role
 • je-li zadaný uživatel / role, má právo pouze zadaný uživatel / role


Novinka Generátor sestav standardu je doplněn o možnost nastavení práv obdobně jako v Generátoru účetních sestav.


Novinka Kontrola na nastavení "Povolit nárok na odpočet z minulých let" byla prováděna již dříve v těchto operacích:
 • účtování z agend
 • import do úč.deníku
 • rozúčtování úč.deníku
 • kopie úč.dokladu
 • samovyměření (přednabízení)
 • přiřazení období DPH (částečně)
 • přeúčtování dobropisu

Tato kontrola zajišťovala správné doplnění/předvyplnění období DPH v uvedených operacích.

Nově je doplněna kontrola na tato místa - platí pro CZ období DPH a účty DPH Ostatní a Dovoz :

 • doplnění období DPH v úč.deníku
 • hromadné změny v úč. deníku

Zde je prováděn test, zda zadané období DPH splňuje podmínky nastavení parametrů, tedy i konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". V případě, že zadané období DPH nevyhovuje, je zobrazena chyba "Není povolen nebo není možné uplatnit nárok na odpočet daně z minulých let." a operace není dokončena. Doplněna kontrola na to, zda není přiřazeno období DPH časově předcházející DUZP / datum doručení. V případě, že ano, je zobrazena chyba "Nelze přiřadit období DPH časově předcházející DUZP / datumu doručení" a operace není dokončena.

 • ukládání řádku úč.deníku

Zde je prováděn test, zda zadané období DPH splňuje podmínky nastavení parametrů, tedy i konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". V případě, že zadané období DPH nevyhovuje, je zobrazeno dotaz "Není povolen nebo není možné uplatnit nárok na odpočet daně z minulých let. Zadané období uplatnění DPH odporuje těmto pravidlům. Přesto pokračovat ?" a uživatel může zvolit variantu dalšího postupu.
Doplněna kontrola na to, zda není přiřazeno období DPH časově předcházející DUZP / datum doručení. V případě, že ano, je zobrazen dotaz "Nelze přiřadit období DPH časově předcházející DUZP / datumu doručení. Zadané období uplatnění DPH odporuje těmto pravidlům. Přesto pokračovat ?" a uživatel může zvolit variantu dalšího postupu.

Dále je zajištěno správné naplnění seznamu období DPH pro zadání v editoru účetního deníku a v editoru samovyměření s ohledem na nastavení konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let".
Je tedy možné vybírat období DPH jen z přípustných období DPH vzhledem k datumu DUZP resp. datumu doručení (+ přeúčtovací období DPH CZ).

Samovyměření

Při účtování Samovyměření lze vždy přiřadit jakékoliv období DPH (směrem časově dopředu). V tomto případě se nepříhlíží k nastavení konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". Z druhu účetního dokladu a z editoru Samovyměření byly odebrány nastavení pro umožnění posunu uplatnění DPH.

Místo plnění "Ostatní" a směr plnění "Výstup"

Ponechána původní funkcionalita.

Starší doklady U starších dokladů může být zadáno období DPH chybné vzhledem k nastavení konstanty "Povolit nárok na odpočet z minulých let". Při otevření takového dokladu a potvrzení ok je zobrazen dotaz "Není povolen nebo není možné uplatnit nárok na odpočet daně z minulých let. Zadané období uplatnění DPH odporuje těmto pravidlům. Přesto pokračovat ?" a lze tedy doklad opět uložit s nesprávným obdobím DPH. Takto je zajištěna zpětná kompatibilita.


Novinka Nastavení práv pro uživatele/roli na DUD má vliv za zobrazení deníkových dokladů v přehledech.

Pro přehledy přímo z účetního deníku platí:

 • Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Plný přístup", vidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech a může je editovat.
 • Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Jen ke čtění", vidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech a nemůže je editovat.
 • Je-li právo pro uživatele/roli nastaveno na "Zakázaný přístup", nevidí uživatel deníkové doklady daného DUD v přehledech.

Pro zobrazení přehledů, které vychází z účetního deníku, platí:
Obsahuje-li přehled záznamy s DUD, do kterého má uživatel zakázaný přístup, přehled se nezobrazí a uživatel je informován chybovým hlášením : "Nemáte právo přístupu do DUD : seznam DUD. Přehled nelze otevřít." Toto platí pro přehledy:

 • Období DPH : Evidence pro účely DPH, Evidence pro účely DPH skupiny, Pohledávky za dlužníky v insolvenci, Přenesení daňové povinnosti - odběratel a Přenesení daňové povinnosti - dodavatel.
 • Účtový rozvrh : Přehled hlavní kniha, Tisk - Hl.kniha
 • Souhrnné hlášení : Evidence dokladů souhrnného hlášení
 • Kontrolní hlášení CZ : Evidence dokladů KH DPH
 • Kontrolní výkaz SK : Evidence dokladů KV DPH
 • MOSS : Evidence pro účely DPH


Novinka Chyba "Datum případu neodpovídá žádnému období" je systémem hlášena v případě, že pro aktuální datum neexistuje účetní období. V jiném případě by bylo vše v pořádku, ale v tomto případě, kdy je požadováno, aby se přehled pro rozkopírování otevřel v každém případě bez hlášení chyb, bylo hlášení chyby potlačeno. Systém v tomto případě dotáhne časově poslední období.


Novinka Z editoru hromadné změny účtu / daňového klíče je odebráno zaškrtávátko pro umožnění vyplnění zadávaného pole. Účet / daňový klíč lze vyplnit přímo. Účet / daňový klíč je nutno vyplnit (není povolena prázdná hodnota).

Akce "Oprava" je umožněna jen v případě, že dané KH/KV není uzavřeno.


Novinka Kontrolní hlášení/výkaz Skupinová registrace k DPH, import XML od člena do databáze zastupujícího člena. Pokud v databázi zastupujícího člena neexistuje účetní období (rok), které obsahuje rok a měsíc nebo čtvrtletí podle xml od člena, import nelze provést. U zastupujícího člena je nutno příslušné účetní období (rok) napřed založit. Dtto pokud neexistuje příslušné kontrolní hlášení.

Pro lepší informovanost obsluhy byly upraveny příslušné hlášky při importu XML souboru:

Jestliže neexistuje příslušné účetní období, je uživatel informován hlášením:
Pro rok RRRR a měsíc MM / čtvrtletí Q neexistuje účetní období u zastupujícího člena. Účetní období nutno u zastupujícího člena založit.

Jestliže neexistuje příslušné kontrolní hlášení, je uživatel informován hlášením:
Pro rok RRRR a měsíc MM / čtvrtletí Q neexistuje kontrolní hlášení u zastupujícího člena. Kontrolní hlášení nutno u zastupujícího člena založit.


Novinka Po akci Nová MD/Nová Dal v editoru deníku, spuštěné z řádku základu daně, je přednabídnuta i částka v cizí měně - částka daně. Na Druhu účetního dokladu: Přenos mezi řádky, Přenášet měnu: pole musí být zaškrtnuto.


Novinka Při výpočtu vypořádání SK DPH přes daňové klíče mohl systém chybně vypočítat hodnoty pro přehled vypořádání (hodnoty vypořádání). Opraveno.


Novinka Byla opravena úprava nápočtu KV DPH SK, část B.3.1.

Jestliže je suma krácené částky daně nižší než limit 3000EUR, je generován STORNO řádek do části B.3.1. v původní celkové výši části B.3.1. minulých KV DPH.


Novinka Je-li zadáno druh data "Datum splatnosti" nebo "Datum úhrady" a není zadáno datum splatnosti, systém se zeptá, zda doplnit. Jestliže uživatel odpoví ANO, kurzor je nastaven do pole datumu splatnosti a může zadat hodnotu. Jestliže uživatel odpoví NE, je zobrazena chybová hláška "Chybí datum splatnosti/úhrady. Nutno doplnit toto datum nebo upravit Druh data." a korzor je nastaven do pole datumu splatnosti.


Novinka Úprava dotažení nového uživatelského období (období stavu) do generovaných účetních dokladů.


Novinka Upraveny podmínky, kdy má být zaškrtávátko "Zvláštní úprava DPH SK" přístupné.

Podmínky :

 • musí být nastaveno párování za organizaci
 • musí být nastaveno párování za párovací znak
 • nesmí být nastaveno párování za zakázku, zaměstnance a středisko
 • párování za datum párování resp. párovací znak 2 je volitelné


Oprava Byla opravena chyba při výpočtu částky vypořádání s použitím daňových klíčů, kdy se částka vypořádání nevypočítala (byla 0).


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při účtování dorovnání úhrady ve fakturaci chybně nabídl aktuální datum. Opraveno, jako datum případu se do účetního deníku přenáší vždy datum úhrady z úhrady.

Poznámka: Nezávisle na nastavení zaškrtávátka "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" na účetním kódu, zaškrtávátko má vliv na účtování dorovnání z účetního salda a nikoli z fakturace.


Oprava Opravena chyba, kdy se ve výkazu DPH se neuložil přiřazený účet, pokud se provede změna v poli rozsah účtu a přejde se pomocí tlačítka na následující záznam (ctrl+PgDn). Opraveno, změna se automaticky zobrazí bez nutnosti obnovení přehledu.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Jsou zapracovány aktualizace nových balíčků MF ČR. Z přílohy č. 5 je vyjmuta část M, části K a L zůstaly jako nepovinné - když nejsou vyplněny, nedodesílají se.


Novinka Byla opravena chyba při importu dat účetního deníku z txt v konsolidacích.


Novinka Datové sklady

Akce Aktualizace nastavení datových skladů doplní definice datových skladů.


Oprava Ukazatel má zaškrtnutý Útvar. Pokud se ukazatel uloží a otevře, tak se záložka 6-Útvary znovu nezobrazí. Opraveno.


Oprava eReporty

Při zadávání práv se nezapíše nastavení. Neuloží se nastavení vazeb na osoby. Opraveno


Oprava Akce "kopie vazeb řádků výkazů", vyplní se zdrojový výkaz, tlačítko OK je zašedlé. Opraveno.


Oprava Nastavení vazby se u webového objektu neukládalo.

Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export