Verze 2.0.2018.0006 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Banka - konstanta Nepřiřazovat faktury po splatnosti více než dnů je nově omezena na interval 0 až 50000. Poznámka - jedná se o počet dnů, když je 0, není počet dní zpět omezen.


Novinka Upřesněno posuzování zaplacených/přeplacených faktur v úhradách: neberou se v úvahu uvedené druhy úhrad:
 • Plat.příkaz z fakturace
 • Plat.příkaz ze salda
 • Kurzový rozdíl k bilančnímu dni
 • Úhrada kartou


Novinka Kartové centrum, formát KB (Komerční banka)

Byla doplněna funkcionalita importu výpisu z KC o druh řádku 63 = "Storno na kartu" a bylo proto upraveno i účtování kartového centra pro druh řádku 63. Částky jsou importovány se zápornými znaménky.


Novinka Banka, úhrady na řádku bankovního výpisu. Pro akci Přenos faktur nebo akci Nový byl opraven přenos variabilního symbolu z faktury na úhradu bankovního výpisu podle nastavení v konfiguraci banky, bankovní výpisy, úhrady, oblast Automatické přiřazení vydaných faktur v pořadí (číslo faktury / číslo dodavatelské faktury / číslo objednávky).


Oprava Banka, řádek bankovního výpisu nebo úhrada na řádku bankovního výpisu, pole Variabilní symbol. Při výběru v poli Variabilní symbol byl v některých případech přehled chybně zafiltrován, mohlo k této situaci dojít v případě, že v účtovém rozvrhu bylo pole s výběrem Párování plateb z bankovních výpisů nastaveno na Účet zakázat ovšem v jiném období (roce). Chyba byla opravena.


Oprava Opravena chyba, kdy se v Bance - Automatické přiřazení úhrad - nedohledají doklady, které nemají vyplněn datum splatnosti.


Oprava Automatické přiřazení úhrad hlásilo chybu pokud byl platební příkaz vygenerován pouze ze saldokonta bez vazby na fakturu. Opraveno.


Oprava Opravena chyba v modulu Banka, úhrady bankovního výpisu. Při výběru dokladu zboží akcí Přenos faktur, nebo výběrem v editoru úhrad bankovního výpisu, akce Zobrazit všechny doklady, tato akce hlásila chybu SQL.


Celní případy

Novinka NCTS Přijatý - úprava přehledu zajištění.


EET

Novinka EET - urychlen proces registrace tržby (doplněn index do TabEETKomXML pro vazbu do TabEETKomunikace).


Fakturace

Novinka Při generování zprávy formátu EDI nad fakturami docházelo k ukončení chybou, pokud bylo faktur více než 24. Chyba byla opravena.


Oprava Byla opravena chyba ve fakturačním saldu, cizoměnových fakturách, kdy se v případě vygenerování kurzového rozdílu k bilančnímu dni a následné úhradě spočílal chybně kurzový rozdíl a saldo v hlavní měně se nevynulovalo.


Oprava Při importu dokladu XML pocházejícího z HELIOS Orange docházelo ke zdvojení zadaných kontaktů u Kontaktního zaměstnance zadaného na dokladu.

Opraveno


Oprava Opraveno zaokrouhování při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni. Chybně se generoval KR ve výši +/-0,01 Kč.


Mzdy (CZ)

Oprava ČSSZ - příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - odesílání na portál VREP

V případě odesílání přílohy k žádosti o DNP spadající do ledna 2018 nebyla zpráva přijata na portál VREP z důvodu nesouladu verze XML přílohy a informace v obálce podání.

Opraveno


Oprava Průměr na dovolenou - minimální mzda nepravidelné kalendáře s procentem krácení pracovní doby

Určování průměrného výdělku z hlediska minimální mzdy při zadaném kalendáři nepravidelné pracovní doby se zkráceným úvazkem. Krácení se provádí podle procenta uvedeného ve mzdovém kalendáři.
Docházelo, že se chybně stanovil týdenní úvazek pro úpravu sazby minimální mzdy za hodinu. Proto minimální hodinová mzda, která se případně dosadila do průměrného výdělku byla nadměrně vysoká.
Vzorec je pro všechny typy kalendářů sjednocen na 40ceti hodinový týdenní úvazek / týdenní úvazek z osobního kalendáře x hodinová sazba minimální mzdy

Opraveno.


Oprava Srážky ze mzdy v cizí měně

V případě mzdových složek skupiny srážky ze mzdy vyplácené v cizí měně nebylo možné v paušálech a srážkách, v editoru mzdových složek ve výpočtu mzdy a v předzpracování zadat kód cizí měny. Potom nedošlo k výpočtu částky v cizí měně.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Zmena hodinovej sadzby vs Paušály

Pokiaľ sa v definícii MZ-ky, ktorá bola použitá v Paušáloch, zmenila hodinová sadzba, tak zmenená sadzba sa v Paušály zobrazila zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mzda na účet v cudzej mene

V prípade mzdovej zložky skupiny zrážky zo mzdy, na ktorej nie je povolené zadávať čiastku, z dôvodu, že je počítaná automaticky (napr. mzda na účet, odbory a pod.) nebolo možné v editore Paušály a zrážky, v editore Mzdová zložka vo výpočte mzdy a v editore Predspracovania zadať kód cudzej meny.

Upravené


Novinka ZMENA - Potvrdenie (2% alebo 3% dane) a Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane platné od roku 2017

FS SR zmenila "dvojtlačivo" Vyhlásenie + Potvrdenie opätovne na 2 samostatné tlačivá vzhľadom na možnosť tlačenia nad označenými záznamami. Z toho dôvodu nájdete nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane nasledovné distribučné tlačové formuláre platné od roku 2017:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403492 / Vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% dane / 01.01.2017
-403489 / Potvrdenie (2% alebo 3% dane) (FDF) / 01.01.2017

UPOZORNENIE:
Potvrdenie (2% alebo 3% dane) (FDF) sa otvorí v Adobe Reader-i a v prípade vystavovania tohto potvrdenie za viac označných zamestnancov je potrebné v aplikácii Adobe Reader používať v spodnej časti obrazovky tlačidlá:
Prechádzajúca strana
Nasledujúca strana
Vytlačiť všetko.

Obecné

Novinka Upraveno nastavení fokusu na přehled při přepnutí záložek. Úprava eliminuje posun a schovávání záložek v případě, že je viditelný posuvník (rozměr okna je menší než plocha obsazená editačními políčky).


Oprava Po přeuložení definice uživatelského editoru zmizely vlastní názvy skupin a popisů. Opraveno.


Oprava Po přepsání textu v rychlém filtru nezůstával kurzor na stejném místě, ale docházelo k nežádoucímu odskočení kurzoru na konec řádku. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Byla opravena chyba ve vyhodnocení výsledku importu EDI Inhouse, která měla za následek, že se importované soubory nerušily, přestože bylo odpovídající nastavení zaškrtnuto.


Oprava Pokud bylo pro zadání položky na doklad použito pole Množství pod přehledem stavu skladu, tak kurzor nezůstal na zadávané položce. Opraveno.


Oprava U převodů mezi doklady se chybně nectila kontaktní osoba ze zdrojového dokladu. Přepisovala se přednastavenou kontaktní osobou u organizace. Opraveno.


Oprava V přehledech kmenové karty, stav skladu, vyráběné dílce a nakupované materiály nedržel kurzor na správné položce při přepnutí mezi přehledy. Opraveno.


Oprava U položek pořízených opakovaným výběrem na doklad nedržel kurzor po editaci takové položky na řádku opravované položky (odskočil na jinou položku). Opraveno.


Oprava Při převodu dokladů se v určitém případě nerespektovala měna na zdrojovém dokladu. Dělo se to v případě, že na dokladu je organizace s přednastavenou měnou a u zdrojového dokladu je zvolena jiná měna. Kurz a částky byly převzaty správně. Opraveno.


Oprava V dokladech, pokud je aktivována záložka služby, nefungovalo pole množství a čárový kód pro zadávání položky. Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava V pokladním prodeji byla u CZ legislativy chybně aktivována funkcionalita PDP. Opraveno.


Účetnictví

Novinka V přehledech dokladů / řádků výkazů (Výkaz DPH, Kontrolní hlášení CZ a Kontrolní výkaz SK) byly zpřístupněny akce:
 • Ověření IČ DPH
 • Log ověření DIČ
 • Kontrola formátu DIČ

Akce "Zajištění DPH - log použití" je i nadále přístupná pouze v případě, že je v globálních konstantách zatrženo logování.


Novinka Přehled Parametry penalizační faktury (v účtu i fakturaci). Opravena chyba, kdy z místního menu zmizela akce Přednastavení:

Problém se týká 2 akcí : "Jazykové varianty" a "Přednastavit parametry pro penalizační faktury".
Při zobrazení přehledu "Parametry penalizační faktury" z přehledu "Účetnictví" - "Penalizační faktury" jsou obě akce viditelné - zde je to v pořádku.
Při zobrazení přehledu "Parametry penalizační faktury" z menu "Fakturace" - "Konstanty a číselníky" akce viditelné nebyly - opraveno.


Novinka Byla opravena chyba při přeúčtovaní DPH s použitím daňových klíčů, kdy vznikl nevyrovnaný doklad, na účtech samovyměření byly na dokladu hodnoty rozdílu základu daně a částky daně.


Novinka Je umožněna editace účtu skupiny / daňového klíče skupiny záznamu skupinové registrace kontrolního hlášení CZ a kontrolního výkazu SK.

Do přehledu skupinové registrace kontrolního hlášení CZ a kontrolního výkazu SK přidána akce pro hromadnou změnu. Lze měnit účet DPH skupiny / daňový klíč skupiny.


Novinka Upraveno sestavení párovacího znaku pro formáty: RRRRMM a DPH-RRRRMM.

Měsíc je vždy na 2 místa (měsíce 1-9 tedy s nulou zleva).
Platí pro účtování DPH CZ a SK.
Upraveno sestavení párovacího znaku pro formáty: RRRRQ a MOSS-RRRRQ.
Platí pro účtování MOSS.


Oprava Byla opravena chyba, kdy systém nedetekoval změnu uzávěrkového charakteru a číselné řady na Druhu účetního dokladu v případě posunu šipkami nahoru resp. dolů.

Opraveno, při změně uzávěrkového charakteru a/nebo číselné řady na Druhu účetního dokladu v případě posunu šipkami nahoru resp. dolů se systém zeptá: Uložit změny? a pokud potvrdíte Ano, změny se uloží.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Editor období DPH - výkaz SK 409:
 • zviditelněno pole "E-mail" mezi telefonem a faxem adresy, do XML se zapisuje do elementu email v uzlu adresa
 • nové pole "E-mail oprávnění osoby" vedle telefonu oprávněné osoby, do XML se zapisuje do elementu email v uzlu opravnenaOsoba

Při založení nového období DPH se oba údaje kopírují.

Generování XML:

Uzel adresa, do elementu email se zapisuje hodnota pole "E-mail" z daného výkazu SK DPH, je-li pole prázdné, dotahuje se email z kontaktů pro vlastní organizaci.
Uzel odpovednaOsoba, do elementu email se zapisuje hodnota pole "E-mail oprávněné osoby" z daného výkazu SK DPH.

Přechod na novou verzi:

Při přechodu na novou verzi je pole "Email" naplněno hodnotou emailu z kontaktů pro vlastní organizaci.

Pozn. Úpravy se týkají pouze výkazu SK 2012 od roku 2018.


Novinka Při ručním výběru kurzu pro měnu DPH na fakturu se na položkách dokladu chybně počítaly
 • CC s DPH v měně DPH (Částka DPH samovyměření / PDP / daňový kurz)
 • DPH v měně DPH (Částka DPH samovyměření / PDP / daňový kurz)

Nebyla odečtena sleva uplatněná na položce. Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Byly upraveny tiskové formuláře statutárních výkazů tak, aby se i při generování výkazů ve formátu PDF zobrazovaly číslece správně.


Novinka Hromadná změna atributu Příjmy a výdaje v Účetním deníku je uvolněna pro všechny, není již podmíněno licencí na modul Výkazy pro příspěvkové organizace.


Oprava Finanční analýza

Opravena chyba v plánování akce sumace z nižší úrovně, kdy k sumaci nedošlo


Výroba

Oprava V Evidenci výrobních operací přestalo fungovat ukládání změn provedených v uživatelském editoru. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export