Verze 2.0.2018.0004 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Opravena chyba při automatickém přiřazení úhrad, kdy v případě, že k jedné organizaci existují 2 stejná bankovní spojení, vracel systém chybnou hlášku.


Oprava Byla opravena chyba v anglickém překladu hlášky, viz modul Bank, Foreign payment orders, akce místního menu (pravá myš) na libovolném řádku. Zobrazoval se jiný text.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz - přenos dat/zpráv pomocí def.zprávy Helios internal xml format : pro ICS Dovoz/NCP doklady byla přidána podpora přenosu dat Odesílatele.

Skupina/Element TCR.


Novinka Je-li v konfiguraci celního skladu nastaven přepínač "Předložené doklady / osvědčení připojovat z" na hodnotu "0=celní příjemky (default)", tj. přebírání dokumentů z příjemek, tak se při generování ICS z výdejek po připojení dokumentů k výdejce nově provede i založení dosud neexistujících faktur s kódem N380 z příjemek tak, aby byl výsledek bez duplicit.

Provedena úprava kontroly před založením faktur s kódem N380 - testuje se existence čísel faktur v dokumentech bez ohledu na kód dokladu (eliminace případných duplicit čísel faktur při použití jiných kódů, např. N325).
Výsledek najdete v přehledu "Předložené doklady / osvědčení" u každé položky ICS.


Doprava

Novinka Zpracování nového formátu Shell (2018)


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Do editoru datové zprávy přidána validační kontrola, aby nebylo možné uložit datovou zprávu se zaškrtnutým "Zpráva k odeslání" bez vyplněného kontaktu na Příjemce.


Oprava V případě, že je v evidenci pošty nadefinována více než jedna datová schránka mohla nastat následující chyba. Pro první schránku je v definici práv schránky předvyplněno přihlašovací jmeno i heslo a bylo provedeno přihlášení do schránky. Pro druhou schránku není předvyplněno ani jméno ani heslo a při pokusu o přihlášení se neobjevil přihlašovací dialog, ale provedlo se chybně přihlášení do první schránky.

Opraveno.


Oprava Při určité konfiguraci mohlo dojít při pokusu o připojení do datové schránky k chybě: WinInet Error: Požadavek na přesměrování protokolu HTTP musí potvrdit uživatel.

Opraveno.


Fakturace

Novinka V editoru položky dokladů ve skladech a fakturaci byly obnoveny klávesové zkratky pro vybrané akce (Ctrl+R, Ctrl+O, Ctrl+K, Ctrl+P) přípustné v daném druhu dokladu.


Intrastat (SK)

Oprava Oprava přidělování pořadového čísla při zakládání nového MH pro DB s SK legislativou (zakládalo se MH rovnou s poř. číslem 2).


Oprava Opraven scénář:
 • založení MH
 • import položek ze schránky (Ctrl+V)

který končil chybou „Dataset not in edit or insert mode“.


Mzdy (CZ)

Novinka Dlouhodobé ošetřovné - nastavení mzdové složky

Došlo ke změně nastavení mzdové složky z hlediska započítání do Výkonu práce a Omluvené absence.
Výkon práce má být na mzdové složce zatržen, Omluvená absence má být na mzdové složce nezatržená.

Tato změna nastavení se provede automaticky pomocí změnového skriptu.


Novinka Zadání počátečních hodnot pro částky ročních mzdových složek (roční a pololetní odměny) v případě fúze

Funkcionalita počátečních hodnot pro roční mzdové složky byla upravena, aby v případě prováděné fúze zohledňovala zadané částky do výpočtu průměrného hodinového výdělku.
Podmínkou je mít zaškrtnutu položku Povolit fúzi ve mzdových konstantách a zadané datum fúze ve mzdové kartě.


Novinka Průměr na dovolenou - minimální mzda u hodinových mezd

Při určování průměrného výdělku z hlediska minimální mzdy v kombinaci s hodinovou mzdou a zrkrráceným úvazkem nebyl výpočet správný (jedná se o krátkodobě zanesenou chybu ve verzi před koncem roku).
Opraveno.


Novinka Příloha k žádosti o DNP včetně dávky otcovská

Byla uvolněna nová strukturra XML pro elektronické podání přílohy k žádosti o DNP. Dále byly uvolněny nové formuláře Přílohy k žádosti o DNP včetně verze s přehledem exekučních srážek.


Novinka Statistické sestavy - čtvrtletní výkaz P1-04

Byla uvolněna nová verze výkazu P1-04 pro rok 2018.

Co je nutné provést:

 • Po instalaci nové verze je nutné provést akci Doplň definice sestav v přehledu statistické sestavy


Novinka Formulář - Ohlášení plnění povinného podílu

Počet ve fyzických osobách - sekce F - se chybně bral vždy z aktuálního období a né z prosince vybraného roku.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2018

V prehľade Dividendy - zrážková daň po otvorení editora je možné odteraz označiť, či príjemca patrí do § 3 ods. 1 písm. e) a g). Zaškrtnutím tohto zaškrtávacieho políčka sa vyplní v oznámení riadok "01a - z toho úhrnná suma dane vyberanej zrážkou z podielov na zisku (dividend)".

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikli:

1. nové distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403490 / Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 01.01.2018
-403491 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 01.01.2018

2. upravená definícia správy:

 • Oznámenie o zr.dani (XML)


Novinka NOVINKA - Zadanie počiatočných hodnôt pre čiastky ročných mzdových zložiek (ročné a polročné odmeny) vs fúzia

Funkcionalita počiatočných hodnôt pre ročné mzdové zložky bola upravená tak, aby v prípade fúzie zohľadňovala zadané čiastky do výpočtu priemerného hodinového zárobku. Podmienkou je mať zaškrtnutú položku Povoliť fúziu v mzdových konštantách a zadaný dátum fúzie v mzdovej karte na záložke Zaradenie.


Novinka ÚPRAVA - Kontrola výpočtu mzdy - Poistenie - rozny základ

Z kontrol výpočtu mzdy bola zrušená kontrola na rozdielnosť vymeriavacích základov jedného druhu poistenia. Jedná sa o stav atribútu Výpočet: "Poistenie - rôzny základ".


Oběh zboží

Novinka Obnovena funkcionalita tlačítek Výběr a Opakovaný výběr v akci "Zadávání položek Ctrl+S" v dokladech oběhu zboží pro výběr položek na doklady zablokovaná od verze 2.0.2017.1000.


Oprava Pokud uživatel pořizoval PONx přímo v editorech dokladu skladu, celního skladu, či faktur hned v rámci pořízení nového dokladu (F2) pomocí akce (Ctrl+Alt+I), přiřadily se tyto PONx k dokladu, na kterém stál v přehledu, nikoliv k nově pořízenému dokladu. Opraveno.


Oprava Při použití přehledu výrobních čísel číslo 75 v uživatelském soudečku nebo ve workflow docházelo k chybě Access violation. Opraveno.


Oprava V editoru Skladové karty byly odstraněny tyto nedostatky:
 • v přehledu Ostatní měrné jednotky se nezobrazovaly MJ zavedené k dané kmenové kartě. Místo toho se zobrazovaly a zde také i daly založit MJ ke kartě, která měla stejné ID jako bylo ID stavové karty.
 • pokud se při fokusu na záložce 2, nebo 3 pokusil uživatel posunout na následující nebo předcházející skladovou kartu v přehledu, program nahlásil chybu: Field 'MnozstviUmisteni' not found a nebylo možno dále pokračovat v činnosti

Opraveno.


Pokladna

Oprava Pokladní doklad vzniklý jako kopie dokladu se někdy po stisku tlačítka "OK" v editoru neuložil. Chyba byla odstraněna.


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy při nastavení na řadě pokladny "DUZP podle DUZP na hlavičce dokladu" se na položce předvyplnilo DUZP historickým datumem, i když na hlavičce bylo prázdné.


Oprava Opravena chyba, která se vyskytovala při výmazu DUZP na hlavičce pokladního dokladu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy u pokladních dokladů se po vymazání jakéhokoliv datumu DUZP zobrazila hláška "Could not convert variant of type (Null) into type (Date)". Nyní lze DUZP vymazat, žádná hláška se nezobrazí.


Pokladní prodej

Novinka Pokladní prodej - standardní (nedotykový) režim

Při aktualizaci množství na položkách účtenky zadáním hodnoty s *+- na začátku do pole Registrační číslo na záložce 1 - Prodej se od verze 2017.2.1000 začala po potvrzení klávesou Enter měnit pozice kurzoru v seznamu položek, kurzor se vracel na první položku. Opraveno - kurzor zůstává na aktuální položce.


Novinka V dotykovém režimu editoru umožněno zadávat množství na 4 desetinná místa (dosud to šlo pouze na 2 a 4 desetinná místa šla zadat až v editoru položky).


Oprava Od verze 2017.2.1000 nebylo možno provést akci "Aktualizace stavu" nad řadou účtenek bez zadání data uzávěrky. Opraveno.


Pokladničný predaj (SK)

Novinka Funkcionalita prenesenia daňovej povinnosti byla aplikována i na účtenky pokladničného predaja. Ide o analógiu s fakturáciou.


Přepravní služby

Oprava Do generované faktury se nepřenášelo DIČ plátce z kalkulace (pokud je vyplněn)

Opraveno


Účetnictví

Novinka Přechodem na novou verzi dojde k překopírování sestav do přehledu "Evidence pro účely DPH - neseskupeno".


Novinka Upraven přepočet základu a částky DPH při účtování faktur - samovyměření. Hodnoty se nepřepočítají, pouze se vyhodnotí odchylka daně.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Byly upraveny distribuční formuláře CZ výkazů u kterých se při uložení do PDF (RB) zobrazovaly neúplné číselné hodnoty. Jedná se o tyto tiskové formuláře:

Název Sys.č.

 • Přehled o peněžních tocích -5058
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu -5055
 • Přehled o peněžních tocích (vč.min.období) -5056
 • Rozvaha - zkrácený rozsah - od 2016 -5040
 • Rozvaha - zkrácený rozsah - od 2016 (MUJ) -5044
 • Rozvaha - plný rozsah - od 2016 -5039
 • Výkaz zisku a ztráty - zkrácený rozsah - od 2016 -5038
 • Výkaz zisku a ztráty - plný rozsah - od 2016 -5037
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export