Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2018.0001 - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Datamoduly přehledů Detail platebních příkazů tuzemských a Detail platebních příkazů zahraničních byly upraveny tak, aby při vytažení přehledu do uživatelského soudečku nehlásil chybu.


Celní případy

Novinka Editor dokladu, tlačítko Podání: před vlastním zavřením editoru se provede kontrola vyplněnosti dat.

V případě chybných dat se zobrazí seznam chyb, editor se nezavře, podání neproběhne.


Novinka Hlavička celního dokladu : povoleno přejmenování atributů: Dopravce, Řidič.


Novinka ECS Vývoz - na hlavičce deklarace byl zpřístupněn atribut DCP.


Novinka Pro zprávy pro opravu v modulech ICS Dovoz, ECS Vývoz, NCTS Vydaný, Souhrnn deklarace se mohlo stát, že nešla vygenerovat xml zpráva.

Zobrazila se chyba : Zprávu nešlo uložit v kódování ISO-8859-2.
(Popis zboží např. obsahuje znak €.)
Opraveno.


Novinka Přehled definice zpráv : upraven dialog pro zadání původního šifrovacího certifikátu a původního podepisovacího certifikátu.

Kontrola vyplněnosti byla nastavena opačně.

Při akci podepisovacího se do přehledu načtou všechny certifikáty, které jsou použity v definici zpráv na záložce el.podpis.

Při akci šifrovací certifikát se načtou certifikáty z def.zpráv ze záložky šifrování.
Tato funkcionalita se nemění !


Novinka Odesílání informací o změně stavu :

přidána podpora pro stav "Ukončeno,opraveno".
Stav se nastavuje přijetím zpráv :

 • ICS Dovoz : CI_IOPD
 • ECS Vývoz : CI_VOP

CI_IOPD : přijetím této xml zprávy již nebudou aktualizována data dokladu !


Novinka ICS Dovoz - import VIN kódů z excelu.

Upraven import pro podporu pouze jednoho sloupce - seznamu VIN kódů.


Novinka Dopravce - na hlavičce dokladu zál..2 Organizace - pro zadání řidiče bude přehled filtrován na kontaktní osoby dané organizace, pokud je zadána.


Novinka Export zajištění pro vícenásobné jištění : ošetřen export pro neopakování skupin GU, GU01.

Týká se podávacích xml zpráv :

 • ICS_DNPODD
 • ICS_DNPODCN
 • DN_UKO
 • DN_SD
 • DN_POD


Novinka Zajištění celního dluhu : atribut "Omezení platnosti EU" bylo povoleno zadání "není".


Novinka Je-li na kmenové kartě (Dodatek ke kmenovým kartám) zadáno "Číslo povolení k průmyslové montáži", tak při generování ICS dovoz z celní příjemky se toto číslo použije pro vygenerování předloženého dokladu N990 i při kódu preference 123 (dosud bylo pouze pro kódy 115 a 140).


Celní sklad

Novinka Na položkách celních příjemkek a výdejek bylo nesprávně umístěno pole dodací podmínka. Zároveň bylo o řádek odsazeno pole s cenou položky a nesprávně se zobrazoval atribut sleva.


Novinka Je-li v konfiguraci celního skladu nastaven přepínač "Předložené doklady / osvědčení připojovat z" na hodnotu "0-celní příjemky (default)", tj. přebírání dokumentů z příjemek, tak se při generování ICS z výdejek po připojení dokumentů k výdejce nově provede i založení dosud neexistujících faktur s kódem N380 z příjemek tak, aby byl výsledek bez duplicit.

Výsledek najdete v přehledu "Předložené doklady / osvědčení" u každé položky ICS.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Výčet typu schránkových uživatelů rozšířen o:
 • LIQUIDATOR - Likvidátor společnosti (u PO nebo OVM)
 • RECEIVER - Nucený správce
 • GUARDIAN - Opatrovník právnické osoby

Nutné pro správnou komunikaci mezi HELIOS Orange a ISDS.
Uživatel datových schránek toto rozšíření nezaregistruje.


Fakturace

Novinka Fakturace (faktury vydané i přijaté).

Upravena funkcionalita Upozornění - Režim PDP.

 • Pro zboží s Kódem/druhem zboží KV DPH začínajících na 10, 12, 72 a 73 se
  • od 1.1.2018 vč. (vzhledem k DUZP) nehlídá limit 5000 EUR, ale hlídání je bez limitu.
  • do 1.1.2018 (vzhledem k DUZP) hlídá limit 5000 EUR (původní funkcionalita).
 • Pro zboží s Kódem/druhem zboží KV DPH MT a IO se hlídá limit 5000 ber ohledu na DUZP (původní funkcionalita).
 • Pro zboží s Kódem/druhem zboží KV DPH nevyplněným se vzhledem k PDP nic nekontroluje (původní funkcionalita).


Kapacitní plánování

Novinka V konfiguraci kapacitního plánu je možné změnit výchozí třídění stromu zakázek a řídících výrobních příkazů v diagramu úkolů.

Změnu třídění je možné nastavit dle uživatelského sloupce nad zakázkou nebo výrobním příkazem.

Ve výchozím zobrazení editoru se tyto parametry zadávají na záložce "Nástroje přizpůsobení" v sekci "Uživatelské sloupce pro definici pořadí".


Kontrakty a odvolávky

Novinka Pokud se převádí na výdejku položka z kontraktu převodem, doplní se na výdejku i cena z kontraktu (v předchozích verzích se cena v tomto režimu nepřenášela).

Cena se nyní doplní pouze v případě shody měny na výdejce s kontraktem.
Pokud cenu nebude možné přenést, zobrazí se chybová hláška.


Mzdy (CZ)

Novinka OZNÁMENÍ - Legislativní připravenost

Tato verze je již připravená k tomu, abyste vypočítali výplaty za leden 2018 podle nové legislativy.


Novinka Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

V ročních sestavách je k dispozici upravený formulář Potvrzení - daňové zvýhodnění, který slouží pro potvrzení uplatněných daňových zvýhodnění.


Novinka Výpočet daně a daňového zvýhodnění

V přehledu ročního zúčtování daně je k dispozici nový formulář Roční zúčtování daně (vzor č. 22).


Novinka Definované importy, mazání řádků v přehledu importních dat

Při mazání řádků z importního přehledu definovaných importů mohlo dojít k zobrazení chybové hlášky a došlo k zamrznutí programu.
Access violation at address 464802DE in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 000001F5

Opraveno


Novinka Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením...

V ročních sestavách je možné tisknout nový formulář ZPS - Plnění povinného podílu, kterým se provádí tisk hodnot povinného podílu za rok 2017


Novinka Plugin vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2017

V rámci pluginu vyúčtování zálohové a srážkové daně byly provedeny změny dle formulářů pro vyúčtování roku 2017. Dále byly doplněny nové tiskové formuláře.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně - vzor č. 22
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 17
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.3-vzor č. 16
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.4-vzor č. 11
 • Vyúčtování srážkové daně - vzor č. 17
 • Vyúčtování srážkové daně-Příloha č.1- vzor č. 13


Novinka Důchodový věk pro odchod do důchodu od 1.1.2018

Díky zákonu č. 203/2017 Sb. o důchodovém pojištění dochází k určení pevného důchodového věku. U všech pojištěnců narozených po roce 1971 bude důchodový věk jednotný pro všechny a to 65 let.

V tomto smyslu byla upravena funkce generování a aktualizace datumu nároku odchodu do důchodu, která se spouští na akci místní nabídky v přehledu Důchody.


Novinka Neaktivní akce ČSSZ - žádost o DNP - příloha v zavřeném období

Pokud bylo mzdové období uzavřeno, nebylo možné spustit akce místní nabídky Roční docházka, ČSSZ - žádost o DNP - příloha. Nyní je možné zobrazovat přehled příloh i v uzavřených obdobích.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o srážkách srážkové daně vzor č.5 v angličtině

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č.5).


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o zadnitelných příjmech vzor č. 26 v angličtině

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 26).


Novinka Formuláře příloh vyúčtování zálohové daně za rok 2017

Do přehledu ročních sestav byly doplněny nové tiskové formuláře pro přílohy k vyúčtování zálohové daně.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.14 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1-vzor č. 17


Novinka ZMĚNA - Nové kontroly v editoru Rodinní příslušníci

1. V editoru Rodinní příslušníci se od nynějška:

a) při rušení rodinného příslušníka, který má na sobě navázaný Daňový bonus (DB), se kontroluje, zda tento DB nebyl již použit ve výpočtu mzdy v předchozích obdobích vybraného kalendářního roku, jestliže byl tak nelze RP zrušit. Uživatel ukončení platnosti DB zaeviduje zadáním data platnosti.

b) kontroluje povinnost zadání příjmení, jména, rodného čísla a data narození následovně:
Příjmení rodinného příslušníka - povinné
Jméno rodinného příslušníka - povinné
Rodné číslo rodinného příslušníka - povinné pro vztah Dítě
Datum narození rodinného příslušníka - povinné pro vztah Dítě

c. pokud uživatel v průběhu roku změnil rodinnému příslušníku jakýkoliv znak v příjmení, jménu nebo datu narození, v takovém přijde je rodinní příslušník indentifikován jako více různých osob (z důvodu seskupení za Příjmení, Jméno, Rodné číslo a Datum narození). Z toho důvodu vznikl nad přehledem Rodinní příslušníci nový atribut Změny na rodném čísle. Tento atribut identifikuje, zda v průběhu kal. roku došlo ke změně příjmení, jména nebo data narození na rodném čísle rodinného příslušníka. Tento atribut si může uživatel zobrazit do přehledu Rodinní příslušníci pomocí tlačítka Nastav.

Zároveň vznikla akce Sladění údajů na RČ, pomocí které se sjednotí hodnoty atributů Příjmení, Jméno a Datum narození na rodném čísle vybraného jednoho záznamu a podle hodnot vybraného mzdového období. Sjednocení proběhne od začátku roku do vybraného období podle hodnot ve vybraném období.

Pokud má rodinní příslušník zadaný DB, nelze měnit atribut Rodné číslo a Jméno.

POZOR:
Změna rodného čísla rodinného příslušníka formálně znamená jinou osobu a nelze pak dohledávat podle ní zpětně. Pokud uživatel bude potřebovat změnit chybně zadané nebo vůbec nezadané rodné číslo rodinného příslušníka, nelze toto řešit v editoru Rodinného příslušníka, pokud už má zadaný DB. V tomto případě je možné postupovat následovně:

a) smazat celý záznam Rodinného příslušníka z přehledu Rodinného příslušníka a zadat rodinného příslušníka opět nebo b) v editoru Mzdové údaje na záložce Odvody podzáložke Dane vymazat DB a následně v editoru Rodinní příslušníci již půjde Jméno a Rodné číslo rodinného příslušníka editovat.

2. V editoru Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka Daně v sekci Odpočty a bonusy se při rušení DB kontroluje, zda tento DB nebyl již použit ve výpočtu mzdy v předchozích obdobích vybraného kalendářního roku, jestliže byl tak nelze DB zrušit. Uživatel ukončení platnosti DB zaeviduje zadáním data platnosti.


Mzdy (SK)

Novinka OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za január 2018 podľa novej legislatívy.

Ďalšiu verziu chystáme v priebehu 2/2018, táto verzia bude obsahovať Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (OZN4311v18_1).


Novinka INFO - Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti .... za rok 2017

Tlačivo ako aj XSD schéma Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti....za rok a Potvrdenie o podaní hlásenia ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2014.

Používateľ teda použije pre rok 2017 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad:

Sys.č. / Názov
-403479 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF)
-403478 / ROČNÉ hlásenie (IV. časť)
-403477 / ROČNÉ hlásenie (V. časť)
-403469 / ROČNÉ hlásenie - potvrdenie

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2017 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad nasledovný formát správy:

Ročný daňový prehľad (XML)

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na to, že tlačivo hlásenia sa za zdaňovacie obdobie 2017 nemení, informujeme daňovníkov o zmene, ktorá má vplyv na vyplnenie hlásenia. V súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vzhľadom na časovú ohraničenosť postupu podľa tohto ustanovenia do 31.12.2016 za zdaňovacie obdobie 2017 už nie je možné uplatniť sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako nezdaniteľnú časť základu dane.
Číselné údaje v IV. časti na riadku 9 a v V. časti na riadku 8 hlásenia sa za zdaňovacie obdobie 2017 z tohto dôvodu nevypĺňajú.

(zdroj: www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=11542)


Novinka INFO - Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň .... za mesiace roku 2018

Tlačivo ako aj XSD schéma Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň ....za mesiac a Potvrdenie o podaní prehľadu ostáva v platnosti a je bez zmien oproti roku 2016.

Používateľ teda použije pre rok 2015 nasledovné distribučné tlačové formuláre, ktoré sa nachádzajú nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad:

Sys.č. / Názov
-403150 / MESAČNÝ prehľad (I.-III.časť) (FDF)
-403142 / MESAČNÝ prehľad - potvrdenie (FDF)

Pre elektronickú komunikáciu použijete aj pre rok 2018 nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane a Ročné zostavy/Daňový prehľad nasledovný formát správy:

Mesačný daňový prehľad (XML)


Novinka NOVINKA - Dôchodkový vek od 1.1.2018

Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2017 Z. z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018 sa dôchodkový vek zvyšuje o 63 dní, t.j. dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.

Na základe tejto zmeny boli systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. v editore ELDP v atribúte Dôchodkový vek sa zobrazuje automaticky nový dôchodkový vek, na základe tohto dátumu dôjde automaticky k prerušeniu riadku obdobia poistenia ako doteraz.

2. prehľad Dôchodky - akcia Výpočet nároku na star.dôchodok podakcia Generuj nanovo bola upravená tak, aby počítala nárok na starobný dôchodok po novom.

3. prehľad Dôchodky akcia Výpočet nároku na star. dôchodok podakcia Aktualizuj vybrané bola upravená tak, aby zaktualizovala už zaevidované nároky na starobný dôchodok po novom. POZOR, táto akcia len zaktualizuje hodnotu Dátum nároku, v prípade, že by mala byť vynulovaná vzhľadom k maximálnemu možnému dátumu dovŕšenia DV, pôvodný nárok ponechá bez zmeny.

UPOZORNENIE:
Aktuálny max. dátum dovŕšenia DV, ktorý je možné určiť výpočtom je 19.05.2019, toto obmedzenie sa nevzťahuje na ženy, ktoré dovŕšia dôchodkový vek podľa § 65 ods. 4 až 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (uplatnenie starostlivosti o deti).

3. Hlásenie zmien ZP akcia Generuj zmeny/Dôchodky bola upravená tak, že generuje hlásenie pri vzniku nároku na starobný dôchodok podľa nového výpočtu.

Kalkulačka pre výpočet dôchodkového veku:
https://esluzby.socpoist.sk/doch_vek/


Novinka NOVINKA - Minimálna mzda platná od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

Na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z.z. zo dňa 15.11.2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 došlo k zmene minimálnej mzdy (MM) a minimálnych mzdových nárokov (MMN) od 1. 1. 2018 na nasledovné hodnoty:

Názov / Min.mzda mesačná / Min.mzda hodinová
1. stupeň / 480,00 / 2,7590
2. stupeň / 576,00 / 3,3108
3. stupeň / 672,00 / 3,8626
4. stupeň / 768,00 / 4,4144
5. stupeň / 864,00 / 4,9662
6. stupeň / 960,00 / 5,5180

Nad prehľadom Mzdové obdobie nad mzdovým obdobím 1/2018 po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt sa zaktualizujú konštanty pre minimálnu mzdu platné od 1. 1. 2018.

Nové hodnoty mzdových konštánt pre minimálnu mzdu si môžete skontrolovať pod prehľadom Konštanty a číselníky voľba Minimálna mzda.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018


Novinka NOVINKA - Ročné zúčtovanie dane 2017

Pred samotným zahájením výpočtu RZD za rok 2017 si prosím, skontrolujte mzdové konštanty pre RZD. Mzdové konštanty platné pre RZD 2017 sú súčasťou tejto verzie a je možné si ich zaktualizovať 2 spôsobmi:
1. nad aktuálnym mzdovým obdobím 12/2017 akciou Aktualizácia mzdových konštánt
2. nad uzavretým mzdovým obdobím 12/2017 akciou Aktualizácia konštánt pre RZ

Po aktualizácii si daňové konštanty používateľ skontroluje nad mzdovým obdobím 12/2017:
1. Zúčtovanie dane (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Dane/editor symbolu ZD/záložka Zúčtovanie dane sekcia Zam. prémia):
6-násobok minimálnej mzdy € 2610,-
12-násobok minimálnej mzdy € 5220,-
Základ dane z 12-násoboku minimálnej mzdy € 4520,52

2. Odpočítateľné položky a bonusy (cesta: Konštanty a číselníky/sekcia Odpočítateľné položky a bonusy):
Nezdaniteľná čiastka na manžel(-ku) pre rok 2017 € 3 803,33
Nezdaniteľná čiastka na DDS pre rok 2017 € 180,-
Nezdaniteľná čiastka na DP SDS pre rok 2017 € 0,00
Nezdaniteľná čiastka na DVZP pre rok 2017 € 0,00

Nad prehľad Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane pribudli nové distribučné tlačové formuláre:
Sys.č. / Názov / Platnosť od -403488 / Žiadosť o RZD / 01.01.2017 -403487 / Ročné zúčtovanie dane / 01.01.2017 -403489 / Vyhlásenie a Potvrdenie (2% alebo 3% dane) / 01.01.2017

Podrobnejšie informácie k RZD nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Ro%C4%8Dn%C3%A9_z%C3%BA%C4%8Dtovanie_dane_-_Mzdy_%28SK%29

Použité skratky:

 • RZD -ročné zúčtovanie dane
 • RZ - ročné zúčtovania
 • DP SDS - dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
 • DDS - doplnkové dôchodkové sporenie
 • DVZP - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 2017 (ÚNP 1-01)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 pre rok 2017, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2017:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403306 / Ročný výkaz ÚNP 1-01 / 01.01.2017

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 30. 4. 2018 na webovej stránke Trexima: http://www.trexima.sk/mojeunp

Elektronický štatistický výkaz vygenerujete v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy voľba ÚNP 1-01 pomocou akcie Správy podakcia Generovanie správ formátom správy:
ÚNP 1-01 - XML


Novinka NOVINKA - Štvrťročný výkaz o práci 2018 (Práca 2-04)

Štatistický úrad SR vydal nové tlačivo Štvrťročný výkaz o práci (Práca 2-04) pre rok 2018, ktorý neobsahuje žiadne nové položky.

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Štatistické zostavy/Práca 2-04 nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2018:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403017 / Štvrťročný výkaz - Práca 2-04 / 01.01.2018

UPOZORNENIE:
Štatistický výkaz sa podáva len elektronicky a je potrebné ho podať do 20. dňa po sledovanom období na webovej stránke ŠÚ SR: www.statistics.sk


Novinka NOVINKA - Zmeny v daniach od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

1. V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 173/2017 zo dňa 30. 6. 2017 sa od 1. 7. 2017 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 199,48 mesačne, z toho dôvodu sa menia nasledovné mzdové daňové konštanty:

1. hranica zdaniteľnej mzdy pri progresívnom zdanení je € 35268,06/rok (t.j. € 2939,01/mesiac)
2. daňový bonus na dieťa pre rok 2018 je € 258,72/rok (t.j. € 21,56/mesiac/dieťa)
3. základná nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2018 je € 3830,02/rok (t.j. € 319,17/mesiac)
4. nezdaniteľná časť na manžela/-ku pre rok 2018 je € 3830,02/rok

2. Finančná správa SR vydala nové daňové tlačivo pre rok 2018:
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Tieto zmeny boli v systéme Helios Orange zapracované nasledovne:

1. aktualizačný súbor pre aktualizáciu mzdových konštánt bol zaktualizovaný, t.j. po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2018 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:
a. symbol dane ZD položka Hranica mesačná = 2939,01 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

b. symbol dane ZD položka Hranica ročná = 35268,06 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [1] Daň)

c. symbol DB položka Ročná čiastka = 258,72 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

d. symbol ZNČ položka Ročná čiastka = 3 830,02 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

e. symbol NČM položka Ročná čiastka = 3 830,02 (cesta: Konštanty a číselníky záložka Dane sekcia [2] Odpočítateľné položky a bonusy)

2. nad prehľadom Ročné zostavy sa nachádza nový distribučný tlačový formulár: Sys.č. / Názov / Platnosť od -403163 / Vyhlásenie na uplat. ZNČ a DB / 01.01.2018

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018

Použité skratky:

 • DDS - dochodkové doplnkové sporenie
 • ZNČ - základná nezdaniteľná časť
 • NČM - nezdaniteľná časť manžel/-ka
 • DB - daňový bonus
 • ZD - základná daň


Novinka NOVINKA - Zmeny v sociálnom poistení od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

1. Štatistický úrad SR zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy za rok 2016, ktorá dosiahla 912 €. Od nej sa odvíja aj výška všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ), na základe ktorého sa určuje výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Hodnota VVZ je za rok 2016 vo výške 10 944 eur, na základe čoho sa mení od 1. 1. 2018 výška mesačného maximálneho VZ na NP, DP, GP, PvN a RFS na hodnotu € 6384,-.

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri sociálnych odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2018 vo výške € 611,04 €

3. Max. DVZ pre náhradu príjmu pri dočasnej PN v roku 2018 je € 59,9671

4. v zmysle § 131 ods. 2 je sadzba poistného na starobné poistenie pre zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľom podľa zákona č. 43/2004 (t. j. je sporiteľom SDS v II. pilieri) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok od roku 2018 vo výške 9,50 % z vymeriavacieho základu.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2018 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Max.VZ - mesiac = 6384,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)
2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 611,04 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)
3. Maximálny DVZ novej DNP = 59,9671 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [1] Nemocenské dávky
4. Sadzba starobného poistenia zamestnávateľa za sporiteľa v II. pilieri = 9,50 (cesta: Konštanty a číselníky záložka DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • NP - nemocenské poistenie
 • ND - nemocenská dávka
 • DP - dôchodkové poistenie
 • GP - garančné poistenie
 • PN - pracovná neschopnosť
 • PvN - príspevok v nezamestnanosti
 • RFS - rezervný fond solidarity
 • PDN - predtým dlhodobo nezamestnaný
 • DNP - dočasná pracovná neschopnosť
 • DVZ - denný vymeriavací základ
 • SDS - starobné dôchodkové sporenie


Novinka NOVINKA - Zmeny v zdravotnom poistení od 1. 1. 2018 - mzdové konštanty

1. Ročný maximálny VZ na ZP z dividend pre rok 2018 vyplatených za účtovné obdobie 2013-2016 je € 54720,-

2. Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pre DN pri zdravotných odvodoch, je pre pracovný pomer, ktorý vznikne v roku 2018 je € 611,04.

3. NR SR dňa 6. 12. 2017 schválila novelizáciu zákona č. 580/2004 Z. z. na základe, ktorej s účinnosťou od 1. 1. 2018 dochádza k ukončeniu uplatňovania odpočítateľnej položky na VZ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na VZ zamestnanca.

Na základe týchto zmien bol v systéme HELIOS Orange zaktualizovaný súbor mzdových konštánt. Po spustení akcie Aktualizácia mzdových konštánt (cesta: Mzdové obdobie) nad mzdovým obdobím 1/2018 sa zaktualizujú nasledovné mzdové konštanty:

1. Dividendy - maximálny VZ = 54720,- (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie)

2. Dlhodobo nezamestnaný - Hranica SP a ZP = 611,94 (cesta: Konštanty a číselníky na záložke DNP a poistenie sekcia [2] Poistenie časť Hranica príjmu)

3. Algoritmus uplatnenia odpočítateľnej položky bol upravený tak, aby sa od 1/2018 uplatnil len z VZ za zamestnanca.

Podrobnejšie informácie o legislatívnych zmenách platných od 1. 1. 2018 nájdete na našom webe v Poradni SK: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._1._2018

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ZP - zdravotné poistenie
 • DN - predtým dlhodobo nezamestnaný


Novinka OPRAVA - Definované importy - mazanie riadkov v prehľade importných údajov

Pri mazaní riadkov z importného prehľadu definovaných importov mohlo dôjsť k zobrazeniu nasledovnej chybovej hlášky a k zamrznutiu systému HELIOS Orange:

"Access violation at address 464802DE in module 'HeLib4.bpl'. Read of address 000001F5"

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Dividendy - základ dane

Ak ste vo výpočte mzdy mali viac ako jedného zamestnanca, ktorý mal vyplatenú dividendu, ktorá podliehala len odvodu na ZP (t.j. neplatí sa odvod na SP), mohlo sa stať, že systém napriek tomu vypočítal alikvótnu časť SP z dividend, ktorá následne ovplyvnila základ dane.

Výpočet základu dane bol upravený.

UPOZORNENIE:
Skontrolujte si, prosím výpočet mzdy, v ktorej ste použili Mzdovú zložku pre vyplatenie dividend, ktorá podlieha len odvodu na ZP. Pre účely tento kontroly môžete použiť systémovú zostavu Dividendy, ktorú nájdete priamo v editore Výpočtu mzdy po stlačení tlačidla Zostavy. Po zobrazení systémovej zostavy Dividendy by ste mali mať v stĺčeku SP div. hodnotu 0, ak sa táto hodnota nerovná 0, tak je nutné skontrolovať základ dane. V prípade, nesprávneho základu dane je nutné spustiť akciu Prepočet, čím sa výpočet mzdy zaktualizuje.

Použité skratky:

 • ZP - zdravotné poistenie
 • SP - sociálne poistenie


Novinka ÚPRAVA - Mzda na účet v cudzej mene

V prípade mzdovej zložky skupiny zrážky zo mzdy, na ktorej nie je povolené zadávať čiastku, z dôvodu, že je počítaná automaticky (napr. mzda na účet, odbory a pod.) nebolo možné v editore Paušály a zrážky, v editore Mzdová zložka vo výpočte mzdy a v editore Predspracovania zadať kód cudzej meny.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - podiel mesačného VZ

Pri výpočte podielu mesačného VZ v prípade prerušenia poistenia bol upravený algoritmus tak, aby v jednotlivých riadkoch ELDP bol vypočítaný podiel mesačného VZ na dni, za ktoré sa platí poistenie.

Príklad:
PP 1.1.2018 - 31.1.2018
Ošetrovné 13. - 23. 1. 2018, t.j. 11 KD z toho 10 KD vylúčená doba a 1 KD prerušenie poistenia
VZ 1/2018 € 600,54

nový výpočet:
(počet dní, za ktoré sa platí poistné: 31 KD - 11 O = 20 KD)
01012018-22012018 VZ = 600,54/20x12=157,092=423,91
24012018-31012018 VZ = 600,54/20x8=235,638=176,63

pôvodný výpočet:
01012018-22012018 VZ = 600,54/30x22=440,40
24012018-31012018 VZ = 600,54/30x8=160,14

Použité skratky:

 • VZ - vymeriavací základ
 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia
 • KD - kalendárne dni
 • O - ošetrovné


Novinka ÚPRAVA - Priemerné zárobky pre bankové účely - tlač formulárom

Nad prehľadom Priemerné zárobky pre bankové účely po stlačení tl. F8 - Tlač formilárom sa mohla objaviť chybová hláška:

"Division by zero."

Upravené


Novinka ZMENA - Nové kontroly v editore Rodinní príslušníci

1. V editore Rodinní príslušníci sa odteraz:

a. pri rušení rodinného príslušníka, ktorý má na sebe naviazaný Daňový bonus (DB), sa kontroluje, či tento DB nebol už použitý vo výpočte mzdy v predchádzajúcich obdobiach vybraného kalendárneho roka, ak bol tak nie je možné RP zrušiť. Používateľ ukončenie platnosť DB zaeviduje zadaním dátumov platnosti.

b. kontroluje povinnosť zadania Priezviska, Mena, Rodného čísla a Dátumu narodenia nasledovne:
Priezvisko rodinného príslušníka - povinné
Meno rodinného príslušníka - povinné
Rodné číslo rodinného príslušníka - povinné pre vzťah Dieťa
Dátum narodenia rodinného príslušníka - povinné pre vzťah Dieťa

c. ak používateľ v priebehu roka zmenil rodinnému príslušníkovi akýkoľvek znak v Priezvisku, Mene alebo Dátume narodenia, v takomto príde je rodinní príslušník indentifikovaný ako viac rôznych osôb (z dôvodu zoskupenia za Priezvisko, Meno, Rodné číslo a Dátum narodenia). Z toho dôvodu vznikol nad prehľadom Rodinní príslušníci nový atribút Zmeny na rodnom čísle. Tento atribút identifikuje, či v priebehu kal. roka došlo k zmene Priezvisko, Mena alebo Dátumu narodenia na rodnom čísle rodinného príslušníka. Tento atribút si môže používateľ zobraziť do prehľadu Rodinní príslušníci pomocou tlačidla Nastav.

Zároveň vznikla akcia Zladenie údajov na RČ, pomocou ktorej sa zjednotia hodnoty atribútov Priezvisko, Meno a Dátum narodenia na rodnom čísle vybraného jedného záznamu a podľa hodnôt vybraného mzdového obdobia. Zjednotenie prebehne od začiatku roka do vybraného obdobia podľa hodnôt vo vybranom období.

Pokiaľ má rodinní príslušník zadaný DB, nie je možné meniť atribút Rodné číslo a Meno.

POZOR:
Zmena rodného čísla rodinného príslušníka formálne znamená inú osobu a nie je možné potom dohľadávať podľa nej spätne. Zmeniť/opraviť RČ je možné len v období, v ktorom bol Rodinní príslušník zaevidovaný.


Novinka ZMENA - Ročné zúčtovanie dane (RZD) vs rodinný príslušník

1. v editore RZD v sekcii Položky po zadaní symbolu DB sa odteraz vyžaduju zadanie dieťaťa

2. v položkách RZD so symbolom ZNČ sa odteraz v atr. "DB uplatnený" zobrazuje hodnota "Nie" (doteraz sa zobrazovala hodnota "Áno" pri všetkých položkách)

3. pri ukladaní editora RZD sa odteraz kontroluje, či existuje v položkách RZD symbol DB, na ktorom je naviazané dieťa, u ktorého sa nezhoduje jeho meno, priezvisko a Dátum narodenia v jednotlivých mesiacoch kal. roka.


Obecné

Oprava Kontrola databáze při přechodu na novou verzi HELIOSu (konkrétně reindexace databáze) nemuselo v určitém specifickém případu doběhnout. Opětovné spuštění HELIOSu už proběhne v pořádku. Opraveno.


Oprava Když je na tiskovém formuláři definovaný název předmětu nebo přílohy a použije se DEF OK (Realizace Tisk Nový doklad), tak tento sled událostí končí chybou. HELIOS není schopen správně identifikovat doklad. Opraveno.


Oběh zboží

Oprava Na výdejce se v editoru položky v přehledu aktivovaném akcí "Rozpis dílčích umístění" v místní nabídce neobjevovala akce "Návrh rozpisu umístění" v případě, že nově zakládaná položka ještě nebyla uložena. Opraveno


Oprava Na položky dokladu je při vložení položky na doklad zapisován údaj o případné existující ceníkové akci.

V určitých případech docházelo ke smazání tohoto údaje (např. dohledána cena z návazných skupin karet NSK, kdy pro rozhodné množství cena v NSK zadána byla a v akci pro toto množství zadána cena nebyla). Smazání akce z položky se ukázalo být nežádoucí, jelikož při následné změně množství položky např. z 0 na 1, které již odpovídá množství v akci, se již IDAkce nevrátilo a nedotáhla se tedy správná cena dle akce, ale ponechala se původní z návazné skupiny karet. Opraveno


Oprava Schválení expedičního příkazu nezamklo editaci položek. Dále pouhé zadání data splnění u vydaných objednávek zamklo editaci položky, což není správně - zamčení má proběhnout až při zadání příznaku schválení. Opraveno.


Oprava Na položkách dokladů se v editoru nevyplňovaly hodnoty Množství k dispozici a Mn.dispo. po výdeji. Dále se v editoru položky nesprávně vyplňovala hodnota Mn. na skl. (Množství na skladě) - propisovalo se zde množství zadané na položce. Obě chyby opraveny.


Oprava Pokud nejsou na dokladu výrobní čísla, je opět výchozí záložka „Stav výrobních čísel“ jako bylo dříve. Chybně bylo výchozí „Výrobní čísla položky“ - opraveno.


Oprava Pokud se změnil v přehledu skladových karet položek, z něhož se vybírají položky do dokladu, přednastavený sklad na jiný, neprovedl se následně přenos označených položek do dokladu. Objevilo se procesní okno, ale zůstalo prázdné. Po odchodu z okna se položky na doklad nepřidaly. Opraveno


Pokladna

Novinka V editoru pokladních dokladů doplněny do horní lišty informace:
 • Typ dokladu (Příjmový nebo Výdajový)
 • Číslo dokladu
 • Popis
 • Číslo pokladny


Novinka Pokladní doklad - změna data pořízení a případu při akci NOVÝ je upravena podle Kopie pokladního dokladu:

U Pokladního dokladu s aktuálním datem (dnes), ukládá se skutečný čas.
U Pokladního dokladu s jiným (než aktuálním) datem je čas nastaven tak, aby se doklad zařadil za poslední doklad daného dne.
Změna data při akci OPRAVA zachována v původním stavu.


Oprava Pokud měl pokladní doklad položky, nebylo možné změnit datum případu. Na pokladním dokladu též nebylo možné změnit částku "K úhradě". Chyby byly odstraněny.


Oprava Opravena chyba při kopii pokladního dokladu. V Konfiguraci je zaškrtnuno Datum případu podle data pořízení. Akce Kopie dokladu. V editoru "Vyberte prosím parametry kopie" se opraví datum Pořízeno na jiné datum. V některých případech se datum případu nastavilo na stejné datum.


Pokladní prodej

Oprava Od verze 2.0.2017.1200 přestala fungovat akce Dotace nad účtenkami v případě, že stav pokladny byl 0. Opraveno.


Řízení peněžních toků

Novinka V ŘPT bylo upraveno plnění datumu plnění - uživatel. Pro Objednávky vydané se nově plní toto datum datem úhrady zadaným uživatelem obdobn+ě jako u ostatních dokladů.


Účetnictví

Novinka Do přehledů částí A.1., A.4., B.1. a B.2. je doplněn počítaný sloupec "Více účetních dokladů". Sloupec je zatržen v případě, že je na daný řádek KH DPH navázáno více než jeden účetní doklad. Doklady lze zobrazit a je na uvážení uživatele, zda se jedná o chybu nebo nikoli.


Novinka Byl přepracován princip kontroly kontrolního hlášení DPH (CZ), zda je na řádek KH DPH navázáno více účetních dokladů. Úprava hlášení systému v případě nalezení vazeb na více účetních dokladů - v hlášení je zdůrazněno, že se jedná pouze o UPOZORNĚNÍ, nikoliv vždy o chybu.


Novinka Přehled Vstupní účtový rozvrh standardu. Opravena akce Kopírovat rozvrh vč. druhého účtu, Kopírovat rozvrh a Kopírovat totožné rozvrhy, kdy se otevřel chybný editor.


Novinka Pro výkazy DPH SK od 1.1.2018 se mění formát XML

část Adresa

 • element "telefon" bez podelementů
 • element "fax" zrušen
 • nový element "email", dotahuje se z kontaktu E-mail nulté organizace

část Oprávněná osoba

 • element "telefon" bez podelementů
 • nový element "email"

Poznámka Pro výkazy DPH SK do roku 2017 včetně vše zůstává původní.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Do generování XML výkazu DPH SK od roku 2018 bylo přidáno generování elementu "zastupca69aa".

Princip :

Výkazy do roku 2017 včetně :

 • element "zastupca69aa" není generován
 • pro hodnoty Plátce = Daňový zástupce / Daňový zástupce podle § 69a zákona / Daňový zástupce podle § 69aa zákona je plněn element "zastupca" na 1

Výkazy od roku 2018 :

 • element "zastupca69aa" je vždy generován
 • pro hodnoty Plátce = Daňový zástupce / Daňový zástupce podle § 69a zákona je plněn element "zastupca" na 1
 • pro hodnotu Plátce = Daňový zástupce podle § 69aa zákona je plněn element "zastupca69aa" na 1


Novinka Tlačivo daňového priznania k DPH od 1.1.2018

Od 1.1.2018 sa podáva daňové priznanie k DPH na novom tlačive.
Zmena tlačiva daňového priznania k DPH od 1.1.2018 nastala z dôvodu novelizácie zákona o DPH.
Na 1. strane tlačiva daňového priznania k DPH bola doplnená nová osoba - daňový zástupca podľa § 69aa zákona o DPH.


Výkazy a finanční analýza

Novinka V distribuci jsou výkazy pro podnikatele pro rok 2018.


Oprava Opravena chyba, kdy se při aktualizaci výkazu Vysvětlení (PAP XVII) za období 2017 se objeví hláška: Nenalezena rozvaha! Nutno doplnit !


Oprava Přehled Plánování. Opravena chyba akce Převzít ze skutečnosti, kdy se otevřel chybný editor.


Oprava Modul plánování - soustavy plánů - akce "Zobrazení po měsících", opravena chyba, kdy se zobrazilo okno s chybovou hláškou "Field 'IdFIACDefinice' not found."


Oprava Modul plánování - soustavy plánů - akce "Zobrazení po měsících", opravena chyba, kdy se zobrazilo okno s chybovou hláškou "Field 'IdFIACDefinice' not found."


Výroba

Novinka Ve výrobě existuje funkce pro aktualizaci ceny na vygenerované příjemce. Tato funkce dosud umožnila aktualizovat cenu pouze na odváděcí příjemce výrobku.

Nově tato funkce umožňuje i aktualizaci ceny na vratce materiálu/polotovaru z výroby.


Novinka Při generování vratky z výroby se u položek, které mají nastaven příznak "Vyřadit z kalkulace", přednabízí cena dle posledního výdeje položky na výrobní příkaz. V předešlých verzích se přednabízela cena nulová.


Novinka Do výrobních příkazů se při zadání příkazu nebo jeho aktualizaci kopírují Indexy změny z TPV.

Atributy se plní až od nové verze a do již existujících výrobních příkazů se nenaplní.

Tato vlastnost bude využitelná zejména v případech, kdy zákazník nepoužívá změnové řízení, ale chce si k výrobnímu příkazu uložit aktuálně platný index výrobní dokumentace.


Novinka Při kontrole pokrytí výrobního příkazu se nově respektují i skladové doklady s vazbou na konkrétní položku materiálů a polotovarů.

Výdejky, příjemky a jejich storna s vazbou na výrobu se ve výpočtu pokrytí chovají, jakoby již proběhly. Tato vlastnost se uplatní pouze při odpovídajícím režimu referenčního množství (např. Množství po výdeji respektuje výdeje na výrobní příkaz a storna vratek).

Nově se respektují při výběru režimů "Množství k dispozici ..." i veškeré rezervace a expediční příkazy s vazbou na výrobu. Tyto doklady se uplatní jako přednostní požadavek na vyskladnění.
Celý výpočet současně respektuje i případné existující doklady na alternativních kusovníkových vazbách.


Novinka Pokud je ve výrobě prováděna evidence operací po výrobních číslech, provádí se kontrola posloupnosti operací samostatně pro každé výrobní číslo.

Kontrolu posloupnosti operací lze nastavit na řadě výrobních příkazů.


Novinka Na výrobních příkazech a na výrobním plánu byl vytvořen nový atribut "Priorita". Zobrazuje se pouze při zakoupeném modulu "Zakázky".

Priorita se uplatní při výpočtu kapacitního plánu, kde se jednotlivé řídící výrobní příkazy plánují přednostně dle priority výrobního příkazu. Pokud priorita na výrobním příkaze nebude nastavena, dohledá se dle zakázky.


Oprava Při opravě kapacitního kalendáře nebylo možné v určitých kombinacích nastavit nepracovní dobu.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export