Verze 2.0.2017.1300 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Do konstant banky je přidána nová konstantu (Banka, Bankovní výpisy, Úhrady) – Nepřiřazovat faktury po splatnosti více než dnů.

Výchozí hodnota 0 - stávající stav - neomezeno
Pokud se nastaví vyšší číslo než 0, nebudou dohledávány faktury s datem splatnosti starším než: aktuální datum mínus Nepřiřazovat faktury po splatnosti více než dnů.
Důvodem je možnost nastavit, aby se nedohledávaly faktury starší, než např. 10 let (3652 dnů).


Celní případy

Novinka Do hlaviček dokladu bylo přidáno tlačítko pro Analýzu chyb (zobrazí se pro doklady ve stavu chyba).

Akce dohledá poslední CZ906A CI_CHB xml zprávu od celní správy a provede její analýzu s výpisem chyb.
(Nebude potřeba jít do přehledu a spouštět akci Zprávy k akt. záznamu, editaci, analýzu chyb.)


Novinka Do editorů ICS, NCP, ECS Vývoz, ECS Výstup, NCTS Vydaný, NCTS Přijatý bylo přidáno tlačítko pro spuštění akce Podání.

Lze podávat přímo z editoru dokladu včetně kontroly vyplněnosti dat.
Pokud existuje jedna definice zpráv pro podání (daného druhu dokladu), tak bude automaticky použita, jinak se zobrazí přehled definic zpráv k výběru.
Tlačítko je viditelné pro deklarace s nevyplněným MRN, popřípadě u NCTS Přijatého s nevyplněným datumem přijetí.


Novinka ECS Vývoz - akce pro webové služby:
 • Zákazy a omezení
 • Doplňující informace

ošetřen stav, kdy měl uživatel zadán dvojznakový oddělovač datumu.


Novinka ECS Vývoz - úprava kontroly QP311 - kontrola bude brát ohled i na položkový předchozí režim.


Novinka NCTS Vydaný - přidána možnost zadat seznam států pro uvedení trasy. xml elementy ITI.


Novinka NCTS Přijatý : Položky - přidána automatická aktualizace(přepočet) Hodnoty zboží z Ceny ve fakt.měně, při odchodu z políčka Cena.


Novinka Ukončení před tranzitem - umožněno vyplnit kód prospěchu - zál.č.2 organizace.


Oprava ICS Dovoz, ECS Vývoz - po změně měny na hlavičce dokladu se nedotahoval aktuální celní kurz.

Opraveno.


Fakturace

Novinka Kopie faktury, položkový převod, dokladový převod a Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka na položkách
 • Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka na položkách se ze zdrojové faktury s hodnotou Nastavení EET na "ANO" nebo "ANO - dávkové odesílání" přebíraly do cílového dokladu se stejnou hodnotou nastavení EET pouze při generování dobropisu (u generovaného dobropisu se hodnota Nastavení EET přebírá do cílového dokladu bez ohledu na nastavení na řadě dobropisu). Při prosté kopii faktury s hodnotou Nastavení EET na "ANO" nebo "ANO - dávkové odesílání" do cílové faktury s týmž nastavením se Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka nastavovaly dle nastavení na skladové/kmenové kartě. Došlo k úpravě: Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka se i při prosté kopii přebírá z položek na zdrojovém dokladu.
 • Při položkovém a dokladovém převodu do dobropisu se bez ohledu na hodnotu Nastavení EET na cílovém dokladu přenášel v položkách Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka ze zdrojového dokladu. Opraveno: při Nastavení EET na cílovém dokladu na hodnotu "NE" se údaje EET na položkách nepřebírají, položky mají Druh EET nastaven na "Vyjmuto z evidence EET".


Mzdy (CZ)

Novinka Srážková daň do 2 500 Kč

Od ledna 2018 lze uplatnit srážkovou daň nejen u dohod o provedení práce, ale i u tzv. jiných příjmů.

Obecně:

Bude platit, že pokud zaměstnanec NEPODEPÍŠE/NEUČINÍ Prohlášení k dani, potom:

1. zůstává zachována možnost srážkové daně u dohod o provedení práce do 10 000 Kč

2. nově lze srážkovou daň uplatnit u tzv. jiných příjmů (dohody o pracovní činnost, hlavní pracovní poměr...) do částky 2 500 Kč, nad tuto hranicí je odváděna zálohová daň.
Posuzování hranice probíhá vůči celkové výši příjmů.

Jedná se o dva naprosto rozdílné základy srážkové daně (do 10 000 Kč a do 2 500 Kč).

Z hlediska Heliosu Orange:

Roční uzávěrkou roku 2017 nebo aktualizací konstant v roce 2018 vznikne v Konstantách nový typ daně.

 • Zkontrolujte v Konstantách, jaký nový typ daně vznikl (ve většině případů, pokud nemáte vytvořen ručně nový typ daně, vznikne Typ daně 2)!
 • Tento nový typ daně budete přiřazovat zaměstnancům, kteří nepodepsali prohlášení
 • Jestliže budete mít zaměstnance, kteří mají u vás např. více dohod o provedení práce, je nutné tyto pracovní poměry svázat pomocí atributu Hlavní PP ve Mzdových údajích . Všechny tyto pracovní poměry musí mít přiřazen stejný typ daně (Typ daně 1)
 • Jestliže budete mít zaměstnance, kteří mají u vás např. dohodu o pracovní činnosti a zároveň např. odměnu člena družstva - opět musí být oba tyto pracovní poměry svázané a musí mít nastaven stejný typ daně (většinou se bude jednat o Typ daně 2) - musí se jednat o JINÝ TYP daně než u dohod o provedení práce.

Kontroly:

Existují kontroly, které umožňují zadat určtitý typ daně pouze určitým druhům pracovních poměrů.
Existuje nová kontrola u atributu Podepsal prohlášení ve Mzdových údajích, pokud je atribut nezatržen (tzn. není podepsáno Prohlášení), nelze zadat slevy a odpočty (doposud nebylo možné zadat Slevy pouze tehdy, pokud bylo nastavena srážková daň)


Novinka Zvýšení daňového zvýhodnění

S platností od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění také na první dítě.

Aktuální výše daňového zvýhodnění:

 • 15 204 Kč za rok (1 267 Kč za měsíc )

Aktuální hodnoty daňového zvýhodnění musí být poprvé použity ve výpočtu mezd za leden 2018.


Novinka Dlouhodobé ošetřovné

Platnost od 1. 6. 2018.

Náleží tehdy, jestliže osoba, o kterou je pečováno:

 • Byla alespoň 7 kalendářních dnů v nemocnici
 • Po návratu z nemocnice bude vyžadovat dlouhodobé ošetřovné alespoň 30 kalendářních dnů
 • Vyplácí se nejdéle 90 kalendářních dnů
 • Proplácí se 60% DVZ
 • Vyplácení provádí ČSSZ/OSSZ

Z hlediska nároku na dovolenou se jedná o výkon práce.

V programu Helios Orange vznikly nové mzdové složky 221 a 222 (pokud jste měli tato čísla již obsazená, hledá Helios další volná čísla).
V nabídce Konstanty a číselníky, DNP - vznikly nové konstanty týkajcí se Dlouhodobého ošetřovného.
V programu existuje kontrola, že likvidační mzdovou složku lze zadat až od období 06/2018.

Z hlediska uživatele se nic zásadního nemění - bude zadávat podobně jako kteroukoliv jinou mzdovou složku týkající se nemocenské dávky.

Program nekontroluje maximální počet zadaných dnů dlouhodobého ošetřovného.

POZOR!
V tuto chvíli ještě nejsou k dispozici upravené formluláře a xls výstupy na ČSSZ/OSSZ.


Novinka Nezabavitelná částka - výkon rozhodnutí

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka DNP a pojištění, sekce Sociální pojištění, došlo ke změně:

 • Položka Životní minimum byla upravena na 9 338 Kč

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka Nastavení a definice, sekce Výkon rozhodnutí, odbory, došlo ke změnám:

 • Položka Nezabavitelná částka na osobu povinnou byla upravena na 6 225,33 Kč
 • Položka Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu byla upravena na 1 556,33 Kč


Novinka Otcovská porodní péče

Platnost od 1. 2. 2018
Muž musí být otcem v rodném listu
Muž musí být účasten nemocenského pojištění
Musí nastoupit v prvních 6 týdnech po porodu dítěte
Vyplácí se po dobu 7 kalendářních dnů nepřerušovaně
Proplácí se 70 % DVZ

V programu Helios Orange vznikly nové mzdové složky 219 a 220 (pokud jste měli tato čísla již obsazená, hledá Helios další volná čísla).
V nabídce Konstanty a číselníky, DNP - vznikly nové konstanty týkajcí se Otcovské.

Z hlediska uživatele se nic zásadního nemění - bude zadávat podobně jako kteroukoliv jinou mzdovou složku týkající se nemocenské dávky.
Program nekontroluje maximální počet zadaných dnů.

POZOR!
V tuto chvíli ještě nejsou k dispozici upravené formluláře a xls výstupy na ČSSZ/OSSZ.


Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od ledna 2018 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období leden 2018
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5
 • Projděte mzdové údaje stávajících zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.


Novinka Zvýšení hranice pro solidární daň

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení hranice pro odvod solidární daně.
Hranice nově činí 119 916 Kč.


Novinka Povinný podíl - maximální roční fond pracovní doby

Nově určuje maximální roční fond pracovní doby (údaj ve jmenovateli výpočtu) následujícím způsobem:

Pokud má zaměstnanec nepravidelný kalendář (37,5 hodin nebo 38,75 hodin):

 • zjistíme týdenní úvazek v hlavičce kalendáře zaměstnance
 • vypočítáme denní úvazek (tzn. týdenní úvazek/5)
 • vynásobíme pracovními dny, které získáme ze "vzorového" pravidelného kalendáře

Tím získáme maximální strop pro konkrétní nepravidelný kalendář.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - Výplatný deň dividend

Odteraz sa po vygenerovaní mesačného výkazu pre ZP - dividendy neprednaplní položka Výplatný deň (viď editor výkazu záložka 1-Platiteľ). Tento údaj môže byť rôzny od výplatného dňa určeného pre mzdy. Z toho dôvodu je nutné tento atribút pred samotnou tlačou alebo exportom vyplniť.

Ak používateľ nevyplní atr. Výplatný deň, bude na to upozornený pri pokuse o tlač alebo export tohto výkazu hláškou: "Dátum výplaty dividend musí byť zadaný."


Novinka ÚPRAVA - Spätný rozpočet SP - priznanie dôchodkov

Počet mesiacov, ktorými sa delí vyplácaný príjem po skončení PP, pre účely spätného rozpočtu sociálneho poistenia bol upravený tak, aby sa do neho započítali aj mesiace, v ktorých bol dôchodok priznaný (jedná sa o dôchodky, ktoré ovplyvňujú platenie/neplatenie niektorých druhov sociálneho poistenia).

Príklad:
Vznik PP 01. 01. 2017
Ukončenie PP 31. 08. 2017
Zamestnanec má priznaný st. dôchodok k 01. 08. 2017 (t.j. od 8/2017 zamestnanec neplatí poistné na IP a PvN)
Odmena vyplatená v 11/2017 vo výške € 1000,-
Zamestnanec nemal počas PP žiadne obdobie prerušenia sociálneho poistenia.

Obdobie, do ktorého sa rozpočítava odmena vyplácaná v 11/2017 (t.j. po skončení PP), je od 1.-8.2017, t.j. 8 mesiacov.

Doteraz systém HELIOS Orange delil VZ jednotlivých druhov sociálneho poistenia vo všetkých obdobiach rozpočtu SP 8 mesiacmi až na poistenia, ktoré z dôvodu priznania dôchodku neplatil, tie delil 7 mesiacmi.

Odteraz systém HELIOS Orange delí všetky druhy sociálneho poistenia, v tomto prípade, 8 mesiacmi.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad RZD - akcie

V niektorých databázach nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane sa po stlačení tlačidla Akcie a voľby Hlavné menu alebo po stlačení pravého tlačidla myši, mohol zobraziť prehľad Uložené definície namiesto akcií miestnej ponuky.

Upravené


Obecné

Novinka Externí sloupec typu NUMERIC nerespektuje typ editačního políčka ComboBox, vždy nastaví CalcEdit (políčko s kalkulačkou).


Novinka Sloupec Datum a čas poslední synchronizace je přesunut z tabulky TabOrgInsolvence do tabulky Organizací (TabCisOrg), aby byla informace o datu a času poslední synchronizace i na organizacích, u kterých žádné insolvenční řízení není otevřené. "Datum, kdy se naposled kontrolovala insolvence".


Oběh zboží

Novinka Pokud se v přehledu Kmenové karty vybere jedna karta a zvolí se akce kopie, zobrazí se kopírovací formulář. Zde se v poli registrační číslo (v závislosti na nastavení autočíslování na příslušné skupině karet) přednabídne nejbližší vyšší číslo, které je pro danou skupinu karet unikátní. Může však nastat situace, kdy mezitím zvolí akci kopie jiný uživatel, kterému je přednabídnuto totéž registrační číslo. Také může takovou duplicitu způsobit uživatel, pokud sám zadá do pole registrační číslo hodnotu, která již pro danou skupinu karet existuje u některé stávající kmenové karty. Doposud na takovou duplicitu nebyl uživatel řádně upozorněn a kopie se nezdařila. Opraveno. Při potvrzení formuláře kopie kmenové karty tlačítkem OK je provedena kontrola duplicity. V takovém případě je zobrazena informační hláška, do pole registrační číslo je přednabídnuta jiná, unikátní hodnota a uživatel může kopii potvrdit, nebo zadat jiné registrační číslo.


Oprava U cenotvorby typu návazných skupin karet přestalo fungovat dohledávání ceny na vstupních dokladech. Opraveno.


Oprava Upozornění nastavené u organizace se při položkovém převodu více dokladů stejné organizace chybně zobrazovalo opakovaně. Opraveno


Oprava Při zadání nového výrobního čísla má být výchozí pole s výrobním číslem, nikoliv množství. Opraveno.


Pokladna

Novinka Byl upraven proces Hromadného generování pokladních dokladů z faktur - nyní lze označit více faktur s různými organizacemi.

Byl opraven proces generování v případech, kdy už některá z vybraných faktur byla dříve uhrazena.


Novinka Kopie Pokladního dokladu upravena takto:

Pokud se kopíruje pokladní doklad s aktuálním datem (dnes), ukládá se skutečný čas.
Pokud se kopíruje pokladní doklad s jiným než aktuálním datem, je čas nastaven tak, aby se doklad zařadil za poslední doklad daného dne


Oprava Nebyl přístupný atribut nastavení zaokrouhlení částky v Systémových konstantách Pokladny a v editoru Pokladní doklady akce Zaokrouhlení a další údaje. Opraveno


Oprava Opravena chyba při párování úhrad akcí Storno EET: Pokud se pokladní doklad stornuje akcí EET storno mínusem, úhrada se nově generuje bez zaškrtnutého příznaku Párovat a do hodnoty Datum se plní Datum z nového Pokladního dokladu.


Pokladní prodej

Oprava Účtování účtenek, na řadě účtenek bylo nastaveno účtování: "seskupeně, pokud není zadaná organizace" a nevyplnilo se datum účtování - program neseskupil účtenky jednoho dne dohromady.

Opraveno, Datum případu, zapisované do deníkových dokladů, je ořezáno o čas a účtenky se účtují seskupeně za celý den podle data případu na účtence.


Splátkování a leasing

Oprava Opravena chyba, kdy se při účtování pohybů leasingu může zobrazit chyba s cizím klíčem Organizace + DIČ a účtování nelze provést. Děje se tak, pokud organizace (dodavatel nebo odběratel nemají DIČ DPH, resp. nemají DIČ DPH aktuální).


Účetnictví

Novinka Do políčka pro vyplnění textu byla vrácena možnost výběru textu z číselníků pomocných textů pomocí tlačítka ... nebo kombinace kláves Ctrl+Enter.


Novinka Spuštění a ukončení procesů "Uzavření účetních knih" a "Otevření účetních knih" jsou zapisovány do žurnálu.


Oprava Byla opravena chyba, kdy akce Kontrola dokladů období DPH chybně hlásila, že existují nezaúčtované faktury, i když je v modulu Fakturace úplně všechno zaúčtováno.

Chyba se projevovala v případě, že existují stínové doklady.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Výkaz DPH - SK

Editor období DPH, volba "Plátce" byla rozšířena o 2 varianty:

 • Daňový zástupce podle § 69a zákona
 • Daňový zástupce podle § 69aa zákona

Při přechodu na novou verzi je upravena hodnota z 3-Daňový zástupce na 5-Daňový zástupce podle § 69a zákona.
Platí jen pro DPH výkazy SK vzor EU 2012.

Volby pro jednotlivé vzory:
CZ vzor 15/16, 17, 18/19/20:
Plátce daně
Identifikovaná osoba
Neplátce daně
Daňový zástupce
Skupina

SK vzor EU 2012:
Plátce daně
Identifikovaná osoba
Neplátce daně
Daňový zástupce podle § 69a zákona
Daňový zástupce podle § 69aa zákona

ostatní vzory:
Plátce daně
Identifikovaná osoba
Neplátce daně
Daňový zástupce

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export