Verze 2.0.2017.1200 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Byla upravena příprava účtování bankovního výpisu. Datum splatnosti se dohledává z účetních řádků jako nejstarší datum splatnosti. Tj. úhrady se přiřazují k nejstarší faktuře (dle data splatnosti).


Novinka Řádek bankovního výpisu. Proklik přes VS – jedná se o proklik do deníku – zobrazují se řádky účetního deníku s daným VS, nově však pouze za účty, které jsou zařazeny min do 1 saldokontní skupiny.

Ve výchozím zobrazení přehledu jsou nově zobrazeny vpravo i sloupce:
Číslo zaměstnance, Příjmení zaměstnance a Jméno zaměstnance.


Novinka Do přehledů Platební příkazy tuzemské, Inkasní příkazy tuzemské a Platební příkazy zahraniční je přidán nový sloupec Realizováno. Zaškrtne se v případě, že je zaškrtnut atribut Exportu nebo Tisku (nebo oba dva). Sloupec Realizováno je zobrazen jako výchozí.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě, že se na záložce úhrady zvolí tlačítko Nový, stiskne se tlačítko Pohledávky, zobrazí se všechny záznamy (jedná se o přeplatek faktury), označí se a zvolí se přenos, tak se při uložení zobrazí hláška: "Nalezeno více stejných hodnot položky:číslo faktury". a řádek nejde uložit.


Oprava Opravena chyba, kdy na bankovním výpisu nelze přiřadit úhrada přeplatku faktury, v seznamu faktur je sice faktura viditelná, ale při přenosu do úhrady bankovního řádku se buď nepřiřadí vůbec nebo přiřadí s nulovou hodnotou = vazba na nastavení konfigurace banky.


Oprava Opravena chyba, pokud se do jednoho řádku bankovního výpisu připojí více úhrad z různými znamenénky obratové částky, nectily částky v "Úhrada měně faktury".

Příklad:

 • Bankovní řádek na 1000 EUR
 • Záložka úhrady -> Nový -> Změna obratové částky na 1100EUR -> Připojení Faktury přijaté -> Saldo se odečte 1100 EUR
 • Záložka úhrady -> Nový -> Přednabízí se obratová částka -100EUR -> Závazky připojení Dobropisu přijatého -> Saldo se přednastaví na -100 EUR místo 100 EUR.


Oprava Kartové centrum

Opraven proces importu pro více souborů.


Celní případy

Novinka Přiřazení ceníku pro přípravnou fakturaci : je zrušena filtrace výběru ceníku na Sklad.

Jinak mohla být hlášena chyba : Prázdná nebo chybně zadaná položka.


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu 31.MJ a 31.Množství.

Bude exportováno pro režim 31XX nebo 1000 a zároveň pol. režim 51.


Novinka Úprava generování sam.odpisu z celní výdejky :

Předchozí režim musí být 41 nebo 51 a v Org.struktuře - celní sklad je zvolena volba "Uvádět Partnumber".


Novinka ICS Dovoz - Množství v další měrné jednotce bude umožněno zadat na 3 des. místa.


Novinka ICS Dovoz - v Nastavení parametrů (zál.č.4) lze nastavit druh předchozího dokladu pro předvyplnění při akci Odpis z doč.skladu nad položkou dokladu.


Novinka Editor položek : byly rozšířeny možnosti filtrace pro převod z položek.

Kromě hledaného textu zboží/nomenklatury lze specifikovat převod z dokladů shodného odesílatele nebo příjemce, případně specifikovat zemi původu a preferenci.


Novinka Celní záruky - přehled použití záruky : Akce Najdi deklaraci hledala pouze deklarace druhu NCTS Vydaný.

Upraveno, hledání je v rámci všech druhů deklarací.


Doprava

Novinka Řady cestovních náhrad - přidaná implicitní pokladna pro HM a implicitní tiskový formulář


Novinka V období silniční daně jsou doplněny údaje pro fyzickou osobu.


Novinka Silniční daň SK

Úprava SD pro soupravu tahač/návěs - snížení váhové kategorie
Oprava zaokrouhlení


EET

Oprava Úhrady ve fakturách
 • Akce Storno úhrady (EET) v přehledu Úhrady ve fakturách přidělovala pořadové číslo účtenky shodné s původní tržbou. Do pořadového čísla účtenky se nepromítlo Pořadí ze storno úhrady. Opraveno.
 • Při rušení záznamů v úhradách docházelo k přečíslování údaje Pořadí (číslování bylo udržováno jako souvislá řada od 1). Tato funkcionalita byla potlačena. Opraveno: Hodnota Pořadí se nyní nemění.
 • Akce Storno úhrady (EET) v přehledu Úhrady ve fakturách nezapisovala do údaje Datum úhrady čas, ale pouze datum. Opraveno
 • Pokud existovala k úhradě tržba EET, která neměla vygenerované BKP a PKP, a znovu se spustila akce Zaslání EET, objevilo se hlášení:

"Úhrada nesplňuje podmínky pro zaslání EET"
V daném případě se chybně zrušil příznak EET na úhradě. Opraveno: Příznak EET zůstane nastaven.


eServer

Novinka V eServeru přidána kontrola na nultou organizaci. Použito v aplikaci ORANGE QR.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Nově je umožněno uložení hesla pro datovou schránku do databáze Helios Orange. Jméno i heslo se v příslušné datové schránce zadává akcí Definice práv. Heslo se do databáze ukládá v zašifrované podobě.

Pokud je předvyplněné jméno i heslo pro datovou schránku validní, při pokusu o přihlášení se přihlašovací dialog nezobrazí a Helios se rovnou do datové schránky připojí. Pokud předvyplněné údaje nejsou v pořádku, zobrazí se při pokusu o připojení autentifikační dialog s předvyplněným uživatelským jménem.


Fakturace

Novinka Byly upraveny výchozí hodnoty konfigurace pro tyto oblasti globálních konstant - fakturace:
 • Generování pokladních dokladů - změna na hodnotu "Ručně z lokálního menu v přehledu faktur"
 • Daňový základ realizační faktury počítat z HM - změna na hodnotu "Ne"
 • Režim kurzu DPH pro faktury - změna na hodnotu "Přímo na fakturách"


Novinka Saldo nad prvotními doklady

Na hlavičce účetní kontace pro účtování dorovnání faktur je zpřístupněno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady". Je-li zatrženo, systém při účtování dohledá datum úhrady a na účetní doklad dotahuje jako datum případu toto datum úhrady. Jestliže není zaškrtávátko zatrženo, jako datum případu se nastaví aktuální datum.


Novinka Změna provozovny na úhradě
 • V tržbě EET se projevila změna čísla provozovny, ale pokud byl na této provozovně nastaven certifikát, neaplikoval se. Hledaly se certifikáty tak, jako by ke změně provozovny na úhradě nedošlo. Opraveno.
 • Doplněny tyto kontroly na provozovnu zadávanou na úhradě:
  • zda je provozovna Aktivní
  • zda existuje certifikát k této provozovně


Oprava Byla opravena akce v přehledu pokladních dokladů nad vydanými fakturami "Připojit odpovídající pokladní doklad", která končila chybou "[SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'FROM'.".


Mzdy (CZ)

Novinka Dávky nemocenského pojištění - nové redukční hranice

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

V Heliosu Orange se jedná pouze o informativní údaj, dávky vyplácí Pražská/okresní správa sociálního pojištění.

Nové hodnoty:

1. redukční hranice 1 000 Kč
2. redukční hranice 1 499 Kč
3. redukční hranice 2 998 Kč


Novinka Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Pro účely dávek sociálního pojištění vznikl nový formulář, ve kterém jsou údaje vykazovány za jednotlivé měsíce (nikoliv kumulativně jako doposud)

V Heliosu Orange tiskneme sekci D1 ve tvaru, který odpovídá oficiálnímu formuláři.

Formulář vytisknete nad Ročními sestavami.


Novinka Doplnění důvodů ukončení pracovního poměru

V důvodech ukončení pracovního poměru přibyly §62 Hromadné propouštění a §65 Skončení PP na dobu určitou
Dále bylo upraveno, že důvod ukončení podle §56 odst. 1 písm. b nepodléhá výplatě odstupného.

Úpravy se projeví až po spuštění akce generovat v přehledu Konstanty a číselníky, Důvody ukončení PP nebo v případě nově generovaných databází.


Novinka Hlášení změn na Zdravotní pojištění (ZP) - Dohody

V případě volby v přehedu Hlášení změn ZP - Úplné bez dohod a Přírůstkové bez dohod docházelo k tomu, že se v těchto akcích v některých případech generovaly také přihlášky pro Dohody o provedení práce (DPP).
Upraveno. Nyní jsou přihlášky pro DPP generovány pouze akcí Dohody (podmínky pro generování zůstávají stejné - tzn. zaměstnanec musí být zdravotně pojištěn a nesmí být přihláška vygenerována v předchozích obdobích).


Novinka Zákonné pojištění zaměstnavatele (Kooperativa) - generování minimálního odvodu do přehledu účtování mezd

Jakmile program vypočte zákonné pojištění zaměstnavatele za celý kvartál, a zjistí, že odvod je nižší než minimální částka odvodu (100,-) vygeneruje platební příkaz s minimální částkou. Ve verzi byl upraven proces generování účetních řádků zákonného pojištění zaměstnavatele.
Jakmile při generování účetních řádků zákonného pojištění proces zjistí, že částka pojištění je nižší a musí se provést dorovnání na minimální částku (100,-), nastanou tyto možnosti:

 • Pokud existuje v kvartále zaměstnanec, který ve svém výpočtu mzdy má nenulový základ pro SP a odvod SP, vytvoří se podle nastavené kontace řádky, které mají uvedeno číslo tohoto zaměstnance a útvar, zakázku nákladový okruh a vozidlo uvedené ve mzdových údajích. Pokud je takovýchto zaměstnanců více zvolí se jeden z nich. Částka 100 korun není nijak dál rozúčtována.
 • Pokud neexistuje v kvartále žádný zaměstnanec, který ve svém výpočtu má nenulový základ pro SP a odvod SP nebo jsou ve výpočtu pouze statutární zástupci, vytvoří se podle nastavené kontace řádky, které obsahují minimální částku odvodu. Neobsahují číslo zaměstnance a položky útvar, zakázka, nákladový okruh a vozidlo se získají z nově vzniklých položek ve mzdových konstantách na záložce Nastavení a definice, Zákonné pojištění zaměstnavatele v sekci Zúčtování nepřiřazeného pojištění. Zde je možné přiřadit režijní údaje.

Poznámka: Pokud by na účetní kontaci mzdové složky pro zákonné pojištění byl uveden párovací znak obsahující osobní číslo a nastane druhá varianta, párovací znak se nevytvoří.
Poznámka: Pokud je uvedené promile ve mzdových konstantách 0 nebude se zákonné pojištění odvádět, nebude se ani dorovnávat do minimální částky odvodu.


Novinka Od ledna 2018 dochází ke zvýšení hodnoty maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění.

Nová hraniční hodnota činí 1 438 992 Kč.


Novinka Minimální mzda od ledna 2018

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení částek minimální mzdy následujícím způsobem:

Základní sazba hodinové mzdy: 73,20 Kč
Základní sazba měsíční mzdy: 12 200 Kč


Novinka Náhrady za nemoc - nové redukční hranice

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výplatu náhrad za pracovní neschopnost během prvních 14 dnů nemoci.

Jestliže dojde k tomu, že nemoc přechází z roku 2017 do roku 2018, automaticky je náhrada v roce 2018 vypočítána na základě nových (vyšších) redukčních hranic.

Nové redukční hranice:

1. redukční hranice 175,00
2. redukční hranice 262,33
3. redukční hranice 524,65


Novinka Zdravotní pojištění - plátce pojištění stát od ledna 2018

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení hraniční částky pro zaměstnance, za které je plátcem pojistného stát.

Částka se zvyšuje na hodnotu 7 177 Kč.

Jedná se o částku, o kterou se sníží odvod u zdravotně postiženého zaměstnance ve firmě, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o srážkách srážkové daně vzor č.5

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o srážkách sráž. daně 2018 (vzor č.5).Novinka Potvrzení o příjmu - roční zúčtování

Nově se na formuláři Potvrzení o zdanitelném příjmu naplňuje sekce 19, kde se zobrazuje hodnota ročního zúčtování. Jedná se o formuláře:

 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 (vzor č. 25)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 AJ (vzor č. 25)

Program dohledává mzdovou složku 097 ve výpočtu mzdy a prohledávání probíhá na všech pracovních poměrech za rodné číslo. Mzdová složka 097 musí být do mzdy vygenerována z funkcionality ročního zúčtování daně, jinak k vyplnění sekce 19 nedojde.


Novinka Potvrzení o zdanitelném příjmu - úhrn pojistného §38j odst. 10 zákona.

Nově se na formuláři Potvrzení o zdanitelném příjmu naplňuje sekce 20, kde se zobrazuje hodnota pojistného v případě daňového nerezidenta. Jedná se o formuláře:

 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 (vzor č. 25)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech 2017 AJ (vzor č. 25)

Pokud ve mzdových údajích je zaškrtnuta položka na záložce Daně a pojištění, Daňový nerezident. Pak je v sekci 20 zobrazena hodnota pojištění odvedená za zaměstnance. Tím pádem je vyrušen dotaz na částku před tiskem formuláře.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení o zadnitelných příjmech vzor č. 26

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů je nový formulář Potvrzení o zdanit. příjmech 2018 (vzor č. 26).


Novinka Zaručená mzda pro rok 2018

Od ledna 2018 dochází ke zvýšení zaručené mzdy.Již od minulého roku existuje pouze jedna sada zaručených mezd. Pro rok 2018 bude mít zaručená mzda tyto hodnoty:

Od ledna 2018 budou existovat tyto hodnoty zaručené mzdy:

a) 100% (Sazba 1)

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy prací:

v Kč za hodinu / v Kč za měsíc
1. 73,20 / 12 200
2. 80,80 / 13 500
3. 89,20 / 14 900
4. 98,50 / 16 400
5. 108,80 / 18 100
6. 120,10 / 20 000
7. 132,60 / 22 100
8. 146,40 / 24 400


Novinka Nezdanitelné částky na životní a penzijní pojištění

Při ročním zúčtování za rok 2017 bude možné poprové použít nové maximální hodnoty nezdatnitelných částek na životní a pezijní pojištění. Hodnoty se zvyšují z dosavadních 12 000 Kč na 24 000 Kč (jak na životní, tak na penzijní pojištění).


Novinka Statistické sestavy - ISPV (Trexima)

V editoru pro zadání vzdělání byla doplněna položka Odbor vzdělání. Jedná se o volnou položku pro zadání kódu oboru vzdělání, který se přenáší do statistického zjišťování ISPV (Trexima).
Z hlediska vyjádření se položka obor vzdělání ve výkazu za rok 2017 nemá vyplňovat.

Vyhláškou českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017, došlo k rozšíření struktury datové věty u čtvrtletního šetření o průměrném výdělku (ISPV (MPSV) 1-04, viz Příloha 2) o položku obor vzdělání (OBORVZD).
V souvislosti s technickou náročností a pokračující přípravou na sběr dat nebudou údaje v rámci této položky za rok 2017 od respondentů šetření vyžadovány.


Novinka Změna v metodice evidence OCŘ - ošetřování člena rodiny

Došlo k úpravě evidence ošetřování člena rodiny. Nyní je možné podchytit správně situaci, kdy zaměstnanec v době OČR se vystřídá jde pracovat a případně se na OČR vrátí.

Zaměstnanec má ošetřování člena rodiny. První den odpracoval část směny a 6.1. odpracoval směnu celou (8 hodin) a pak se znovu vrátil na OČR. Vlastní zadání v Heliosu ORANGE se provede následovně. Dny, v kterých pracoval se uvedou jako jednodenní docházka a dojde k úpravě položky hodiny (2.1. se docházka hodiny upraví na 4 hodiny, 6.1. se upraví na 0 hodin). Veškeré docházkové mzdové složky se likvidují a typ se nastaví na pokračování.


Číslo / Název mzdové složky / Hodiny / Datum od / Datum do / Dny p. / Dny k.
201 / Ošetřovné - docházka / 4,00 / 02.01.2017 / 02.01.2017 / 0,50 / 0,50
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 4,00 / 02.01.2017 / 02.01.2017 / 1,00 / 1,00 / Nová
201 / Ošetřovné - docházka / 24,00 / 03.01.2017 / 05.01.2017 / 3,00 / 3,00
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 24,00 / 03.01.2017 / 05.01.2017 / 3,00 / 3,00 / Pokračování
201 / Ošetřovné - docházka / 0,00 / 06.01.2017 / 06.01.2017 / 0,00 / 0,00
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 8,00 / 06.01.2017 / 06.01.2017 / 1,00 / 1,00 / Pokračování
201 / Ošetřovné - docházka / 16,00 / 07.01.2017 / 10.01.2017 / 2,00 / 4,00
205 / Ošetřovné (LIKVIDACE) / 16,00 / 07.01.2017 / 10.01.2017 / 2,00 / 4,00 / Pokračování

Výsledný počet vyloučených dnů v ELDP bude 7 dnů.

V příloze k žádosti o bude na druhé straně evidována práce v první den vzniku sociální události. Ostatní informace o přerušení a práci v rámci OČR je nutné například uvést v kolonce další sdělení.

Novinka ÚPRAVA - Generátor mzdových sestav - export výsledku do excelu

Nad přehled výsledku generátorové mzdové sestavy Konta typ - 2 se nenabízí akce MS Office / MS Excel (formátování).

doplněno


Novinka Přehled kontací a účtů mzdových složek a tlačítko R

Nad Přehledem kontace a účty mzdových složek (cesta Konstanty a číselníky, akce Přehled kontací a účtů mzdových složek), vznikla v Nastav nová vazba 1:N na Rozúčtování mzdových složek, ze kterých si může uživatel zobrazit čísla mzdových složek, které si v definici mzdové složky přiradil na záložce Účtování přes tlačítko "R" Rozúčtování.


Novinka ZMĚNA - Vynětí z ES vs. docházkové MZ ve výpočtu mzdy

Nyní je možné zadat do Mzdových údajů vynětí z ES jestliže se ve vybraném mzdovém období vyskytuje ve Výpočtu mzdy nebo v Předzpracování docházková mzdová složka.

Kontrola docházkových MS:

 • při vkládání MS typu docházka v editoru Předzpracování nebo Výpočtu mzdy
 • při libovolném importu MS typu docházka do Předzpracování
 • kontrola dat zadané docházkové MS oproti vynětí z ES zadaného v Mzdových údajích

Do období vynětí z ES je možné nyní zadávat do Předzpracování nebo Výpočtu mzdy jen tyto docházkové MS:

 • druh vynětí Mateřská dovolená: MS typu docházka, skupina docházky Nemocenská, likvidační MS je MD
 • druh vynětí Rodičovská dovolená: MS typu docházka, skupina docházky Nemocenská, likvidační MS je RD
 • ostatní druhy vynětí: MS typu docházka, definovaná pro daný typ vynětí v přehledu Důvody vynětí z ES


Novinka Importy do Předzpracování - vybrané období

Úprava se týká importů XML, TXT a TXT2. a vybraného období.

Pokud je cílové období v importovaném souboru jiné než období vybrané v HEO, dojde k automatickému přepnutí do Cílového období (včetně informativní hlášky o přepnutí). A to u všech 3 zmíněných importů.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Informačná karta č. 11

Nad prehľadom Doplňujúce údaje (cesta: Zamestnanci) vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od -403156 / Informačná karta č. 11 / 01.05.2017


Novinka NOVINKA - Mzdové údaje - Iná uplatnená legislatíva

V editore Mzdových údajov na záložke Odvody/Poistenie v sekcii [1] Položky poistného vzniklo nové zaškrtávacie políčko "Iná uplatnená legislatíva". Zaškrtnutím tohto polička sa vypne kontrola u daného pracovného pomeru na správnosť nastavenia zdravotného a sociálneho poistenia (podľa slovenskej legislatívy) naprieč celým modulom Mzdy a zároveň sa pri tlačidle Info zobrazí text "Bez kontroly". Políčko "Iná uplatnená legislatíva" je možné editovať len ak nie je mzda vypočítaná.

Vypnutie sa týka týchto kontrol:

 • pri ukladaní editora Mzdové údaje
 • Mesačná kontrola mzdových údajov (akcia nad prehľadom Mzdové údaje, ktorá sa automaticky spúšťa pri mesačnej uzávierke)
 • Kontrola poistného (akcia nad prehľadom Mzdové údaje)
 • zároveň sa po stlačení tlačidla Prenes v editore Mzdových údajov neprenesú druhy sociálnehopoistenia automatom priradeného Vzoru SP


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od
-403155 / Potvrdenie o mzde-odmene za zárobkovú činnosť / 01.11.2017

, ktorý nahradil nasledovné distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403153 / Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín / 01.05.2017 / 31.10.2017 -403146 / Potvrdenie o mzde-odmene za zárobkovú činnosť / 01.01.2015 / 31.10.2017


Novinka NOVINKA - Prehľad kontácií a účtov mzdových zložiek vs "R"

Nad Prehľadom kontácie a účty mzdových zložiek (cesta: Konštanty a číselníky/akcia Prehľad kontácií a účtov mzdových zložiek) vznikla v tlačidle Nastav nová väzba 1:N na Rozúčtovanie mzdových zložiek, z ktorej si môže používateľ zobraziť čísla mzdových zložiek, ktoré sú v definícii MZ-ky priradené na záložke Účtovanie cez tlačidlo "R" (rozúčtovanie).


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postih. za rok 2017

Nad prehľadom Ročné zostavy vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-400362 / Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP / 20.11.2017 / 01.01.2017

Po vybratí tohto tlačového formulára sa zobrazí dialogové okno s nasledovnými položkami:

 • (C1) Celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu odobratého tovaru
 • (C2) Celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazky - používateľ zadá celkovú sumu služieb
 • (C3) Celková suma platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov) - používateľ zadá celkovú sumu odobratých tovarov
 • (E) Číslo účtu úradu PSVR - používateľ zadá číslo účtu úradu PSVR (bez kódu banky)
 • (E) Dátum úhrady
 • ÚPSVR - ulica a číslo
 • ÚPSVR - PSČ a obec

Poznámka: výkaz sa spracováva nad posledným mesiacom kalendárneho roka bez označenia zamestnancov


Novinka ÚPRAVA - Generátor mzdových zostáv - export výsledku do excelu

Nad prehľad výsledku generátorovej mzdovej zostavy Konta typ - 2 sa neponúka akcia MS Office/MS Excel (formátovanie).

Doplnené


Novinka ÚPRAVA - Importy do Predspracovania

Úprava sa týka importov XML, TXT a TXT2. a vybraného obdobia.

Pokiaľ je cieľové obdobie v importovanom súbore iné ako obdobie vybrané v systéme HELIOS Orange, dôjde k automatickému prepnutiu do Cieľového obdobia (vrátana informatívnej hlášky o prepnutí).
A to pri všetkých 3 zmieňovaných importoch.


Novinka ÚPRAVA - Mzdové údaje - kontrola na vzor SP

Odteraz ak používateľ zadá poberateľovi starobného dôchodku do Mzdových údajov na záložku Poistenie sporenie do II. dôchodkového piliera (t.j. do SDS), bude tento stav poistenia vyhodnotený ako "Nesúlad".

Ak bude nepoberateľovi starobného dôchodku s druhom PP Člen družstva zadané sporenie do II. dôchodkového piliera, tak tento stav poistenia bude vyhodnotený ako "Priradenie OK".


Novinka ZMENA - Kontrola generovania štatistickej zostavy ISCP 1-04

Z kontroly pri generovaní štatisickej zostavy ISCP 1-04 bola od r. 2017 vylúčená položka ZAMEST (t.j. atribút KZAM v Doplňujúcich údajoch), ktorá už nie je povinná.


Novinka ZMENA - Vyňatie z ES vs dochádzkové MZ vo výpočte mzdy

Odteraz nie je možné zadať do Mzdových údajov vyňatie z ES ak sa vo vybranom mzdovom období vyskytuje vo Výpočte mzdy alebo v Predspracovaní dochádzková mzdová zložka.

Kontrola dochádzkových MZ-iek:

 • pri vkladaní MZ-ky typu dochádzka v editore Predspracovanie alebo Výpočet mzdy
 • pri ľubovoľnom importe MZ-iek typu dochádzka do Predspracovania
 • kontrola dátumov zadanej dochádzkovej MZ-ky oproti vyňatiu z ES zadaného v Mzdových údajoch

Do obdobia vyňatia z ES je možné odteraz zadávať do Predspracovania alebo Výpočtu mzdy len tieto dochádzkové MZ-ky:

 • druh vyňatia Materská dovolenka: MZ typu dochádzka, skupina dochádzky Nemocenská, likvidačná MZ je MD
 • druh vyňatia Rodičovská dovolenka: MZ typu dochádzka, skupina dochádzky Nemocenská, likvidačná MZ je RD
 • ostatné druhy vyňatia: MZ typu dochádzka, definovaná pre daný typ vyňatia v prehľadu Dôvody vyňatia z ES


Obecné

Novinka Byla zapojena nová verze komponent pro odesílání e-mailu pomocí SMTP serverů: Indy 10 - 10.6.2.5437. Zároveň byly občerstveny knihovny OpenSLL, a to na verzi 1.0.2l.


Novinka Byly upraveny skripty pro akce Aktualizace statistik a Údržba databáze.


Novinka Byla provedena optimalizace skriptu pro reindexaci - údržbu databáze.


Oběh zboží

Novinka U dodatečných souvisejících nákladů se doposud přednabízela všechna období stavu, což bylo nepřehledné. Nově se přednabídnou období stavu jen za aktuální rok dle zvoleného období.


Novinka Zrevidovány výchozí sestavy. Především šlo o přidání často používaných sloupců u desítek nejpoužívanějších sestav.


Novinka Pokud je na externím atributu nastaveno "kopírovat", tak se jeho hodnota kopíruje z kmenové nebo skladové karty na položku DOBJ, pokud existuje na položce DOBJ externí atribut se stejným názvem. Nekopíroval se ale na doklady generované profilem z DOBJ - opraveno.


Oprava Nově vytvořený externí atribut typu BIT se ve výchozím editoru zobrazoval úplně dole. Opraveno.


Oprava U dokladů u kontaktních osob zmizela od verze 2.0.2017.1000 akce "Všechny kontaktní osoby". Akce se má zobrazovat jen v případě, že je přehled předfiltrovaný(organizace má zadánu alespoň jednu kontaktní osobu). Opraveno.


Pokladna

Novinka V editoru pokladního dokladu byly do nadpisu na hlavičce doplněny údaje o dokladu (druh dokladu, řada pokladny).

Pokud má pokladní doklad položky, je částka "Ostatní částky" vždy vypočtena jako součet částek položek a nelze ji měnit, částku "K úhradě" lze měnit.


Novinka Pokladna, pokladní doklady. Byla opravena chyba, pokud se na položce pokladního dokladu změnila Sazba DPH např. z 21% na hodnotu (není), částka Základ DPH se nevynulovala.

Nyní se na položce pokladního dokladu při změně Sazby DPH na hodnotu (není) částka Základ DPH a Částka DPH automaticky vynulují.


Novinka Hromadné změny nad pokladním dokladem a položkami pokladního dokladu byly rozšířeny o zadání Párovacího znaku.


Novinka Kopie Pokladního dokladu upravena takto:

Pokud se kopíruje pokladní doklad s aktuálním datem (dnes), ukládá se skutečný čas.
Pokud se kopíruje pokladní doklad s jiným než aktuálním datem, je čas nastaven tak, aby se doklad zařadil za poslední doklad daného dne.


Oprava Při opravě Částky k úhradě se chybně prováděl automatický přepočet (pokud byl nastaven) a doklad proto nebylo možné uložit s jinou částkou k úhradě. Opraveno, nastavení Automatického přepočtu úhrady se nevztahuje na změny hodnoty Částka k úhradě.


Oprava Pokladní doklad v cizí měně. Záložka 3 - Cizí měna. Zaškrtne se pole Ruční zadání kurzu CM. Pole:
 • Datum kurzu úhrady
 • Množství úhrady

lze otevřít kurzovní lístek, ale nic se nepřenese.
Pole Kurz úhrady - ani nelze kurzovní lístek otevřít.
Chyby byly opraveny.


Oprava Je-li v Pokladně v pokladním dokladu navázán nějaký dokument, který je již v db, tak se při smazání tohoto dokladu neaktualizuje počet ve vazbě na moduly #TabDokumSeznamVazeb.Pocet. Opraveno.


Oprava Pokladní doklad. Byla opravena chyba, kdy se změna data Pořízení nepromítla (pokud bylo nastaveno) do data Případu a DUZP, pokud se datum vybíralo z kalendáře.


Pokladní prodej

Oprava Verze 2.0.2017.0300 ze dne 31.03.2017 zavedla nový režim zaokrouhlování pro pokladní prodej:
 • Zaokrouhlovat automaticky dle způsobu úhrady

V distribuční verzi ale nebyl v editoru způsobu úhrady v pokladním prodeji zobrazen příznak Nezaokrouhlit, který identifikuje ty úhrady, u nichž se nezaokrouhluje a automaticky se nabízí zbývající částka u přednastavených způsobu úhrady. Opraveno.


Přepravní služby

Novinka Spedice - nabídky a poptávky.

Byly přidány atributy Autor, Změnil a tomu příslušné datumy


Novinka Řada zásilek obsahuje možnost parametrizace při kopii zásilky

Mazání FAV ve spedici se automaticky zapisuje do žurnálu


Splátkování a leasing

Oprava V Leasingu v Opakovaných platbách - zadám pohyb, vyberu detaily pohybu, kde zadám částky, DPH apod. Uložím a nad řádkem opakované platby použiju funkci Generovat opakované platby. Otevřu řádek, platby se vygenerují, ale u jednotlivých pohybů nejsou vůbec detaily. Jsou jen v celkovém přehledu Pohyby detail opakovaných plateb. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Účetnictví, import do účetního deníku přes zprávy. Když není zaškrtnuto pole Zobrazit před každým importem, je nově doplněno načtení parametrů z příslušné definice zprávy.

Navíc je do editoru definice zprávy přidáno zaškrtávátko pro generování kontaktní osoby.


Novinka Do funkcionality kontrolního hlášení DPH (CZ) byla doplněna kontrola dokladů, které vstupují do částí A.1., A.4., B.1. a B.2. kontrolního hlášení.

Dojde-li k tomu, že je na jeden řádek kontrolního hlášení uvedených částí navázán více než jeden účetní doklad, je tato skutečnost systémem vyhodnocena jako prostupná chyba. Chyba je zobrazena v procesech :

 • aktualizace kontrolního hlášení
 • kontrola kontrolního hlášení
 • uzavření kontrolního hlášení
 • generování XML pro podání kontrolního hlášení na EPO
 • kontrola formuláře kontrolního hlášení spuštěna v rámci centralizovaných kontrol (zde je chyba uvedena jako varování)

Chyba je propustná, tzn., že lze v daném procesu pokračovat.
Chyba je navíc detekována tím, že je v přehledu kontrolního hlášení zaškrtnut sloupec "Duplicitní doklady".


Novinka Editor kontace. Byl opraven přenos dokladové řady. Lze přenášet jen z pole čísla dokladové řady, nikoli z názvu. Pole název je jen k informaci. Přenos je realizován z 2 přehledů dle nastavení druhu pohybu - pro druh pohybu "Pokladní prodej" z řady účtenek, pro pohyby oběhy zboží z dokladových řad skladů / fakturace.


Novinka Editor účetního deníku. Do nadpisu polí s částkou jsou doplněny kódy příslušných měn:
 • částka - kód hlavní měny
 • částka CM - kód vybrané cizí měny


Novinka Omezen počet znaků, které je možné zadat z klávesnice do pole pro přílohu, na 70 znaků.

Omezen počet řádků v poli pro přílohu na 100 řádků.
V případě, že by i přes výše uvedená opatření, obsahoval text řádky delší než 70 znaků, je text do XML upraven rozdělením po slovech na maximální délku jednoho řádku 70 znaků.


Novinka Saldokonto, funkce Dorovnání setin, Přeúčtování. Na výsledný doklad se nedotáhlo k organizaci DIČ DPH. Byl opraven proces haléřového dorovnání v hlavní měně a v cizí měně. DIČ DPH je dotahováno z řádků deníku, stejně jako organizace. Zadání DIČ DPH musí být v souladu s povinnostmi na účtu.


Novinka Při odúčtování nedokončené výroby více dokladů se již nezobrazují hlášky Nenalezen odpovídající doklad v účetnictví...


Novinka Účetní deník, pořizování účetního dokladu. Nechovalo se korektně přenášení měny nebo kurzu, proto byl opraven přenos údajů z řádku na nový řádek dokladu. Nově se údaje dotahují z aktuálního řádku deníku, na kterém je nastaven kursor.


Novinka Byla opravena chyba při generování opravných položek podle § 8c, pokud je pohledávka v cizí měně a přeceňuje se (generují kurzové rozdíly).
 • prvotní generování OP dle par. 8c je správné.
 • při dalším generování OP (z titulu přecenění) se objeví hláška - nesplněna výše pohledávky dle par. 8c na saldokontní skupině (max. 30 tis.).


Novinka Do přehledů Saldokonta a Účetní fakturační saldo byl přidán nový sloupec "Seznam navázaných účtů". Sloupec zobrazuje seznam účtů oddělených čárkou, které jsou navázány na danou saldokontní skupinu.

Je zohledněno vyřazení účtu v aktuálním období.
Sloupec lze zobrazit ve všech přehledech salda přes vazbu na Saldokontní skupiny.
Upozornění - volbou zobrazení tohoto sloupce může dojít ke zpomalení zobrazení přehledu stavu salda.


Novinka Účetnictví, přehled Saldokonta, editor saldokontní skupiny. Volba v poli Vystavovat PP: "Ruční vystavení" platebních příkazů byla odebrána z variant nastavení na saldokontrní skupině.

Při přechodu na novou verzi dojde k nastavení hodnoty "Vystavovat PP" na "Nevystavovat" u těch saldokontních skupin, kde bylo nastaveno "Ruční vystavení".


Novinka Účetnictví - zápočet pod saldem. Po zadání datumu potvrzení se klíčová pole v editoru hlavičky zápočtu uzavřou a nelze je měnit. Netýká se polí Druh úč.dokladu, Období stavu a Poznámka, která zůstávají editovatelná. Rovněž je zakázáno editovat položky zápočtu.


Novinka Účetnictví, účetní deník.

Akce Kopie účetního dokladu:
Do editoru kopie přidána pole pro zadání organizace, DIČ organizace a zaškrtávátko "Do limitu". Hodnoty polí jsou prednastaveny dle zdrojového řádku účetního deníku. Pro kopírování hodnoty "Do limitu" lze zvolit jedno ze 3 nastavení :

 • Kopie - na cílový doklad budou hodnoty "Do limitu" zkopírovány ze zdrojového dokladu
 • Nastavit do limitu - na cílovém dokladu bude zaškrtávátko "Do limitu" vždy zatrženo
 • Zrušit do limitu - na cílovém dokladu nebude zaškrtávátko "Do limitu" zatrženo

Pole "Do limitu" je viditelné jen v případě zatržení globální konstanty "Kontrolní hlášení DPH - CZ".

Akce Rozúčtování deníkového dokladu:
Do editoru rozúčtování přidána pole pro zadání "Pořadového čísla faktury pro KV" resp. "Evidenčního čísla pro KH", "Pořadového čísla původní faktury pro KV" a "Do limitu". Hodnoty polí jsou přednastaveny dne nastavení přenosu na druhu úč. dokladu.
Pole jsou viditelná jen v případě zatržení globální konstanty "Kontrolní hlášení DPH - CZ" resp. "Kontrolní výkaz DPH - SK".


Novinka Účetní kontace dorovnání. Byl upraven algoritmus pro viditelnost zaškrtávátka "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" v editoru účetní kontace dorovnání. Toto zaškrtávátko nebylo v jistých případech vidět, takže nešlo nastavit způsob vyplnění datumu případu na účetních dokladech podle data poslední úhrady.


Novinka Účtový rozvrh, pole Typ změny MD a Typ změny Dal.

Byla doplněna funkcionalita výběru typu změny tak, že odpovídá zadávání typu změny jako v úč.deníku. Je zohledněna přípustnost, syntetika a strana dle globálního období.


Novinka Účetní deník, akce Rozúčtování dle účetní kontace:

Proces upraven tak, že se kontace zadaná při prvním spuštění rozúčtování přenese automaticky do editoru parametrů rozúčtování při druhém a dalším spuštění rozúčtování. Výběr z přehledu kontací již není zobrazován.


Novinka Do přehledu a editoru období DPH byl přidán nový sloupec - "Sestavil - jméno". Původní sloupec "Sestavil" je přejmenován na "Sestavil - příjmení". V editoru období DPH lze nově zadat zvlášť jméno a příjmení toho, kdo přiznání k DPH sestavil. Poznámka: údaje zadané původně v poli "Sestavil" se přenesou do pole "Sestavil - příjmení", nový sloupec "Sestavil - jméno" zůstane prázdný. Příjmení a jméno nutno upravit "ručně", do dalších období DPH se bude přenášet automaticky.

Při generování XML se přenáší zvlášť údaj jméno a zvlášť příjmení.
Pole IČ právnické osoby přejmenováno na "IČO právnické osoby" a je přesunuto do oddílu, kde se zadávají údaje o zástupci.


Novinka Účetnictví, saldokonto. Do procesu spárování salda byla přidána kontrola, zda doklad vstupuje do uzavřeného souhrnného hlášení. V případě, že ano, není spárování provedeno a systém hlásí chybu "Doklad spadá do uzavřeného souhrnného hlášení".

Kontrola je prováděna pouze v případě, že při spárování dojde ke změně organizace nebo párovacího znaku.


Novinka Byla upravena funkcionalita oprav údajů v účetním deníku na řádcích samovyměření účtovaného z faktur přijatých ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH.

V účetním deníku při opravě Částky na řádcích samovyměření se automaticky opraví i údaje ve sloupcích Základ DPH a Částka DPH v případě, že se jedná o zemi DPH CZ a nebyl použit Režim kurzu DPH pro faktury: Přímo na fakturách.


Novinka Bylo sjednoceno výchozí třídění v evidenci pro účely DPH oproti přehledům Řádky dokladů KH DPH resp. Řádky dokladů KV DPH:

Přehledy "Evidence pro účely DPH" a "Evidence pro účely DPH - nesekupeno" byly sjednoceny. Standardní pořadí prvních 3 sloupců výchozího nastavení je nyní toto:

 • Číslo a název (účtu)
 • Název období
 • Celé číslo dokladu

Třídění výchozího přehledu je sjednoceno na sloupce:

 • Číslo a název (účtu)
 • Název období
 • Celé číslo dokladu

Zobrazení těchto přehledů z přehledu období DPH, Kontrolní výkaz a Kontrolní hlášení je tedy jednotné a lze snadno porovnávat přehledy.

Na ostatních místech HELIOS Orange, kde jsou dané přehledy zobrazovány (Řádky výkazu DPH, Řádky KV/KH apd.) je zanecháno původní zobrazení a třídění přehledu.


Novinka Do distribuce zařazen nový číselník Příjmy a výdaje, verze 201801 (ostatní číselníky převzaty z verze 201703). Platný pro rok 2018 pro nový Výkaz peněžních příjmů a výdajů podle zákona č. 25/2017 Sb. a vyhlášky č. 272/2017 Sb.

Editoru v HeO upraveny tak, že pole pro zadání Příjmy a výdaje je přístupné bez nutnosti mít nainstalovaný modul "Pomocný analytický přehled" případně modul "Výkazy pro příspěvkové organizace".


Oprava Bylo opraveno účtování faktur přijatých s položkou, kde je sazba DPH Není s použitím daňových klíčů.

Chyba se projevovala hláškou, že nenalezen účet pro řádek 2 Základ DPH.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export