Důležité:


Verze 2.0.2017.1000 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Byly upraveny defaultní hodnoty konfigurace pro tyto oblasti banky:

část Bankovní výpisy / Příprava a kurz

 • Hledat v úč. deníku podle VS při nedohledaném žádném bank. spojení - změna na hodnotu "Ano"
 • Hledat v úč. deníku podle VS při dohledání více bankovních spojení - změna na hodnotu "Ano"
 • Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy - změna na hodnotu "Ano"
 • Účtování třetí měny - změna na hodnotu "Kurz dle měny výpisu"

část Bankovní výpisy / Účtování

 • Způsob účtování protihodnot - změna na hodnotu "Ke každému řádku protiřádek"


Novinka V globálních konstantách Banka / Bankovní výpisy / Úhrady byl změněn způsob určení kombinace automatického přiřazení vydaných faktur. Umožňuje větší variabilitu.


Novinka Editor bankovního výpisu, sekce účtování, pod 3.řádek transakce jsou přesunuty řádky Transakce - částka a Datum kurzu.


Novinka Editor platebních příkazů zahraničních je upraven tak, aby i detaily byly na jedné záložce. Druhá záložka je zrušena.


Novinka Při účtování kartového centra, je-li zatrženo "Sdružovat", je zajištěno i sumování částky v cizí měně.


Novinka Kartové centrum

ČSOB zavedla nový formát bankovních výpisů, kde věta transakce obsahuje oproti původnímu formátu navíc i informaci o času. Systém automaticky pozná, zda se jedná o starší formát věty transakce (bez času) nebo nový formát věty transakce (včetně času) a údaje z transakční věty naimportuje.


Novinka Banka, bankovní výpis, řádek bankovního výpisu, úhrady, akce Přenos faktur, zobrazí se přenosový přehled Přenos faktur. Místní menu je rozšířeno o akce
 • Zobrazit všechny Ctrl+Shift+A
 • Zobrazit i uhrazené Ctrl+Shift+U

Dále je doplněno výchozí zobrazení pro přenosové přehledy pohledávek i závazků.


Novinka Byl doplněn číselník Variabilní symboly, kde je možno zadat účetní vazby, organizaci nebo zaměstnance, tyto údaje se propisuji na položku bankovního výpisu nebo úhrady. Rovněž lze v editoru bankovního výpisu vybrat variabilní symbol z tohoto číselníku „ručně“.


Oprava Opravena chyba, kdy šlo řádky uzavřeného (vyexportovaného/vytištěného) tuzemského platebního příkazu měnit, mazat, upravovat.


Oprava Byla opravena chyba, kdy bylo možno měnit v rámci zaúčtovaného bankovního výpisu v otevřeném účetním období na řádcích bankovních výpisů:
 • organizaci
 • útvar
 • nákladový okruh
 • zakázku
 • variabilní symbol


Oprava Byla opravena chyba při generování příkazu k úhradě nad přeplacenou vydanou fakturou a nebo nad vydaným opravným daňovým dokladem (dobropisem), která se projevovala hláškou:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje FK_TabplattuzR_IDhlavaPP.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při akci Přesun řádků nad řádky tuzemského platebního příkazu nezaktualizoval Datum úhrady na úhradě zdrojové faktury dle data splatnosti platebního příkazu, do kterého byl řádek tuzemského platebního příkazu přesunut.


Celní případy

Oprava Oprava generování přípravné faktury.

Opraveno přebírání popisu zboží z kmenové karty.


EET

Novinka EET - počítané sloupce v přehledech Účtenky, Pokladna, Úhrady by urychleny doplněním indexů do tabulek EET Komunikace a EET Chyby.


Novinka EET - urychlení a možnost redukce dat
 1. V tabulce EET Komunikace (TabEETKomunikace) bylo pole obsahující XML zprávu přesunuto do nové tabulky TabEETKomXML. Akce Zobraz XML je nadále k dispozici nad přehledem EET komunikace.
 2. Nad přehled EET Komunikace byla doplněna nová akce Redukce záznamů s XML zprávami, která ruší záznamy v tabulce TabEETKomXML ke všem záznamům v tabulce EET komunikace starším více než 3 měsíce.


Fakturace

Novinka Došlo k významným změnám v editorech a terminologii modulů Fakturace a Oběh zboží. Podrobnosti naleznete v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Důležité_změny_ve_verzi_vydané_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka Na hlavičkách faktur je nově možnost navázat alternativně místo organizace i zaměstnance.

Možnost výběru zaměstnance je třeba povolit na řadě faktur, záložka 3-Přednabízení
V editoru faktury u organizace je nové zaškrtávátko - Zadaný zaměstnanec. Když se zaškrtne, zmizí z editoru pole Odběratel/Dodavatel (vč. DIČ), Místo určení a Příjemce, a Organizace 2, místo nich se zobrazí nová pole pro zaměstnance. Bez zaškrtnutí Zaměstnanec nejsou pole pro zadání zaměstnance viditelná.

U dokladů, kam se přenáší bankovní spojení odběratele/dodavatele se do bankovního spojení na faktuře vkládá vazba na bankovní spojení vybraného zaměstnance, je umožněn výběr z bankovních spojení vybraného zaměstnance.


Novinka Z hlavičky dokladu byla pro atribut měna vyřazena měna "není".


Oprava Saldo nad prvotními doklady

Byla opravena chyba, která se projevovala takto: Hlavní měna je EUR. Faktura v cizí měně (CZK). Přehled úhrad, nová ruční úhrada. Program dohledá kurz v kurzovním lístku (např. 27 CZK/EUR). Avšak přepočet do HM (EUR) se provede chybně násobením částky v CM (CZK) místo dělením.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se při otevírání návazných přehledů faktur přes obdobi objeví chybová hláška, např.: Access violation at address 4324074A in module 'HeLib3.bpl'. Write of address 00000090.

Jednalo se o:

 • úhrada bankovního výpisu, frame Číslo faktury nebo Dodavatelská faktura, příp. tlačítka Pohledávky nebo závazky
 • úhrada bankovního výpisu, akce Přenos faktur
 • detail řádku platebního příkazu (tuzemský i zahraniční), akce Nový z faktur.


Firemní aktivity

Novinka V modulech Firemní aktivity a QMS došlo k následujícím úpravám v terminologii
 • Akce "Spotřeba materiálu a služeb" nad přehledy aktivit, úkolů a plnění úkolů byly přejmenovány na "Položky"
 • Záložka "Zboží a služby" v editorech aktivity a záznamů QMS, v úkolech a v plnění úkolů byla přejmenována na "Položky"
 • Akce "Předměty svěřené do servisu" nad přehledy aktivit byla přejmenována na "Předměty"
 • Záložka "Předmět" v editoru firemní aktivity byla přejmenována na "Předměty"
 • Akce "Pohyby aktuálního zboží" nad záznamy QMS byla přejmenována na "Pohyby položky"
 • Akce "Pohyby vybraného zboží nad všemi sklady" nad záznamy QMS byla přejmenována na "Pohyby položky všude"
 • Akce "Strom souvisejících záznamů QMS" nad zázmamy QMS byla přejmenována na "Strom QMS"
 • Akce "Související záznamy QMS" nad záznamy QMS byla přejmenována na "Související QMS"


Oprava Zobrazení kalendáře - při zobrazení na Den se zobrazil první den v týdnu (pondělí) a nikoliv aktuální den. Opraveno.


Oprava Kontaktní osoba založená do číselníku Kontaktní osoby z Firemní aktivity se přestala doplňovat do vztahu kontaktní osoby k organizaci zadané v záznamu Firemních aktivit. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od listopadu 2017 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období listopad 2017
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • Projděte mzdové údaje stávajích zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.


Novinka Dohody o pracovní činnosti (DPČ) - vyměřovací základy

Jestliže měl zaměstnanec dvě dohody o pracovní činnosti, z nichž jedna byla Malého rozsahu, nedocházelo k tomu, že se vyměřovací základy pro odvod zdravotního pojištění počítaly dohromady (při posuzování minimálního vyměřovacího základu).

Upraveno.


Novinka Statistická sestava ISP - chyba v výpočtu Evidenčního počtu zaměstnanců ve stavu AA0115

Docházelo k chybnému výpočtu Evidenčního počtu zaměstnanců ve stavu AA0115 z důvodu neúplné podmínky při zjišťování zaměstnanců ve stavu.

Opraveno


Novinka Mzdový list 2017

Vznikl nový formulář mzdového listu, který na poslední straně obsahuje detailní náležitosti týkající se ročního zúčtování (Mzdový list od roku 2017 (RZD)).
Údaje ročního zúčtování se tisknou vždy za předchozí období.
Tzn. jestliže tisknete mzdový list za rok 2017, zobrazí se na poslední straně mzdového listu roční zúčtování roku 2016 (tzn. roční zúčtování, které jste vyplatili v lednu až březnu roku 2017).
Podmínkou pro to, aby se údaje detailně na mzdové listě zobrazily je to, že:

 • roční zúčtování bylo provedeno v Heliosu Orange v nabídce Roční zúčtování (tzn. nebyla pouze vložena do výpočtu mzdová složka 097)
 • přeplatek na roční zúčtování byl přenesen do mezd


Novinka Importy dat do předzpracování

při importu dat do předzpracování pomocí XML, TXT i definovaných importů dochází k aktualizaci všech importovaných záznamů. V případě provádění importů v několika částech dochází ke ztrátě informace datumu a názvu importního procesu na předešlých importovaných řádcích.

Opraveno

Při importu XML souboru do předzpracování dojde ke kontrole vybraného období proti importovaným datům. Pokud datumy importovaných dat nespadají do vybraného období, dojde automatickému přepnutí do správného období a zobrazení informační hlášky o přepnutí.


Novinka Generátor - Nastav

V Generátoru v nástroji Nastav, na záložce Sestavy, na konkrétní sestavě ve volbě místní nabídky (pravé tlačítko myši) byly opět zpřístupněny volby:

 • Přejmenovat
 • Heslo
 • Definice práv


Novinka Tiskový formulář Potvrzení pro soud

Tiskový formulář byl upraven pro tisk za delší období, než je půl roku. Dynamicky se mění orientace výkazu na výšku v případě tisku do půl roku a na šířku v případě tisku za jeden rok.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - procesní okno

Při výpočtu mzdy se zobrazí procesní okno i s případnými chybami např. záporná částka vyúčtování atd...procesní okno se automaticky zavře, aniž by bylo možné si chybovou hlášku přečíst / vytisknout opisem.

Upraveno, procesní okno zůstane otevřeno.


Novinka Mazání mzdových tabulek

Jestliže proces rušení listopadové uzávěrky nebo 1. dopočítavaného období skončí chybovou hláškou, při pokusu o zavření okna uzávěrkového procesu se zobrazí chybová hláška: "Cannot focus a disabled or invisible window." a okno není možné zavřít.

Upraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ZMENA - TREXIMA - nové odkazy na pomocníkov

Spoločnosť TREXIMA zmenila odkazy na pomocníkov pre vyplnenie:

1. SK ISCO-08

V editore číselníka SK ISCO-08 (cesta: Konštanty a číselníky/Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08/SK ISCO-08- pomocník vyplnenia) bol zmený odkaz na fulltextové vyhľadávanie pracovnej pozície alebo kód SK ISCO-08.

2. Odbor vzdelania

V editore Dosiahnutého vzdelania (cesta: Zamestnanci/Dosiahnuté vzdelanie/Odbor vzdelnia - pomocník vyplnenia) bol zmený odkaz na pomocníka pre vyplnenie odboru vzdelania.


Novinka ÚPRAVA - Import údajov do Predspracovania

Pri importe údajov do Predspracovania pomocou XML, TXT aj definovaných importov dochádza k aktualizácii všetkých importovaných záznamov. V prípade vykonávania importov v niekoľkých častiach dochádza k strate informácie dátumu a názvu importného procesu na predošlých importovaných radoch.

Opravené

Pri importe XML súborov do Predspracovania dôjde ku kontrole vybraného obdobia oproti importovaným údajom. Pokiaľ dátumy importovaných údajov nespadajú do vybraného obdobia, dôjde k automatickému prepnutiu do správneho obdobia a k zobrazeniu informačnej hlášky o prepnutí.


Novinka ÚPRAVA - Generátor mzdových zostáv - výpočet

V priebehu výpočtu generátorovej zostavy sa mohla objaviť hláška:

"Neplatny nazov stlpca IdObdobiLEFT."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP -zoradenie položiek

Bol upravený export Hlásenia zmien ZP jednotlivých zoradenie položiek a to podľa rodného čísla, dátumu zmeny a čísla zmeny a kódu vzostupne.


Novinka ÚPRAVA - Čerpanie limitov lekára vs počiatočné hodnoty

Nad prehľadom Mzdové údaje sa v systémovej zostave (S) Limity lekárov nesprávne zobrazovali dni čerpania v prípade zadaného čerpania do Počiatočných hodnôt.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mazanie mzdových tabuliek

Ak proces rušenie novembrovej uzávierky alebo 1. dopočítavaného obdobia skončí chybovou hláškou, pri pokuse o zavretie okna uzávierkového procesu sa zobrazí chybová hláška: "Cannot focus a disabled or invisible window."

a okno nie je možné zavrieť.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Výpočet mzdy - procesné okno

Ak sa pri výpočte mzdy zobrazí procesné okno aj s prípadnými chybami/upozorneniami napr. záporná prekročený limit hodín na lekára atď...procesné okno sa automaticky zavrie, ak výpočet prebiehal nad jedným zamestnanom, bez možnosti prečítania/tlače opisom tejto chybovej hlášky.

Upravené, procesné okno zostane otvorené.


Novinka ÚPRAVA -Generátor - Nastav

V Generátore mzdových zostáv v nástroji Nastav na záložke Zostavy, na konkrétnej zostave vo voľbe miestnej ponuky (pravé tlačidlo myši) boli opäť sprístupnené akcie:

 • Premenovať
 • Heslo
 • Definícia práv

Nástroje přizpůsobení

Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 18.02.


Obecné

Novinka Podmínky v rychlém filtru je nově třeba potvrdit klávesou Enter.

Hlavní důvody jsou následující:

 • Enter je jednoznačné potvrzení, že jsou podmínky pro filtraci zadány
 • V přehledu s větším počtem řádků je rychlejší, když se vyhledávání provede až po potvrzení uživatelem. Jinak je databáze dotazována zbytečně, tj. odezva je pomalá.
 • Při filtrování podle více parametrů u více sloupců je rychlejší nejprve vyplnit podmínky a potvrdit klávesou Enter než vyplnit podmínky postupně a, opět, zatěžovat databázi zbytečnými dotazy.


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 7.3.16


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2017.21.170329.


Novinka Editor Kurzovních lístků byl upraven tak, aby se již nezobrazovala chyba "Položka Text musí být zadána" a nový stav se uložil.


Novinka Zapojena nová verze komponent ImageEn 6.3.0.


Oběh zboží

Novinka Došlo k významným změnám v editorech a terminologii modulu Oběh zboží. Podrobnosti naleznete v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Důležité_změny_ve_verzi_vydané_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka Úprava u atributu "Množství na DO k vyřízení":

Zobrazuje množství zboží na došlých objednávkách k řešení, pro které neexistuje výdejka nebo je výdejka nerealizovaná. Pro sklad, ze kterého byla pořízena položka na doklad, navíc platí, že jsou do tohoto množství připočteny i kusy, které nejsou zajištěny žádným skladem (nerozhodne-li uživatel změnou zajištění jinak, bude primárně zajišťováno toto množství ze skladu, ze kterého byla položka zařazena na doklad).


Novinka Zadávání položek na doklad pomocí Ctrl+S (Zadávání položek) - upraveno dohledávání ceny z ceníku tak, aby fungovalo stejně jako při zadávání položky ze skladu. V některých případech se stávalo, že při zadání položky ze skladu se cena dohledala, ale při zadání položky přes Ctrl+S se cena nedohledala. Konkrétně šlo např. o případ, kdy byla v ceníku zadaná Cena s DPH.


Oprava V přehledu došlých objednávek se zobrazovala chyba při zobrazení atributu "Stav vykrytí". Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Školení - přiřazení Účastníků školení

Doposud bylo při vytváření nového školení nutno postupovat tak, že nejdříve se vytvořilo školení, uložilo se a teprve poté bylo možné na vytvořené školení přiřazovat Účastníky školení.

Nově se nyní program chová tak, že ihned po vytvoření nového školení se nabídne záložka Účastníci a je možné je na školení ihned přiřadit (bez nutnosti uložit nově vytvořené školení).


Novinka NOVINKA - Pracovní pozice vs Školení

1. Pokud uživatel zruší zařazení zaměstnance na pracovní pozici, na které jsou požadované školení, kterých se zaměstnanec stal účastníkem zařazením na tuto pracovní pozici a zároveň existuje plán na tyto školeni, automaticky se do evidence uchazečů zapíše do atributu "Generovat do" datum zrušení zařazení na tuto pracovní pozici a zobrazí se hláška: "Zaměstnanec XY má z této prac. pozice již plán. školení. Opravdu chcete zaměstnance z této prac. pozice odebrat? Ano / Ne. "

Pokud uživatel zvolí Ne, zobrazí se hláška:
"Storno odebrání zaměstnance z pracovní pozice."

Pokud uživatel zvolí Ano, zobrazí se hláška:
"Proces dokončen. Pro sladění použijte přehled Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí."

2. Pokud uživatel zadá platnost zařazení na pracovní pozici DO, automaticky se do evidence uchazečů o školení, kteří sem byli zařazeni zařazením na tuto pracovní pozici, zapíše do atributu "Generovat do" toto datum.

3. Pokud uživatel zruší školení z aktuálního detailu pracovní pozice a zároveň existuje plán k tomuto školení, automaticky se do evidence uchazečů zapíše do atributu "Generovat do" datum zrušení školení a zobrazí se hláška:
"K tomuto školení je již vytvořen plán školení. Opravdu chcete školení z prac. pozice smazat? Ano / Ne. "

Pokud uživatel zvolí Ne, tak se akce provede.

Pokud uživatel zvolí Ano, zobrazí se hláška:
"Školení k pracovní pozici zrušeno. Už existuje plán školení, lékařské prohlídky požadované na pracovní pozici. Pro sladění použijte přehled Soulad školení, lékařských prohlídek s pracovní pozicí."

4. Pokud uživatel přidá do aktuálního detailu pracovní pozice nové školení, automaticky se do evidence účastníků zařadí zaměstnanec zařazen na tuto pracovní pozici, pokud tam již není a zobrazí se hláška:
"Doplněni účastníci školení. Pro sladění použijte přehled Soulad školení, lékařkou prohlídek s pracovní pozici."


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Pracovná pozícia vs Školenia

1. Ak používateľ zruší zaradenie zamestnanca na pracovnú pozíciu, na ktorej sú požadované školenia, ktorých sa zamestanec stal účastníkom zaradením na túto pracovnú pozíciu a zároveň existuje plán na tieto školeni, automaticky sa do evidencie uchádzačov zapíše do atribútu "Generovať do" dátum zrušenia zaradenia na túto pracovnú pozíciu a zobrazí sa hláška:
„Zamestnanec XY má z tejto prac. pozície už vytvorený plán. školení. Naozaj chcete zamestnanca z tejto prac. pozície odobrať? Áno/Nie."

Ak používateľ zvolí Nie, zobrazí sa hláška:
“Storno odobratia zamestnanca z pracovnej pozície.”

Ak používateľ zvolí Áno, zobrazí sa hláška:
"Proces dokončený. Pre zladenie použite prehľad Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou."

2. Ak používateľ zadá platnosť zaradenia na pracovnú pozíciu DO, automaticky sa do evidencie uchádzačov o školenie, ktorí sem boli zaradení zaradením na túto pracovnú pozíciu, zapíše do atribútu "Generovať do" tento dátum.

3. Ak používateľ zruší školenie z aktuálneho detailu pracovnej pozície a zároveň existuje plán k tomuto školeniu, automaticky sa do evidencie uchádzačov zapíše do atribútu "Generovať do" dátum zrušenie školenia a zobrazí sa hláška:
„K tomuto školeniu je už vytvorený plán školenia. Naozaj chcete školenie z prac. pozície zmazať? Áno/Nie.“

Ak používateľ zvolí Nie, tak sa akcia vykoná.

Ak používateľ zvolí Áno, zobrazí sa hláška:
"Školenie k pracovnej pozícii zrušené. Už existuje plán školenia, lekárskej prehliadky požadovanej na pracovnej pozícii. Pre zladenie použite prehľad Súlad školení, lekárskych prehliadok s pracovnou pozíciou."

4. Ak používateľ pridá do aktuálneho detailu pracovnej pozície nové školenie, automaticky sa do evidencie účastníkov zaradí zamestnanec zaradený na túto pracovnú pozíciu, ak tam už nie je a zobrazí sa hláška:
"Doplnení účastníci školenia. Pre zladenie použite prehľad Súlad školení, lekárkych prehliadok s pracovnou pozíciu."


Novinka ÚPRAVA - Editor Školenia, lekárskej prehliadky - nový záznam

Pri zakladaní nového školenia, lekárskej prehliadky sa v editore školenia, lekárskej prehliadky nezobrazuje záložka Účastníci. Tá sa zobrazí až po uložení nového záznamu.

Upravené, tak, aby bolo možné pri zakladaní nového záznamu priraďovať jednotlivých účastníkov.

Pokladna

Novinka Došlo ke změnám v editorech modulu Pokladna. Podrobnosti naleznete v Poradně
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Důležité_změny_ve_verzi_vydané_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka V editoru Pokladních dokladů a Položek PD bylo upraveno chování polí Popis a Poznámka - po zadání části názvu a následně Ctrl+Enter nebo […] se aktuální záznam v návazném přehledu číselníku Pomocné texty nastaví na nejbližší záznam vyhovující podmínce.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Reklamace přijaté - doplněna nová akce Generuj výrobní plán (na opravu). Akce po zvolení řady plánu založí pro reklamovaný dílec výrobní plán na reklamované množství. Popis z reklamace se přenese do pole Poznámka.

Akcí Zdrojový doklad ve výrobních plánech a výrobních příkazech lze pak zobrazit reklamaci, z níž daný výrobní plán a následně vygenerovaný výrobní příkaz vznikl.


Novinka Do přehledu Interní neshody bylo doplněna nová akce Generuj reklamaci na materiál použitý v neshodném dílci. Akce je určena pouze pro neshodu propojenou s evidencí zmetků na operaci na dílci ve výrobě. V dialogu lze v případě, že do dílce vstupuje více materiálů, vybrat příslušný materiál, dále upravit vypočtené reklamované množství.


Novinka Na Kategorii aktivity/Kategorii QMS přibyl nový atribut:
 • Předvyplnit S kým se jednalo (Konktaktní osoba) - je-li zatržen, převezme se při založení záznamu aktivity/záznamu QMS přednastavená kontaktní osoba ze záznamu zvolené organizace.

Do dialogu akce Generování reklamace nad položkou příjemky/výdejky byla doplněn parametr Kontaktní osoba, v němž lze zvolit

 • Nic - nedojde k nastavení kontaktní osoby ve vygenerované reklamaci (výchozí nastavení)
 • Převzít z dokladu - dojde k převzetí kontaktní osoby z dokladu, z něhož se reklamace generuje
 • Převzít z organizace - dojde k převzetí kontaktní osoby přednastavené na organizaci uvedené na dokladu, z něhož se reklamace generuje
 • Zadat ručně - umožní vybrat osobu z kontaktních osob přiřazených organizaci uvedené na dokladu


Novinka Číselník Oblast QMS byl vyřazen z nabídky pod agendou Nápravná a preventivní opatření. Číselník je nadále k dispozici pouze pod agendou Řízení auditů.

Drobné úpravy terminologie:

 • Přehled Nápravná a preventivní opatření byl přejmenován na Nápravná a preventivní opatření (NO/PO)
 • Přehled Stav řešení byl přejmenován na Stav řešení NO/PO
 • Přehled Výsledek ověření účinnosti byl přejmenován na Výsledek ověření účinnosti NO/PO
 • Přehled Stav řešení interní neshody byl přejmenován na Stav interní neshody
 • Přehled Úkoly k řešení interních neshod byl přejmenován na Úkoly k interním neshodám


Novinka Náhled na tiskové formuláře modulu QMS v návrháři tiskových formulářů končil chybou:

QMSAtributy_2445: Nemohu otevřít zdroj dat
Opraveno.


Novinka Reklamace - úpravy terminologie
 • Přehled Reklamace od odběratelů přejmenovány na Reklamace přijaté
 • Přehled Úkoly k reklamacím přejmenovány na Úkoly k reklamacím přijatým
 • Přehled Stav reklamace přejmenován Stav reklamace přijaté
 • Přehled Typ neshody přejmenován na Typ neshody reklamace přijaté
 • Přehled Příčina neshody přejmenován na Příčina neshody reklamace přijaté
 • Přehled Reklamace vůči dodavatelům přejmenován na Reklamace vydané
 • Přehled Úkoly k reklamacím přejmenován na Úkoly k reklamacím vydaným
 • Přehled Stav reklamace přejmenován na Stav reklamace vydané
 • Přehled Typ neshody přejmenován na Typ neshody reklamace vydané
 • Přehled Příčina neshody přejmenován na Příčina neshody reklamace vydané


Novinka Akce Výpočet hodnocení partnerů neumožnila zvolit výpočet pro Rok, pokud název období obsahoval jiné znaky než číslo roku ve formátu RRRR. Opraveno

Časový interval pro rok je dán rokem začátku období, počáteční datum je vždy 1.1. a koncové datum 31.12. Do takto definovaného intervalu pak spadají zvolená čtvrtletí, nebo měsíce.


Řízení peněžních toků

Novinka U atributů Maximální částka skonta a Uplatněné skonto byl nastaven finanční formát zobrazení čísla (#,##0.00).


Oprava Je opravena chyba, kdy v modulu řízení peněžních toků došlo ke zdvojenému napočtení položek tam, kde se ve skladových dokladech používají tzv. stínové položky (výroba, kompletace).


Splátkování a leasing

Novinka Leasing, Předměty, u sloupce Cena je doplněna možnost součtování.


Novinka Přehled Předměty modulu leasing je rozdělen na 4 přehledy, dtto přehledy Pohyby a Pohyby detail:
 • Leasing
 • Časové rozlišení
 • Opakované platby
 • Splátky a úroky


Oprava Opravena chyba, kdy při výpočtu časového rozlišení alikvotně po dnech docházelo k rozpadu jednotlivých splátek - poslední splátka je vždy zaokrouhlení.


Oprava Leasing, označí se několik předmětů k úhradě. Mají stejnou menu, dodavatele, obě bankovní spojení. Akce Platební příkazy, Zahraniční platební příkaz. Otevře se přehled Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů, akce Generování sdružených platebních příkazů. Opravena chyba, vytvoří se sdružený zahraniční PP.


Oprava Bylo opraveno doplňování kurzu na pohyby předmětů leasingu, způsob Opakované platby. Platí pro nově generované pohyby.


Účetnictví

Novinka Byly provedeny grafické úpravy editoru účetního deníku
 • pod polem pro text je zvětšena mezera.
 • pole pro rozdíl žluté, je-li rozdíl nenulový.


Novinka Editor účtového rozvrhu. Skupina polí pro zadání DPH je nyní vpravo, skupina pro zadání měny vlevo. Jestliže je nastaveno v poli "Účtování DPH" hodnota "Není DPH", jsou ostatní pole pro DPH skryta.


Novinka Byla provedena aktualizace terminologie akcí a sloupců za ekonomiku.

Nejdůležitější změny jsou v oblasti stavů účtů a řízení peněžních toků.
Podrobné informace najdete v článku v Poradně https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/D%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9_zm%C4%9Bny_ve_verzi_vydan%C3%A9_po_8.10.2017_-_Poradna_(CZ)


Novinka Byla provedena optimalizace (urychlení) nápočtu saldokonta ke dni / období stavu pro účetní saldokonto a saldo nad prvotními doklady.


Novinka Do přehledu saldokonta a saldokonta za účty přidán nový sloupec "Maximální stupeň upomínky". Jedná se o další sloupec ze skupiny sloupců, které lze nastavit do režimu OFF-LINE, protože jejich automatický nápočet může výrazně zpomalit aktualizaci salda (podobně jsou řešeny již nyní např. sloupce "Datum první upomínky", "Datum poslední upomínky" atd.).

Stejný sloupec dále přidán do přehledu faktur a faktur k datu.


Novinka Do systému byly doplněny vazby:
 • mezi saldokontem ke dni / období stavu a saldokontní skupinou,
 • mezi saldokontem ke dni / období stavu a obdobím stavu.

Totéž pro Saldo nad prvotními doklady Pro saldo nad prvotními doklady ke dni / období stavu byly doplněny vazby pro tisk na účetní řádky.


Novinka Pro archiv saldokontních případů byla vytvořena nová skupina tiskových formulářů, číslo 396.


Novinka V souvislosti s novými kódy pro přenesení daňové povinnosti (CZ) byla pro Kontrolní hlášení CZ, části A.1 a B.1 odebrána kontrola na to, zda kód zboží obsahuje pouze numerické znaky. Kód zboží může tedy obsahovat i nenumerické znaky, např. "4a".

Poznámka: pro Kontrolný výkaz SK zůstávají kontroly kódu zboží beze změny.


Novinka Upraven kód generování Primary Key pro tabulku #TabIdSaldoNapocetSloupcu.


Novinka Pro stavební práce - A.2. - je doporučeno používat daňové klíče:
 • Pom-DodTov-DanPrijemca-NeSV
 • Pom-DodTov-DanPrij-NeSV-Opr

Byl vytvořen nový distribuční soubor DANKLICE_201701.TXT, v něm provedena úprava názvů výše uvedených daňových klíčů.


Oprava Jsou opraveny chyby ve výkazu PKP č. 3, které bránily správnému odeslání výkazů PKP.


Oprava Při účtování zápočtu nad fakturami se do účetnictví chybně načítalo datum kurzu z faktury a nikoli ze zápočtu.

Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Přehled o peněžních tocích pro podnikatele, řádek 20 by měl mít správně nastaveno Zůstatek účtu bez počátečního stavu. Opraveno.


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace, Vysvětlení, Změna skupiny dokumentů. Hláška Přehled Skupiny textových příloh není instalován - nemůže být zobrazen ! Opraveno.


Výroba

Novinka V editoru záznamu v přehledu Evidence výrobních operací je možné zadat nový atribut "Koeficient ohodnocení".

Zadaným koeficientem bude vynásobena vypočtená mzda zaměstnance.
Koeficient se neuplatní na doplatek.
Může nabývat hodnot v intervalu <0, 2>
Výchozí hodnota = 1


Novinka Na číselníku pracovišť a středisek byl rozšířen Typ režie o hodnotu

"<HM> / hod strojního času z jednicového času".

Výpočet režie (sazba za hodinu strojního času) se v tomto nastavení uplatní jen u jednicové operace, nikoli u režijní.


Zakázky

Novinka Do číselníků
 • Číselník priorit zakázek
 • Číselník identifikátorů zakázek
 • Číselník stavů zakázek

byl doplněn atribut

 • Pořadí s výchozí hodnotou 1

Údaj lze aktualizovat v editoroch číselníků libovolnou nenulovou celou hodnotu. Výchozí byla upravena tak, aby se prvotně řadilo dle Pořadí a pak dle hodnoty číselníkového údaje (Stav, Identifikátor, Priorita)


Oprava Akce ze skupiny Přehledy stromově
 • Došlé objednávky (v řešení)
 • Položky - došlé objednávky (v řešení)

nad číselníkem Zakázky havarovaly v případě, že číslo zakázky obsahovalo jiné znaky než číslice. Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export