Důležité:


Verze 2.0.2017.0506 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Celní případy

Novinka Zrušena reakce Odesílání informací o změně stavu dokladu na zprávu CI_VOP CZ598A.


EET

Novinka V datové XML zprávě EET jsou nově odstraňovány nerelevantní nulové položky částek, které nabyly nulovou hodnotu. Jde o tyto položky datové zprávy: zakl_dan1, zakl_dan2, zakl_dan3, zakl_nepodl_dph, dan1, dan2, dan3, pouzit_zboz1, pouzit_zboz2, pouzit_zboz3, cest_sluz, urceno_cerp_zuct, cerp_zuct.


Oprava V Komunikátoru EET mohlo dojít k chybě Acess violation... Opraveno


Fakturace

Novinka Při účtování zápočtu v modulu Fakturace bylo upraveno dotahování kurzu a jednotky měny - nyní systém tyto údaje dotahuje při účtování ze zápočtu a nikoliv z faktury.


Novinka Saldo nad prvotními doklady.

Změněn princip porovnání datumu v přehledu Faktury k datu, nyní se porovnává datum bez času, takže se do přehledu napočítají i doklady s mezním datumem.


Oprava Opravena chyba v Helios Orange verze 2.0.2017.0505 v submodulu Saldo nad prvotními doklady.

Když je na zápočtu v modulu fakturace je zatrženo "použít měnu" a je zadána měna, zadají se jednotlivé pohledávky na záložce 2 zápočty, objevila se při editaci řádku, atributu "Započtená částka v MZ pohledávky", chybová hláška: "Field mena not found".


Oprava QR faktura - při načítání QR kódu se v případě, že klíč ID (Jednoznačné označení dokladu) obsahoval v posledních 6 znacích jiný znak než číslo, objevila chybová hláška: "Číslo dokladu nemá správný formát" a údaje z kódu se nezpracovaly. Poté se tato chyba vyskytovala až do ukončení seance Heliosu Orange při každém pokusu o zpracování QR kódu. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Přečerpaná dovolená a zkrácené kalendáře procentem

V případě, kdy docházelo k automatickému proplácení přečerpané dovolené u zaměstnance, který měl v kalendáři vyplněno procento krácení, nedocházelo ke správnému výpočtu (nebylo zohledněno toto krácení).
Nyní výpočet již procento krácení zohledňuje.


Novinka Změna struktury čtvrtletní statistické sestavy P1-04 a to konkrétně části P1C-01

Došlo ke změnám ve výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství (podle stavu k 30. 9. 2017). Oproti loňskému roku došlo k rozšíření oddílu VI. a součástí výkazu budou dva nové oddíly IVb. a IVc. S vědomím, že data v těchto nových oddílech nejsou pravděpodobně evidována v mzdových systémech, byla struktura dat rozdělena do dvou samostatných souborů, které bude možno načíst samostatně.

Rozšíření se týká počtu hodin pedagogické činnosti dle stejných kritérií jako vlastní část VI. za pedagogy.

Po instalaci nové verze je třeba provést:
1. Číselník profesí – existuje nová položka Pedagogická činnost v týdenním rozsahu. Ke krácení dle úvazku dochází až ve vlastním výkazu P1C-01 podle nastavení kalendáře (v případě nepravidelného kalendáře se zkráceným úvazkem) nebo krácení přímo uvnitř mzdových údajů (v případě krácení při použití kalendáře s pravidelnou pracovní dobou). Hodnotu pedagogické činnosti je třeba u jednotlivých profesí doplnit.

2. Doplňující údaje – existuje nová položka pedagogická činnost na rámec, tedy počet hodin určený zaměstnanci nad pedagogickou činnost, která mu podle profese přísluší. Pokud takový případ existuje je potřeba patřičnou hodnotu doplnit.

Obě položky je nutné zadat minimálně v měsíci 9/2017, protože údaje se zjišťují v devátém měsíci.

V měsíci 9/2017 je nutné mít vygenerovány řádky v přehledu Kontrola platových stupňů a tříd.

Po instalaci není potřeba provádět žádné úpravy v nastavení definice výkazu P1-04 je možné za 9/2017 provést výpočet výkazu. Ve výsledku jsou pak jednotlivé záložky P1c-01 a druhy činností. Přehled je rozšířen o další dvě hodnoty zobrazující nasčítané (případně krácené) hodnoty hodin pedagogické činnosti.
a. Hodnota – přepočtený stav zaměstnanci v kombinaci třídících hledisek třída, stupeň, praxe…
b. Hodnota PC – nasčítané hodiny pedagogické činnosti, zahrnující zkrácené i plné úvazky
c. Hodnota přes PC - nasčítané hodiny pedagogické činnosti nad rámec.

Export výkazu je prováděn pomocí XML zpráv. V distribuci jsou nové dvě definice, které se automaticky vytvoří po instalaci nové verze. Je nutné uvést cestu k adresáři umístění zpráv.

  • Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů
  • Zaměstnanci podle platových tříd a platových stupňů, pedagogická činnost

Mzdy (SK)

Novinka Novinka - Informačná karta č. 12 od 5/2017

Nad prehľadom Doplňujúce údaje pribudol nový distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov / Platnosť
-403154 / Informačná karta č. 12 / 01.05.2017


Novinka ÚPRAVA - Prečerpaná dovolenka a skrátené kalendáre percentom

V prípade, kedy dochádzalo k automatickému preplácaniu prečerpanej dovolenky u zamestnanca, ktorý mal v kalendári vyplnené percento krátenia, nedochádzalo ku správnemu výpočtu (nebolo zohľadnené toto krátenie).
Teraz výpočet už percento krátenia zohľadňuje.


Novinka ÚPRAVA - Prepočet mzdových listov

Akcia Prepočet mzdových listov (cesta: Ročné zostavy/ prepočítava údaje vždy za zvolené rozmedzie období aj keď časť obdobia spadá pred 1. ostré mzdové obdobie. Akcia bola upravená tak, aby prepočet zahájila najskôr od 1. ostrého mzdového obdobia.


Obecné

Novinka V nově převedených editorech se neuložilo Datum změny a Změnil v případě, že byly změněny pouze Externí informace. Opraveno.


Oběh zboží

Novinka Při hodnotě spotřební daně na položce dokladu větší nebo rovné 10000 Kč končil tisk dokladu chybou přetečení. Opraveno.


Pokladna

Oprava U nově vytvořeného pokladního dokladu z Faktury, která má nastaveno EET k odeslání, byly prvky k odeslání EET přístupné teprve po uložení a znovuotevření dokladu. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Akce Kontrola dokladů období DPH.

Chyběly hlášky:

  • Faktury a dobropisy
  • Účtenky
  • Leasing

s výsledkem OK. příp. nebyly nalezeny, příp. nezaúčtované

Proto byla upravena kontrola na nainstalované moduly pro kontrolu faktur a dobropisů přijatých a vydaných, pokladního prodeje a leasingu.


Novinka Při generování nové databáze s CZ legislativou jsou vygenerovány syntetické účty Podnikatel verze 06.


Novinka V editoru řádku kontace pro mzdy byla na záložce "Návazné údaje" viditelná pole, která tam nemají být.

Pole byla z editoru řádku kontace pro mzdy odstraněna.


Novinka Jestliže se provádí kontrola dokladů pro výkaz PAP v účetním deníku formou zadání rozsahu datumů Od a Do, kontrola nezobrazila chybový přehled. Byl opraven přenos datumů Od a Do do procesu kontroly.


Oprava Faktura přijatá v CM, na které je zúčtována daňová záloha - v kontaci nastaveny řádky Záloha - Základ DPH a Záloha - Částka DPH nastaveny na stranu DAL, atribut záporně nastaven na ANO

Účetní evidence v pořádku, doklad se zaúčtuje správně na stranu DAL kladnou hodnotou. Daňová evidence má být záporná.
Opraveno, je zajištěno obrácení znaménka u všech částek, pokud je atribut záporně nastaven na "ANO".


Oprava Při nastavení konfigurace:

zaokrouhlení valutových DPH = ano, bez úpravy
program u EUR vydané faktury generuje automatem doplňkovou položku na výši DPH, ta je zaúčtována řádkem kontace: "základ daně - korekce hlavička"
Částka v CM je zde na účetním řádku nulová, protože se jedná o korekci částky CZK (a na DUD je nastaveno DPH počítat z hlavní měny), ale při spuštění akce "kontrola dokladů" nad účetním deníkem se hlásí zbytečně "chyba v údajích DPH" - "nejsou zadány údaje cizí měny pro výpočet DPH".
Opraveno, kontrola údajů cizí měny probíhá jen v případě, že je nenulová částka cizí měny.


Oprava Je opraveno zařazování účetních dokladů do Kontrolního hlášení DPH do částí B.2 a B.3 dle Datumu doručení v případě čtvertletního plátce DPH a měsíční periodicity KH.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export