Verze 2.0.2017.0505 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Oprava Opravena chyba při načítání do Kartového centra formát UniCredit, kdy se při importu zobrazí chybová hláška „List index out of bound (13)“

Chyba se projevila v případě, že v souboru CSV nebyl variabilní symbol. Tento údaj však v souboru nemusí být.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti QP473:

Nesmí být uveden přídavný kód začínající znakem 2, 7, 8, A, B, C, F, P, R a S.

Zprávy : CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV)
elementy : GZB03 a GZB04

1. TARIC první EU přídavný kód
2. TARIC první EU přídavný kód


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola vyplněnosti QP474:

Nesmí být uveden přídavný kód začínající znakem 2, 3, 4, 7, 8, A, B, C, F, P, R a S. 3.

Zprávy : CZ513A (D_N_OPRV), CZ515A (D_N_PODV)
elementy : GZB05 a GZB06
1. Národní přídavný kód
2. Národní přídavný kód


Novinka ECS Vývoz - na hlavičku deklarace byl přidán příznak DCP - dodatečné celní prohlášení.

Přidáno nové pravidlo QP207D:
"Podat dodatečné vývozní prohlášení lze jenom bez využití zjednodušeného postupu."

Export : zprávy CZ515A, CZ513A - element QH61


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - kontrola na vyplnění MRN oproti Havarijnímu postupu bude brát v úvahu vyplněnost datumu přijetí.

(Nebude se zbytečně hlásit chyba pro podání opravy deklarace.)


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - úprava exportu kontejnerů v dávkách CZ515A, CZ513A dle ECS KEL 2.45. [A-Z0-9].


Novinka ECS Vývoz - úprava v zadávání SPZ při odjezdu.

Pro železniční dopravu lze zadat více SPZ. Vztah bude kontrolován v kontrole QP475.


Novinka ECS Vývoz - úprava exportu : "Datum propuštění deklarace" H36 ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV)

dle nové podmínky QP20HD:
"Jestliže je vývozní prohlášení podáváno v havarijním postupu (tj. "příznak havarijního postupu"=1) nebo je podáváno dodatečně (tj. "Příznak dodatečného VCP"=1)
PAK tento element MUSÍ být použit
JINAK tento element NESMÍ být použit"


Novinka ICS Dovoz - import číselníků NCTS - předložené podklady a licence :

C100 - Číslo registrovaného vývozce
U165 - Deklarace o původu vyhotovená registrovaným vývozcem v rámci systému GSP
pro zasílané původní produkty, jejichž celková hodnota přesahuje 6 000 EUR
U167 - Náhradní deklarace o původu vyhotovená neregistrovaným přeposílatelem z EU v rámci systému GSP
k původním produktům původní zásilky, která má být rozdělena, jejichž celková hodnota přesahuje 6000 EUR

byly v programu chybně označeny jako fiktivní. Opraveno. Důvodem je nekonzistence celního číselníku druhlic.xml, který rovněž obsahuje tato data, ale odlišného nastavení než číselník doktyp.xml.


Novinka NCTS Přijatý - na zál.č.6 byl přidán atribut : Držitel povolení SVP.

V případě vyplněnosti EORI v číselníku organizací bude exportováno v elementu SVP07.


Novinka NCTS Přijatý - Změna znění podmínky QP249, které je přiřazeno skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1", "T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena"


Novinka NCTS Přijatý - Změna kontrola podmínky QP254, která je přiřazena skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL), elementu "Navržená výše zajištění v DS" (H24D) a elementu "Způsob proclení" (H27) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1", "T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)"


Novinka NCTS Přijatý - upravena kontrola podmínky QP254G, která je přiřazena skupině "ZAJIŠTĚNÍ" (GU) ve zprávě CZ007A (D_N_UKO):

"JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička" ) rovno hodnotám "T1","T2", "TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně platí:existuje datová skupina „OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU“ nebo hodnota položky „Způsob proclení“ je rovná „D“ nebo „S“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena"


Novinka NCTS Vydaný - do hlavičky dokladu byl přidán atribut Povolení nevyplňovat SPZ.

Exportován v DN_POD + DN_OPR (CZ015A+CZ013A) - PNRZ.PNRZ01

Přidána kontrola QP478:
JESTLIŽE „Druh dopravy ve vnitrozemí“ = 3 a současně „Kontejner“ = 1
PAK tato skupina MŮŽE být uvedená
JINAK tato skupina NESMÍ být uvedena


Mzdy (CZ)

Tip Zvýšení daňového zvýhodnění

S platností od 1. července 2017 dochází ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě.
Zákon byl vyhlášen 16. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 170/2017 Sb.

Aktuální výše daňového zvýhodnění:

 • výše slevy na první dítě zůstává nezměněna, tj. 13 404 Kč za rok (1 117 Kč za měsíc)
 • 19 404 Kč za rok (1 617 Kč za měsíc) na druhé dítě,
 • 24 204 Kč za rok (2 017 Kč za měsíc) na třetí a každé další dítě,

Aktuální hodnoty daňového zvýhodnění musí být poprvé použity ve výpočtu mezd za červenec 2017.

Podmínkou pro to, aby se Vám správně nastavily konstanty pro daňová zvýhodnění, je skutečnost, že v měsíci červenci doposud nemáte vypočítané mzdy, ve kterých by bylo daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě použito.

Jestliže mzdy za červenec 2017 vypočítané nejsou (tzn. mzdy s uplatněním daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě), zaktualizují se nejen Mzdové konstanty, ale automaticky se zvýší také konkrétní daňová zvýhodnění u zaměstnanců ve Mzdových údajích. Není tak nutný žádný ruční zásah uživatele.

Jestliže již v měsíci červenci 2017 byly vypočítány mzdy s daňovým zvýhodněním na druhé a třetí dítě, je nutné:

 • vymazat vypočítané mzdy
 • vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložku 1 - Daně do sekce [3] Slevy a odpočty a přes pravou myš spustit akci Generuj - tím dojde k tomu, že se nastaví hodnoty daňového zvýhodnění na vyšší částky a automaticky se tyto hodnoty promítnou k jednotlivým zaměstnancům.


Novinka Statistické sestavy - ISPV (Trexima)

Upravena definice statistické sestavy ISPV a export XML souboru. Byly doplněny tyto položky

Název pracovní pozice (NAZPOZ) - Název pracovní pozice, který popisuje vykonávanou činnost pracovníka.

Z hlediska realizace v Helios Orange se do položky přenáší název profese, která je zadaná v číselníku Seznam profesí (uživatelský číselník) a přiřazena v Doplňujících údajích zaměstnance v posledním měsíci sledování (např. červen/2017).

Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD) - Obor vzdělání. Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání. Vyplňuje se u zaměstnanců se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům na jeho současné zaměstnání.

Z hlediska realizace v Helios Orange se položka pro první pololetí neplní. Zůstává v exportním souboru XML prázdná. Implementována bude až ke konci roku 2017.


Pro aktualizaci definice statistické sestavy spusťte akci Doplň definice sestav v přehledu Statistické sestavy.


Novinka Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Od července 2017 dochází ke změně platových tabulek dle nového nařízení vlády.

Aby došlo k těmto změnám i na úrovni programu Helios Orange, je nutné:

 • Vstoupit do nabídky Konstanty a číselníky, Platové třídy a stupně v období červenec 2017
 • Spustit akci z místní nabídky Generuj mzdové tarify - Podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zbylé tabulky dle odstavců 7, 8, 9 jsou zrušeny a budou v programu automaticky zneplatněny.
 • Projděte mzdové údaje stávajích zaměstnanců a případně proveďte na záložce mzdové údaje, tarifní zařazení změnu kódu dle příslušného odstavce.
 • Dále vstupte do nabídky Zaměstnanci, Kontrola platových stupňů a tříd.
 • Spusťte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů vybraných zaměstnanců.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový distribučný tlačový formulár vydaný UPSVAR:

Sys. č. / Názov -403153 / Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín


Oprava OPRAVA - Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP za rok 2016

Nad prehľadom Ročné zostavy bol upravený distribučný tlačový formulár:

Sys. č. Názov Platnosť od
-400361 Ročný výkaz o plnení podielu občanov so ZP 01.01.2016

, v ktorom bol upravený výpočet riadku C4, prosím skontrolujte si ho.

Obecné

Novinka Časová razítka - upraveno logování.

V přehledu Práce s dokumenty bude logována případná chyba při žádosti o čas.razítko nebo, v případě úspěšného přidělení, čas.razítka jeho sériové číslo v hexa formátu.


Personalistika (CZ)

Novinka Generování plánu školení, lékařských prohlídek

1. V některých případech nebyla správně stanovena hranice věku zaměstnance pro rozlišení generování plánu školení. Upraveno.

2. V některých případech nebyl správně respektován den Poslední účasti na školení
Příklad:

 • Poslední účast byla 22.1.2016
 • perioda 24 měsíců
 • plán se vygeneroval s datem Absolvovat do 1.1.2018, nikoliv 22.1. 2018

Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generovanie plánu školenia a lekárskych prehliadok


1. V niektorých prípadoch nebola správne stanovená hranica veku zamestnanca pre rozlíšenie generovania plánu školenia.

2. V niektorých prípadoch nebol správne rešpektovaný deň Poslednej účasti na školení, lek. prehliadke.

Príklad:
- Posledná účasť bola 22.1.2016
- perióda 24 mesiacov
- plán sa vygeneroval s dátumom Absolvovať do 1.1.2018, nie s dátumom 22.1. 2018

Upravené


Účetnictví

Novinka Do přeúčtování ze saldokonta bylo doplněno nastavení a zápis datumu párování i pro druh řádku Přeúčtování.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export