Verze 2.0.2017.0500 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Bankovní výpis, řádek bankovního výpisu. Pokud je více úhrad, po přídání vazeb na účetní doklady v Nastav dojde k znásobení počtu řádků.

Proto jsou veřejné názvy vazeb doplněny o text ... (pozor vazba 1:N) jako upozornění. Např. „Účetní doklad v deníku (pozor vazba 1:N)“.


Oprava Byla opravena chyba při generování příkazu k úhradě nad přeplacenou vydanou fakturou a nebo nad vydaným opravným daňovým dokladem (dobropisem), která se projevovala hláškou:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje FK_TabplattuzR_IDhlavaPP.


EET

Novinka V nastavení EET provozovny byl navýšen minimální časový odstup hodnoty Timeout od hodnoty Doba odezvy na 2,5 s.


Fakturace

Novinka V případě, že úhrada zadaná přes akci EET nový, nebo akci Karta EET - nový nevedla z oprávněných důvodů na evidenci tržby (všechny položky byly vyjmuty z EET,všechny částky evidované v rámci registrace EET tržby byly 0), program nahlásil po stisknutí OK - EET, nebo po akci Zaslání EET
 • Tržba nebyla zahrnuta do EET

a změnil na hlavičce faktury Nastavení EET na NE.

Chování bylo změněno:
Nastavení EET na hlavičce faktury se za žádných okolností automaticky nemění. V okamžiku, kdy dojde k hlášení

 • Tržba nebyla zahrnuta do EET

a není k dané úhradě vygenerován záznam EET tržby pro žádného poplatníka, zruší se příznak EET na dané úhradě.


Novinka Pro druh řádku kontace přijaté faktury Záloha-Samovyměření je možné vybrat daňový klíč se směrem plnění "Samovyměření".


Novinka Editor vzájemného zápočtu nad fakturací. Pole Datum případu je přejmenováno na Datum pořízení.

Jedná se o skutečné datum pořízení dokladu. Do účetnictví se jako datum případu přenáší Datum potvrzení zápočtu.


Oprava Na faktuře mohla nastat situace, kdy vlivem postupu zaokrouhlení při výpočtu částek po slevě došlo k drobným nepřesnostem výpočtu částek kurzem DPH - zpravidla v řádu setin měny. Chyba mohla nastat jen za současného splnění podmínek:
 • na položce faktury bylo nastaveno zároveň více druhů slev
 • v globální konfiguraci byl nastaven výpočet slev postupně podle pořadí slevy
 • na faktuře je nastaven režim kurzu DPH přímo na fakturách 4. jde o fakturu se zadaným kurzem DPH. Opraveno, částky kurzem DPH se nyní počítají bezchybně.


Oprava Akce "Zaslání EET" nad přehledem Úhrady při vícenásobném spuštění poklikáním myší mohla zejména v případě, kdy byla akce zařazena do uživatelského menu, vygenerovat a i zeregistrovat více záznamů do EET Tržby (částka tržba ale byla správně zaregistrována na FS pouze jedenkrát). Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Od verze 2.0.2017.0300 se začaly na položky zadávané na záložku Zboží a služby ve Firemní aktivitě přebírat historické ceny (při nastavené konstantě Dohledání historických cen pro prodej). Obnoven původní stav, historické ceny se nedohledávají.


Oprava Při zadání firemní aktivity přes kalendář se musel kalendář zavřít a znovu otevřít, aby se v něm aktivita objevila. Opraveno.


Oprava Tisk kalendáře se řídil nastavením velikosti fontu v uživatelských konstantách určeným pro zobrazení místo pro tisk. Opraveno.


Oprava Při použití přehledu 742 - Spotřeba materiálu a služeb v uživatelském soudečku nebo v externí akci docházelo při editaci k chybovým hláškám:
 • Acces violation
 • Field 'CisloOrg' not found

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Potvrzení pro výplatu vyr. přísp. v těhotenství

Do tiskového formuláře do položky Příjem se nyní načítá hodnota základu pro výpočet sociálního pojištění (neohraničený).. Doposud se načítala hodnota hrubého příjmu.


Novinka Statistický výkaz ISPV - chyba "String or binary data..."

V případě, že hodnota CZISCO byla větší než 5 znaků, docházelo k zobrazení hlášky String or binary data would be truncated.

Opraveno


Novinka Platové třídy a stupně

Jestliže se uživatel "proklikává" ze Mzdových údajů do tabulky Platových tříd a stupňů, Helios se nenastavil na odpovídající řádek v návazném číselníku.

Upraveno.


Novinka Krácení praxe z důvodu dosaženého vzdělání a vypnutá kontrola platových tříd a stupňů

V případě vypnuté kontroly platových tříd a tarifů a zadané platové třídě na mzdové kartě zaměstnance docházelo k nápočtu praxe, ale nedocházelo k případnému krácení praxe podle dosaženého vzdělání.

Upraveno

V tuto chvíli ke krácení praxe z důvodu nedostatečného vzdělání dochází jak v editoru doplňujících údajů, tak i v přehledu Kontrola platových tříd a stupňů.


Novinka Výpočet odstupného a nepravidelné kalendáře s procentem krácení

Při automatickém výpočtu odstupného (distribuční mzdová složka 691), které počítá průměrnou hrubou mzdu na základě vzorce:
(týdenní úvazek x průměr na dovolenou x 4, 348), se v týdenním úvazku nezohledňovalo procento krácení na kalendáři.

Upraveno tak, aby procento krácení bylo zohledňováno.


Novinka Změna osobního kalendáře a přepočet základní mzdy

V případě, že byla nastavena Změna základní mzdy v průběhu měsíce (tzn. např. od 15.4. 2017) a následně došlo ke změně osobního kalendáře prostřednictvím Výpočtu mzdy, případně ze stromečku Osobního kalendáře, nedošlo automaticky k přepočtu základní mzdy na základě aktualizovaného osobního kalendáře.

Nyní upraveno tak, že pokud tato situace nastane (tzn. uživatel změní osobní kalendář, i když už byla vypočítána poměrná část základní mzdy na základě prvotního osobního kalendáře), dojde automaticky k přepočtu základní mzdy dle aktuálního osobního kalendáře.


Novinka OPRAVA - Export ČS, předčíslí bankovního spojení

V případě, že bankovní spojení obsahovalo předčíslí účtu oddělené pomlčkou docházelo v případě bankovních spojení bankovního ústavu České spořitelny k chybnému exportu předčíslí a bankovního účtu.


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Dohodári evidovaní na úrade práce od 1.5.2017

V zmysle novely zákona č. 81/2017 Z.z. o službách zamestnanosti bude môcť od 1.5.2017 zamestnanec, ktorý je súčasne AJ uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť LEN na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej "dohody") so zákonom stanovenými obmedzeniami. Tzn., že nebude možné ho zamestnanec do pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy, na príkaznú zmluvu a pod.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý bude chcieť počas evidenice na úrade práce vykonávať zárobkovú činnosť v právom vzťahu "dohody" musí od 1.5.2017 spĺňať nasledovné pravidlá:

 • môže mať uzatvorenú len jednu dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, a to ktorej doba trvania nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku:
  • do 40 dní sa nezapočíta doba trvania dohody pred 1.5.2017
  • limit 40 dní sa posudzuje v súčte viacerých dohôd, ktoré mal uchádzač o zamestnanie uzatvorené u zamestnávateľov počas roka, t.j. uchádzač o zamestnanie môže pracovať počas roka aj na viac dohôd (po sebe), avšak všetky tieto dohody trvajúce po 1.5.2017 môžu "v úhrne" dosiahnuť najviac dobu 40 dní
  • do doby trvania dohody sa po 1.5.2017 započíta každý deň trvania dohody (bezohľadu na skutočnosť, či v deň trvania právneho vzťahu dohody zamestnanec ne/pracoval, či pracoval 1 hodinu, 4 hodiny pod.)
  • dohody, ktoré vznikli pred 1.5.2017 a trvajú aj po 1.5.2017, môžu trvať najdlhšie do 9.6.2017 (prechodné ustanovenie)
 • mesačná výška odmeny plynúca z dohody nepresiahne sumu životného minima, t.j. od 1.5.2017 si uchádzač o zamestnanie môže mesačne zarobiť 198,09 eura (od júla 2017 sa môže suma životného minima upraviť, a tým sa upraví aj výška možného zárobku uchádzača o zamestnanie), do 30.4.2017 je hraničná suma príjmu 148,57 eura,
 • vykonávať prácu na dohodu nebude môcť uchádzač o zamestnanie u toho zamestnávateľa, u ktorého bol uchádzač o zamestnanie, bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (služobný pomer, štátnozamestnanecký pomer),
 • vykonávať prácu na dohodu nebude možné ani u toho zamestnávateľa, ktorý uchádzača o zamestnanie v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce,
 • nesmie vykonávať zárobkovú činnosť na viac dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru súčasne, t.j. nesmie mať súbežne viac dohôd u toho istého zamestnávateľa a ani viac dohôd súčasne u rôznych zamestnávateľov (princíp tzv. len jednej dohody).

POZOR:

Ak vyššie uvedené pravidlá uchádzač o zamestnanie nesplní, bude z úradu práce vyradený.
Uchádzač o zamestnanie je povinný písomne oznámiť príslušnému úradu práce najneskôr do 8 kalendárnych dní každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a zároveň preukázať skutočnosti o výške mzdy za uplynulý kalendárny mesiac (napr. predložiť doklad o výške príjmu na tlačive predpísanom ústredím, príp. výplatnú pásku).

Podrobnejšie informácie k tejto zmene nájdete v Poradni SK na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._5._2017


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - riadky

Bola upravená akcia Nápočet do vybraných ELDP tak, aby pri zamestnancoch, ktorých prerušenie poistenia spadá pred alebo do začiatku ELDP (t.j. začiatkom ELDP je dátum vzniku PP) alebo do alebo za koniec ELDP (t.j. koncom ELDP je dátum ukončenia PP alebo posledný deň roka aktuálneho obdobia) a zároveň toto prerušenie poistenia od začiatku ELDP trvalo cez viac ako jedno mzdové obdobie.

Príklad:
DoBPŠ trvala od 1.1.2016 do 31.3.2017
Počas celej doby si uplatňuje odvodové zvýhodnenie DoBPŠ
V mzdovom období 7-11/2016 a 1-3/2017 jeho príjem presiahol zákonom určenú hranicu odvodového zvýhodnenia DoBPŠ, t.j. v tomto období platí starobné poistenie a v ostatnych mzdových obdobiach má prerušené platenie.

V tomto prípade systém HELIOS Orange generoval nasledovné riadky Obdobia poistenia do ELDP nesprávne:
Znak / Dátum vzniku / Dátum zániku / VZ
A / 01072016 / 30112016
A / 01052016 / 31122016 / 575,55
A / 01012017 / 31032017 / 150,00

Odteraz generuje nasledovné riadky správne:
Znak / Dátum vzniku / Dátum zániku / VZ
A / 01072016 / 30112016 / 575,55
A / 01012017 / 31032017 / 150,00

Upozornenie: Najbližším spustením akcie Nápočet do vybraných ELDP buď priamo nad prehľadom Zamestnanci/ELDP alebo spustením Mesačnej uzávierky sa automatom vygenerované riadky v neuzavretých a nevyexportovaných ELDP zaktualizujú v zmysle tejto úpravy.

Použité skratky:

 • DoBPŠ - dohoda o brigádnickej práci študentov
 • ELDP - evidečný list dôchodkového poistenia
 • VZ - vymeriavací základ
 • PP - pracovný pomer


Novinka ÚPRAVA - Nápočet ELDP - riadky so znakom "RD"

Pri odosielaní eELDP Vám kontrola mohla hlásiť chybovú hlášku:

"Zadaný znak poistenie na riadku s poradovým číslom riadku XY musí mať jednu z nasledujúcich hodnôt: A, MD, RD, VS, CS."

Na základe tejto hlášky bola upravená akcia Nápočet do vybraných ELDP tak, aby pri zamestnancoch narodených po 31.12.1984 sa nevytváral vôbec riadok so znakom "RD".

Upozornenie:
Najbližším spustením akcie Nápočet do vybraných ELDP buď priamo nad prehľadom Zamestnanci/ELDP alebo spustením Mesačnej uzávierky sa automatom vygenerované riadky v neuzavretých a nevyexportovaných ELDP zaktualizujú v zmysle tejto úpravy.

Použité skratky:

 • ELDP - evidečný list dôchodkového poistenia
 • eELDP - elektronický evidečný list dôchodkového poistenia
 • RD - rodičovská dovolenka


Novinka ÚPRAVA - Editor mzdové údaje - Platové triedy a stupne

Ak používateľ v editore Mzdové údaje na záložke Zaradenie sekcia Tarifné zaradenie vstúpi cez položku Kód alebo Trieda alebo Stupeň do číselníka Platové triedy a stupne, kurzor sa nenastaví na riadok vybraného platového stupňa a triedy.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Základný nárok na dovolenku - prednastavený kalendár

Pri zakladaní nového pracovného pomeru sa nesprávne prednastavuje základný vyšší nárok na dovolenku, ak nebol v mzdových konštantách prednastavený mzdový kalendár.

Upravené tak, aby sa základný výšší nárok na dovolenku prednastavoval pri zakladané nového pracovného pomeru správne aj v prípade, keď nebude nastavený prednastavený mzdový kalendár.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet odstupného a odchodného a nepravidelné kalendáre s percentom krátenia

Pri automatickom výpočte odstupného a odchodného (distribučná MZ 691 a 692), ktoré počítá priemernú hrubú mzdu na základe vzorca:
(týždenný úväzok x priemer na dovolenku x 4, 348), sa v týždennom úväzku nezohľadňovalo percento krátenia na kalendári.

Upravené tak, aby percento krátenia bolo zohľadňované.


Novinka ÚPRAVA - Zmena osobného kalendára a prepočet základnej mzdy

V prípade, že bola nastavená Zmena základnej mzdy v priebehu mesiaca (tzn. napr. od 15.4. 2017) a následne došlo ku zmene osobného kalendára prostredníctvom Výpočtu mzdy, prípadne zo stromčeka Osobného kalendára, nedošlo automaticky k prepočtu základnej mzdy na základe aktualizovaného osobného kalendára.

Odteraz upravené tak, že pokiaľ táto situácia nastane (tzn. používateľ zmení osobný kalendár, aj keď už bola vypočítaná pomerná časť základnej mzdy na základe prvotného osobného kalendára), dôjde automaticky k prepočtu základnej mzdy podľa aktuálneho osobného kalendára.


Oběh zboží

Oprava Hromadná změna slevy u položek dokladů oběhu zboží nepracovala správně. Po provedení změny byl nastaven příznak nesprávně na "Automatem", mělo tam být nastaveno "Ručně". Při následné editaci tak docházelo k vymazání slevy. Opraveno.


Pokladna

Novinka Na pokladně zaškrtnuto Záporný stav zakázat.

Hlídání záporného stavu pokladny bylo upraveno tak, aby se v editoru neblokovalo tlačítko OK, a bylo možné uložit doklad i v případě, že stav pokladny bude po uložení nového dokladu nulový.
Pokud by mělo dojít k zápornému stavu pokladny, při ukládání dokladu se zobrazí hláška:
"Pokladní doklad nelze uložit stav pokladny nesmí být záporný"

a doklad nepůjde uložit.


Novinka Byl upraven příkaz pro výběr DIČ. Údaj vlastní DIČ se tiskne podle DIČ DPH vlastní organizace.


Novinka Akce "Test nastavení EET" byla vrácena do seznamu akcí EET v přehledu Pokladní doklady.


Oprava Akce "Zaslání EET" nad Pokladními doklady při vícenásobném spuštění poklikáním myší mohla zejména v případě, kdy byla akce zařazena do uživatelského menu, vygenerovat a i zeregistrovat více záznamů do EET Tržby (částka tržba ale byla správně zaregistrována na FS pouze jedenkrát). Opraveno.


Oprava Chyba přetečení (datediff function overflow) při pořízení pokladního dokladu byla odstraněna.


Oprava Přehled faktury vydané nebo přijaté. Nebyly chybně přístupné volby Připojit odpovídající pokladní doklad na fakturu a Připojit odpovídající fakturu/dobropis na pokladní doklad. Opraveno, akce byly v mistním menu zpřístupněny.


Pokladní prodej

Novinka Akce Založit tržbu EET - upraveno chybové hlášení při pokusu a generování tržby pro účtenku bez úhrady.


Oprava Při potvrzení úhrady účtenky z klávesnice v případě, že obsluha omylem stiskla prakticky současně s klávesou Enter i další klávesu (0, 3, ...), mohlo dojít k uložení úhrady s chybnou částkou (0, 3, případně o řád, či dva řády nižší). Opraveno.


Oprava Při vícenásobném kliku myší na tlačítko OK (Def. OK) v úhradě účtenky se nevygenerovala tržba EET. Opraveno.


QMS Systém řízení kvality

Oprava Ve verzi 2.0.2017.0304 bylo omylem znemožněno zadávání polí Vadné množství, MJ evidence na záložce 2 - Detaily v editorech interních neshod a reklamací i v případě, kdy byl doklad vystaven bez vazby na evidenci operací ve výrobě, resp. na pohyb položky ve skladu. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Při zobrazení účetních řádků, které nejsou zahrnuty v KH, je zohledněno pro daňové klíče Samovyměření navázání účtu DPH pouze na výstupu. Řádky deníku, které obsahují daňový klíč Samovyměření, ale mají vazby na účet DPH na Vstupu se nezobrazují (dříve se chybně zobrazovaly).


Novinka Účetnictví, účetní deník, akce import. Je rozšířeno pole Kód daňového klíče (TabDenikImp.DanovyKlic_Kod) na 30 znaků v importní tabulce. Je upravena procedura importu.


Novinka Helios Orange - Konfigurace - Globální konstanty - Systémové k - Firemní - Účetnictví, karta účetnictví - otazník před checkboxem "Povolit nárok na odpočet daně z minulých let". Nápověda se aktualizovala podle aktuálního znění zákona:

Pro období DPH se zemí DPH CZ.
Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let ponechá neoznačeno, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně. Když se pole Povolit nárok na odpočet z předchozích let označí, program povolí uplatnit nárok na odpočet DPH v roce, ve kterém vznikl nárok na odpočet daně a ve všech následujících letech. Nárok na uplatnění odpočtu DPH tudíž program povolí vždy, je však nutno u každého dokladu posoudit, zda nárok na odpočet v daném roce je nebo není zejména s přihlédnutím k §73, odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty.


Novinka Do pole pro účet DPH v editoru účetního deníku lze nyní zadat jen účty s místem plnění: Ostatní, Není nárok nebo Refundace.


Novinka Účetnictví, účetní deník, editor.

Týká se pouze příspěvkových organizací.
Je upraveno systémové zafiltrování přehledu Typy změn k přenosu do editoru účetního deníku v případě, že globální konstanta "Kontrola strany typu změny" není zaškrtnuta. Nabízí se Typy změn povolené k danému účtu bez ohledu na stranu MD/Dal.


Novinka Jestliže není nalezen kód výkazu PKP pro daný účet, je pro další výběr podmínka rozšířena o CastVykazu = 4.


Novinka Upraven výpočet hodnoty Základ DPH - hlavička při účtování faktury.


Novinka Zrychlen proces nápočtu sloupců salda při aktualizaci salda.


Oprava Opravena chyba v zápočtech, pokud je hlavní měna EUR. Při přepočtu z cizí měny se chybně počítala částka v hlavní měně, docházelo k násobení kurzem místo dělení.


Oprava Po vygenerování opravné položky k pohledávce přes saldo, saldo k datu se zvolí u vygenerované opravné položky akce "Změna procenta návratnosti a kontace". Zaškrtne se % návratnosti - zadá se např. 50% a zobrazí se chybová hláška: Incorrect syntax near ",".

Opraveno.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Zajištěno naplnění sloupce "Nadmerný odpočet z predchádzajúcich období" při generování nového dodatečného výkazu DPH z předchozího období DPH

Upraven výpočet řádku 33, 34, 37 resp. 38 v dodatečném období DPH


Novinka Upravena kontrola dokladů pro KV DPH. Od roku 2017 v případě, že je doklad nasměrován do části A.2 a není zadán kód zboží, měrná jednotka a množství je nulové (jedná se tedy o stavební práce), je v procesním okně zobrazeno jen informativní hlášení. Doklad je do KV DPH napočítán.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Konsolidované jednotky:

V některých případech se nepodařilo naimportovat deník z textového souboru. Opraveno.


Novinka Přehled Helios Controlling, Pomocný konsolidační přehled, Vysvětlení, Skupiny textových příloh - BID 20823.

Akce Nový, založí se nová skupina a uloží. Tato skupina však po refresh zmizí. Důvod: nenastaví se TabFIABReport.TypSestavy = 1. Skupina se pak chybně objeví ve výkazy a reporty. Opraveno


Novinka PKP V. Opraven problém s výběrem období pro výkazy.


Novinka Při změně Definice výkazu v Soustavách plánu se vymažou řádky z přehledu Řádky definice výkazu pro graf, (protože jsou navázány na jiný výkaz).


Novinka Opraven tiskový formulář Příloha M ve výkazech pro příspěvkové organizace. Překrývají se texty, pokud je předmět činnosti delší, pak se překrývá s následujícím textem.


Oprava Byla opravena chyba v přehledu Pomocný konsolidační přehled - přehled Vysvětlení, Chyba se projevovala tak, že se otevřel editor, pole Období pro výkazy, otevřel návazný přehled tlačítkem (...). Zobrazila se hláška Přehled Období pro výkazy není instalován - nemůže být zobrazen !
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export