Verze 2.0.2017.0300 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Je doplněn nový formát zprávy - "Kartové centrum - ČS flat DCC", který umožňuje import bank. výpisů formátu CS Flat s částkami DCC.

Bank.výpisy formátu CS Flat s částkami DCC nelze naimportovat standardním formátem "Kartové centrum - ČS flat", jsou hlášeny chyby v kontrolních součtech. Rozdílová částka (částka DCC) je naimportována do nového sloupce položek Kartového centra - "Výnos z kurzových operací".
Do kontace Kartového centra byl přidán nový druh řádku kontace - "Výnos z kurzových operací". Pomocí tohoto řádku kontace lze zaúčtovat částky výnosů z kurzových operací (částky DCC).


Oprava Je opravena chyba v automatickém přiřazení úhrad, kdy je v konfiguraci pro banku je nastaveno dohledání kurzu pro řádek výpisu. Při automatickém přiřazení úhrad na bankovním výpisu nebyl kurz na řádek dohledán, tj. úhrada byla přepočtena kurzem 1 a důsledkem byl chybně vygenerovaný kurzový rozdíl.

Projevilo se pouze pokud je součástí licence modul na Saldo nad prvotními doklady.


Doprava

Novinka Pokud není vyplněna země/stát na nulté organizaci, objeví se nově při generování xml k silniční dani chybová hláška.


Novinka Nebylo možné použít přednastavenou organizaci na řadě fakt. příkazu pro přepravní služby.

Upraveno


Oprava Založí se stazka, vyplní se číslo vozidla a dotáhne se řidič. Pokud se hned ke stazce nechá generovat fakturační příkaz, nedotáhne se do tohoto fakturačního příkazu řidič.

Opraveno. U vygenerovaného fakturačního příkazu se ale již nereflektuje na dodatečné změny řidiče !


Oprava Při smazaní záznamu z rezervace vozidel TabIDopRez se nesmazal záznam z TabIDopRez_EXT

Opraveno


EET

Novinka Do komunikátoru EET bylo přidáno chybové hlášení:

10010 - Bezpečnostní kód poplatníka (bkp) je prázdný


Novinka Do tabulky TabEETKomunikace bylo doplněn sloupec Verze DLL, do něhož se ukládá verze knihovny Komunikátor EET použitá při dané komunikaci.


Novinka Použité zboží

Pokud byla u řádku s hodnotou Druh EET = Použité zboží nastavena nulová sazba DPH nebo nebyla uvedena žádná sazba, započetla se částka z řádku pouze do sloupce Celková částka tržby. Došlo k úpravě:

 • V případě nulové sazby je částka započtena i do sloupce s částkou určenou pro Použité zboží s nejvyšší použitou sazbou DPH pro Použité zboží v dané tržbě.
 • V případě nezadané sazby DPH je chování nezměněno.


Oprava V záznamech EET Chyby je pole Text chyby. Text se v případě, že obsahoval Enter, nezobrazoval v přehledu celý. Bylo třeba chybu exportovat do Excelu. Opraveno.


Evidence pošty a datové schránky

Novinka Když se otevřela došlá datová zpráva, neukazovalo se nic na druhé záložce s připojenými soubory, protože výchozí filtr byl s podmínkou Zahrnuto do všeobecných dokumentů - Ano.

Byla provedena úprava, při výchozím zobrazení již tato podmínka není a jsou vidět všechny dokumenty k datové zprávě.


Fakturace

Novinka Nový rozšiřující modul pro oblast Obchod a sklady Načtení QR Faktury umožňuje generovat faktury na základě načteného QR kódu z vytištěné faktury. Podrobnosti naleznete na https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Na%C4%8Dten%C3%AD_QR_Faktury_-_Roz%C5%A1i%C5%99uj%C3%ADc%C3%AD_moduly


Novinka Export faktur formát "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" byl doplněn o položku Zboží/Obal


Novinka Do procesního okna Průběh realizace byla doplněna funkcionalita "Komunikace EET a tisk pokladního dokladu" aktivovaná podle nastavení Návazného Pokladního dokladu na řadě Faktury.


Novinka Úhrady - Karta EET - Nový

Pro účely jednoznačného rozlišení úhrady založené akcí Karta EET - Nový od úhrad založených akcí EET - Nový byla zavedena nová hodnota pro Původ (úhrady): 11 - Úhrada kartou U tohoto původu úhrady nelze zrušit nastavení příznaku Párovat s bankou.


Oprava Akce Zaslání EET nad úhradami generovala nový záznam EET Tržby i v případě, že už tržba byla vygenerována (tlačítkem OK - EET, nebo předchozím spuštěním této akce). Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy k faktuře nešla přiřadit zálohová faktura, u které položky samovyměření mají hodnotu NULL.


Oprava Saldo nad prvotními doklady - v případě částečné úhrady se chybně zobrazovaly sloupce Saldo v HM a Realizovaná úhrada v HM vč. KR.

Opraveno.


Oprava U částečných úhrad faktury a úhrad EET kartou se chybně nastavoval příznak V přípravě a docházelo k vynulování částky po bance.

Opraveno.


Firemní aktivity

Novinka Doplněna možnost přebírat hromadně položky z přehledu Stavy skladu do seznamu Zboží a služby v záznamu Firemní aktivity.


Majetek

Novinka Veřejný název slouce se systémovým názvem RozdilOUOdDO byl upraven na "Rozdíl daňových a účetních odpisů v období".


Majetok (SK)

Oprava Akce Hromadné zmeny, akce KM zrušenie opisu pohybov v přehledu karet majetku mazala i některé další daňové pohyby i jiných karet.

Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Hlášení na zdravotní pojištění - dohody o pracovní činnosti

V případě, že se jednalo o pracovní poměr - Dohoda o pracovní činnosti a zároveň bylo ve Mzdových údajích zatrženo Uplatnit MVZ (minimální vyměřovací základ) zobrazoval se tento zaměstnanec v Hlášení změn na ZP v přehledu Generování hlášení změn - úplné, nikoliv v přehledu Generování hlášení změn - Dohody - přihlášky.

Upraveno.


Novinka Statistické sestavy - Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Ve definici statistické sestav ISPV došlo k těmto drobným změnám.
Položky POCFYZQ - Průměrný počet zaměstnanců a POCPREPQ- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byly upraveny, aby se počítaly a exportovaly na setiny. Zároveň se zahrnují jenom pracovní poměry ve stavu a nezahrnují se DPP, DPČ.

V přehledu vypočtených položek za zaměstnance došlo k úpravě ABSNEMZ - Počet neodpracovaných hodin pracovní neschopnosti bez nemocenské. Byly ošetřeny případy, kdy k likvidaci docházkové mzdové složky nedochází v období pracovní neschopnosti.


Novinka Roční sestavy - tiskový formulář - Potvrzení o zdanit. příjmech 2016 (vzor č. 24)

Byla upravena položka měsíce zdaňovacího období, kdy zaměstnanec nepodepsal prohlášení. Pokud zaměstnanec měl dva svázané pracovní poměry, přičemž jeden končil v průběhu roku a druhý pokračoval, na obou měl, že nepodepsal prohlášení. Pak se položka naplnila pouze měsíci do ukončení prvního pracovního poměru.

Opraveno


Novinka Roční sestavy - tiskový formulář Přehled náhrad při pracovní neschopnosti 2009

Do tiskového formuláře byla doplněna položka číslo rozhodnutí.


Novinka ZMĚNA - Výsledek generátorové sestavy - výchozí filtr

Nyní je zakázáno nastavit nad výsledkem generátorové sestavy výchozí filtr, vzhledem k tomu, že každá vypočtená sestava má jinou strukturu.


Novinka Statistické sestavy - ÚNP 4-01 - Výkaz o úplných nákladech práce

V tabulce A059 došlo k úpravě řádku 01 a 02 Celkový počet pracujících majitelů firmy k 31.12., kde mohlo docházet k chybným počtům, protože se hodnoty chybně průměrovaly za celý rok.

V tabulce A102 došlo k úpravě řádku 01 Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce a 02 Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti. Výpočet byl upraven tak, že se počítají počty osob podle rodného čísla, které pracovali v rámci roku na DPP nebo DPČ (pokud existuje aspoň v jednom měsíci osobní číslo pracující na druhu PP DPP nebo DPČ, tedy stav pracovního poměru je: "ve stavu").


Novinka Statistické sestavy - ÚNP 4-01 - Výkaz o úplných nákladech práce

V tabulce A059 došlo k úpravě řádku 01 a 02 Celkový počet pracujících majitelů firmy k 31.12., kde mohlo docházet k chybným počtům, protože se hodnoty chybně průměrovaly za celý rok.

V tabulce A102 došlo k úpravě řádku 01 Počet osob pracujících na dohodu o provedení práce a 02 Počet osob pracujících na dohodu o pracovní činnosti. Výpočet byl upraven tak, že se počítají počty osob podle rodného čísla, které pracovaly v rámci roku na DPP nebo DPČ (pokud existuje aspoň v jednom měsíci osobní číslo pracující na druhu PP DPP nebo DPČ, tedy stav pracovního poměru je: "ve stavu").


Novinka Do řádku kontace "Mzda" byla doplněna možnost nastavit text do účta jako Párovací znak.


Novinka Výpočet pravděpodobného výdělku - paušální mzdové složky

V případě, že je u pravděpodobného průměrného výdělku nastaveno, že se počítá z paušálních mzdových složek, je nově zohledňována platnost paušální mzdové složky, tzn. při výpočtu pravděpodobného průměrného výdělku je počítáno pouze s "platnými" paušálními mzdovými složkami.


Novinka NOVINKA - Měsíční uzávěrka - Mzdové složky distribuční

Uzávěrkový proces byl rozšířena o akci Aktualizace číselníků, která spustí aktualizaci číselníku Mzdové složky - distribuční. V případě, že při aktualizaci budou zjištěny rozdíly oproti stávajícímu číselníku, zobrazí se protokol.

Protokol slouží k tomu, aby uživatel věděl, v kterých mzdových složkách došlo ke změnám, příp. jaké nové mzdové složky vznikly a na základě něj by měl provést srovnání svých uživatelských mzdových složek s distribučními, více info viz příručka na webu:
https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdov%C3%A9_slo%C5%BEky_-_Mzdy_(CZ)#Porovn.C3.A1n.C3.AD


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Editor Výpočet mzdy vs Mzdové údaje

Ak používateľ zrušil všetky sociálne odvody zamestnanca zo mzdovej karty, tak po otvorení editora Výpočtu mzdy a následnom stlačení tlačidla M v časti Info a následnom potvrdení mzdovej karty, došlo k automatickému doplneniu chýbajúcich sociálnych odvodov podľa priradeného Vzoru SP.

Odteraz pri vstupe do mzdovej karty cez editor Výpočtu mzdy k tomuto automatického doplneniu chýbajúcich sociálnych odvodov nedôjde.


Novinka ÚPRAVA - DNP cez obdobia - doplnené stĺpce


Do prehľadu DNP cez obdobia (cesta: editor Výpočet mzdy záložka Dochádzka podzáložka podzáložka DNP cez obdobia) boli do východzieho prehľadu doplnené stĺpčeky:

 • Ukončená ND
 • Číslo dokladu
 • Hodiny 1. deň
 • Krátenie o %


Novinka ZMENA - Výsledok generátorovej zostavy - východzí filter

Odteraz je zakázané nastaviť nad výsledkom generátorovej zostavy východzí filter, vzhľadom k tomu, že každá vypočítaná zostava má inú štruktúru.


Novinka ZMENA - Distribučné mzdové zložky - doplatok do minimálnej mzdy

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť žiadne sumy plnení, ktoré sa v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažujú za mzdu (napríklad náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť) (zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/doplatok-do-sumy-minimalnej-mzdy.html).

Odteraz nasledovné distribučné MZ-ky nebudú vstupovať do základu pre výpočet doplatku do minimálnej mzdy:

Číslo / Názov mzdovej zložky:

 • 006 / Sviatok - náhrada
 • 210 / Dovolenka
 • 214 / Návšteva lekára - platená
 • 216 / Sprievod RP - platený
 • 218 / Sprievod RP ZPS - platený
 • 236 / Prestoje Dochádzka
 • 240 / Voľno platené - KZ, s odprac.
 • 241 / Voľno - platené
 • 242 / Voľno - študijné
 • 243 / Bonus dni Dochádzka
 • 450/ Príplatok za sobotu
 • 455 / Príplatok za nedeľu

UPOZORNENIE: Pre doplnenie týchto úprav do číselníka Mzdové zložky - distribučné do existujúcich databáz pred mesačnou uzávierkou môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

Príklad č.1:
Zamestnanec na HPP je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce so 40 hod./týž. úväzkom
Mesačná tarifná mzda: € 435,- (mesačná mzda za 2/2017 = 435/160x152 = 413,25)
Fond pracovnej doby: 160 hod./mesiac
Odpracované hodiny: 152 hod./mesiac
V 2/2017 si čerpal dovolenku 1 deň/8 hod., za túto neprítomnosť dostal náhradu príjmu v celkovej čiastke € 20,01

Riešenie:
Základ pre výpočet doplatku do min.mzdy = 413,25 (t.j. súčet čiastok na MZ-kách, ktoré majú zaškrtnutý atr. Základ pre výpočet min.mzdy)

Minimálny mzdový nárok = ((hodiny dochádzka + hodiny sviatkov dochádzka) x zákonná mininálna mzda)/(hodiny úväzok z kalendára + hodiny sviatkov z kalendára)
((152+0) x 435/(160+0) = 413,25 = 413,30
V zmysle Zákonníka práce § 120 ods. 6 a 7 sa prepočítava na počet odpracovaných hodín a zaokrúhľuje na najbližších 10 €C.

Doplatok do min. mzdy zamestnanca = 413,30 - 413,25 = € 0,05

Príklad č. 2:
Zamestnanec na HPP, je zaradený do 1. stupňa náročnosti práce so 40 hod./týž. uväzkom
Hodinová tarifná mzda: € 1,8000
Fond pracovnej doby: 176 hod./mesiac
Odpracované hodiny: 96 hod./mesiac
V 6/2017 si čerpal 10 dní/80 hod. dovolenky, za túto neprítomnosť dostal náhradu príjmu v celkovej čiastke € 135,84
Dostal vyplatenú odmenu: € 12,-
Mal nadčas 8 hodín, zaktoré dostal mzdu za nadčas v sume € 14,40 a príplatok za nadčas € 3,40

Riešenie:
Základ pre výpočet doplatku do min. mzdy = 172,80 + 12 = 184,80 (t.j. súčet čiastok na MZ-kách, ktoré majú zaškrtnutý atr. Základ pre výpočet min.mzdy)

Minimálny mzdový nárok = hodiny dochádzka x (zákonná minimálna mzda x stanovený týždenný úväzok/týždenný úväzok)
96x(2,500x40/40) = 240

Doplatok do minimálnej mzdy = 240 - 184,80 = € 55,20

Použité skratky:

 • MZ-ky - mzdová zložky
 • MZ-ách - mzdových zložkách


Novinka NOVINKA - Doplnenie sledovanie Autora obstarania a zmeny

Do nasledových tabuliek bolo zapojené sledovanie autora, dátumu obstarania a zmeny:

 • TabMzdPojFondy
 • TabMzdOdpPol
 • TabMzdOdpPolSumH
 • TabMzdDanSk
 • TabMzPrumSkKonst
 • TabMinMzda


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - XML - nepovinné položky

Nad prehľadom Hlásenie zmien ZP pri použití formátov správ:

 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - XML
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - XML

sa odteraz do generovaného XML nedostanú prázdne nepovinné položky.


Novinka ÚPRAVA - Hlásenie zmien ZP - XML počet viet

Pri generovaní elektronických hlásení zmien ZP pomocou definícií správ:

 • Hlásenie zmien ZP - všetky zmeny - XML
 • Hlásenie zmien ZP - vybrané zmeny - XML

sa do nasledovných položiek zapisovali hodnoty opačne:

<SerialNumberOfBatch>5</SerialNumberOfBatch>
<NumberOfRecords>1</NumberOfRecords>

Upravené


Novinka ZMENA - Distribučné mzdové zložky

Pri generovaní novej databázy budú odteraz v číselníkoch Mzdové zložky a Mzdové zložky - distribučné vykonané nasledovné zmeny:

1. nasledovné existujúce MZ-ky majú zmenu v nastavení nasledovných atribútov:

Číslo / Názov mzdovej zložky / Započ. do výk.práce / Započítať dni do ospr. absencie
103 / Rodičovská dovolenka / N / bez zmeny
247 / Neplatené voľno - ZP hradí zamestnávateľ / A / N
248 / Neplatené voľno za nadčas/sviatok / A / bez zmeny

Číslo / Názov mzdovej zložky / Započítať do pohotovosti
456 / Pracovná pohotovosť - na pracovisku / A

Číslo / Názov mzdovej zložky / Základ pre daň / Základ poistenia
570 / Bolestné / A / Plné poistenie bez dohôd
575 / Náhrada za stratu zárobku / A / Plné poistenie bez dohôd

Tieto 2 MZ-ky odteraz bude možné použiť v prípade, kedy zamestnávateľ bude chcieť vyplatiť tieto náhrady nad zákonný nárok. V takomto prípade sa bude jednať o zdaniteľný príjem a z tohoto dôvodu bola zmenená ich definícia.

2. vznikli nasledovné nové MZ-ky:
795 - Peň. príspevok zo SF
796 - Nepeň. príspevok zo SF
732 - Nepeň. príjem pre brutáciu
733 - Produkty vlastnej výroby (bez dane)
734 - Produkty vlastnej výroby (daň)

UPOZORNENIE:
Pre doplnenie týchto úprav do číselníka Mzdové zložky - distribučné do existujúcich databáz pred mesačnou uzávierkou môže používateľ použiť akciu Aktualizácia mzdových zložiek/len distribučný.

Následne pre porovnanie distribučnej mzdovej zložky s používateľskou mzdovou zložkou môže použiť používateľ akciu Porovnanie. Bližšie info k porovnávaniu mzdových zložiek nájdete v príručke na našom webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_%28SK%29#Porovnanie

3. Pri generovaní novej databázy boli do definície štatistických zostáv (cesta: Štatistické zostavy) vykonané nasledovné zmeny:

Číslo MZ / Štatistická zostava / Riadok
733 / UNP_SK_2012 / 22 (natMzd)
734 / ISCP_SK_2012 / 27 (ostatne)

UPOZORNENIE:
Používateľ do existujúcich databáz vie do definície jednotlivých riadkov doplniť distribučné MZ-ky priamo v editore definície zostavy na záložke Položky tak, že nad príslušným riadkom spustí akciu Mzdové zložky a nad prehľadom mzdových zložiek spustí akciu Doplň distribučné MZ. Odobratie MZ-iek vykoná nad tým istým prehľadom mzdových zložiek pomocou tlačidla Odobrať mzdovú zložku.

Použité skratky:

 • MZ - mzdová zložka
 • MZ-ky - mzdové zložky


Novinka ZMENA - Nárok na odchodné

V zmysle § 76a Zákonníka prace:
(1) Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Na základe tohto ustanovenia bola upravená hláška vo výpočte mzdy, ktorá sa objaví v mesiaci ukončenia PP zamestnanca, ktorému vznikol nárok na starobný a plný invalidný dôchodok počas tohto PP:
"Možný nárok na odchodné (pri podaní žiadosti)."

(pôvodná hláška znela: Nárok na odchodné nebol uplatnený).


Novinka NOVINKA - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2017 - XML

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikla nová definícia správy:

Oznámenie o zr.dani 2017 (XML)


Novinka NOVINKA - Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť

Nad prehľadom Výpočet mzdy je k dispozícii distribučný tlačový formulár:

Sys. č. / Názov
-403146 / Potvrdenie o mzde-odmene za zárobkovú činnosť

Odteraz sa pred samotným náhľadom zobrazí dialóg pre zadanie parametrov nápočtu pre nápočet nasledovných riadkov:

Vreckové pri zahr. služobných cestách vo výške
Iné príjmy (uviesť)

Na konci každého riadku v tomto dialógu sú dve tlačidlá:
1. "D" - po stlačení sa Vám prednaplnia distribučné mzdové zložky (aktuálne len pri riadku "Vreckové...")
2. "..." - po stlačení sa Vám zobrazí číselník Mzdové zložky, z ktorého viete do príslušného riadku preniesť mzdové zložky, ktoré sa majú do tohto riadku napočítať

Nastavenie týchto parametrov si systém pamätá.


Novinka ZMENA - Štatistický výkaz Práca 2-04 - nerezidenti

Pri generovaní novej databázy bola do definície štatistickej zostavy kód Práca_SK_2012 (cesta: Štatistické zostavy) vykonaná zmena v riadku Mzdy a náhrady mzdy nerezidentov. Odteraz je tento riadok typu "Systémový" a načítava čiastky zo mzdových zložiek z riadku Mzdy a náhrady mzdy, ale len za zamestnancov, ktorí majú v mzdovej karte na záložke Odvody/Dane zaškrtnutý atribút Daňový nerezident.

UPOZORNENIE:
Používateľ do existujúcich databáz vie do definície jednotlivých riadkov doplniť túto zmenu spustenim akcie Doplň definície zostáv priamo nad prehľadom Štatistické zostavy.


Novinka ÚPRAVA - Registračný list FO - prerušenie - ošetrovné

Bolo upravené generovanie RLFO druh evidencie Prerušenie v prípade, kedy v jednom kalendárnom mesiaci bezprostredne na seba nadväzovalo jedno ošetrovné na druhé. Doteraz sa počet dní trvania ošetrovného v takomto prípade považovalo za jedno ošetrovné, odteraz sa považuje každé osobitne.

Príklad:
OČR trvá od 25. - 30. 3.
OČR trvá od 31.3. - 11.4.

RLFO prerušenie sa od 10. do 11. 4. (doteraz sa vygenerovalo od 4. 4. do 11.4.)


Novinka ÚPRAVA - Štatistický výkaz ÚNP 1-01 (Sociálne dávky spolu a Jubilejné odmeny)

Pre účely generovania štatistickej zostavy s kódom UNP_SK_2012 (cesta: Štatistické zostavy) boli vykonané nasledovné úpravy:
1. r. 50 - Sociálne dávky spolu - odteraz sa počíta ako súčet riadkov 51-54 a čiastok na mzdových zložkách so základom pre výpočet = Odchodné pri ukončení PP (doteraz to bol len súčet riadkov 51-54).

2. r. 58 - z toho jubilejné odmeny - pri generovaní novej databázy sa do tohto riadku napočítava distribučná MZ-ka 682 - Pracovné a životné jubileá zamestnanca (doteraz sa napočítavala nesprávne MZ-ka 692 - Odchodné).

UPOZORNENIE:
Na existujúcich databázach zmeníte definíciu r. 58 tak, že vstúpite do prehľadu Štatistické zostavy do definície zostavy s kódom UNP_SK_2012 na záložku Položky na riadok 58 a pomocou akcie Mzdové zložky sa Vám zobrazí zoznam priradených MZ-iek k tomuto riadku. Z tohto zoznamu odoberiete MZ 692 a pridáte MZ 682.


Novinka ÚPRAVA - Tvorba sociálneho fondu - pozícia zaokrúhľovania

Odteraz je nie je povolené vytvárať sociálny fond na viac ako 2 desatinné miesta, z toho dôvodu boli zapojené nasledovné kontroly:

1. pri ukladaní tvorby Sociálneho fondu ak systém zistí, že je v atribúte Pozícia zaokrúhlenia hodnota "Tisícina meny" nedovolí editor uložiť dovtedy, dokedy používateľ toto zaokrúhlenie nezmení.

2. pri mesačnej uzávierka, kedy sa vytvára tvorba Sociálneho fondu pre nový aktuálny mesiac, ak systém zistí, že v uzatváranom mesiaci je v atribúte Pozícia zaokrúhlenia nastavená na hodnota "Tisícina meny", upozorní na túto nezrovnalosť a zároveň pre aktuálny mesiac nastaví atr. Pozícia zaokrúhlenia na "Stotiny meny".


Novinka ÚPRAVA - Rozpis operácií - CZ prehľad

V editore mzdovej zložky pre úkolovú mzdu sa po stlačení tlačidla Úkolová mzda pri zadávaní kódu rozpisu operácií zobrazuje prehľad č. 357 (CZ) a mal by sa prehľad č. 419 (SK).

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane - zaokrúhľovanie

Nad prehľadom Ročné zostavy/Ročné zúčtovanie dane bolo v distribučnom tlačovom formulári:
Sys. č. / Názov / Platnosť od
-403483 / Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane / 01.01.2015

upravené zaokrúhľovanie riadku č. 13.


Novinka NOVINKA - Kontrola na uplatnenie ZNČ u dôchodcov

Zamestnanec, ktorý k 1. 1. poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia. Takýto zamestnanec si nemôže nezdaniteľnú časť uplatňovať mesačne, jemu sa výška nezdaniteľnej časti na daňovníka vypočítava až v daňovom priznaní či ročnom zúčtovaní v súlade s § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov.

Na základe tohto ustanovenia boli odteraz v systéme HELIOS Orange zapnuté kontroly v nasledovných editoroch:
1. editor Dôchodky
2. editor Mzdové údaje
3. Výpočet mzdy

V prípade, že je splnená vyššie uvedená podmienka systém hlási hlášku:
"Starobný dôchodok alebo porovnateľný dôchodok bol priznaný k 1.januáru. Nie je nárok na Odpočítateľnú položku na daňovníka. Pokračovať?"

Ak používateľ zvolí "Áno", odpočítateľná položka sa uplatní napriek upozorneniu, ak zvolí "Nie", tak sa editor nezavrie a čaká na opravu údajov.


Novinka ÚPRAVA - Výpočet PPHZ vs platnosť paušálov

V prípade, kedy je v mzdových konštantách na záložke Ostatné v sekcii Konštanty v položke Výpočet PPHZ nastavená hodnota "Zo základnej mzdy a MZ v paušáloch", sa odteraz pri výpočte PPHZ zohľadňuje platnosť paušálnej mzdovej zložky, tzn., pri výpočte pravdepodobného priemerného hodinového zárobku sa počíta len s "platnými" paušálnymi mzdovými zložkami.


Novinka NOVINKA - Mesačná uzávierka - Mzdové zložky distribučné

Uzávierkový proces bol rozšírená o akciu Aktualizácia číselníkov, ktorá spustí aktualizáciu číselníka Mzdové zložky - distribučné, viac info k tejto akcii viď príručka na webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)#Aktualiz.C3.A1cia_.C4.8D.C3.ADseln.C3.ADkov_MZ_pod.C4.BEa_legislat.C3.ADvy.

V prípade, že pri aktualizácii budú zistené rozdiely oproti existujúcemu číselníku, zobrazí sa protokol.

Protokol slúži na to, aby používateľ vedel, v ktorých mzdových zložkách došlo k zmenám, príp. aké nové mzdové zložky vznikli a na základe neho by mal vykonať porovnanie svojich používateľských mzdových zložiek s distribučnými, viac info viď príručka na webe: https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdov%C3%A9_zlo%C5%BEky_-_Mzdy_(SK)#Porovnanie

Obecné

Novinka Od verze 2.0.2016.1224 vypadla z přehledu 742 (TabSvsSpotreba) možnost generování návazných dokladů v případě, že se přehled spouštěl samostatně v rámci uživatelského soudečku. Možnost generování byla vrácena.


Novinka Doplněn test a upozornění na MS SQL Server 2012 týkající se ukončení podpory tohoto SQL Serveru firmou Microsoft.


Novinka Sloupce "Id partnera", "Partner/IČO" a "Konsolidace státu" jsou v Nastav číselníku organizací viditelné, je-li instalován modul "Výkazy pro příspěvkové organizace" ("Pomocný analytický přehled") nebo modul "Pomocný konsolidační přehled" (což dříve nebylo).


Oprava Po přechodu na verzi 2.0.2017.0201 zmizely uživatelsky vytvořené nástrojové lišty (tzv. toolbary). Opraveno.


Oběh zboží

Novinka V automaticky počítaných sloupcích Stav v hlavičkách a položkách Došlých objednávek (v řešení) byly prohozeny názvy 2 hodnot stavů tak, aby odpovídaly skutečnosti:
 • 7 - původně: Částečně kryto/k expedici, nyní: Částečně k expedici
 • 8 - původně: Částečně k expedici, nyní: Částečně kryto/k expedici


Novinka Došlé objednávky nově umožňují export do XML.


Novinka Výkaz lihu - Rozdělení vlastních hash id u XML zpráv pro značitele a distributora. Původně byla nesprávně stejná id, nově budou různá.


Oprava V došlých objednávkách funkce "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby" spustitelná přes akce nad hlavičkou dokladu. Funkce nepracovala správně - neuměla propsat sazbu DPH z hlavičky na položky dokladu. Nyní bude logika stejná jako je u expedičních příkazů. Opraveno


Oprava Na příjemce je možné zadat související náklady za doklad procentem z nákupní ceny. Za určitých okolností však nastával nežádoucí stav, kdy výsledné částky SN nebyly řádně zaokrouhleny na celé haléře, což způsobovalo problémy v účetnictví. Opraveno.


Oprava V návazných skupinách zboží funkce z místní nabídky "Nastavení slev ve skupině" přestala fungovat správně.

1) Změna "Druh slevy" nefungovala.
2) Pokud mělo dojít k úpravě "Slevy", tak to ovlivňovalo i "Druh slevy", i když "Druh slevy" nebyl zaškrtnut pro změnu.

Opraveno


Oprava Do položek došlých objednávek byl doplněn chybějící kód PDP.


Oprava Pokud byl z došlé objednávky generován doklad přes profil, kde byl zároveň i návazný profil, nepřenesla se pro doklad výdejky/faktury v návazném profilu výrobní čísla. Opraveno.


Oprava Pokud se zařadí na doklad položka, která má ve Zboží a služby či skupině zboží zadanou sazbu DPH se zaškrtnutou volbou "Přenesení daňové povinnosti", pak tato položka nebude mít příslušnou procentní sazbu DPH uvedenu v poli "Sazba DPH", ale v poli "Sazba DPH pro PDP a samovyměření" - uplatní se tedy tzv. režim přenesení daňové povinnosti (na výstupu), či režim samovyměření (na vstupu). Uplatnění tohoto režimu je však možné jen v případě, že je na hlavičce dokladu zadána organizace a tato organizace má nastaveno DIČ pro zemi, která je nastavena jako vlastní. Stejná metodika však nefungovala v případě, kdy se v editoru dokladu spustí akce "Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby", neboť tato akce uplatňovala režim PDP/samovyměření i v případě, že organizace na hlavičce nemá DIČ - opraveno. Stejná metodika nefungovala také v případě, kdy se provádí položkový převod mezi doklady nebo generovaný převod dokladu. I v těchto případech docházelo k tomu, že byl režim chybně uplatněn v případech, kdy na cílovém dokladu byla zadána organizace bez DIČ - opraveno.


Oprava Při převodu mezi doklady se mohla objevit hláška Nalezena odlišná % sazba DPH shodného druhu a změnil se režim ze samovyměření na normální sazbu DPH.

Opraveno. Problém nastával při samovyměření u zahraničních DIČ.


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Generování plánu školení, lek. prohlídek

Vzhledem k tomu, že se při generování plánu školení, lek. prohlídek kontroluje vždy rozsah období k poslednímu dni v měsíci, negeneruje se plán u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil před tímto posledním dnem měsíce, do kterého spadla perioda.

Generování bylo upraveno

příklad:
PP ukončen 5.6.2018
Školení má periodicitu 24 měsíců
Absolvovat do a Poslední účast na aktivním periodickém školení je 1.6.2016.

Plán se nyní vygeneruje s datem Absolvovat do 1.6.2018, dosud by se v případě, kdy by zaměstnanec neměl ukončený PP, vygeneroval s datem Absolvovat do 30.6.2018, ale vzhledem k ukončení PP před tímto datum se plán nevygeneroval vůbec.


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generovanie plánu školení, lek. prehliadok

Vzhľadom k tomu, že sa pri generovaní plánu školení, lek. prehliadok kontroluje vždy rozsah obdobia k poslednému dňu v mesiaci, negeneroval sa plán u zamestnancov, ktorých pracovný pomer skončil pred týmto posledným dňom mesiaca, do ktorého spadla perioda.

Generovanie bolo upravené

Príklad:
PP ukončený 5.6.2018
Školenie má periodicitu 24 mesiacov
Absolvovať do a Posledná účasť na aktívnom periodickom školení je 1.6.2016.

Plán sa odteraz vygeneruje s dátum Absolvovať do 1.6.2018, doteraz by sa v prípade, kedy by zamestnanec nemal ukončený PP, vygeneroval s dátumom Absolvovať do 30.6.2018, ale vzhľadom k ukončeniu PP pred týmto dátum sa plán nevygeneroval vôbec.


Pokladna

Novinka Generování pokladního dokladu z faktury probíhá s příslušnou hodnotou data a času dle nastavení (aktuální datum a čas nebo datum a čas převzatý z faktury), následně probíhá kontrola a případná úprava času s krokem 1s tak, aby dva doklady neměly stejný čas případu.


Novinka Do editoru parametrů kopie Pokladního dokladu bylo doplněno tlačítko "Aktuální datum", jehož stiskem se přepíše Datum pořízení, Případu a DUZP hodnotou aktuálního data a času.


Novinka Přehled pokladních dokladů - byly odstraněny problémy (časová prodleva, zpožděné označování řádků apod.) při výběru více pokladních dokladů za pomoci klávesy CTRL.


Novinka Generování storna pokladního dokladu bylo upraveno tak, aby zdrojem informací byly záznamy EET tržby navázané na původní Pokladní doklad.

Do tabulky Pokladních dokladů byl doplněn nový atribut "EET storno", který se v okamžiku spuštění akce "EET Storno mínusem" naplní aktuální hodnotou data a času.


Oprava Byla opravena chyba v editoru pro zobrazení Stavu pokladny (chybová hláška "Datum do je menší než datum od"), která se projevovala v případě, že den od byl vyšší než den do (bez ohledu na měsíc). Nyní se porovnává správně Datum od a Datum do jakožto datumy.


Oprava V číselníku pokladen se přiřazují k jednotlivým pokladnám účetní účty. Pokud se překlikává mezi pokladnami pomocí zelených šipek, tak se účet neuloží.

Opraveno, v číselníku Pokladen se již při pohybu pomocí zelených šipek neztrácí zadané hodnoty čísel účtů.


Oprava Pokud se při generování pokladního dokladu z faktury vícekrát za sebou stisklo tlačítko Tisk pokladních dokladů, tržba a komunikace EET se provedla vícekrát.

Opraveno:
V procesním okně obsahujícím zaškrtávátko EET, je po stisku tlačítka Tisk pokladních dokladů tlačítko nepřístupné a zároveň je zaškrtávátko EET odškrtnuto a nepřístupné, aby nemohlo dojít k nechtěnému násobnému odeslání pokladního dokladu do procesu EET. Po návratu z tisku se tlačítko pro tisk opět zpřístupní.


Pokladní prodej

Novinka Nový režim zaokrouhlování

V Globálních konstantách pro Pokladní prodej lze zvolit novou hodnotu parametru Způsob zaokrouhlení (prodej v HM):

 • Zaokrouhlovat automaticky dle způsobu úhrady

Při tomto nastavení program primárně zaokrouhluje na celé Kč, ale současně bere v potaz nový příznak

 • Nezaokrouhlovat (výchozí nastavení je 0 - úhrada se zaokrouhluje)

ve Způsoby úhrady a rozhoduje sám o tom, zda bude nakonec účtenka zaokrouhlena na celé koruny nebo nebude.

V přednastavených úhradách s příznakem Nezaokrouhlovat = 1 se v editoru při vstupu do příslušného pole automaticky nabídne zbývající částka včetně haléřů a pod hodnotou Částka celkem k úhradě se objeví červený nápis Zrušeno zaokrouhlování. Pokud uživatel zadá jinou částku bez haléřů, nápis se zruší.

U úhrad s příznakem Nezaokrouhlovat = 0 je třeba částku zadat, ale nelze do ní vkládat haléře.

Úhrady doplňované přes volbu Další úhrady se chovají analogicky. Pouze nedochází k nabízení zbývajících částek u úhrad s příznakem Nezakrouhlovat = 1.


Novinka Účtenku pokladního prodeje bylo možno v případě, že došlo k numerickému přetečení vkládaných množstevních a cenových údajů, uložit s nesprávnými hodnotami. Opraveno - při zadávání dokladu se testuje rozmezí přípustných hodnot, a dojde-li k překročení rozsahu, není možné doklad uložit..


Novinka Byla zvětšena numerická klávesnice v části editoru určené pro dotykový režim.


Oprava Přidána kontrola na nastavení délky pořadového čísla dokladu v pokladním prodeji.

Společné nastavení pořadového čísla pro prodej a vratku se nechovalo ve všech případech korektně. Někdy docházelo k tomu, že se změnila pouze jedna hodnota - opraveno.


Přepravní služby

Novinka Při generování faktury ze spedice se kontroluje stav organizace (blokovaná, zakázaná) a fakturace se případně neuskuteční.


Novinka V editoru Disponenta byly přidány přehledy pro konfiguraci povolených řad zásilek a pozic.


Oprava Při generování stazky ze spedice se nedotahoval vlek a řidič.

Opraveno


Oprava Pokud byl parametr Stav v přepravních zásilkách nastaven na hodnotu Archív, bylo možné měnit kalkulace.

Opraveno


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do pole Externí číslo reklamace v editoru reklamací i v dialogu pro generování reklamací z výdejek/příjemek šlo zadat více znaků, než bylo pro daný údaj přípustné, což končilo chybovým hlášením: String or binary data would be truncated. Opraveno.


Novinka Parametry opakovaných úkolů

Pro Typ parametru:

 • Doba užití
 • Počet užití

lze nyní místo odkazu na záznam Evidence operací zadat Datum zahájení operace. Datum zahájení operace půjde zadat jen tehdy, když nebude zadán odkaz na operaci "Operace zahájení sledování". Pokud již existuje evidence operace s tímto či pozdějším datem, automaticky se do editoru doplní.

Akce Generování opakovaných úkolů v případě, že nebude vyplněn odkaz Operace zahájení sledování a bude vyplněno Datum zahájení operace, vyhledá pro dané nářadí/stroj (podle toho, co je předmětem sledování) automaticky první operaci, která má Datum případu shodné nebo vyšší než parametr Datum zahájení operace. Pokud ji nalezne, odkaz na tento záznam doplní do Operace zahájení sledování a dále pokračuje ve výpočtu náběhu hodnoty. Pokud ji nenalezne, akce pokračuje dalším parametrem vybraným do výpočtu.


Novinka Editory úkolů v agendách QMS - do editorů byl doplněn údaj Zadavatel - zaměstnanec a dále záložka umožňující zadat další řešitele úkolů ze strany zaměstnanců i kontaktních osob.


Splátkování a leasing

Novinka Do kontace pro Leasing lze nově přidat 2 druhy řádků:
 • Hodnota úroku základ daně
 • Hodnota úmoru základ daně

Jestliže jsou řádky v kontaci nastaveny, dojde k zaúčtování příslušných základů. Je-li zaškrtnuta Cizí měna, dojde k zaúčtování i základů v cizí měně.


Účetnictví

Novinka Na větších databázích trvalo zobrazení přehledu "Daňové doklady" velmi dlouho (desítky minut).

Otevření přehledu i na větších datech zrychleno.


Novinka Upravena kontrola na zemi DIČ při aktualizaci kontrolního výkazu.

Správné nastavení země - Řecko v číselníku zemí:

 • ISO Kód - GR
 • Kód pro DIČ - EL
 • zaškrtnuto zaškrtávátko EU

Rozhodující je správné nastavení pole "Kód pro DIČ", tady má být nastaveno "EL".
Je-li v tomto poli nastaveno např. "GR" nebo je prázdné, systém při kontrole kontrolního hlášení zahlásí chybu "VAT ID není země EU, kód země a VAT ID nebude uvedeno." a do kontrolního hlášení nebude zapsáno DIČ.
Stejně tak pro případ, že Řecko nemá zaškrtnuto zaškrtávátko EU.


Novinka Čtvrtletní plátce DPH, měsíční kontrolní hlášení.

V případě, že existuje poslední KH v rámci čtvrtletí a je uzavřeno, dokladu se napočte do druhého KH v rámci čtvrtletí.
V případě, že třetí KH v rámci čtvrtletí dosud neexistuje, doklad se nenapočítá do druhého KH v rámci čtvrtletí. Předpokládá se, že třetí KH bude založeno.


Novinka Opravné položky podle § 8c

Oprava kontroly na limit 30.000,- Kč. Nyní probíhá na součet aktuální pohledávky + sumy pohledávek za stejnou organizaci vystavených v režimu 8c pro dané období. Týká se zařazení OP do režimu 8c i generování OP v režimu 8c.


Novinka Pomocný konsolidační přehled (PKP).

Účtový rozvrh, oprava, záložka 2 - Další údaje, pole Kód výkazu PKP a Číslo položky PKP. Při vstupu do přehledu PKP je zobrazováno bez filtrace na Splatnost.


Novinka Účtový rozvrh, editor. Pole pro zadání Organizace (PAP) je viditelné v případě, že je instalován modul "Výkazy pro příspěvkové organizace" ("Pomocný analytický přehled") nebo modul "Pomocný konsolidační přehled" (což dříve nebylo).


Oprava Při použití akce opravy dokladu pro kontrolní hlášení lze zadat v editoru údajů pro kontrolní hlášení novou hodnotu příznaku "Do limitu". Vygenerovaný doklad ovšem má vždy hodnotu "Do limitu" zaškrtnutou.

Opraveno, vygenerovaný doklad respektuje nastavení příznaku "Do limitu" v editoru.


Oprava Byla opravena chyba, která se projevovala u čtvrtletního plátce DPH v kombinaci s měsíčním kontrolním hlášením: Doklady, které patří do třetího měsíce čtvrtletí podle vyššího z Data doručení (doklady na vstupu) nebo DUZP (doklady na vstupu i výstupu). Provedla se aktualizace KH za druhý měsíc čtvrtletí. Do KH za druhý měsíc čtvrtletí se chybně dostaly i doklady z třetího měsíce čtvrtletí.

Opraveno. Porovnávají se sytémové datumy, ty jsou vždy naplněny.


Oprava Opravena chyba, kdy nebylo možno změnit uplatnění DPH (období DPH). Po opravě lze na účetním dokladu změnit v případě, když je účetní období uzavřeno (dtto období stavu, kalendářní období). Ostatní důvody z titulu DPH k uzamčení pole pro období DPH zůstavají v platnosti : doklad je ve stavu "Uzavřeno", uzavřeno období DPH, uzavřeno kontrolní hlášení/výkaz, souhrnné hlášení.


Oprava Opraveno nekorektní zapisování částek ruční úhrady v případě, kdy měna úhrady byla různá od měny faktury.

Opraveno dotažení kurzu, datumu kurzu a množství kurzu z pokladního dokladu do úhrad. Nově se v editoru úhrad zobrazuje řádek s kurzem, pokud měna úhrady je různá od hlavní měny.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Kontrolní výkaz DPH (SK), část A.2.

Stavební práce, tudíž není zadán ani kód ani druh zboží, do XML výkazu KV SK DPH se do části A.2. nevkládají elementy pro měrnou jednotku a množství.
Změněn odkaz na:
https://ekr.financnasprava.sk/Formulare/XSD/kv_dph_2017.xsd
Platí pro výkazy SK DPH SK od ledna resp. 1. čtvrtletí 2017.


Novinka Bylo opraveno zobrazení přehledu "Řádku dokladů KV" na slovenském Období DPH v případě použití daňových klíčů.

Přehled danova evidencia - nutno spustit akci Aktualizace vlastních dokladů KV DPH.


Novinka Je k dispozici aktualizace pro přehled Partneři v konsolidaci státu. Týká se příspěvkových organizací a organizací podléhajících povinnosti PKP.

Návod k aktualizaci:
Číselníky, Organizace, přehled Partneři v konsolidaci státu.
V přehledu Partneři v konsolidaci státu akce místního menu Import, označit soubor PARTKON_CZ_201703.TXT, otevřít.
Po dokončení importu spustit akci místního menu Aktualizace konsolidace organizací ke dni...


Oprava Bylo upraveno automatické generování SK období DPH.

Pokud bylo stávající období DPH nastaveno na "řádné opravné", automaticky se chybně vygenerovalo nové "řádné" období DPH. Opraveno.


Oprava Kontrolní výkaz

Oprava nápočtu pro části B.1 a C.2.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Pomocný konsolidační záznam.

Pro submoduly Výkazy pro příspěvkové organizace a Pomocný konsolidační přehled je k dispozici funkcionalita Pomocný konsolidační záznam.
V obou submodulech je pod přehledem Zprávy Inboxu nový přehled Žádanky.
Při importu zpráv z inboxu se případné žádanky PKZ naimportují do přehledu Žádanky. Zde je nutno žádanku otevřít a odpovědět na jednotlivé detaily žádnky (dotazy) textovým komentářem, viz pole Odpověď.
Je nutno odpovědět na všechny detaily žádnky (dotazy).
Příslušná odpověď PKZ se odešle standardním způsobem přes zprávy na standardní adresu https://portal3.statnipokladna.cz/csuis/ws/vykazy.
Zprávy o přijetí odpovědi PKZ se stahují akcí Načtení zpráv na inboxu, stejně jako u ostatních výkazů. Zprávy o přijetí odpovědi naleznete standardně v Přehledu Zprávy Inboxu (společně se zprávami o přijetí ostatních výkazů).


Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace - doplněny kontroly a export do XML pro nové formáty čísel zakázky.


Novinka Skupiny vyloučení intercompany, akce Vyloučení intercompany vztahů. Nově se k vyloučení nezobrazují případy, kdy jsou faktury zaplacené.


Oprava Akce Nový při tvorbě pomocného konsolidačního přehledu. Opravena chyba při výběru Období pro výkazy.


Oprava Opravena chyba, kdy se při akci Doplnění a aktualizaci vlastního účt.rozvrhu se nepřevezme nastavení atributu Intercompany do Položek.


Oprava Opravena chyba, kdy se v přehledu importovaná účetní data nedoplňovaly účetní jednotky intercompany.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export