Verze 2.0.2017.0202 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka V editoru bankovních spojení opět není vyžadován kód peněžního ústavu, pokud není vyplněn IBAN ani číslo účtu.


Novinka V Opisu exportu tuzemských příkazu se tisk čísel bankovních účtů řídí nastavením na Bankovním spojení vlastní organizace (záložka 2 - Platební příkazy / Export) - přednostně tisknout číslo účtu nebo IBAN. Přednastaveno číslo účtu.


Oprava Banka, Export tuzemských platebních příkazů

Opraven opis exportu, u kterých byly některé sloupce prohozeny.


Oprava Při akci Příprava účtování bankovního výpisu se na řádek úhrady mzdy zaměstnanci chybně dotahoval účet pro převody mezi vlastními účty z globální konfigurace, nikoli účet z Účetní vazby na bankovním spojení zaměstnance, Ke správnému přiřazení došlo pokud byla v globální konfiguraci povolena volba Doplňovat na řádek výpisu údaje související se zaměstnanci.

Opraveno.


Oprava Úhrada faktury platební kartou.

Faktura vydaná. Úhrady, akce Karta EET - nový. Vygeneruje se příslušná úhrada s příznakem v přípravě, párovat s bankou a EET. Nad bankovním výpisem se spustí akce Automatické párování úhrad. V procesním oknu tuto fakturu vůbec nedohledá.
Opraveno, faktura se dohledá a spáruje s úhradou EET - karta.

Celní případy

Novinka Zpřístupnění editoru položek pro doklady, jejichž hlavička je pouze ke čtení.

Tzn. např. Uzavřené doklady (uzavřené automaticky po příjmu zpráv, nebo manuálně akcí Uzavření případu), zablokované záznamy, atd.
Editor položek se otevře a bude také pouze ke čtení.


Oprava Přípravná fakturace - po vygenerování dokladů Faktura vydaná nebo Pokladní doklad nešlo spustit akci pro zobrazení právě vygenerovaných dokladů.

Opraveno.


Fakturace

Novinka Akce Zaslání EET

V případě spuštění akce nad 1 či více označenými záznamy úhrad faktury je místo dialogu, z něhož lze vyvolat tisk, použito procesní okno, které lze v automatu potlačit.


Novinka QR Faktura

Tiskové zdroje:

 • QRKodFaktury
 • QRKodPlatbyAFaktury

byly upraveny takto:

 1. Klíče pro dílčí částky DPH a částky bez daně v příslušných sazbách DPH (T0, T1, T2, TB0, TB1, TB2, NTB) určují znaménkem mínus obrácený směr toku peněz (u dobropisů apod.)
 2. V případě, že celková částka k úhradě AM nesplňuje omezení pro QR kód platby (je záporná, nebo překračuje hodnotu 9 999 999,99), poskytuje zdroj QRKodPlatbyAFaktury hodnotu QR kódu faktury, tj. stejnou hodnotu jako zdroj QRKodFaktury. Zdroj tedy funguje univerzálně pro různé druhy dokladů. V doplněném poli Popis je v závislosti na tom, jaký kód zdroj vygeneroval, uveden buď text QR Platba+F, nebo text QR Faktura
 3. Obsah klíčů MSG v QR kódu platby a v QR kódu faktury lze definovat v Globálních konstantách v soudečku Faktury, nebo lze toto globální nastavení změnit na jednotlivých řadách faktur/dobropisů
 4. Vyřešeno nastavení klíče TP. Dosud byla hodnota vždy 0 (běžný typ plnění). Nyní je v případě všech položek i textových položek se zadanou sazbou DPH pro PDP uvedena hodnota 1 (režim PDP). Není-li u žádné zadána DPH pro PDP, je uvedena hodnota 0. V ostatních případech je 2 (smíšený typ plnění).

Tiskový zdroj QRKodPlatby nebude obsahovat klíč AM, pokud částka překročí hodnotu 9999999999,99.


Novinka Akce pro generování úhrad EET nad fakturami

Do přehledu faktur byly do skupiny akcí Úhrady doplněny 2 nové akce:

 • Úhrada EET
 • Úhrada EET kartou

Akce vygenerují úhradu stejně jako akce Dorovnání úhrad v měně faktury. Navíc jsou úhrady označeny příznakem EET a dalšími příznaky Párovat s bankou a V přípravě analogicky, jako to dělají akce

 • EET - Nový
 • Karta EET - Nový

Obě akce nakonec zašlou úhradu k registraci EET.

Na obě akce jsou v přehledech Vydané faktury a Přijaté faktury definována přístupová práva.


Novinka Umožněna změna provozovny na úhradě faktury
 • V editoru Druhy doklady oběhu zboží na záložce 9 - Elektronická evidence tržeb bylo doplněno zatržítko Povolit změnu provozovny
 • V editoru úhrady lze v případě, že je to povoleno na dané řadě dokladu, zadat jinou provozovnu, než je nastavena na řadě dokladu
 • Při generování tržby EET je přednostně použita provozovna z úhrady, je-li vyplněna.
 • Pravidla dohledávání certifikátů byla upravena takto:
 1. je-li provozovna v úhradě shodná s provozovnou na řadě nebo nevyplněná (NULL), nic se nemění
 2. je-li provozovna různá, vynechá se ve vyhledávání úroveň řady (uživatelský, firemní), tj. začne se hledáním uživatelského certifikátu až na této provozovně. Pokud bude na provozovně Dič přímého zastoupení, pak se pokračuje rovnou na firemní u této provozovny a končí se. Jinak se dle standardních pravidel pokračuje na lokální uživatelský, pak na firemní na provozovně a nakonec na globální firemní certifikát.

Majetok (SK)

Oprava SK legislativa. Typ pohybu "Vyřazení s krácením". Tento typ pohybu se uplatní při zadávání daňových odpisů. Výpočet odpisu proběhne dle požadavku - pokrátí se: RočníOdpis * MěsVyř / PočMěs.

Problém byl v případě, kdy je v období, ve kterém se majetek vyřazuje, jiná DP Oprávky změna, než odpovídá ročnímu odpisu. Např. je majetek zaveden v průběhu tohoto období a je tudíž alikvotně pokrácen podle počtu měsíců, po které byl odepisován. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Změna základní mzdy a Typ mzdy

Jestliže uživatel postupoval tak, že změnil Typ mzdy a současně provedl ve Mzdových údajích akci Změna základní mzdy, došlo po uložení Změn ZM k návratu původního Typu mzdy

Tzn. v případě, že např. ve Mzdových údajích byl nastaven Typ mzdy - Měsíční a uživatel změnil Typ mzdy - hodinová a ZÁROVEŇ provedl akci Změna ZM, došlo k tomu, že ve Mzdových údajích v položce Typ mzdy bylo nastaveno Typ mzdy - Měsíční.

Tato situace nastala pouze tehdy, pokud uživatel prováděl Změnu základní mzdy k aktuálnímu období a současně měnil Typ mzdy (tzn. nikoliv pokud se jednalo o Změnu základní mzdy do běžného období a dále).

Nyní je tato situace ošetřena.

POZOR!!!

Nadále platí, že není možné kombinovat různé Typy mzdy v rámci jednoho měsíce!!! Tzn. např. do 15.3. Typ mzdy - měsíční, od 16.3. Typ mzdy - hodinový. Typ mzdy musí platit vždy pro celý měsíc!!!

Nově platí, že pokud změníte údaje ovlivňující částku základní mzdy (Typ mzdy, Tarifní zařazení...) a změnu základní mzdy provádíte k AKTUÁLNÍMU období, obejví se vám při uložení hláška:

"V editoru mzdových údajů došlo ke změně Typu mzdy. Do databáze před uplatněním změny částky ZM budou uloženy tyto hodnoty :

Typ mzdy : hodinová
Základní mzda : 20 000,00
Základní mzda zkr. : 0,00
Kalendář : 001 / 2017
Týdenní úvazek : 40,00
Denní úvazek : 8,00

Odpovídá Typ mzdy částkám Základní mzdy ?"

Hláška má za cíl vás informaovat o tom, jaké hodnoty právě teď Helios ukládá do databáze. Jsou to hodnoty, které se v případě, že použijete akci Zrušení Základní mzdy nastaví do Mzdových údajů.

Všimněte si, že v námi uváděném příkladu (měním Typ mzdy z Měsíční na Hodinovou) ale změnu částky jsem provedla pouze pomocí akce Změna základní mzdy, máte údaje ve Mzdových údajích nekonzistentní v případě, že provedete Zrušení změny ZM - na to vás má tato hláška upozornit (tzn. Typ mzdy - hodinová, Základní mzda - 20 000).

Dbejte proto vždy na to, aby existovala konzistence mezi Typem mzdy a Částkou základní mzdy !!! Toto nejsme schopni programově ošetřit!


Oprava Tiskový formulář přílohy k vyúčtování zálohové daně - Přehled souhrnných údajů

Pokud v rámci zdaňovacího období (roku 2016) nastoupí cizinec, neobjeví se v seznamu zaměstnanců v příloze k vyúčtování daně Přehled souhrnných údajů vz. 13. Může za to poslední sloupec výkon práce, kde se má objevit hodnota odpracované doby ve zdaňovacím období (roce 2016). Od celkové doby zaměstnání se odečítá hodnota počátečního stavu pro daný rok. V případě takových zaměstnanců počáteční stavy neexistují a to způsobí, že v seznamu chybí.

Opravena hodnota, která se načítá do sloupce číslo 18. Úhrn sražené daně. Ve sloupci má být hodnota sražené srážkové daně.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Zmena základnej mzdy vs zmena Typu mzdy

Ak používateľ postupoval tak, že zmenil Typ mzdy a súčasne vykonal v Mzdových údajoch akciu Zmena čiastky základnej mzdy, došlo po uložení Zmien čiastky ZM k návratu pôvodného Typu mzdy.

Tzn. v prípade, že napr. v Mzdových údajoch bol nastavený Typ mzdy - mesačná a používateľ zmenil Typ mzdy - hodinová a ZÁROVEŇ vykonal akciu Zmena čiastky ZM, došlo k tomu, že v Mzdových údajoch v položke Typ mzdy bol nastavený Typ mzdy - mesačná.

Táto situácia nastala len vtedy, pokiaľ používateľ vykonal Zmenu čiastky základnej mzdy k aktuálnemu obdobiu a súčasne menil Typ mzdy (tzn. nie vtedy pokiaľ sa jednalo o Zmenu čiastky základnej mzdy do bežného obdobia a ďalej).

Táto situácia je odteraz ošetrená.

UPOZORNENIE:

Naďalej platí, že nie je možné kombinovať rôzne Typy mzdy v rámci jedného mesiaca. Tzn. napr. do 15.3. Typ mzdy - mesačná, od 16.3. Typ mzdy - hodinová. Typ mzdy musí platiť vždy pre celý mesiac.

Odteraz platí, že pokiaľ zmeníte údaje ovplyvňujúce čiastku základnej mzdy (Typ mzdy, Tarifné zaradenie...) a zmenu základnej mzdy vykonávate k AKTUÁLNEMU obdobiu, objaví sa Vám pri uložení hláška:

"V editore mzdových údajov došlo k zmene Typu mzdy. Do databázy pred uplatnením zmeny čiastky ZM budú uložené tieto hodnoty :

Typ mzdy : hodinová
Základná mzda : 2 000,00
Základná mzda skr. : 0,00
Kalendár : 001 / 2017
Týždenný úväzok : 40,00
Denný úväzok : 8,00

Odpovedá Typ mzdy čiastkam Základnej mzdy ?"

Hláška má za ciel Vás informovať o tom, aké hodnoty práve teraz systém ukladá do databázy. Sú to hodnoty, ktoré sa v prípade, že zrušíte Zmenu čiastky základnej mzdy nastavia do Mzdových údajov. Táto hláška Vás upozorňuje na to, že budete mať v Mzdových údajoch nekonzistentné údaje (tzn. Typ mzdy - hodinová, Základná mzda - 2 000).

Dbajte preto vždy na to, aby existovala konzistencia medzi Typom mzdy a Čiastkou základnej mzdy. Toto nie je možné programovo ošetriť.


Novinka NOVINKA - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou platné od 1.1.2017

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - zrážková daň vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do

 • -403485 / Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 01.01.2017
 • -403486 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 01.01.2017


Novinka ÚPRAVA - Mzdový list - ČZD vs RZZP nedoplatok zamestnanca

Nasledovné distribučné tlačové formuláre boli upravené tak, aby bol čiastkový základ dane znížený o nedoplatok zamestnanca z RZZP:

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do

 • -403135 / Mzdový list (všetky VZ a odvody) / 01.01.2009
 • -403132 / Mzdový list / 01.01.2009


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme - daňový nerezident SR

Odteraz sa na nasledovných distribučných tlačových formulároch bude v časti I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI vypĺňať položka "Zamestnanec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou... "na základe vyplnenie položky Daňový nerezident v jeho Mzdových údajoch (cesta: Mzdové údaje záložka Odvody podzáložka Dane sekcia Parametre zdanenia):

Sys.č. / Názov / Platnosť od / Platnosť do

 • -403304 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2017
 • -403303 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2017
 • -403302 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za súbežné PP / 01.01.2016 / 31.12.2016
 • -403301 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 01.01.2016 / 31.12.2016


Oběh zboží

Oprava Pokud se zadávají na položkách příjemky související náklady tak, že se opakovaně otevírá editor SN pro jednotlivou položku a současně se zadává i SN pro označené položky či celý doklad, mohla za určitých okolností nastat chyba, kdy SN nejsou zadány tak, jak uživatel požadoval. Opraveno.


Oprava V globální konfiguraci je v sekci Oběh zboží - Související náklady možné nastavit procentní výši SN, která se má automaticky přednabízet na položce příjemky v editoru souvisejících nákladů. Tato funkcionalita nefungovala. Opraveno.


Pokladna

Novinka V číselníku Pokladen záložka "2-Def. OK" do nastavení tlačítka Def-OK byla doplněna možnost "EET příjem do pokladny" a "EET Výdaj z pokladny".

Dále je možno nastavit různé kombinace zobrazení tlačítek, viz pole s výběrem: Tlačítko OK / OK - EET na editoru pokladního dokladu. Volby

 • OK zobrazí se pouze tlačítko OK
 • OK - EET zobrazí se pouze tlačítko OK - EET
 • Obě zobrazí se tlačítko OK i tlačítko OK - EET


Novinka Do Pomocných textů byl doplněn atribut Druh EET, s počáteční hodnotou "Vyjmuto z evidence EET". Při výběru textu pro položku Pokladního dokladu se hodnota Druh EET z Pomocného textu přenese na položku Pokladního dokladu. Pokud je na položce Pokladního dokladu již přiřazeno zboží či služba, hodnota Druh EET z Pomocného textu se na položku PD nepřenese.


Novinka V přehledu Pokladních dokladů v pokladně s cizí měnou nebyla možnost generovat Kurzový rozdíl v případě, že přehled v daném roce prázdný. Funkcionalita je doplněna.


Novinka Nad přehledem faktur akce - "Přehled" - zobrazí přehled Pokladních dokladů k faktuře. Pokud je tento přehled prázdný, je povolena akce "Připojit odpovídající pokladní doklad". Pokud je v tomto přehledu Pokladní doklad s vazbou faktury na hlavičku pokladního dokladu, je povolena akce "Odebrat z faktury/dobropisu". Pokud je v tomto přehledu Pokladní doklad s vazbou faktury na položku PD, není povolena žádná akce.


Novinka Při změně Typu dokladu v editoru pokladního dokladu se nyní provede i případné přenastavení hodnoty údaje "Stav EET" podle řady pokladny.


Novinka Při změně Typu dokladu v editoru pokladního dokladu se nyní provede i případné přenastavení hodnoty údaje "Nastavení EET".


Oprava Připojení faktury nad přehledem položek nerespektovalo výši částky k úhradě. Chyba byla opravena.


Oprava Opravena funkcionalita akcí pro tlačítko Def. OK. První doklad fungoval správně, na dalším tlačítko Def OK nefungovalo.


Oprava Pokud se udělala kopie pokladního dokladu, nebylo možné smazat zdrojový Pokladní doklad.

Opraveno.


Oprava Při hromadné změně nad Pokladními doklady se nepřenášel zaměstnanec. Opraveno.


Pokladní prodej

Oprava Když se ve verzi 2.0.2017.0201 spustil v účtenkách Test nastavení EET, objevila se chyba:

Položka "Datum a čas přijetí tržby" musí být zadána!

Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji nefungovala akce typu prodejka a 2+dárek.

Pokud v pokladním prodeji byla zadána položka, která má jednu z těchto dvou akcí, tak to při úhradě, při které má dojít k aktivaci akce, vyvolalo chybu Acces violation a následný editor úhrady nebyl zobrazen korektně.
U prodejky se dělo jen v případě, že byl zadán dárek.

Opraveno.


Oprava V pokladním prodeji v případě použití balíčku byla částka pro EET dvojnásobná. Počítalo se jak s částkou za položku balíček, tak se součtem položek balíčku. Balíček být započten nemá. Mají být započteny pouze položky balíčku. Opraveno.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do všech přehledů úkolů byla do Nastav doplněna vazba Parametry agend QMS (TabQMSAtributy).


Oprava Akce Generuj nápravné/preventivní opatření přestala správně přenášet hodnoty Popis problému a Příčina problému zadávané v úvodním dialogu akce. Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Výkazy pro příspěvkové organizace

Jsou doplněny nové kontrolní vazby ZQ_VVK030Q021_ZM_PAPK04 - 170 až 175 pro PAP IV. Pro zpracováví výkazů za 1. čtvrtletí 2017 a následující.


Oprava Je opraveno generování XML zprávy rozpočtu Fin-Spo pro CSÚIS, kde se chybně generovaly pouze pro nenulové řádky. Nyní se generují všechny řádky rozpočtu.

V témže rozpočtu je upraveno zaokrouhlení průměrné mzdy na 2 desetinná místa.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export