Verze 2.0.2017.0201 - Změny 2017

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Banka

Novinka Při zadávání nového zahraničního peněžního ústavu stačí vyplnit SWIFT, kód banky zůstane prázdný. Zároveň byl do editoru bankovního spojení doplněn SWIFT kód.


Novinka Na řádku bankovního výpisu a na přiřazené úhradě lze v sekci údajů pro účtování nově zadávat datum párování. Datum párování se plní při automatickém přiřazení úhrad a při ručním navázání úhrady.

Při přípravě účtování se datum párování dotahuje (není-li již zadáno) z navázané úhrady.
Při účtování se datum párování přebírá z přípravy účtování, není-li zadáno, dohledává se v účetním deníku - zaúčtování úhrady. Poté je datum párování přeneseno na deníkový doklad. Jestliže se ruší příprava účtování, datum párování se vymaže v případě, že je vymazána organizace.


Novinka Do číselníku Peněžní ústavy je možné založit více záznamů se stejným kódem ústavu. Pro typ „Zahraniční“ není povinný kód ústavu. Vyplnění SWIFT je ponecháno na uživateli (pro SEPA platby již není vyžadován). Opravena vazba do Bankovního spojení z kódu peněžního ústavu na jeho ID. Do editoru Bankovní spojení byl přidán atribut SWIFT kód a nyní nelze uložit záznam bez výběru peněžního ústavu.


Novinka V přehledu tuzemských platebních příkazů byla rozšířena výchozí sestava o atribut IBAN písemný.

Opis exportu při exportu platebního příkazu byl pozměněn. Nyní se tiskne na místě Číslo účtu příkazce/příjemce IBAN písemný, případně číslo účtu / kód bankovního ústavu.


Oprava Opraveno automatické přiřazení vydaných faktur dle položky, kdy se nepřiřadily úhrady při nastavení "číslo faktury, při nedohledání číslo dodavatelské faktury" nebo "číslo dodavatelské faktury, při nedohledání číslo faktury" a zároveň neexistovalo odpovídající bankovní spojení u odběratele.


Celní případy

Oprava Hromadné změny položek - oprava zadání nákl. kusů výběrem myší + Ctrl+Delete pro smazání řádku.

Pokud se kurzor dostal na spodní řádek bez zadaného balení, mohlo dojít k chybě.
Netýkalo se situace při zadání kódu balení z klávesnice.
Opraveno.


Celní sklad

Novinka Průmyslová montáž - při generování ICS dovoz z celní příjemky se generuje předložený doklad N990 je-li vyplněno č.povolení a zároveň je kód celní sazby 140. Nově se generuje i pro kód celní sazby 115.


Novinka Rozšíření kontroly 'Neexistující doplňkové kódy' nad kmenem zboží tak, že nově identifikuje i zboží, které má vyplněný DK, ale CN v aktuálním sazebníku již přestala DK podporovat.


Doprava

Novinka V období přiznání silniční daně se mezi roky nepřenášely hlavičkové údaje (Finančnímu úřadu pro, číslo FÚ, ÚP, bankovní účet...).

Upraveno


Oprava Opraveno zadávání vozidla v editoru ostatních nákladů


Oprava Pokud se prováže objednávka z přepravních služeb se stazkou pomocí tlačítka Objednávky PS přímo v editoru stazky, naplnil se atribut Tržby zadané na záložce Fakturace špatnou hodnotou.

Opraveno.


EET

Novinka EET Datum a čas přijetí tržby

Došlo ke změně zdroje pro údaj Datum a čas přijetí tržby (TabEETTrzba.dat_trzby) v záznamu v EET Tržby, z něhož se generuje XML zpráva.

 • Účtenky (Pokladní prodej) - zdrojem je Datum pořízení v záznamech Úhrad účtenek
 • Úhrady (Fakturace) - zdrojem je Datum úhrady (zadává se nyní včetně času)

Poznámka: Pokud je v okamžiku generování záznamu do EET Tržby hodnota aktuálního data a času dřívější než hodnota ve zdroji, použije se hodnota aktuálního data a času.


Novinka Komunikátor EET

Odstraněna závislost na nastavení komunikačního protokolu TLS 1.1 a vyšší. Komunikátor lze nyní použít na starších verzích Windows XP.


Novinka Komunikátor EET

Při generování XML zprávy pro Finanční správu je odstraněna případná diakritika a jsou konvertovány nepřípustné znaky (@&...), které se vyskytnou v polích

 • Označení pokladního zařízení (id_pokl)
 • Pořadové číslo účtenky (porad_cis)

na znak #


Novinka Pokud má pokladní doklad nebo faktura Stav EET Ano, případně Ano - dávkové zpracování, a zároveň součet částek za položky s jiným druhem EET než Vyjmuto z evidence EET je nulový, případně nejsou jiné položky než pro druh EET Vyjmuto z evidence EET, záznam do tržby EET se nevygeneruje. Dosud docházelo k vygenerování záznamu s 0 částkou.


Oprava Pokud se do tabulky EET Provozovny do právě doplňovaných nových záznamů zadávaly odkazy na nainstalované certifikáty EET, mohlo dojít ztrátě přiřazení certifikátu u daného záznamu i u záznamu jiné provozovny. Opraveno.


Fakturace

Novinka Hromadné změny pro údaje EET na fakturách

Do faktur byly doplněny 2 nové akce:

 • Změna EET (skupina akcí Úhrady v přehledech faktur) - akce nad označenými doklady umožní změnit příznak Nastavení EET (původní veřejný název do této verze byl Stav EET)
 • Změna EET (v přehledech položek a textových položek faktur) - akce nad označenými záznam umožní změnit příznak Druh EET

Akce lze v příslušných přehledech omezit přístupovými právy:

 • Změna EET
 • Změna EET - položky


Novinka Do místní nabídky v přehledu Úhrady byla do skupiny akcí Elektronická evidence tržeb doplněna akce Zaslání EET. Akce stejně jako tlačítko OK - EET v editoru úhrady založí záznam do EET Tržby a aktivuje komunikaci se serverem Finanční správy.


Novinka Do návrháře tiskových výstupů pro faktury byly doplněny nové tiskové zdroje
 • EET Tržby
 • EET Provozovny

umožňující do formuláře faktury doplnit data o tržbách EET vygenerovaných k úhradám faktury, tj. k úhradám vzniklým v přehledu faktur přes volbu místní nabídky Úhrady.


Novinka EET - Změna terminologie

Veřejný název sloupce StavEET v tabulkách

 • TabUctenkaRada - Řady účtenek
 • TabUctenkaH - Účtenky
 • TabDruhPokladen - Číselník pokladen
 • TabPokladna - Pokladní doklady
 • TabDruhDokZbo - Druhy dokladů pohybu zboží
 • TabDokladyZbozi - Hlavičky dokladu pohybu zboží

byl změněn ze Stav EET na Nastavení EET


Novinka Úhrady kartou - doplněna funkcionalita párování úhrady EET kartou s řádkem bankovního výpisu, obdobně jako párování platebního příkazu s řádkem bankovního výpisu.


Novinka Upravena akce Storno úhrady (EET)
 • Je-li na původní úhradě, která se stornuje, nastaven příznak Párovat s bankou, tak se nastavení zruší
 • Ve vygenerovaném stornu úhrady
  • se příznak Párovat s bankou nenastaví
  • hodnota příznaku V přípravě se převezme dle nastavení v původní úhradě

Tím je vyřešena problematika salda faktury.


Novinka Nad přehledem Faktur v přehledu Pokladních dokladů k faktuře byly opět uvolněny akce "Připojit odpovídající pokladní doklad" a "Odebrat z faktury / dobropisu". Akce není přístupná na pokladních dokladech, které mají záznam EET. U Hromadně generovaných pokladních dokladů lze odebrat faktury pouze z položek.


Novinka Při generování tuzemského platebního příkazu je na závěr procesu vygenerována k jednotlivým řádkům platebního příkazu hláška. Navíc je uvedena povaha chyby.


Novinka QR Faktura

Do faktur byly doplněny 2 nové tiskové zdroje:

 • QRKodFaktury - obsahuje hodnotu QR kódu faktury
 • QRKodPlatbyAFaktury - obsahuje hodnotu kombinovaného QR kódu platby a faktury

QR kódy jsou zpracovány dle standardu Komory daňových poradců ČR popsaného v materiálu Standard pro sdílení účetních / fakturačních údajů (www.qr-faktura.cz).

Do tiskových formulářů vydaných faktur byla doplněna varianta formuláře

 • Faktura EU QR Faktura

s QR kódem faktury.


Oprava Při generování plat. příkazů z fakturace se mohlo stát, že se po stisku tlačítka Hlavička příkazu nic nezobrazilo. Pod tlačítkem Řádky příkazu položky byly. Opraveno, i pod tlačítkem Hlavička příkazu se zobrazují hlavičky příslušných tuzemských platebních příkazů.


Oprava V přehledu Faktury k datu opravena definice počítaného atributu Saldo v HM, nově respektuje znaménko u dobropisů.


Oprava Při pořízení úhrady u přijatých faktur se při otevření úhrady přes opravu v atributu Zbývá (CZK) chybně zobrazovala plná čáska i když je faktura uhrazena. Problém způsobilo dodatečné zahrnutí uvolněného zádržného. Opraveno.


Oprava Saldo nad prvotními doklady - Při generování upomínky z faktur vydaných se nabídlo přednastavené bankovní spojení vlastní organizace, nikoliv bankovní spojení, které je na organizaci odběratele nastavené jako výchozí pro upomínky. Opraveno, přednabídne se bankovní spojení, které je na organizaci odběratele nastavené jako výchozí pro upomínky.


Oprava Saldo nad prvotními doklady - Při generování upomínky z faktur vydaných byl v textu záhlaví upomínky chybně doplněn název upomínky. Opraveno, doplňuje se text pro záhlaví, který je definován na stupni upomínky.


Oprava Pokud se vyvolá okno úhrady faktury, je v případě standarní úhrady výchozí tlačítko OK. Pokud se však vyvolá úhrada přes úhrady EET nebo úhrady EET kartou, výchozí je opět tlačítko OK, mělo by však být výchozí tlačítko OK - EET. Opraveno


Firemní aktivity

Oprava Ve firemní aktivitě na záložce "Předmět" šlo založit záznam, kde v editoru bylo možné vyplnit výrobní číslo přímo z klávesnice a to bez nutnosti prokliku do navazujícího číselníku výrobních čísel. Toto od listopadové verze 2016 přestalo fungovat. Opraveno


Intrastat

Novinka Úprava algoritmu dohledání kurzu výkazu intrastatu u položky dokladu oběhu zboží.


Intrastat (SK)

Novinka Změna URL adres pro stahování celních číselníků - SK Legislativa.


Mzdy (CZ)

Novinka Kontrola platových stupňů a tříd - datum dalšího postupu

Byl upravený princip zjišťování datumu dalšího postupu. Stávalo se, že v různých měsících se datum postupu lišilo o jeden den.

Upraveno


Novinka Roční sestavy - formuláře Mzdových listů 2016

Z důvodu větší přehlednosti byly názvy měsíců doplněny i na ostatní stránky mzdového listu.


Novinka Potvrzení o srážkách srážkové daně - Oprava daně

Nově se do tiskového formuláře Potvrzení o srážkách srážkové daně 2016 (vzor č. 3) zohledňuje i mzdová složka 910 - Oprava srážkové daně.


Novinka Prohlášení k dani - ukončení pracovního poměru a daňové zvýhodnění

Jestliže bylo u zaměstnance zadáno daňové zvýhodnění a zároveň tento zaměstnanec ukončil pracovní poměr a zároveň na dotaz, zda se mají v následujících měsících vynulovat daňová zvýhodnění na děti uživatel odpověděl ANO, nebyly v Potvrzení o příjmu správně zobrazeny měsíce, za které zaměstnanec uplatňoval daňová zvýhodnění na děti.

Řešením bylo vytisknout Potvrzení tak, že před tiskem bylo nutno rozmezí datumu DO vymezit měsícem konce pracovního poměru - potom byl tisk v pořádku.

Nyní upraveno tak, aby uživatel na to nemusel myslet a tisk proběhl vždy v pořádku.


Novinka Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele - Datum vyhotovení

Do editoru před tisk formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (různé formuláře pro různé zdravotní pojišťovny) byl doplněn nový atribut - Datum vyhotovení.

Jestliže chcete, aby se na formuláři stejně jako doposud doplňovalo dnešní datum, necháte tento nový atribut nevyplněný, NENÍ NUTNÉ jej v tomto případě vyplňovat

Jestliže chcete, aby se na formuláři tisko jiné datum, než je aktuální, máte možnost toto datum vyplnit právě do Datumu vyhotovení


Novinka Roční zúčtování - zobrazování počtu období

Z důvodu možné kontroly na to, co zaměstnanec uplatňoval v ročním zúčtování za předchozí rok, jsme rozšířili počet zobrazovaných období na 3 období.

Příklad:
Jestliže jste ve mzdovém obdobi 02/2017, vstoupíte do Ročního zúčtování, zobrazí se vám období 2017 (aktuální), 2016 (za které budete provávět roční zúčtování) a období 2015 (pro možnost případného porovnání).


Novinka Roční zúčtování - legislativní korekce - usnadnění

V editoru Ročního zúčtování na záložce Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky).

Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné.

Jestliže v tomto přehledu stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku, zobrazí se detailní přehled o vzniklých rozdílech. Akce Bilance ročního nároku je chráněna heslem.

Pokud rozdíly existují, zobrazí se vám hláška s dotazem, zda se má vytvořit korekční záznam.

Jestliže odpovíte, že ANO, na záložce Základní údaje bude vytvořen řádek s korekční hodnotou.

Pozor!!!!

Pro správný výpočet korekční částky je nutné, abyste neměli vložené ruční korekce nároku daňového zvýhodnění. Jestliže jste vložili korekci ručně (legislativní, z Prohlášení k dani z předchozího zaměstnání, zapomenuté daňové zvýhodnění) odpovězte na následující dotaz NE.

Doporučený postup při ročním zúčtování v případě, že je uplatněno daňové zvýhodnění na děti:

 • V přehledu Ročního zúčtování na první záložce Základní údaje jsou pouze údaje načtené z vypočtených mezd, NEEXISTUJE zde žádný ručně vložený řádek, který by obsahoval vyplněný atribut Dítě nebo Dítě ZTPP v sekci Daňové zvýhodnění
 • Vstoupíte na záložku Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky)
  • zobrazíte si přehled, kde vidíte jednotlivé děti a jejich nároky a skutečně uplatněné daňové zvýhodnění
  • stisknete pravé tlačítko myši a zvolíte akci Bilance ročního nároku
  • pokud nemáte vložené žádné ruční korekce na daňová zvýhodnění, odpovíte na dotaz, zda se má vytvoři t korekční řádek ANO, vytvoří se korekční řádek na vzniklý rozdíl
 • Nyní můžete vyplnit na záložce Základní údaje případné další korekce týkající se nároku na daňové zvýhodnění (zapomenuté dítě, nárok na daňové zvýhodnění od předchozího zaměstnavatele...)

Pokud již máte vložené ruční záznamy (předchozí zaměstnání, zapomenuté dítě, ale nikoliv legislativní korekce), a potřebujete zjistit, jaká je výše legislativních rozdílů, potom postupujte takto:

V editoru Ročního zúčtování na záložce Daňové slevy a odpočty, u položky Dítě ZTPP máte možnost stisknout tlačítko... (tři tečky).

Tím se dostanete do přehledu, který vám zobrazí legislativní nároky na daňová zvýhodnění a nároky skutečné.

 • Stisktněte kombinaci kláves CTRL X
 • Vypočítá se sumace nároků, skutečností a hlavně rozdílů
 • Atribut Rozdíl zobrazuje částku, kterou ručně vložíte na první záložku Základní údaje do atributu Dítě, případě Dítě ZTPP a sekci Daňová zvýhodnění


Novinka Tiskový formulář - Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP

Byla rozšířena velikost položky číslo rozhodnutí.


Novinka Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

V přehledu Roční sestavy na tisk formuláře přibyly nové vzory formulářů pro Přílohu 1 a Přílohu 2.

 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.13 (str.1 a 4)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.13 (str.2)
 • Přehled souhrnných údajů-vzor č.13 (str.3)
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1- vzor č. 16


Novinka Nová definice statistického výkazu P1-04 pro rok 2017

V distribuci je nová definice výkazu P1-04 pro sestavení za rok 2017. Obsahuje rozdělení pedagogických pracovníků do další kategorie pracovníků. Trenéři. Současně přibyly řádky pro vykazování nové součásti platu "Příplatky uvádějícímu učiteli".

Co je nutné provést:

 • Po instalaci nové verze je nutné provést akci Doplň definice sestav v přehledu statistické sestavy
 • Dále je nutné do definice vstoupit a upravit na záložce Základní údaje Kategorie pracovníků
 • Nakonec je nutné projít a upravit mzdové složky položek výkazu na nových řádcích r136, r371, r369, r370,r528 a r529

Společně s novou definicí byla upravena rychlost výpočtu výkazu.


Novinka Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením...

V ročních sestavách je možné tisknout formulář ZPS-Plnění povinného podílu (od 1.1.2017), kterým se provádí tisk hodnot povinného podílu za rok 2016.


Novinka ÚPRAVA - Přejmenování atributu Alias

Pokud se pomocí modulu Nástroje přizpůsobení přejmenoval atribut Alias v tabulce TabCisZam, nedošlo k přejmenování v editoru čísleníku Zaměstnanci.

Upraveno


Novinka ÚPRAVA - Skupina MS Příplatky a doplatky a změna vstupního formuláře na %

Pokud se změní v definici mzdové složky Skupiny "Příplatky a doplatky" vstupní formulář z hodnoty "Částka" na hodnotu "Procento" a následně se taková mzdová složka použije v přehledu Paušály, tak se v editoru tohoto paušálu nezobrazí atribut Procento.

Upraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Premenovanie atribútu Alias

Ak sa cez modul Nastroje prispôsobenia premenuje atribút Alias v tabulke TabCisZam, tak nedochádzalo k premenovaniu tohto atribútu v editore číselníka Zamestnanci.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Parametre výstupov - zobrazenie obdobia v editore

Bol upravený editor Parametre výstupov (cesta: Výpočet mzdy/Odvody dane alebo Ročné zostavy/Daňový prehľad akcia Parametre výstupov) tak, aby sa pri otvorení záznamu zobrazovala správna hodnota v položke Obdobie (doteraz sa v položke Obdobie zobrazovala iná hodnota aká bola vidieť priamo v prehľade Parametre výstupov).

Upravené


Novinka NOVINKA - Dividendy - Oznámenie platiteľa o zrazení a odvedení dane vyberanou zrážkou od 1.1.2017

Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (§ 43 ods. 11 zákona) najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Toto oznámenie sa podáva až po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a uvádzajú sa v ňom súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za príslušný kalendárny mesiac z dividend vyplatených za účtovné obdobie 2017 a neskôr.

Na základe tejto povinnosti boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné zmeny:

1. v editore Doplňujúce údaje na záložke Ďalšie údaje sekcia [4] Cudzinec pribudla v časti Daňová rezidencia položka Zmluvný štát. Tento atribút používateľ zaškrtne v prípade, kedy zamestnanec nie je daňovým rezidentom SR a jeho príjem sa má zdaňovať v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

2. v stromovej štruktúre pod prehľadom Výpočet mzdy vznikol nový prehľad Dividendy - zrážková daň. Tento prehľad sa automaticky aktualizuje a obsahuje všetkých príjemcov dividend, ktorých dividenda bola zdanená zrážkovou daňou.

Formulár obsahuje nasledovné položky:

[1] Zamestnanci
Číslo, Priezvisko, Meno a Dátum narodenia prijímateľa dividend

[2] Príjemca
Typ príjemcu - automaticky priradený typ, ktorý môže nadobudnúť nasledovné hodnoty:
Rezident
Nerezident - zmluvný štát
Nerezident - nezmluvný štát

Podľa tohto typu sa potom prijímatelia dostanú/nedostanú do prílohy oznámenia.

Identifikačné číslo - tento údaj sa načítava z Doplňujúcich údajov zo záložky Ďalšie údaje zo sekcie Cudzinec časť Daňová rezidencia položka Identifikácia.

Potvrdenie pre zrážkovú daň - tento údaj používateľ zaškrtne ak prijímateľ dividendy žiada o vydanie potvrdenia o zaplateni dane z prijmu

[3] Zdaniteľný príjem
Výpočet - čiastka načítaná z výpočtu mzdy, nemožné používateľsky meniť
Korekcia - možnosť ručnej korekcie
Celkom - Výpočet + Korekcia
Dátum úhrady - používateľ uvedie dátum úhrady zdaniteľného príjmu, tento údaj vstupuje do samostatnej strany oznámenia

[4] Sadzba dane (%)
Výpočet - sadzba načítaná z výpočtu mzdy, nemožné používateľsky meniť
Korekcia - možnosť ručnej korekcie
Celkom - Výpočet + Korekcia

[5] Zrážková daň
Výpočet - čiastka načítaná z výpočtu mzdy, nemožné používateľsky meniť
Korekcia - možnosť ručnej korekcie
Celkom - Výpočet + Korekcia

[6] Odvedená daň
Čiatka - používateľ uvedie skutočne odvedenú daň, tento údaje vstupuje do súhrnných údajov
Dátum odvodu - používateľ uvedie dátum odvedenia zrazenej dane, tento údaj vstupuje do samostatnej strany oznámenia

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke na našom webe:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Dividendy_-_zr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A1_da%C5%88_-_Mzdy_(SK)#Dividendy_-_zr.C3.A1.C5.BEkov.C3.A1_da.C5.88

3. nad prehľad Dividendy - zrážková daň pribudne distribučný tlačový formulár cca do konca februára 2017.

UPOZORNENIE: Ak potrebujete vyplatiť dividendy, kde zdroj dividend je SR, fyzickej osobe s majetkovou účasťou musíte vykonať:
1. založenie mzdových údajov - pracovného pomeru, z ktorého nebudú vyplácané iné druhy príjmov
2. v mzdových údajoch takejto fyzickej osobe priradíte na záložke Odvody/Dane do položky Daň príslušnú sadzbu dane. V prípade, že je to nerezident nezmluvného štátu, musíte si založiť do číselníka Dane novú zrážkovú daň so sadzbou uvedenou v medzinárodnej zmluve.
3. ak sa jedná o daňového nerezidenta SR je potrebné zaškrtnúť položku Daňový nerezident (cesta: Mzdové údaje záložka Odvody/Dane) a prípade, že je to daňový nerezident zmluvného štátu, tak je nutné zaškrtnúť položku Medzinárodná zmluva (cesta: Doplňujúce údaje záložka Ďalšie údaje sekcia Cudzinec)
4. priamo do výpočtu mzdy tohto zamestnanca následne zadáte príslušnú mzdovú zložku určenú pre vyplatenie dividend za účtovné obdobie 2017 a neskôr.


Novinka NOVINKA - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 2016

Štatistický úrad SR vydal nový Ročný výkaz o úplných nákladoch práce 1-01 pre rok 2016, ktorý obsahuje novú položku:
č. 68 - Zamestnanecká zdravotná starostlivosť (hradená mimo verejného zdravotného poistenia v EUR)

Na základe tejto zmeny boli v systéme HELIOS Orange vykonané nasledovné úpravy:

1. nad prehľadom Štatistické zostavy bola do definície zostavy Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 na záložku Položky doplnená nová sekcia Zamestnanecká zdravotná starostlivosť s položkou č. 68 - Zamestnanecká zdravotná starostlivosť (hradená mimo verejného zdravotného poistenia v EUR).

Pre zaktualizovanie definície zostavy spustite nad prehľadom Štatistické zostavy akciu Doplň definície zostáv.

2. po úspešnom vygenerovaní zostavy Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01, ktorú nájdete v prehľade Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 máte možnosť túto novú používateľskú položku vyplniť priamo po rozkliknutí zostavy na záložke 2 - ÚNP 1-01 v editore vypočítanej štatistickej zostavy v sekcii [6] Zamestnanecká zdravotná starostlivosť v položke zamestZdrStarost.

3. nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 vznikol nový distribučný tlačový formulár platný od r. 2016:
Sys.č. Názov Platnosť od Platnosť do
-403305 Ročný výkaz ÚNP 1-01 01.01.2016

4. nad prehľadom Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 akcia Správy podakcia Generovanie správ vznikla nová definícia správy platná od roku 2016: ÚNP 1-01 - XML


Novinka ÚPRAVA - Skupina MZ Príplatky a doplatky a zmena vstupného formulára na %

Ak sa zmení v definícii mzdovej zložky Skupiny "Príplatky a doplatky" vstupný formulár z hodnoty "Čiastka" na hodnotu "Percento", tak ak sa následne takáto mzdová zložka použije v prehľade Paušály, tak sa v editore tohto paušálu nezobrazí atribút Percento.

Upravené


Obecné

Novinka Nová verze EasyMAPI 7.2.0.37


Oprava Opraveno neuvolňování User a GDI Handles při načítání ikonek z databáze. Díky této chybě byl omezen počet současně použitých pluginů.


Oběh zboží

Novinka Při kopii dokladu oběhu zboží se bude provádět ověření spolehlivosti plátce.


Novinka Hlavičky dokladů oběhu zboží mají kontrolu, která testuje, zda má daný uživatel práva na příslušnou řadu dokladů. Pokud uživatel právo zápisu nemá, hlásí chybu: Nemáte právo zápisu pro druh dokladu oběhu zboží. Do hlášky je nově doplněno, na které dokladové řadě vzniknul problém s právy uživatele. V některých případech např. v souvislosti s modulem výroba nebylo snadné zjistit, o kterou řadu dokladu se jedná - nemusí se totiž jednat jen o řadu nově generovaného dokladu, ale může jít i o doklad, který má nějakou svouvislost a v momentě generování jiného dokladu se do něj propisuje nějaký související údaj.


Novinka V přehledech oběh zboží, příjemky, výdejky lze nad realizovaným stornodokladem zvolit akci zruš storno a původní doklad. Za určitých okolností však tato akce dokladovou dvojici storno a původní doklad nezruší a ohlásí chybu. Toto chybové hlášení bylo mnohoznačné, upraveno, chybová hláška byla rozdělena na více konkrétních chybových hlášení odpovídajících jednotlivým příčinám chyby.


Oprava Sloupce Množství z faktur... v hlavičkách a v položkách došlých objednávek se v případě, že faktura k dané došlé objednávce vzniká následným generováním z výdejky, neaktualizovaly. Opraveno, data zpětně opravena.


Oprava Při generování výrobního plánu z Došlé objednávky přes Zajištění objednávky – Generuj zajištění (Plánem výroby) se nepřenášela poznámka z položky. Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka Zaměstnej uchazeče - dokument

Jestliže má zaměstnanec v době, kdy uživatel spustí akci Zaměstnej uchazeče na sobě připojený dokument, připojí se automaticky tento dokument i k nově vytvořenému zaměstnanci v číselníku Zaměstnanci.


Novinka Obsazení pracovních pozic - počet zaměstnanců

Nad přehledem Pracovní pozice je možné si zobrazit pomocí tlačítka Nastav sloupce:
Počet zaměstnanců na pracovní pozici
Počet kontaktních osob (na pracovní pozici)
Volných pracovních míst (na pracovní pozici)

Nyní se do sloupce Počet zaměstnanců na pracovní pozici započítávají jen zaměstnanci se stavem:

 • Ve stavu
 • Vyňatý z ES (evidenčního stavu)
 • Nedefinovaný (tj. kontaktní osoby, externí zaměstnanci bez mzdové karty)


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Zamestnaj uchádzača - dokument

Ak má uchádzač o zamestnanie v čase, kedy nad ním používateľ spúšťa akciu Zamestnaj uchádzača, pripojený dokument, tento dokument sa automaticky pripojí aj k novovytvorenému zamestnancovi do číselníka Zamestnanci.


Novinka ÚPRAVA - Obsadenie pracovných pozícií - počet zamestnancov

Nad prehľadom Pracovné pozície je možné si zobraziť pomocou tlačidla Nastav stĺpčeky:

 • Počet zamestnancov na pracovnej pozícii
 • Počet kontaktných osôb (na pracovnej pozícii)
 • Voľných pracovných miest (na pracovnej pozícii)

Odteraz sa do stĺpčeka Počet zamestnancov na pracovnej pozícii započítajú len zamestnanci s evidenčným stavom:

 • V stave
 • Vyňatý z ES
 • Nedefinovaný (t. j. kontaktné osoby, externý zamestnanci bez mzdovej karty)


Pokladna

Novinka Nad přehledem Faktur v přehledu Pokladních dokladů k faktuře byly opět uvolněny akce "Připojit odpovídající pokladní doklad" a "Odebrat z faktury / dobropisu".


Novinka Procesní okna k převodu faktury do pokladního dokladu s EET mají zaškrtávátko EET buď zaškrtnuté, nebo nepovolené. Nově je spuštění akce "EET storno mínusem" nad pokladním dokladem podmíněno souhlasem (dotaz s možností výběru Ano / Ne).


Novinka V editoru druhů pokladních dokladů lze nově zaškrtnout Povolit výdajový PD pro EET. Pokud je zaškrtnuto, lze vytvářet v dané pokladně i výdajové pokladní doklady ke zpracování v EET. Pokladní doklady generované z faktur a dobropisů lze v EET zpracovat bez ohledu na typ (Příjmový, Výdajový) podle hodnoty údaje Stav EET převzaté z faktur/dobropisů. Tržby EET jsou pro výdajové pokladní doklady generovány s opačným znaménkem.

Výdajové pokladní doklady pro EET používat pouze pro případy storna tržeb, které byly v EET evidované!!!


Novinka Pokud existuje záznam tržby, nelze na pokladním dokladu měnit Datum případu (a to ani akcí Změna data a času).

Akce EET storno mínusem nad přehledem pokladních dokladů nyní nabízí možnost změnit Datum případu a Datum pořízení s přednastavenou hodnotou aktuálního data a času. Vyšší než přednastavenou hodnotu (do budoucnosti) nelze zadat.
Při generování tržby z pokladního dokladu se použije jako datum a čas tržby údaj Datum případu z pokladního dokladu, pokud však tento údaj ukazuje do budoucnosti, použije se aktuální datum a čas.
Vytvořit kopii pokladního dokladu, který má vazbu na fakturu, nelze.
Při vytváření kopie pokladního dokladu lze nově zadat u data případu i čas, tento čas však může být při ukládání dokladu automaticky upraven.


Oprava V okamžiku zakládání tržby (tlačítkem OK - EET, nebo akcí Zaslání EET) se chybně spouštěla kontrola nastavení údaje Druh EET na položkách s vazbou na skladovou kartu, čímž docházelo k přepsání hodnot Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka (dodatečně upravených uživatelem) na původní hodnoty předdefinované na skladové/kmenové kartě. Opraveno.


Oprava Druh EET na položce dokladního dokladu
 • Při Nastavení EET (dříve Stav EET) na Ne se na nově zakládaných položkách nastavoval Druh EET na Standardní. Opraveno
 • Změna Nastavení EET v hlavičce na Ne vede na změnu hodnoty Druh EET na všech položkách na Vyjmuto z evidence EET, Dič pověřujícího poplatníka se zruší. Při obrácené změně se u položek bez vazby ze skladové karty.


Pokladňa (SK)

Oprava V Nastav pri robeni zostavy v prehlade Pokladnicne doklady bol pod verejnym nazvom 2x "Zaklad DPH 4", ale v skutocnosti je jeden z nich "Ciastka DPH 4. Opravené.


Pokladní prodej

Novinka Zařazení počítaného sloupce EET-O.K. do sestavy zpomalilo načítání přehledů
 • Účtenky
 • Pokladní doklady

Urychleno indexy.


Novinka V editoru úhrady účtenky je opět možno pracovat se Způsobem úhrady přednastaveným v globální konfiguraci Pokladního prodeje, který má zatržen příznak Následně čerpaná nebo zúčtovaná částka. Dočasně bylo nutné jej zadávat přes Další úhrady.


Oprava Práva na řadě účtenek pokladního prodeje nefungovala vždy korektně při přepínání skladu na spodní liště. Opraveno.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do přehledu Parametry QMS byly doplněny parametry
 • Reklamace od odběratelů - Vč hromadně
 • Reklamace vůči dodavatelům - Vč hromadně

které ovlivňují způsob zadávání reklamace u položek s evidovanými pohyby výrobních čísel v akci Generuj reklamaci. Parametry mohou nabýt hodnot:

 • Nikdy – výchozí nastavení - jsou-li na položce zadány pohyby výrobních čísel, je vždy požadováno zadání Vč z pohybu a následně lze zadat množství z tohoto pohybu
 • Standardně - v dialogu Parametry reklamace se u pole Výrobní číslo objeví parametr Vč hromadně a je zatržen, do pole Popis se vyplní seznam všech Vč uvedených v pohybech Vč u dané položky. Uživatel nezadává pohyb Vč, ale zadává celkové vadné množství z pohybu položky a v poli Popis upřesňuje, kterých Vč se týká. Vedle toho má možnost parametr Vč hromadně odtrhnout a zadat reklamaci včetně pohybu Vč
 • Výjimečně - parametr Vč hromadně v dialogu Parametry reklamace není zatržen. Uživatel zadává standardně pohyb Vč, ale zatržením parametru Vč hromadně může přejít do zadávání bez pohybu Vč, do pole Popis se vyplní automaticky seznam všech Vč
 • Vždy - parametr Vč hromadně v dialogu Parametry reklamace je zatržen a do pole Popis se vyplní seznam všech Vč uvedených v pohybech Vč u dané položky. Uživatel nezadává pohyb Vč, ale zadává celkové vadné množství z pohybu položky a v poli Popis upřesňuje, kterých Vč se týká. Parametr Vč hromadně nelze odtrhnout.


Účetnictví

Novinka Úprava algoritmu zařazení dokladů do kontrolního hlášení pro čtvrtletní období DPH tak, aby se na poslední kontrolní hlášení ve čtvrtletí dostaly všechny doklady příslušného čtvrtletního období DPH, pokud nebyly uplatněny na jiných kontrolní hlášení příslušného čtvrtletního období DPH.


Novinka Při opravě nastavení účtu v účetním rozvrhu na záložce 5 - Aktualizované období se automaticky přednabídnou zaškrtnutá všechna Období, která časově následují po Období, ve kterém se provádí oprava.


Novinka V případě, že je v přehledu Daňové doklady hodnota pro sloupec Číslo dokladu nejednoznačná, zapisuje se do něj místo ErrDupl prázdná hodnota.


Novinka Do kontací faktur a dobropisů přijatých byl přidán nový druh řádku Záloha - Samovyměření.

Zadání řádku v editoru je shodné s druhem řádku Záloha - částka DPH, nelze zadat Přepočet.
Je umožněno zadat účet samovyměření.
Při účtování dojde k zaúčtování částky samovyměření na zálohách.
V editoru položky přenesené zálohové faktury lze editovat 4 nová pole :

 • základ daně samovyměření v hlavní měně
 • částka daně samovyměření v hlavní měně
 • základ daně samovyměření v měně DPH
 • částka daně samovyměření v měně DPH

Je možné používat jak Automat, tak ruční přepočty.


Oprava Při spouštění editoru samovyměření v editoru deníku systém hlásil chybu "Could not convert variant of type...".

Chyba se projevovala v případě, že neexistovalo ani jedno otevřené období DPH. Opraveno.


Oprava Přiznání k DPH CZ

Vypořádací koeficient i částka k vypořádání se nabídnou správně. Ale při opravě vypořádacího koeficientu se nabízela nesmyslná čísla mimo interval <0,100>. Opraveno.


Oprava Opravena kontrola definic výkazů. Nefungovalo upozornění, když byl účet na více řádcích.


Oprava Při hromadném ověření DIČ DPH z přehledu Řádky dokladů DPH KH se mohla objevit u některých DIČ DPH hláška String or binary data would be truncated. Opraveno.


Oprava Opraven název vzoru výkazu DPH při generování nové databáze, správně se generuje název Vzor CZ 18/19/20.


Oprava Opravena chyba dotahování datumu v účtovém rozvrhu dle zvoleného období při akci Tisk, Hlavní kniha nebo akce Přehled hlavní kniha. Nabízelo se aktuální období. Nastaví se vždy datum OD-DO Období, ze kterého je zobrazen účtový rozvrh.


Oprava Účetnictví, Saldokonta, přehled Vzájemné zápočty (saldokonta). V editoru na záložce 2 - Zápočty, kde je přehled Zápočty ze salda, je opraveno mazání označených řádků.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Upraven nápočet sum původních hodnot z předchozích uzavřených KV.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Byla vrácena fitlrace při výběru Typu změny v účetním deníku podel vybraného účtu podle nastavení Kontrol PAP (viz Pomocné číselníky).


Novinka Do přehledu Vysvětlení ve Výkazy pro příspěvkové organizace je přidána možnost založit zprávu, formát zprávy Výkazy pro PO/PKP.


Novinka Export do XML formátu upraven podle nových balíčků CSUIS. Týká se PAP XV a XVI.


Oprava Příspěvkové organizace využívající PAP:

Pokud jsou nastaveny na účtech v účtovém rozvrhu v Dalších údajích Typy změn, do bankovních výpisů v části Účtování (řádek i úhrady) se tyto údaje přestaly podle účetního účtu přednabízet. Opraveno, přednabízí se.


Oprava Pokud se v editoru souhrnného hlášení změnil stav el. podání na Pořízeno, objevila se při stisku OK hláška není platné celé číslo. Opraveno.


Oprava Při účtování faktury vydané v režimu zasílání zboží se pro druh řádku kontace Zasílání zboží chybně přednabízelo Období DPH podle země DPH na hlavičce faktury. Opraveno, přednabídne se období DPH podle země na účtu DPH.


Oprava Konsolidace, editor Účetní jednotky.

Nastaví se dostupnost databáze = Stejná licence Helios a vybere se zdrojová databáze. Při uložení hláška
[SQL:208,16] Invalid object name 'TabDBHelios'. Opraveno.


Oprava Při zaškrtnuté volbě Agregace po importu v Nastavení konsolidace se nedoplní Importovaná účetní data, hlásí chybu:

[SQL:137,15, line 6] Must declare the scalar variable "@ExistsUcet".
Opraveno.


Oprava Pokud se v textu PAP XVII vyskytuje znak & (příp další podobné znaky), zprávu nelze odeslat.Opraveno


Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace, přehled Období pro výkazy - akce Kontroly vazeb. Pro výkaz Přehled o peněžních tocích je chybně kontrola číslo 234, syst číslo -2111, VVK - Přehled o peněžních tocích (PT), PT B.II. = součet B.II.1. až B.II.4.

XML- peněžní toky
Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export